Bérszámfejtési hiba korrekciója

Kérdés: A munkáltató a munkavállaló bérét 2016. december 1-jétől megemelte, azonban bérszámfejtési hiba miatt azóta is a korábbi bérét folyósította a munkavállalónak, és a pótlékokat, egyéb járandóságokat is a korábbi bér alapulvételével számította ki. A hibát 2019 márciusában ismerte fel, azt korrigálnia szükséges. Hogyan járjon el?
Részlet a válaszából: […] ...figyelmen kívül hagyásával számfejtett munkabér-különbözetre, illetve egyéb járandóságokra a munkavállalónak a hároméves elévülési időn belül [Mt. 286. § (1) bekezdés] van bíróság előtt is érvényesíthető joga, tehát jelen esetben a 2016. december 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Szabadság iránti igény elévülése

Kérdés: Cégünknél egy munkavállaló öt évre visszamenőlegesen nyilvántartott szabadsággal rendelkezik. Figyelemmel az Mt. általános szabályára, miszerint a munkaviszonyból származó igények elévülési ideje három év, a munkavállaló a munkaviszonyának megszűnése esetén hány évi szabadság pénzbeli megváltására jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...el [Mt. 286. § (1) bek.]. A szabadság pénzbeli megváltása iránti igény a munkaviszony megszűnésekor esedékes (Mt. 125. §), az elévülés is ekkor kezdődik. A szabadság kiadása iránti igény elévülése kapcsán ugyanakkor összetett kérdés az elévülés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.

Munkaügyi dokumentumok megőrzési ideje

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat a különböző munkaügyi dokumentumok (így például munkaszerződés, tanulmányi szerződés, felmondás, jelenléti ívek, szabadságok nyilvántartása, cafeterianyilatkozatok stb.), illetve bérdokumentumok (pl. bérjegyzék, mozgóbér-nyilvántartás, prémiumok meghatározása stb.) tárolási idejéről! Vannak olyan dokumentumok, amelyek nem selejtezhetők?
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzésére szolgáló iratokat, valamint az adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.

Elévült jubileumi jutalom

Kérdés: Kolléganőm nem kapta meg a 25 éves jubileumi jutalmát, amely ezelőtt 5 évvel járt volna. Ez akkor derült ki, amikor a 30 éves jubileumi jutalom kifizetésére került sor. Munkáltatójához fordult, aki válaszában elutasította ez irányú kérését, mivel szerinte lejárt a 25 éves jubileumi jutalommal kapcsolatos hároméves elévülési idő. (Kolléganőm jelenleg is dolgozik, viszont januárban a nők 40 éves kedvezményével kíván nyugdíjba vonulni.) A munkáltató valóban jogszerűen jár-e el akkor, ha nem fizeti ki kolléganőmnek az elmaradt jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a munkáltató nem jár el jogszerűen, ha azt, akár utólag is, nem fizeti ki. Más kérdés ugyanakkor, hogy kolléganője jogos igénye az elévülés folytán állami kényszerrel, bírósági úton már nem érvényesíthető. Az elévülés azonban nem akadálya annak, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Elévült követelés letilthatósága

Kérdés: Elévült letiltást kért a végrehajtó, három hónap alatt elvettek a fizetésemből több százezer forintot, a fizetésemnek a harminc százalékát kaptam meg. Nincs érvényes végrehajtásom, és öt hónapja vettem fel nagy összegű hitelt rövid futamidőre, melynek magas a havi részlete. Ezt a tényleges kötelezettséget a bérszámfejtés nem veszi figyelembe. Helyesen járt el a bérszámfejtés? Negyedik hónapja nem tudom a valós tartozásom fizetni a valótlan letiltás miatt.
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. A végrehajtási jog elévülését általában kérelemre kell figyelembe venni; hivatalból akkor veendő figyelembe, ha az alapjául szolgáló követelés elévülését is hivatalból kell figyelembe venni. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Elmaradt jövedelem iránti igény érvényesítése jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén

Kérdés: A bíróság megállapította, hogy a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyomat, és az ítéletben keresetpótló kártérítés megfizetésére kötelezte a munkáltatót. Időközben nyugdíjba mentem, de mivel nem merítettem ki a 12 havi távolléti díjnak megfelelő összeget, ismét keresetet kívánok indítani. Az időközben folyósított nyugdíjat megtérülő jövedelemként el kell-e számolni, azaz jogos igényem csökken-e a nyugdíj összegével? Ha a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggő kártérítési igényemet több lépcsőben (több perben) is érvényesítem, hogyan alakul az elévülési idő?
Részlet a válaszából: […] ...kifejtettek alapján az anyagi jogerő a keresettel érvényesített joghoz fűződik, ezért a jogerős ítélettel el nem bírált igények az elévülési időn belül érvényesíthetőek. Ilyen például az is, ha a jogerős ítélet meghozatalakor az igény nem meríthette ki az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Írásbeli figyelmeztetés következményei

Kérdés: Az írásbeli figyelmeztetést követően mennyi ideig nem jár jutalom? Van-e az írásbeli figyelmeztetésnek "elévülési ideje"?
Részlet a válaszából: […] ...is csupán legfeljebb a munkavállaló egyhavi alapbérének összegéig terjedhet [Mt. 56. § (2) bek.].Az írásbeli figyelmeztetés elévülési idejére vonatkozó kérdés kapcsán abból indulunk ki, hogy "elévülési időn" Ön minden bizonnyal azt az időszakot érti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Köztisztviselői szabadság kiadása - ha felhalmozódott 200 munkanap

Kérdés: A köztisztviselő 2018 első félévében éri el az öregségi nyugdíj korhatárát. A korábbi évek során sok (kb. 200 nap) ki nem adott szabadsága halmozódott fel. Van-e arra törvényi lehetőség, hogy a felhalmozódott szabadságokat a korhatár elérését megelőzően kiadjuk? A fentiek alapján így közel 1 évig fizetett szabadságon lenne a köztisztviselő.
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 192. §-ának (1) bekezdése szerint a közszolgálati jogviszonyból eredő igények 3 év alatt évülnek el. Ezen általános elévülési szabálytól eltérően a Kttv. 104. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján a szabadság kiadására vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 9.

Elmaradt jövedelem követelhetősége

Kérdés: Társasháznál gondnoki munkakörben dolgoztam 2011. június 1-jétől 2014. július 26-ig, de csak 2014. január 1. és 2014. május 26. között voltam bejelentve. A 2014-es közgyűlésen leváltottuk a közös képviselőt, aki - amiért én is ellene szavaztam - felmondott, de én tovább végeztem a munkát még két hónapig a többségi tulajdonosok kérésére. Erre az időre azonban a mai napig nem fizették ki a béremet. Fordulhatok még a munkaügyi bírósághoz?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő leteltével megszűnik. Ugyanakkor, ha a munkavállaló a munkáltató tudtával és beleegyezésével tovább dolgozik, akkor a felek ráutaló magatartása alapján a munkaviszony továbbra is fennállt a kérdéses két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Munkavállalói igények egészségsérelem esetén

Kérdés: A munkavégzésből származó végtagi megbetegedés és munkahelyi ártalom mint rákos megbetegedés esetén mi az eljárás vagy elbírálás?
Részlet a válaszából: […] ...kérheti. Ha a munkáltató vitatja a követelést, akkor a kárigény munkaügyi bíróság előtt érvényesíthető, az általános, hároméves elévülési időn belül [Mt. 286. § (1) bek.]. Az elévülési időt, ha a sérelemmel összefüggésben több és egymástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.
1
2
3