Munkavállalói felmondás - a felmondási idő lehetséges tartama

Kérdés: Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése szerint a felmondási idő alapesetben 30 nap. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint ennél hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak a felek. Az Mt. hatálya alatt kötött munkaszerződés esetében, munkavállalói felmondás esetén, lehet-e 30 napnál hosszabb felmondási időt meghatározni kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben rögzítettek szerint, vagy a felmondási idő hosszabb idejű meghatározásának - a munkavállaló részére történő kedvezőbb felmondási idő meghatározás érdekében - csak munkáltatói felmondás esetén van létjogosultsága? Mi az irányadó: az Mt. 205. §-ának (1) bekezdése vagy a 85. §-ának (3) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 69. §-ának (1) bekezdése értelmében a felmondási idő általános szabály szerint 30 nap. Ebből következően eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló felmondása esetén minden esetben így alakul a felmondási idő. Az Mt. alapján az általános szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Cafeteria megvonása a felmondási időre

Kérdés: Intézményünk intézményvezető-váltás miatt cafeteriaszabályzatát módosítani szeretné. Lehetséges-e úgy kialakítani a szabályzatot, hogy a cafeteria nem jár a felmondási idő azon részére sem, amikor a munkavállaló munkavégzésre kötelezett?
Részlet a válaszából: […] A cafeteria nem kötelező bérelem, alapulhat a felek megállapodásán vagy a munkáltató egyoldalú döntésén is. Akérdés szerinti esetben munkáltatói szabályzat rögzíti a juttatást. Ez valójában egyoldalú kötelezettségvállalásnak minősül, amelyben a munkáltató saját maga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Új munkaviszony létesítése a felmondási idő alatt

Kérdés: Elkezdhet-e nálunk dolgozni olyan munkavállaló, akinek még nem telt le a felmondási ideje, és szabadságon van? Előző munkahelyén munkavállalói felmondással szüntette meg a munkaviszonyát.
Részlet a válaszából: […] Elviekben nincs akadálya annak, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen, és megkezdje a munkát egy új munkáltatónál olyan időszakban, amikor még nem telt le a felmondási ideje, de már nem áll fenn a munkavégzési, illetve rendelkezésre állási kötelezettsége a régi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:  

Munkavállalói felmondás következményei

Kérdés: A munkavállaló munkaviszonya munkavállalói felmondással 2021. március 1. napján szűnik meg, a munkavállaló 2021. január 29. napjától felmondási idejét tölti, a munkavégzés alól nem mentette fel a munkáltató. A munkáltató a munkavállalót munkakörének átadása részeként egy tréning megtartására kérte, melyet utódja részére kellett volna megtartania. A munkavállaló először készségesnek tűnt, írásban visszaigazolta a tréning időpontját és megtartásának a módját. Még aznap azonban egy újabb levelet küldött a felettesének, amelyben a) a tréning megtartását elutasította; b) a további munkavégzést - a felmondási idő tartamára - minden további indok nélkül megtagadta. Erre tekintettel a munkáltató a munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséről, továbbá a munkakör jogellenes átadására tekintettel, a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díj érvényesítéséről döntött. E tényállással összefüggésben a következő kérdésben legyenek szívesek állást foglalni. Amennyiben a munkavállaló a közölt azonnali hatályú felmondás jogellenességének a megállapítása iránt keresetet terjeszt elő, az elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés összegét milyen időtartamra érvényesítheti? Ezzel összefüggésben miként kell értelmezni az Mt. 82. §-ának (2) bekezdését?
1. A jognyilatkozat közlésétől az eredeti felmondás szerinti munkaviszony megszűnésének a napjáig, azaz 2021. március 1. napjáig (a munkavállalói oldalon keletkező tényleges kár a le nem töltött felmondási időre járó alapbér összege); vagy
2. a jognyilatkozat közlésétől addig, ameddig újra el nem helyezkedik a munkavállaló (tekintettel arra, hogy a munkaviszony az azonnali hatállyal megszüntető intézkedéssel szűnik meg, ennélfogva a korábbi munkavállalói felmondást tartalmazó jognyilatkozathoz már nem fűződik munkaviszonyt megszüntető joghatás (BH2002. 31.)?
Részlet a válaszából: […] ...felmondáshoz nem fűződik munkaviszonyt megszüntető joghatás, véleményünk szerint az ebből következő (és le nem töltött) felmondási idő, valamint annak lejárta nem szab gátat az elmaradt jövedelem jogcímén igényelhető kártérítésnek. Ebből következően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Felmondás a szakképzésben - végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő tartama

Kérdés: Szakképző intézményben dolgozóként az eddigi közalkalmazotti jogviszonyunk munkaviszonnyá alakul át. Az új munkáltató részéről felmondással történő munkaviszony-megszüntetés esetén mennyi a felmondási idő és a végkielégítés mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyként elismert idő 1991-től folyamatos? Hogy kell értelmezni a Kjt. 25/B. §-ának (5) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében pedig, ha a munkaszerződés megkötésével létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a volt közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illetné meg, annak mértékét a közalkalmazotti és a munkaviszonyban töltött idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Azonnali hatályú felmondás - a munkáltató felmondása után

Kérdés: A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát átszervezésre hivatkozva felmondtuk, majd a munkavállaló a felmondási idő alatt azonnali hatályú felmondással élt, melyet azzal indokolt, hogy megítélése szerint nem volt jogszerű a felmondásunk, ezzel lényeges kötelezettségszegést követtünk el. Természetesen nem ismertük el jogszerűnek a munkavállalói megszüntetést, most pert indított ellenünk az azonnali hatályú felmondással kapcsolatos követelése érvényesítése érdekében (végkielégítés, felmentési időre járó távolléti díj). Igaza van a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] Folyamatban lévő eljárásban és az eset körülményeinek pontos ismerete nélkül nem vállalkozhatunk a kétséget kizáró állásfoglalásra, ugyanakkor a tényállásban előadottak arra engednek következtetni, hogy a munkavállalói azonnali hatályú felmondás nagy valószínűséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Keresőképtelenség felmondási idő alatt - mintha "mi sem" történt volna

Kérdés: Ha a felmondási időmet töltöm, ezalatt előfordulhat-e, hogy ha keresőképtelen beteg leszek, betegállományba menjek, akár csak egy részében a felmondási időnek? Ha igen, meghosszabbodik-e azzal a felmondási időm?
Részlet a válaszából: […] ...jár [Mt. 126. § (1) bek.]. Ha éppen a felmondási ideje alatt betegedne meg és válna keresőképtelenné, hangsúlyozandó: e tekintetben a felmondási idő nem különbözik a munkaviszony többi szakaszától, így megtörténhet a felmondási idő alatti keresőképtelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Közalkalmazotti lemondás - nem alkalmazható a felmentési idő

Kérdés: Szeretném felmondani a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyomat, mivel új állást találtam, ahol nagyjából két hónap múlva már kezdhetnék is. A munkáltatói jogkör gyakorlója azonban ragaszkodik a négy hónapos felmondási időhöz, mivel már tíz éve dolgozom itt. Mit tehetek akkor, ha nem enged el korábban?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt szükséges rögzíteni, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt nem lehetséges felmondással megszüntetni. A felmondás csak az Mt. szerinti munkaviszony munkáltató, illetve munkavállaló általi megszüntetési jogcíme. A közalkalmazotti jogviszonyt ehelyett a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság megítélése a felmondási idő számítása során

Kérdés: Amikor a felmondási időt számoljuk, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot is bele kell számítani a munkaviszony hosszába?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes tartama beleszámít a felmondási idő jogszerző idejébe. Ezt támasztja alá az Mt. 69. §-ának (4) bekezdése, amely kifejezetten utal a végkielégítésnél irányadó szabályozásra [Mt. 77...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Szabadság kiadása felmondási idő alatt

Kérdés: Egyik munkatársunk felmondással megszüntette a munkaviszonyát, mivel másutt kíván elhelyezkedni. Kérte, hogy a felmondási ideje (40 nap) második felére mentesítsük a munkavégzés alól. Ezt a területi igazgatója jóvá is hagyta, amit ráírt a munkavállaló felmondására, egyben szóban jelezte, hogy e második 20 nap egy részére ki fogják adni az időarányosan még járó szabadságait. Ezt a munkavállaló akkor elfogadta, most viszont kifogásolta, hogy az igazgató engedélye alapján neki nem kell dolgoznia abban a 20 napban, ezért nem lehet szabadságot sem kiadni erre az időre. Olyan szabadságigénylőt adott le, miszerint a még meglévő szabadságait (nyolc nap) a mentesítés előtt szeretné igényelni. Jogos-e a munkavállaló igénye?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló felmondása esetén a felmondási idő egészét munkában kell töltenie, rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége a teljes felmondási idő alatt fennáll. Ettől csak a munkáltató beleegyezésével lehet eltérni, és részben vagy egészében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
8