Szakszervezeti reprezentativitás változása kollektív szerződés módosításánál

Kérdés: Hét évvel ezelőtt kötöttünk kollektív szerződést a nálunk működő egyetlen szakszervezettel, amelyet azóta is rendszeresen felülvizsgálunk és módosítunk. Tavaly létrejött egy új szakszervezet, amely nagy taglétszámot épített fel (részben a másik rovására), és bőven elérte a 10%-os reprezentativitási küszöböt. A kollektív szerződés idei felülvizsgálata során így tanácskozási joggal részt vesz a tárgyalásokon. Be kell vonni aláíró félként is, illetve felmondhatja a kollektív szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...§-a (4) bekezdésének az AB határozattal megsemmisített szövege - szerkesztőségünk véleménye szerint - nincs összhangban a határozat indokolásával, miután a kollektív szerződés megkötését követően szerződéskötési jogosultságot szerző szakszervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Nyugdíjas pedagógus felmentése/felmondása

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógus 2023-ban betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, azaz a 65. életévét, és kérte megszüntetni a jogviszonyát felmentéssel, azonban a munkáltató kérésére - a tanév végéig - elállt szándékától. Jár-e felmentés részére, ha nyugdíjasként a tanév végén kéri megszüntetni a jogviszonyát, vagy a nyugdíjas státuszára tekintettel a munkáltató indokolás és felmentés nélkül bármikor megszüntetheti azt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a pedagógus az Mt. hatálya alá tartozott még 2023-ban. Az nem derül ki a kérdésből, hogy a munkaviszonya átalakult-e 2024. január 1-jétől a Púétv. szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, ezért a kérdést úgy is megválaszoljuk, hogy ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Hallgatói munkaszerződés-kötés - nem a duális képzéstől függ

Kérdés: Az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát a duális képzés képzési ideje alatt külső vagy belső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, vagy külső, vagy belső gyakorlóhelyen. Ezt a hivatkozott szakaszt úgy kell értelmezni, hogy csak duális képzés idejére vonatkozóan lehet hallgatói munkaszerződést kötni külső/belső gyakorlóhellyel, vagy pedig úgy, hogy szakmai gyakorlat vonatkozásában is lehet akkor is, ha az adott hallgató nem duális képzésben vesz részt?
Részlet a válaszából: […] ...Nftv. 44. §-a (1) bekezdésének a) pontját a 2015. évi CCVI. törvény 21. §-a módosította, amelynek indokolása szerint az Nftv. hallgatói munkavégzésre vonatkozó rendelkezései kiegészítésre kerülnek azzal, hogy a duális képzés teljes képzési ideje alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Nyugdíjazás - munkaviszony-megszüntetés közös megegyezéssel

Kérdés: Nyugdíjazás címén, közös megegyezéssel kéri a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetését. Köteles-e a munkáltató vizsgálni a nyugdíjazás feltételeinek meglétét, mielőtt a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetné?
Részlet a válaszából: […] ...közlésekor nyugdíjasnak minősülő munkavállalónak nem jár végkielégítés [Mt. 77. (5) bek. a) pont]. A közös megegyezésnél nincs indokolási kötelezettség, és a végkielégítésről is a felek állapodhatnak meg, ezért ebben az esetben a megszüntetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Csoportos létszámcsökkentés – a munkavállalók kiválasztásának kérdései

Kérdés: Amennyiben a munkáltató gazdasági okokból úgy dönt, hogy jelentősebb mennyiségű munkavállalót kíván elküldeni, és ezzel a döntéssel egyértelműen beleesik a csoportos létszámcsökkentésbe, akkor az érintett munkavállalók kiválasztásánál mire kell figyelni? Arra gondolunk, hogy általános követelményeken (pl. felmondási védelmek figyelembevétele, egyenlő bánásmód követelménye) túl érdemes-e kidolgozni egyéb szempontrendszert, és ha igen, milyen logika mentén? A felmondásokba bele kell fogalmazni, hogy milyen elvek mentén jutott arra a munkáltató, hogy megszünteti a jogviszonyt? Sajnos nem arról van szó, hogy bizonyos tevékenységeket leállít a cég, egyszerűen minden szektorból el kell küldeni kollégákat, az általános létszámot kell csökkenteni, ezért vagyunk bajban az érintettek kiválasztásával.
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésének b) pontja szerinti munkáltatói intézkedés (a határozott idejű munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú felmondása indokolás nélkül a hátralévő időre járó, de legfeljebb 12 havi távolléti díj kifizetése mellett), valamint – ellenkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

"Nők 40-nel" nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés:

Önkormányzati fenntartású bölcsődében egy kisgyermeknevelő a közalkalmazotti jogviszonya mellett érvényesítette a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíját. Ehhez természetesen a munkáltató hozzájárult. A közalkalmazotti jogviszonya tehát nem szűnt meg, folyamatosan határozatlan idejű jogviszonyban áll. Meddig köteles a munkáltató foglalkoztatni a nyugdíjas közalkalmazottat? Módosítani kell-e a határozatlan idejű kinevezését határozott idejűre azért, mert nyugdíjas lett? Milyen módon lehet megszüntetni a nyugdíjas közalkalmazott jogviszonyát? Módosítható-e a kinevezése határozatlanról határozottra, és ha igen, milyen módon?

Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyt – köteles a felmentést írásba foglalni [Mt. 22. § (3) bek.]. A munkáltató köteles a felmentést megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kötbér áthárítása a kölcsönzött munkavállalóra

Kérdés:

A kölcsönvevőnél a műszakokban létszámproblémák vannak, és emiatt a kölcsönzési szerződésben kötbér van kikötve, ha az előírt létszámot egy adott napon nem tudjuk munkába állítani. A kölcsönbe adott munkavállalóink viszont rendszeresen nem jelennek meg a kölcsönvevőnél egy-egy napon, és igazolatlanul vannak távol. Át tudjuk hárítani a kötbért a munkavállalókra?

Részlet a válaszából: […] ...akkor meghatározott összegű bércsökkentés is alkalmazható fegyelmi büntetésként. A fegyelmi intézkedésről formális, írásbeli és indokolással ellátott határozatot kell hozni [Mt. 56. § (5) bek.], amely ellen a munkavállaló jogosult bírósághoz fordulni [Mt. 287...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kérelem távmunkában történő foglalkoztatásra

Kérdés:

Egyik kolléganőnk hivatalosan kérte, hogy a munkáltató a jövő hónap elsejétől módosítsa a munkaszerződését távmunkaszerződésre, mivel szeretne otthonról munkát végezni – hasonlóan, mint ahogy dolgozott a Covid alatt két évig, amikor a munkáltató küldte home office-ba. A kérelmében megjelölte, hogy van egy 6 éves gyermeke. Mi ilyenkor az eljárás, ha a vezetője kijelentette, hogy nem akarja távmunkában foglalkoztatni?

Részlet a válaszából: […] ...távmunkavégzésben való foglalkoztatását, illetved) részmunkaidőben való foglalkoztatását.A munkavállalónak a kérelmét írásban, indokolással ellátva kell benyújtani, megjelölve a változtatás időpontját is [Mt. 61. § (4)–(5) bek.]. A munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Patthelyzet – az egészségi okból alkalmatlan munkavállaló "sorsa"

Kérdés: Az Mt. 146. §-a alapján nem jár távolléti díj a munkavállalónak munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága esetén. Ilyen esetben a módosult Mt. nem írja elő a munkáltatónak az egészségi alkalmatlansággal indokolt felmondást. A munkáltatónak nem is fűződik érdeke ahhoz, hogy felmondással megszüntesse a munkaviszonyt (pl. a végkielégítés miatt). Jól gondoljuk azonban, hogy ilyen esetben az alapelvekből (jóhiszemű, tisztességes joggyakorlás, joggal való visszaélés tilalma stb.) következően ez lenne a méltányos döntés?
Részlet a válaszából: […] ...fél jogosult megszüntetni azt az Mt. rendelkezéseivel összhangban [pl. a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondhatja indokolás nélkül, a munkáltató elviekben a munkavállaló képességeire (alkalmatlanságra) hivatkozva szintén felmondhatja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Vezetők – eltérési lehetőség a munkaszerződésben az Mt.-től

Kérdés: Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint a vezető munkaszerződése e törvény Második Részében foglalt rendelkezésektől – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – eltérhet, ugyanakkor az ítélkezési gyakorlat ezt felülírni látszik: a (2) és (3) bekezdésben tiltott eltéréseken felül milyen eltérések lehetőségét zárta ki az ítélkezési gyakorlat az Mt. hatálybalépése óta?
Részlet a válaszából: […] ...a visszahívás munkaviszonyt megszüntető intézkedésként történő értékelésekor nem lenne különbség a felmondási idő nélküli – indokolás nélkül kiadható – felmondás és az azonnali hatályú felmondás között. Az ilyen szerződéses kikötés az Mt. 64....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.
1
2
3
23