Jubileumi jutalom – nem jár munkaviszonyban

Kérdés: Önkormányzatunknál a telefonközpontos és a gépkocsivezető – mint fizikai alkalmazott – 2001-ben kikerült az Mt. hatálya alá. Az akkori tájékoztatás, átsorolás a Ktv. 107. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva kimondta, hogy „A közigazgatási szervnél a munkaviszony fennállásáig, …továbbra is biztosítani kell részére azokat a juttatásokat és egyéb jogosultságokat, amelyekre e törvény hatálybalépése előtt közszolgálati jogviszonyban állóként jogot szerzett”. A Kttv. jelenlegi 150. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a Ktv. alatt megszerzett jogosultsági időt a jubileumi jutalomra jogosító időnél figyelembe kell venni. A fenti jogszabályváltozások ellenére a jelenleg Mt. alá tartozó fizikai állományba tartozó munkaviszonyos munkavállaló részére kifizethető-e a 25, illetve 30 éves jubileumi jutalom összege?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban: a 2012. február 29-ig hatályos Ktv.-nek nem volt 107. §-a, ugyanis a törvény csak 81. §-ból állt. Ettől eltérően a 2012. június 26-ig hatályban volt Módtv. 107. §-ának (3) bekezdése rendelkezett akként, hogy a közigazgatási szervnél a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Művészeti intézmény vezetőjének határozott idejű foglalkoztatása

Kérdés: Az Eatv. 39. § (1) bekezdés szerinti, Mt. hatálya alá tartozó munkáltató vezetőjére, akit a 41. § (1) bekezdés értelmében határozott időre foglalkoztatnak, alkalmazandó-e az Mt. 192. §-a, annak is különösen a (2) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] Az előadó-művészeti szervezetekben az Mt. szabályait az Eatv.-ben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni [Eatv. 25. § (1) bek.]. A kérdésben említett szabály szerint a költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Jogviszonyváltás – munkaviszonyból egészségügyi szolgálati jogviszonyba

Kérdés: Városunkban a pszichiátriai járóbeteg-szakellátót 1996-tól kezdve egy kft. működteti (az önkormányzat és a kft. megállapodása alapján), a dolgozók munkaviszonyban vannak foglalkoztatva. A kft. úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kívánja ellátni ezt a feladatot, így 2024 augusztusától az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményként – az önkormányzat döntése alapján – átvesszük a pszichiátriai járóbeteg-szakellátás működtetését. Jól gondoljuk, hogy az Mt. 63. §-a (3) bekezdésének rendelkezése alapján 2024. július 31. napjával a munkaviszonyokat meg kell szüntetni a kft.-nél – hiszen a továbbiakban a dolgozók nem az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatóhoz fognak tartozni –, és intézményünk pedig, mint egészségügyi szolgáltató 2024. augusztus 1. napjától alkalmazza a dolgozókat egészségügyi szolgálati jogviszonyban? Amennyiben a kft.-nél a munkaviszonyokat meg kell szüntetni, a dolgozókat megilleti a végkielégítés és a felmondási idő?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint automatikusan megszűnik a munkaviszony, ha a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvétele, vagy jogszabály rendelkezése alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik [Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Köznevelési foglalkoztatotti jutalom – a jogszerző idők

Kérdés:

Tankerületi központunk gyógypedagógus munkakörben dolgozó pedagógusa 1999 és 2002 között (összesen: 3 év 7 hónapot) családgondozó munkakörben dolgozott egy foglalkoztatási, szociális és közművelődési kht. családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál. Az Oktatási Hivatal (OH) a minősítő eljárásban való részvételhez a kolléganő fenti időszakát elfogadta a gyakorlati idő beszámításához. Jól értelmezzük-e a jogszabályt azzal, hogy az OH-tól függetlenül a fenti időszakot a köznevelési foglalkoztatotti jutalomhoz jogosító időszaknak nem számíthatjuk be, mert sem a foglalkoztató státusza (és a foglalkoztatott jogviszonya) okán (közhasznú társaság, munkaviszony), sem a munkakör alapján (családgondozó nem pedagógus munkakör) nem felel meg a Púétv. 105. §-a (6)–(8) bekezdéseinek és a 401/2023. Korm. rendeletnek?

Részlet a válaszából: […] Az Oktatási Hivatal a szakmai gyakorlati időt a pedagógus minősítésre való jelentkezés kapcsán ellenőrzi le, ennek során a 401/2023. Korm. rendelet 42. §-a által felsorolt időket veszi figyelembe. A köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító idő számításakor ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Jogviszonytípus jogsértő megválasztása – a jogkövetkezmény

Kérdés: Adott az önkormányzat alá tartozó konyha (költségvetési szerv), melyben kilenc főt foglalkoztatunk. Ebből öt fő a Kjt. alá tartozik, négy fő Mt. szerinti munkaviszonyban áll a gyermekétkeztetési kormányzati funkción. A Munkaügyi Levelek 2024. március 26-ai számában megjelent 4932. kérdésre adott válasz alapján az intézményben csak a Kjt. alá tartozhatnának az alkalmazottak? Ha igen, mi a módja annak, hogy ezeket az alkalmazottak átkerüljenek Kjt.-be? A költségvetésben 6,8 fő van finanszírozva, elegendő, ha ennek alapján hét fő Kjt.-s, vagy mindenkinek kötelező annak lennie?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. hatálya általános szabály szerint az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki [Kjt. 1. § (1) bek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Helyszínelés beosztás szerinti munkaidő után

Kérdés: Munkavállalóink más telephelyi munkavégzés után az autóval karamboloztak. Személyi sérülés nem történt, viszont a rendőrségi helyszínelés idejére ott kellett maradniuk, ezért késő éjszaka érkeztek haza. Milyen díjazásra jogosultak a kieső szabadidejükért?
Részlet a válaszából: […] Munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama [Mt. 86. § (1) bek.]. Rendkívüli munkaidő – egyebek mellett – a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Nyugdíjas pedagógus felmentése/felmondása

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógus 2023-ban betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, azaz a 65. életévét, és kérte megszüntetni a jogviszonyát felmentéssel, azonban a munkáltató kérésére – a tanév végéig – elállt szándékától. Jár-e felmentés részére, ha nyugdíjasként a tanév végén kéri megszüntetni a jogviszonyát, vagy a nyugdíjas státuszára tekintettel a munkáltató indokolás és felmentés nélkül bármikor megszüntetheti azt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a pedagógus az Mt. hatálya alá tartozott még 2023-ban. Az nem derül ki a kérdésből, hogy a munkaviszonya átalakult-e 2024. január 1-jétől a Púétv. szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, ezért a kérdést úgy is megválaszoljuk, hogy ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Pedagógusilletmény-megállapítás és a munkáltatói mérlegelés

Kérdés: Pedagógusok illetményének megállapításánál kötelező beépíteni a 3 évenkénti szakmai gyakorlati idő okán adható 2,5%-os emelést azoknál, akik 2023 decemberében a garantált illetmény emelése miatt béremelésben részesültek? Ha nem, akkor a munkáltató beépítheti-e a bérükbe? A KIRA rendszerben megszűnt a köznevelési alkalmazottaknál a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés sor. A munkáltató ezután milyen jogcímen rögzítheti a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést?
Részlet a válaszából: […] A Púétv. és a 401/2023. Korm. rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba. Ebben az időpontban alakultak át a korábbi közalkalmazotti jogviszonyok és munkaviszonyok köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá. A korábbi közalkalmazotti illetmény és a köznevelési foglalkoztatotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Magyar munkaszüneti nap – ha külföldön is ünnep

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 253. számnak 4838. számú válaszában kifejtették, hogy az Mt. 101. §-a (1) bekezdésének g) pontban foglalt "szabály lényege, hogy a szolgáltatás fogadója külföldön van, ahol az Mt. szerinti munkaszüneti nap egyszerű munkanapnak minősül, és ezért indokolt, hogy a feladatot e napon is el tudja látni az Mt. hatálya alá eső munkavállaló". E tekintetben az a kérdésünk, hogy befolyásol-e valamit a hivatkozott rendelkezés szempontjából, ha a magyar munkaszüneti nap külföldön is munkaszüneti napnak minősül (pl. a karácsony)?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló munkaidőben foglalkoztatható munkaszüneti napon, ha (egyebek mellett) a munkavégzés külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges, vagy ha a munkavégzés külföldön történik [Mt. 101. § (1) bek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogalap nélkül kifizetett cafeteria – a visszafizetése iránti igény érvényesítése

Kérdés: Közös önkormányzati hivatalnál dolgozó köztisztviselő jogviszonya év közben megszűnt. Cafeteriajuttatásként a SZÉP-kártyájára utalt összegből visszatérítés-hátraléka van. Amennyiben díjhátralékát fizetési felszólítás ellenére sem rendezi, milyen mód áll rendelkezésre a tartozás behajtására?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a köztisztviselő jogviszonnyal összefüggő tartozásainak megtérítésére irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti [Kttv. 149. § (8) bek.]. A fizetési felszólítással kapcsolatos ügyekben a keresetet a munkáltatói intézkedésről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.
1
2
3
18