Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott leltárhiány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Leltárfelelős helyettesítése

Kérdés: A raktári készletet egyedül kezelő raktárvezető munkavállalónk pár hónap után megbetegedett, és több hétig nem tudott dolgozni. Ez alatt az idő alatt helyettesítette az egyik beosztottja, akivel azonban nem volt leltárfelelősségi megállapodásunk, mint a raktárvezetővel. Amikor beteg kollégánk visszajött, leltárt vettünk fel, ami jelentős hiányt állapított meg, aminek nem volt ismert oka. Ezért a hiányért ki lehet felelős?
Részlet a válaszból: […]értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (a továbbiakban együtt: forgalmazási veszteség) meghaladó hiányért - való felelősség feltételea) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbád) legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzés [Mt. 182. § (2) bek., 183. § (1) bek.].Ha a raktárvezetővel volt szabályszerű leltárfelelősségi megállapodás, és a többi törvényi feltétel is fennáll, akkor a leltárhiányért felelős lehet. Fontos azonban, hogy ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség további feltétele az is, hogy a leltárhiányért felelős munkavállaló az adott munkakörben vagy munkahelyen történő foglalkoztatáshoz írásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4291
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Leltárfelelősség mértéke csoportos leltárfelelősség esetén

Kérdés: Négy munkavállalónkkal csoportos leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk a raktárban lévő készletekre mint leltári készletre vonatkozóan. A készletet a leltári szabályzatnak megfelelően át is vették, majd a 6 hónapos leltáridőszakot követően leltárt tartottunk. Kiderült, hogy 15 millió forint értékű készlet hiányzik; a hiány oka nem ismert, a készletet kizárólag ők kezelték, és mind a négyen folyamatosan dolgoztak. A munkavállalóink vitatják a felelősségüket, és nem akarják vállalni a hiány megtérítését, bár a leltárfelelősségi megállapodásban szerepel, hogy egyenlő arányban kötelesek viselni a kárt. Ilyenkor a teljes kárt kötelesek megtéríteni? Hogyan tudunk eljárni ennek érdekében?
Részlet a válaszból: […]munkavállalók távolléti díjának hathavi együttes összegét. Azaz, a kérdés szerinti esetben, ha a munkavállalók havi távolléti díja rendre A, B, C és D összeg, akkor a velük szemben leltárhiányért való felelősség címén érvényesíthető kár összege legfeljebb 6 × (A+B+C+D). Ha a tényleges, leltárhiány okán bekövetkezett 15 millió forintos kár ezt meghaladja, akkor a különbözet a munkáltató terhén marad.A csoportos leltárfelelősségi megállapodás meghatározhatja a felelősség munkavállalók közötti megosztását is, de egyetemleges felelősség megállapításának nincs helye. Azaz nem lehet az egyik (bármelyik) munkavállalótól követelni a teljes kár (15 millió forint) megtérítését. A munkavállalók távolléti díjuk arányában felelnek, ha a csoportos leltárfelelősségi megállapodás a felelősség megosztását nem rendezi. Mivel azonban a kérdés szerinti esetben egyenlő arányú felelősségvállalás került rögzítésre, ezért minden munkavállaló azonos mértékű kártérítés megfizetésére köteles, függetlenül a távolléti díjuk összegétől. Az egy munkavállalótól követelhető kár mértéke így az alábbiak szerint alakul: ha-a hathavi távolléti díjuk összegét a 15 millió forintos kár nem haladja meg, 15 000 000 Ft / 4 = 3750000 Ft lesz a megtérítendő kár összege;-a hathavi távolléti díjuk összege kevesebb, mint a 15 millió forintos kár, annak negyede - 6 × (A+B+C+D) / 4 - lesz a megtérítendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4209

3. találat: Kártérítés áfával növelt értékben

Kérdés: A kereskedelmi cégnél a munkavállalók által fizetendő leltárhiányt bruttó fogyasztói áron állapítják meg, és fizettetik ki a leltárfelelősséget vállalt személyekkel. Az áfát a cég az eladott áruk esetében, a pénztárgép forgalma után fizeti meg, vagyis teljesíti az áfafizetési kötelezettségét. A hiányzó áru nem kerül értékesítésre, a munkavállalóknak mégis miért kell a bruttó fogyasztási ár értékében fizetni? Az így "befolyó" áfát a cégnek be kell fizetni adóként?
Részlet a válaszból: […]bekövetkez ő hiány esetében a Ptk. munkaviszonyban is alkalmazandó szabályai szerint a teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtérítenia) a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést;b) az elmaradt vagyoni előnyt; ésc) a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket [Mt. 177. §, 179. § (5) bek., Ptk. 6:522. (2) bek.].Leltárhiány esetében elsősorban a vagyonban beállt értékcsökkenés következik be; ez a leltári készletnek nem a fogyasztói (eladási) ára, hanem az az értéke, amelyen a dolgot újra be lehetne szerezni. Elvileg az elmaradt vagyoni előny is követelhető, vagyis az az érték, amelyre a munkáltató a hiány be nem következése esetén szert tett volna; önmagában azonban az nem minősül annak, hogy a munkáltató egy adott értéken szerette volna eladni a hiányzó dolgot, ahhoz további többletfeltétel kell (pl. konkrét szerződés teljesítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3004

4. találat: Raktáros kártérítési felelőssége

Kérdés: Raktárosként anyagi felelősséggel tartozom-e azokért az eszközökért, anyagokért, amelyek a munkahelyen, az udvaron vannak elhelyezve, nem zárható helyen? Most ilyen eszközért akarnak felelősségre vonni.
Részlet a válaszból: […]fenn. Előbbi akkor áll fenn, ha a jegyzék vagy elismervény ellenében megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban következett be hiány (vagy rongálódás), amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 180. § (1), (3) bek.]. A leltárhiányért való felelősség objektív, a teljes leltárhiányra (kárra) vonatkozik, de éppen ezért csaka) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbád)) legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzésfeltételeinek együttes fennállása esetén állapítható meg [Mt. 182. § (1)-(2) bek.].A felelősség és ennek nyomán a kártérítés mértékének megállapításánál ilyen esetben is figyelembe kell venni az eset összes körülményeit. Így különösen a biztonságos őrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését (Mt. 187. §). Ha pedig a leltári készletet olyan személy is kezeli, hozzáfér a leltári készlethez, aki a leltárhiányért nem felelős, a munkavállaló kizárólag akkor felel, ha az ilyen személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2906

5. találat: Leltárhiányért fennálló kárigény érvényesítése a munkaviszony megszüntetése után

Kérdés: A munkavállaló felmondása miatt a munkaviszonya megszűnt. A felmondási ideje alatt betegállományban volt, mialatt a munkáltató leltárt tartott. A megállapított leltárhiány megfizetésére a munkaviszony megszűnte után a munkáltató milyen módon tarthat igényt: fizetési felszólítással, fizetési meghagyással vagy a bíróság útján?
Részlet a válaszból: […]szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbá legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzés [Mt. 182. § (2) bek.]. Amennyiben a munkavállaló a fenti feltételeknek megfelel, a munkáltató megalapozottan követelheti a leltárhiánnyal kapcsolatos kárigényét. A munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét csak a leltárfelvétel befejezését követő hatvannapos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti. Ha a leltárhiánnyal összefüggésben büntetőeljárás indul, e határidő harminc nap, és a nyomozó hatóság vagy a bíróság jogerős határozatának közlését követő napon kezdődik (Mt. 188. §). Mivel az Mt. által rögzített határidő jogvesztő, ezt követően a munkáltatói kártérítési igény nem érvényesíthető.Ha a munkavállaló a leltárhiány alapján megállapított kártérítést önként nem fizeti meg, azt a munkáltató bíróság előtt, peres úton érvényesítheti [Mt. 285. § (1) bek.]. Amennyiben a munkavállaló által megfizetendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2717