Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott közalkalmazotti vezetői megbízás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezetői megbízások a közalkalmazottaknál

Kérdés: A könyvtárban mint munkáltatónál a határozatlan idejű vezetői megbízások a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-a alapján 5 évig terjedő határozott idejűvé alakultak át. Mi a helyzet az újonnan kinevezettekkel? Ha az a vezető, akinek a vezetői munkaköre kötelezően 5 éves határozott idős vezetői megbízássá alakult át, 3 év múlva nyugdíjjogosult lesz, fel lehet-e menteni? Kell-e részére valamilyen kompenzációt fizetni?
Részlet a válaszból: […]ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól. Vagyis a munkáltatónak ad felhatalmazást arra, hogy az öt évnél rövidebb időtartamot határozzon meg. Akár 3 évet is, ha egyértelmű, hogy a vezető akkor nyugdíjjogosult lesz. A magasabb vezetőnek nem minősülő vezetőkre vonatkozóan a rendelet nem tartalmaz előírást, ez esetben tehát a törvény 23. § (3) bekezdése jelenti az egyedüli alkalmazható szabályt: a "legfeljebb öt évig" kifejezés pedig a törvényben is arra utal, hogy a megbízás időtartama lehet rövidebb is öt évnél. Itt jegyzendő meg, hogy a rendelet 7. § (3) bekezdése szerint e rendelkezés nem terjed ki a gazdasági, műszaki, igazgatási magasabb vezető és vezető beosztásokra. Ugyanakkor maga a Kjt. tartalmazza, hogy öt évnél nem lehet hosszabb a vezetői megbízás, ha pedig alacsonyabb és magasabb szintű jogszabály tartalma között ellentét van, akkor a magasabb szintű tekintendő irányadónak. Tehát a rendelet 7. § (3) bekezdésében szereplő vezetői megbízások időtartama sem nyúlhat tovább az öt éven! Más kérdés a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ába foglalt átmeneti szabályok értelmezése. Ezek azokra a vezetőkre vonatkoznak, akik 2010. december 31-én is megbízott vagy kinevezett vezetőként dolgoztak. A törvény hatálybalépésével egyidejűleg, azaz 2011. január 1-jén a határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői megbízások és kinevezések a törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétől kezdődő öt évre szóló (vagy­is 2015. december 31-ig tartó) határozott idejű magasabb vezetői, vezetői megbízássá alakultak át. A határozott idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezésekből pedig az eredeti kinevezésben meghatározott időpont lejártáig tartó magasabb vezető, vezető megbízások lettek. Minden esetben, ha kinevezett vezetőről volt szó,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1000

2. találat: Nyugdíjas vezető közalkalmazott különadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Intézetvezető közalkalmazottunknak felmentéssel megszüntettük a közalkalmazotti jogviszonyát, arra tekintettel, hogy öregségi nyugdíjra jogosult. Ezzel egyidejűleg a vezetői megbízása is megszűnt. Vajon a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggésben részére kifizetett összegek a különadó hatálya alá esnek-e, s ha igen, akkor annak milyen összegen felüli részét érinti a különadó?
Részlet a válaszból: […]értelmében a 98 százalékos különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra. Ha az intézményvezető részére a jogviszony megszűnését követő naptári naptól kerül megállapításra a saját jogú öregségi nyugellátás, akkor nem esik a különadó hatálya alá. Amennyiben viszont nem a következő naptól, hanem mondjuk 2 nappal később kerül sor a nyugellátás megállapítására, vagy ez már korábban megtörtént, akkor az intézményvezetővel szemben is alkalmazandók a különadóra vonatkozó rendelkezések. Ha a közalkalmazott különadó fizetésére köteles - miután e jogviszonyban nem lehet állami vezető, polgármester, főjegyző vagy jegyző, a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja -, a jogviszony megszűnésével összefüggésben kapott juttatások 3 500 000 Ft-ot meghaladó része után 98 százalékos adó fizetésére lesz köteles. A gondolatjelek közötti kivételes esetekben már a 2 000 000 Ft-ot meghaladó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 967

3. találat: Vezető közalkalmazottakra vonatkozó átmeneti szabályok

Kérdés: 2011. január 1-jétől visszaállították a vezetői megbízásokat a közalkalmazottaknál. Kérdésem, hogy a nálunk 2014. december 31-ig határozott időre szóló kinevezéssel alkalmazott kinevezett vezetőnek minősülő intézményvezetővel kapcsolatosan hogyan kell eljárni?
Részlet a válaszból: […]vezetői kinevezések 2015. december 31-ig tartó határozott idejű megbízássá, a határozott időre szóló kinevezések pedig az eredeti kinevezés szerinti időtartam lejártáig tartó vezetői megbízássá. A Kjtm. szerint a határozott idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés a törvény erejénél fogva a határozott idő lejártáig tartó vezetői megbízássá alakult át, ezzel egyidejűleg Önt a határozott időből hátralévő időre a 2008. december 31-én hatályos kinevezése szerinti szakmai munkakörébe, vagy ennek hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. Az új törvény átmeneti szabályai között említést kell tenni arról a kivételes rendelkezésről, amely 2011. január 1-je és 2011. február 28-a között a fenntartónak lehetőséget biztosít arra, hogy a magasabb vezetői, vezetői álláshelyre pályázatot írjon ki. Ha e rendkívüli pályázat alapján a vezetői megbízást valaki más nyeri el, akkor a 2011. január 1-jével tovább élő vezetői megbízás átmenetinek bizonyul, és a pályázati nyertes válthatja fel pozíciójában a korábbi vezetőt. Ami a korábbi kinevezett vezető illetményét illeti:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 904

4. találat: Határozott idejű vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: Milyen követelményeknek kell megfelelnie a közalkalmazott határozott idejű vezetői megbízása visszavonásának? Egyáltalán jogszerű-e a határozott idejű vezetői megbízás visszavonása, vagy ez csak a határozatlan idejű vezetői megbízások esetében lehetséges?
Részlet a válaszból: […](MK 95.). Mindez azt jelenti, hogy az indokolásból világosan ki kell tűnnie a visszavonás okának, valamint valósnak és okszerűnek kell lennie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A visszavonás abban az esetben fejezi ki világosan a visszavonás okát, ha abban a munkáltató megjelölte azokat a konkrét tényeket, illetve körülményeket, amelyekre a vezetői megbízás visszavonását alapította. A visszavonás valóságának követelménye értelmében csak az igaz, vagyis a valós tényeknek megfelelő indokolás fogadható el. A visszavonás okának egyszersmind okszerűnek is kell lennie, a tényeknek megfelelő felmondási indok okszerűségéből lehet ugyanis megállapítani azt, hogy a munkáltatónál valóban nincs szükség a közalkalmazott vezetői megbízás keretében ellátott munkájára a felhozott indok vagy indokok következtében. A Legfelsőbb Bíróság BH 1997/373. számú eseti döntésében rámutatott arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 531

5. találat: Közalkalmazotti vezetői megbízás - a visszavonás indokolására nyitva álló határidő

Kérdés: Vezető beosztású közalkalmazottunk vezetői megbízását február 1-jei hatállyal visszavontuk. A közalkalmazott február 2-án levélben kérte a megbízás visszavonásának indokolását. A levél a közalkalmazott felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető titkárságára február 4-én érkezett meg. Tekintettel arra, hogy a vezető február 8-áig nem volt az irodában, az indokolást február 8-án, 4 nappal a levél beérkezését követően postáztuk a közalkalmazott részére. A közalkalmazott pert indított vezetői megbízása visszavonásának jogellenessége megállapítása iránt, arra hivatkozással, hogy a megbízás visszavonásának indokolására biztosított 3 napos határidő lejárta után küldtük meg részére az indokolást. Emiatt jogellenes a vezetői megbízás visszavonása?
Részlet a válaszból: […]kérheti; a munkáltató az indokolást további három napon - értsd: naptári napon - belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni. A Kjt. vonatkozásában is alkalmazandó az Mt. 12. §-ának (5) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy a határidő elmulasztása akkor menthető ki, ha a törvény ezt kifejezetten megengedi. Márpedig a Kjt. nem enged kimentést az indokolás megadásának a három napon belül történő megadása alól. Ez a háromnapos határidő jogvesztő, a mulasztás nem menthető ki. A kérdésében írt adatok alapján - miután a munkáltató február 4-én kapta meg a közalkalmazottnak a visszavonás indokolását kérelmező levelét - legkésőbb február 7-én el kellett volna küldeni a választ a közalkalmazott részére. A megbízás visszavonásának indokolása azonban a határidő lejárta után, február 8-án[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 16