Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott közös megegyezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést köteles fizetni?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályai, ami egyúttal azt is jelenti, hogy kártérítési igény nem érvényesíthető a versenytilalmi megállapodásból származó kár bizonyítása hiányában. Másfelől (és ez az erősebb érv): az előre meghatározott összegű kártérítés kikötése érvénytelen (semmis), arra igényt nem lehet alapítani [Kúria Mfv.X.10.052/2020.].A versenytilalmi megállapodás biztosítása érdekében ugyanakkor ki lehet kötni a kötbér megfizetését [Mt. 228. § (6) bek.]. A Ptk. értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A jogosult kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett szerződésszegéséből kára származott-e [Ptk. 6186. § (1) és (3) bek.]. A kötbér kikötésének írásban kell megtörténnie, így a feleknek a munkaviszony megszüntetését rendező közös[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4071

2. találat: Elszámolás munkaidőkeretben közös megegyezés esetén

Kérdés: Ha a munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg a munkaidőkeret lejárta előtt, akkor a munkavállalótól vissza lehet követelni azt a munkabért, amelyet a ténylegesen beosztott és teljesített munkaidején felül kapott?
Részlet a válaszból: […]kell fizetni. Ezek között a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése nem szerepel; azaz a példa szerinti esetben a munkavállalónak csak a ténylegesen teljesített 200 órát kell elszámolni és kifizetni közös megegyezés esetén.A (4) bekezdés azokat az eseteket határozza meg, amikor előlegnyújtásból eredő követelésként lehet kezelni azt a bért, amit a munkavállaló a nem teljesített munkaórái után kapott meg. Ez akkor állhat elő, ha a munkavállaló részére az Mt. 156. § (1) bekezdése alapján havibért vagy átalánydíjat fizettek meg, és az általános munkarendben teljesíthető óráknál kevesebb órát osztottak be számára, így a ténylegesen teljesített órákra járónál több bért kapott. Érdemes kiemelni, hogy a munkaidőkeret alatt így kapott esetleges többletbért nem előlegként kezeli a törvény, azzá legfeljebb különös szabályok okán válhat.A Kúria Mfv.II.10.102/2019/5. számon hozott határozatában kimondta, hogy az Mt. 95. § (4) bekezdésének tényleges tartalmát megvizsgálva megállapítható, hogy az Mt. az itt taxatíve felsorolt esetekben csak a tényleges munkavállalói teljesítésnek megfelelő díjazást biztosít, és a feleknek nemcsak elszámolási kötelezettségük van [az Mt. 95. § (1) bekezdése szerint], hanem az előlegnyújtásból eredő szabályokat is megfelelően alkalmazni kell, azaz a munkáltató a követelését a munkabérből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3781
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Közös megegyezés - és az ezt követő igényérvényesítés

Kérdés: 2019. július 31-ével közös megegyezéssel felmondtunk többen egy kereskedelmi cégnél. A cég az üzletvezetőknek nem fizetett túlórát, pedig mindig minden vezetőnek nagyon sok volt. A munkáltató ezenfelül az Mt. számos szabályát megszegte. Van-e lehetőség még munkaügyi pert indítani?
Részlet a válaszból: […]állást lehessen foglalni, ismerni kellene a közös megegyezések tartalmát is, ugyanis a gyakorlatban a felek gyakran alkalmaznak olyan záradékokat, illetve kikötéseket a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntető jognyilatkozataikban, amelyek értelmében lemondanak az egymással szemben támaszható valamennyi vagy bizonyos - egyébként akár még jogosnak is tekinthető - igényükről. Az ilyen joglemondást nem lehet ugyan kiterjesztően értelmezni [Mt. 5. § (2) bek.], ám az az eset körülményei függvényében jogszerű lehet. Erre tekintettel csak általánosságban tudunk állást foglalni.A kérdésben említett rendkívüli munkaidő ellenértéke iránti igény, csakúgy, mint a munkajogi igények jelentős része, annak esedékessé válásától kezdődő hároméves elévülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3727

4. találat: Ajánlat a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Kérdés: Jegyzőként dolgozom, már 2 éve elértem az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. A munkáltatói jogokat gyakorló polgármesterrel egyeztetve az önkormányzati választások után nyugállományba kívánok menni. Tekintettel a hivatali apparátusra, a választásokat lebonyolítom. A jelenlegi polgármester sem kíván indulni a polgármesteri tisztségért. Érdekeim azt kívánják, hogy a jogviszonyom megszüntetésében a munkáltatóm működjön közre. Alkalmas megoldás lenne számomra a jogviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetése az önkormányzati választást követő időpontra. Ez esetben lemondanék a felmentési időről. Mikor célszerű ezt a munkáltatóm számára jelezni, és milyen törvényi hivatkozással?
Részlet a válaszból: […]akarattal állapodnak meg a jogviszony megszüntetéséről és annak időpontjáról. Azaz a felek megjelölhetnek egy tetszőleges jövőbeni időpontot a jogviszony megszűnésére. Közös megegyezés esetén viszont megállapodhatnak úgy, hogy a megállapodás megkötésétől jogviszonya megszűnéséig (pl. a felmentési idővel azonos tartamra) - illetményre való jogosultság mellett - Ön mentesül munkavégzési kötelezettsége alól. Ezen időszak egy része alatt kiadható az Önt megillető időarányos szabadsága is. Miután a közös megegyezés önálló megszüntetési jogcím, kizárt a felmentési időről történő lemondás is.Megjegyzendő, munkáltatója bármikor dönthet úgy, hogy a Kttv. 63. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján - nyugdíjasnak minősülésére figyelemmel - felmenti Önt. A Kttv. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján nyugdíjasnak minősül az a köztisztviselő, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, függetlenül attól, hogy jelenleg még nem részesül öregségi nyugdíjban. Amennyiben munkáltatója így döntene, legkorábban a felmentés közlését követő naptól (vagy a felmentési okiratban megjelölt időponttól) kezdődik a két hónapos felmentési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3616

5. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel

Kérdés: Közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló közfoglalkoztatási jogviszonya közös megegyezéssel megszüntethető-e, ha a munkavállaló azért kéri a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését, mert igénybe kívánja venni a NYES-t (nyugdíj előtti álláskeresési segélyt)?
Részlet a válaszból: […]megállapodásával - közös megegyezésével - is megszüntethető [Mt. 64. § (1) bek. c) pont], valamint nem ír elő különös szabályokat a közös megegyezésre nézve. A közös megegyezés esetén a felek egyértelmű és kétséget kizáró jognyilatkozataikkal megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló munkaviszonyt egy meghatározott időponttól fogva megszüntetik. A közös megegyezéshez nem szükséges indokot megjelölniük, erre bármikor, indokolás nélkül, akár azonnali hatállyal, akár egy meghatározott jövőbeli időponttól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3590

6. találat: Közös megegyezés megtámadása várandósság miatt

Kérdés: A munkavállalónkról kiderült, hogy egy ideje van egy másik állása is. Az ezt követő időszakban többször került keresőképtelen állományba, mi pedig kezdeményeztük a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közös megegyezésbe belement, de azt követően egy héttel levélben jelentkezett, és tévedésre hivatkozva megtámadta a közös megegyezést, mivel időközben kiderült, hogy várandós, és ha ezt tudta volna, akkor nem ment volna bele a közös megegyezésbe. Valóban sikeresen megtámadhatja a közös megegyezést?
Részlet a válaszból: […]igazolása: amellett, hogy a tévedésnek lényeges körülményre kell vonatkoznia, azt a másik félnek (jelen esetben Önöknek mint munkáltatónak) kell okoznia, vagy legalább azt felismernie. Ez esetben azonban nyilvánvalóan nem erről volt szó.Ugyancsak fontos szabály, miszerint az nem támadhatja meg a szerződést, aki a tévedését felismerhette, vagy a tévedés kockázatát vállalta [Mt. 28. § (2) bek.]. Azt, hogy a munkavállaló várandós volt, Önöknek nem, a munkavállalónak azonban elképzelhető, hogy fel kellett volna ismernie. Ezen túlmenően a munkavállalónak a tévedés kockázatát a közös megegyezés aláírása alkalmával ebben a vonatkozásban is vállalnia kell. Az, hogy időközben a körülményei megváltoznak, és már másként ítéli meg a helyzetét, nem befolyásolja a közös megegyezés érvényességét. Megjegyzendő, a közös megegyezés jogszerűségét, illetve érvényességét önmagában a munkavállaló várandóssága nem érinti, az csupán a munkáltató általi felmondás vonatkozásában tekinthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3566

7. találat: Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után

Kérdés: Egyik divízióvezető munkatársunk közös megegyezéssel kilépett, az ügyvezető azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól, de a munkaviszonya csak egy hónap elteltével szűnik meg. A munkavállaló jelezte, hogy igényt tart a céges autó használatának megtérítésére is erre a hónapra (magáncélra is használhatta a kocsit), valamint a szabadsága megváltására, a munkaviszony végére tekintettel. Az autóhasználati szabályzatunk szerint a munkáltató a munkaviszony megszüntetése után bármikor dönthet az autó visszavonásáról. A jelen esetben ez történt, még a közös megegyezés aláírásának napján. A munkavállaló szerint viszont ilyenkor kártérítésként jár neki az autó használati jogának pénzbeli megtérítése. Alapos-e a munkavállaló igénye?
Részlet a válaszból: […]jelen esetben a munkáltató tett ilyen nyilatkozatot. Az ügyvezető ilyen tartalmú döntése esetén a munkavállaló a céges autót köteles azonnali hatállyal visszaszolgáltatni. Téves a munkavállaló álláspontja, miszerint az autó visszaszolgáltatása esetén a cégesautó-juttatás értékére pénzben lenne jogosult. A szabályzatban foglaltak szerint ez a munkáltató által egyoldalúan adott juttatás (nem a munkaszerződésen alapul), amely természetbeni, és kizárólag a szabályzatban foglalt feltételek mellett illeti meg a munkavállalót.A közös megegyezést követően a munkáltató az autó visszaszolgáltatása iránt intézkedett, amely a szabályzat rendelkezésein alapult. Az ezt követő időszakra ezért ez a juttatás nem illeti meg, sem annak pénzbeli ellenértéke. A szabadság megváltása kapcsán, a munkavállaló igénye alapos. Az időarányosan járó, természetben igénybe nem vett (ki nem adott) szabadságot a munkaviszony megszűnésekor kötelező pénzben megváltani (Mt. 125.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3377

8. találat: Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés várandósság idején

Kérdés: Munkavállalónkról a próbaidő lejártát követően derült csak ki, hogy egyáltalán nem alkalmas munkakörének ellátására, ezért közös megegyezést ajánlottunk fel számára, amit ő elfogadott. Két héttel később értesített minket arról, hogy várandós, amit akkor még nem tudott, de mivel már akkor is az volt, szeretné, ha az egész megszüntetést "visszacsinálnánk", mivel ennek tudatában nem ment volna bele. Kötelesek vagyunk visszavenni? Beperelhet-e minket arra hivatkozva, hogy megszüntettük a munkaviszonyát a terhessége alatt?
Részlet a válaszból: […]helyreállítani a munkavállaló munkaviszonyát, pusztán azért, mert időközben - a várandósságának tudomására jutása miatt - meggondolta magát. A munkavállaló szintén nem támadhatja meg eredményesen a közös megegyezést, mivel lehetséges ugyan, hogy annak megkötésekor lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, ám ezt a tévedését nem a munkáltató okozta, illetve azt fel nem ismerhette. Nem hivatkozhat alappal arra sem, hogy a közös megegyezéskor ugyanabban a téves feltevésben voltak, vagy hogy őt tévedésbe ejtették vagy tartották volna, esetleg jogellenes fenyegetéssel vették volna a munkaviszony megállapodással történő megszüntetésére [Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3131

9. találat: Közös megegyezés - régi szerződésmintával

Kérdés: Kezdeményeztem a munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését. A munkáltatóm egy olyan megállapodásmintát rakott elém, amiben még a régi Mt.-re történő hivatkozások voltak. Mivel ezt csak az aláírást követően vettem észre, felmerült bennem, hogy ezek után jogszerű volt-e a munkaviszonyom megszüntetése. Szükséges-e valamilyen módon kijavítani a hibát vagy újraírni a közös megegyezést?
Részlet a válaszból: […]értelmében meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adatait (Mt. 23. §). Az egységes ítélkezési gyakorlat szerint a közös megegyezésből ki kell tűnnie a felek egyértelmű, félreérthetetlen és valódi akaratának, mely a munkaviszony megszüntetésére irányul (BH1998. 114.), valamint meg kell állapodni a megszűnés időpontjában is (BH1993. 469.).Valóban nem túl szerencsés, ha a munkáltató által használt iratminta a közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés tekintetében a régi Mt.-re történő hivatkozásokat tartalmaz, ám ez önmagában nem eredményezi azt, hogy a megállapodás ne lenne érvényes. A régi Mt. rendelkezéseihez képest ugyanis nem változott érdemben a közös megegyezés szabályozása, tehát ha az Ön által aláírt megállapodásból egyértelműen kitűnik, hogy a munkaviszonyt közös megegyezéssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3042

10. találat: Kárigény érvényesítése és felmondás

Kérdés: Egy sofőr munkavállaló az elmúlt hónapban két közlekedési balesetet okozott, milliós kárt okozva a munkáltatónak. Milyen lehetőségek vannak a munkavállalóval szemben az okozott kár megtérítésére? Mi történik akkor, ha felmondanunk neki, illetve ha más munkakörben még tovább alkalmazzuk? Kell-e vele valamilyen papírt aláíratni, amin elismeri a kárt? Szívesen felmondana neki a cégvezető, de ha van bármi esély arra, hogy a kár legalább egy részét megtéríttesse vele, akkor lehet kompromisszum.
Részlet a válaszból: […]miatt a munkáltató egyoldalúan módosítsa a munkavállaló munkakörét. Ehhez a felek közös megegyezése szükséges (Mt. 58. §). Ha a munkaviszony megszüntetésére kerülne a sor, a munkáltató felmondása a jelen esetben a munkavállaló magatartására alapozott okból lehetséges. Vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a károkozó magatartás valóban megtörtént, és kellő súlyú indokot jelent a felmondáshoz [Mt. 64. § (2) bek.]. Ha a károkozás súlyosan gondatlanul vagy szándékosan történt, a károkozáshoz vezető kötelezettségszegés pedig lényeges és jelentős mértékű volt, akkor az azonnali hatályú (korábbi rendkívüli) felmondásnak is helye lehet. Ez azonban jogvesztő határidőhöz kötött, csak a károkozástól számított egy éven, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet vele élni [Mt. 78. § (1)-(2) bek.].A kárigény csak akkor érvényesíthető, ha azt a munkavállaló maga elismeri, vagy bíróság jogerős határozatában erről rendelkezik. Mindenképpen célszerű beszerezni az igényérvényesítéshez a munkavállaló elismerő nyilatkozatát. Enyhe gondatlansággal okozott károknál a kártérítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2954
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést