Közalkalmazotti vezetői megbízás meghosszabbítása

Kérdés: A településüzemeltetési intézmény vezetőjének kinevezése idén jár le. Van-e lehetőség pályáztatás nélkül – az óvodavezetőhöz hasonlóan – a képviselő-testület jóváhagyása mellett újabb öt évre meghosszabbítani a kinevezését?
Részlet a válaszából: […] A településüzemeltető intézmény a Kjt. ágazati végrehajtási rendeletei közül a 77/1993. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, következésképpen a köznevelési intézménynek minősülő óvoda intézményvezetőjének pályáztatására vonatkozó, az Nkt.-ban és a 326/2013. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Közalkalmazotti vezetői megbízás meghosszabbítása

Kérdés: A Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése értelmében a vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Egy vezető három évre kapott megbízást, és ennek lejártát követően a munkáltatója még két évig szeretne vele vezetőként dolgozni. Ebben az esetben közös megegyezéssel meghosszabbítható-e az eredeti vezetői megbízás, vagy technikailag új vezetői megbízást kell számára adni a kétéves időtartamra?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. értelmében a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól [Kjt. 23. § (3) bek.]. Ha a vezetőre irányadó végrehajtási rendelet lehetővé teszi az öt évre szóló vezetői megbízást,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Közalkalmazotti vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató vagyunk; az SzMSz módosítására a közeljövőben kerül sor. Ugyanakkor az egyik érintett főosztályunk vezetőjének munkájával a fenntartó önkormányzat nincs megelégedve. A belső ellenőrzés ugyanis megállapította, hogy közvetve több feltárt működési jogsértés létrejötte visszavezethető a vezető mulasztásaira. Ezt a személyt nem kívánjuk az új SzMSz szerinti szakmai egység vezetőjévé kinevezni. Hogyan járunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 23. §-a értelmében a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól, a vezetői megbízás azonban a határozott idő lejárta előtt is írásban, indokolás nélkül visszavonható a munkáltatói jogkör gyakorlója által. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 17.

Vezetői megbízások a közalkalmazottaknál

Kérdés: A könyvtárban mint munkáltatónál a határozatlan idejű vezetői megbízások a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-a alapján 5 évig terjedő határozott idejűvé alakultak át. Mi a helyzet az újonnan kinevezettekkel? Ha az a vezető, akinek a vezetői munkaköre kötelezően 5 éves határozott idős vezetői megbízássá alakult át, 3 év múlva nyugdíjjogosult lesz, fel lehet-e menteni? Kell-e részére valamilyen kompenzációt fizetni?
Részlet a válaszából: […] A 2010. évi CLXXV. törvény 2011. január 1-jétől módosítottaa Kjt. vezetői posztok betöltésére vonatkozó szabályait. Az újonnankinevezettek esetében természetesen már az új szabályokat kell alkalmazni,tehát vezetői munkakörbe nem nevezhetők ki, csak valamilyen szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Nyugdíjas vezető közalkalmazott különadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Intézetvezető közalkalmazottunknak felmentéssel megszüntettük a közalkalmazotti jogviszonyát, arra tekintettel, hogy öregségi nyugdíjra jogosult. Ezzel egyidejűleg a vezetői megbízása is megszűnt. Vajon a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggésben részére kifizetett összegek a különadó hatálya alá esnek-e, s ha igen, akkor annak milyen összegen felüli részét érinti a különadó?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a munkáltatóa közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetheti, ha a közalkalmazotta felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napjánnyugdíjasnak minősül. A közalkalmazott többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Pályázat kiírása közalkalmazotti vezetői megbízásra

Kérdés: A Kjtm. 7. §-a átmeneti szabályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, hogy a 2011. január 1-jétől vezetői megbízássá "visszaalakuló" vezetői munkakörökkel kapcsolatosan a munkáltatónak hogyan kell eljárnia. A 7. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kapcsán a fenntartó döntési jogosítványa kiterjed-e azon magasabb vezetői, vezetői megbízásokra kiírandó pályázatokra is, amelyek esetében a munkáltatói jogokat nem a fenntartó gyakorolja, hanem a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] A Kjtm. átmeneti szabályai szerint 2011. január 1-jével avezetői munkakörök, illetve a határozatlan időre adott vezetői megbízások atörvény erejénél fogva átalakultak határozott idejű megbízássá. A 7. § (3)bekezdésébe foglalt speciális szabály kivételt fogalmaz meg:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Vezető közalkalmazottakra vonatkozó átmeneti szabályok

Kérdés: 2011. január 1-jétől visszaállították a vezetői megbízásokat a közalkalmazottaknál. Kérdésem, hogy a nálunk 2014. december 31-ig határozott időre szóló kinevezéssel alkalmazott kinevezett vezetőnek minősülő intézményvezetővel kapcsolatosan hogyan kell eljárni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. módosításáról szóló Kjtm. 2011. január 1-jétőlmegszüntette a kinevezett vezetői pozíciót, ezen időponttól kezdve csak vezetőimegbízások adhatók, ugyanúgy, mint 2009 előtt. A magasabb vezetői, valamint avezetői megbízások mostantól végrehajtási jogszabályban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Határozott idejű vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: Milyen követelményeknek kell megfelelnie a közalkalmazott határozott idejű vezetői megbízása visszavonásának? Egyáltalán jogszerű-e a határozott idejű vezetői megbízás visszavonása, vagy ez csak a határozatlan idejű vezetői megbízások esetében lehetséges?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 23. § (4) bekezdése szerint a vezetői megbízásvisszavonását – a közalkalmazott kérelmére – a munkáltatónak indokolnia kell. ALegfelsőbb Bíróság BH 2002/116. számú döntése kimondta, hogy a közalkalmazottvezetői megbízását írásban, valós és okszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Közalkalmazotti vezetői megbízás – a visszavonás indokolására nyitva álló határidő

Kérdés: Vezető beosztású közalkalmazottunk vezetői megbízását február 1-jei hatállyal visszavontuk. A közalkalmazott február 2-án levélben kérte a megbízás visszavonásának indokolását. A levél a közalkalmazott felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető titkárságára február 4-én érkezett meg. Tekintettel arra, hogy a vezető február 8-áig nem volt az irodában, az indokolást február 8-án, 4 nappal a levél beérkezését követően postáztuk a közalkalmazott részére. A közalkalmazott pert indított vezetői megbízása visszavonásának jogellenessége megállapítása iránt, arra hivatkozással, hogy a megbízás visszavonásának indokolására biztosított 3 napos határidő lejárta után küldtük meg részére az indokolást. Emiatt jogellenes a vezetői megbízás visszavonása?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 23. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy avezetői megbízás visszavonását – a közalkalmazott kérelmére – indokolni kell.Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén avisszavonás indokának valóságát és okszerűségét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 19.