Keresés eredménye

26 találat a megadott elévülés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkaügyi dokumentumok megőrzési ideje
Kérdés: Kérem állásfoglalásukat a különböző munkaügyi dokumentumok (így például munkaszerződés, tanulmányi szerződés, felmondás, jelenléti ívek, szabadságok nyilvántartása, cafeterianyilatkozatok stb.), illetve bérdokumentumok (pl. bérjegyzék, mozgóbér-nyilvántartás, prémiumok meghatározása stb.) tárolási idejéről! Vannak olyan dokumentumok, amelyek nem selejtezhetők?
Részlet a válaszból: […]napjától számított 5 évig kell megőrizni [Art. 78. § (3)-(4) bek.];b) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) és azok rontott példányát, legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni [Szvt. 178. § (2)-(3) bek.].A munkaügyi dokumentumokra tehát alapvetően akkor van jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő, ha azok valamilyen, korábban írt adózási, számviteli relevanciával bírnak. A levéltári törvény megállapítja a nem selejtezhető irat kategóriáját,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3465
2. találat: Elévült követelés letilthatósága
Kérdés: Elévült letiltást kért a végrehajtó, három hónap alatt elvettek a fizetésemből több százezer forintot, a fizetésemnek a harminc százalékát kaptam meg. Nincs érvényes végrehajtásom, és öt hónapja vettem fel nagy összegű hitelt rövid futamidőre, melynek magas a havi részlete. Ezt a tényleges kötelezettséget a bérszámfejtés nem veszi figyelembe. Helyesen járt el a bérszámfejtés? Negyedik hónapja nem tudom a valós tartozásom fizetni a valótlan letiltás miatt.
Részlet a válaszból: […]végrehajtást elrendelni, és a már elrendelt végrehajtást nem lehet folytatni [Vht. 57. § (1)-(3) bek.].Ha az adós arra hivatkozik, hogy a követelés, illetve a végrehajtási jog elévült, a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Amennyiben az elévülést a végrehajtást kérő nem ismeri el, akkor az adós a végrehajtás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3340
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Elévült jubileumi jutalom
Kérdés: Kolléganőm nem kapta meg a 25 éves jubileumi jutalmát, amely ezelőtt 5 évvel járt volna. Ez akkor derült ki, amikor a 30 éves jubileumi jutalom kifizetésére került sor. Munkáltatójához fordult, aki válaszában elutasította ez irányú kérését, mivel szerinte lejárt a 25 éves jubileumi jutalommal kapcsolatos hároméves elévülési idő. (Kolléganőm jelenleg is dolgozik, viszont januárban a nők 40 éves kedvezményével kíván nyugdíjba vonulni.) A munkáltató valóban jogszerűen jár-e el akkor, ha nem fizeti ki kolléganőmnek az elmaradt jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszból: […]időt a felek nem rövidíthetik le. Az említett polgári jogi szabályokat a Ptk. 6:22-6:25. §-ai tartalmazzák. Ezek a következőket rögzítik: az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik, jelen esetben abban az időpontban, amikor kolléganője a törvény alapján a jubileumi jutalomra való jogosultságot megszerezte. Az elévülés csak akkor nyugszik (az elévülési idő folyása átmenetileg szünetel), ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni. Önmagában az, hogy kolléganője nem ismerte fel, hogy a munkáltató rá vonatkozóan helytelenül alkalmazta a jogszabályt, még nem tekinthető menthető oknak. Az elévülést megszakítja (és az elévülési időt újraindítja):[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3338
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Írásbeli figyelmeztetés következményei
Kérdés: Az írásbeli figyelmeztetést követően mennyi ideig nem jár jutalom? Van-e az írásbeli figyelmeztetésnek "elévülési ideje"?
Részlet a válaszból: […]például kollektív szerződés vagy normatív hatályú üzemi megállapodás az Mt. 56. §-a alapján alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények egyik eseteként nevesíti az írásbeli figyelmeztetést, ahhoz adott esetben egyéb vagyoni jellegű szankciókat is kapcsoljon. Ez azonban csak a konkrét kollektív szerződés vagy normatív hatályú üzemi megállapodás ismeretében dönthető el, és a jutalommegvonás is csupán legfeljebb a munkavállaló egyhavi alapbérének összegéig terjedhet [Mt. 56. § (2) bek.].Az írásbeli figyelmeztetés elévülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Elmaradt jövedelem iránti igény érvényesítése jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén
Kérdés: A bíróság megállapította, hogy a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyomat, és az ítéletben keresetpótló kártérítés megfizetésére kötelezte a munkáltatót. Időközben nyugdíjba mentem, de mivel nem merítettem ki a 12 havi távolléti díjnak megfelelő összeget, ismét keresetet kívánok indítani. Az időközben folyósított nyugdíjat megtérülő jövedelemként el kell-e számolni, azaz jogos igényem csökken-e a nyugdíj összegével? Ha a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggő kártérítési igényemet több lépcsőben (több perben) is érvényesítem, hogyan alakul az elévülési idő?
Részlet a válaszból: […]igények eltérő időpontokban keletkeznek, és a munkavállaló által megkeresett jövedelmek függvényében az összegük is más és más lehet. Ha mindezek alapján Ön a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggő kártérítési igényét több perben érvényesíti, az egymástól elkülönülő időpontban esedékessé váló elmaradt jövedelemre vonatkozó igények elévülési ideje is más és más időpontban kezdődik. Az elévülési idők kezdete azokhoz az időpontokhoz igazodik, melyek a munkabér kifizetésének időpontjai lennének akkor, ha még fennállna a munkaviszony (azaz a bérfizetési napok).A törvény értelmében az elmaradt munkabér és egyéb járandóság összegének számításánál le kell vonni, amit a munkavállaló megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3177
6. találat: Köztisztviselői szabadság kiadása - ha felhalmozódott 200 munkanap
Kérdés: A köztisztviselő 2018 első félévében éri el az öregségi nyugdíj korhatárát. A korábbi évek során sok (kb. 200 nap) ki nem adott szabadsága halmozódott fel. Van-e arra törvényi lehetőség, hogy a felhalmozódott szabadságokat a korhatár elérését megelőzően kiadjuk? A fentiek alapján így közel 1 évig fizetett szabadságon lenne a köztisztviselő.
Részlet a válaszból: […]el, a közszolgálati jogviszony fennállása alatt kiadható a köztisztviselő felhalmozott szabadsága.A munkáltató köteles a munkaköri feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyból eredő jogait gyakorolni tudja. E rendelkezés vonatkozik a fentebb idézett, a szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói kötelezettségre is. A Kttv. 103. §-ának (2) bekezdése alapján a szabadság kiadásának időpontját - a köztisztviselő előzetes meghallgatása után - a munkáltatói jogkör gyakorlója az éves szabadságolási terv alapján határozza meg azzal, hogy a Kttv. 103. §-ának (4) bekezdése alapján az éves alapszabadság kétötödét a köztisztviselő által kért időpontban, a szabadságolási tervtől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2825
7. találat: Munkavállalói igények egészségsérelem esetén
Kérdés: A munkavégzésből származó végtagi megbetegedés és munkahelyi ártalom mint rákos megbetegedés esetén mi az eljárás vagy elbírálás?
Részlet a válaszból: […]bizonyítható, a munkáltató felel minden, a munkavállalót a betegség miatt ért kárért (pl. elmaradt jövedelem, gyógyszerköltségek stb.). Természetesen ennek bizonyítását megkönnyítheti, ha az egészségbiztosítási szerv foglalkozási megbetegedésnek ismerte el a károkat okozó betegséget, és így baleseti ellátásokra jogosult a munkavállaló. Hasonlóan segíti az okozati összefüggés bizonyítását, ha a munkavédelmi hatóság elmarasztalta a munkáltatót. Ám ügydöntő jelentősége egyik hatóság határozatának sincs.A munkavállaló kára megtérítését a munkáltatótól közvetlenül kérheti. Ha a munkáltató vitatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2655
8. találat: Elmaradt jövedelem követelhetősége
Kérdés: Társasháznál gondnoki munkakörben dolgoztam 2011. június 1-jétől 2014. július 26-ig, de csak 2014. január 1. és 2014. május 26. között voltam bejelentve. A 2014-es közgyűlésen leváltottuk a közös képviselőt, aki - amiért én is ellene szavaztam - felmondott, de én tovább végeztem a munkát még két hónapig a többségi tulajdonosok kérésére. Erre az időre azonban a mai napig nem fizették ki a béremet. Fordulhatok még a munkaügyi bírósághoz?
Részlet a válaszból: […]munkaügyi per esetén bizonyítható-e a felek között ezen időszakban is fennállt munkaviszony. Tanúkkal, okirattal azt kell alátámasztani, hogy a munkáltató - esetünkben a munkáltatói jogokat gyakorló közös képviselő - tudott arról, hogy a munkaviszony megszűnését követően Ön folytatta a korábbi munkát, ez ellen a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2643
9. találat: Jogalap nélkül felvett végkielégítés visszakövetelése
Kérdés: Egy munkavállalónknak tévedésből egy hónappal elszámoltuk a végkielégítése mértékét, és így 3 havi helyett 4 havi távolléti díjat, azaz 350 000 Ft-tal többet fizettünk ki neki tavaly. Ha vissza akarjuk követelni tőle, akkor azt milyen határidőben és formában tehetjük meg?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2547
10. találat: Jubileumi jutalom elévülése
Kérdés: A közalkalmazott három éve jogosult lett volna jubileumi jutalomra. Akkor a munkáltató azt mondta, mivel nem kérte, nem kapta meg. Ez meddig él, nem évül el az igénylés lehetősége? A jubileumi jutalomhoz itt is kell folyamatos jogviszony?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyban töltött jogszerző időnek nem kell egybefüggőnek lennie. Ha a munkáltató a jogosultság megnyílásakor, illetve azt követően nem tesz eleget a közalkalmazott jubileumi jutalomra való joga érvényesítésével összefüggő kötelezettségének, a közalkalmazottól elvárható, hogy követelését vele szemben érvényesítse. Ha tehát a három év e nélkül telt el, akkor a követelés elévült, a jog hiába áll fenn, bíróság előtt nem érvényesíthető.Előfordulhat azonban, hogy bár a három év eltelt, mégsem évült el a követelés. Ennek eseteit szintén a Ptk. határozza meg. A Ptk. 6:24. és 6:25. §-a értelmében, ha a követelést a jogosult menthető okból (pl. betegségéből eredő akadályoztatása miatt) nem tudja érvényesíteni, az elévülés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2493
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés