Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott egyoldalú módosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkahely címének megváltozásához kapcsolódó munkáltatói teendő

Kérdés: Vállalatunk egyik telephelyének utcaneve megváltozik. A telephelyen foglalkoztatott nagy létszámú munkavállaló munkaszerződésén ezt a változást értelemszerűen át kell vezetni (utcaszinten van megjelölve a munkavégzési helyük). Jól gondoljuk, hogy a közterület nevének megváltozása a munkaszerződéseken egyoldalúan is átvezethető? Ha igen, elégséges-e a változás átvezetéséről egyoldalú munkáltatói intézkedés formájában tájékoztatni a munkavállalókat?
Részlet a válaszból: […]felek akaratán kívül álló objektív ok folytán módosul. Ilyenkor nem arról van szó, hogy a felek az akaratuknál fogva módosítják a munkaszerződést, annak tartalma rajtuk kívül álló okok folytán változik meg. Egyoldalúan akkor sem lehetséges a módosítás, ha a munkáltató mégis úgy döntene, a munkaszerződésen is át kívánja vezetni a változást. A munkaszerződés-módosításra ugyanis csak a felek közös megegyezésével kerülhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3020

2. találat: Munkavégzési hely egyoldalú munkáltatói módosítása

Kérdés: Irodacsere folytán szükségessé vált az abban érintett munkavállalókkal munkaszerződésük módosítása, mivel az a munkaszerződésükben foglalt munkavégzési hely módosulásával jár. A helyszín változására Budapesten belül kerül sor. A módosítás aláírását néhány munkavállaló megtagadta. Jogszerű-e a munkáltató intézkedése, ha egyoldalú munkáltatói utasítással határozza meg az új munkavégzési helyet (mint kiküldetés), ha egyébként a kollektív szerződés alapján éves szinten 220 munkanapnyi munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra jogosult? Amennyiben esetlegesen megtámadják a munkavállalók ezt az intézkedést, milyen igényt támaszthatnak a keresetükben? Csupán a munkáltató egyoldalú intézkedésének hatályon kívül helyezését a bíróság által? Vagy mást is?
Részlet a válaszból: […]irányuló utasítás megtagadásának csak a törvényben meghatározott okokból van helye. Ilyen lehet, ha a munkáltatói utasítás jogszabályba ütközik [Mt. 54. § (1), (2) bek.]. Önmagában az eltérő munkavégzési helyen történő foglalkoztatás nem jogellenes, ugyanakkor, ha arra azért kerül sor, hogy a munkáltató a munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettségét elkerülje, akkor az megvalósíthat joggal való visszaélést [Mt. 7. § (1) bek.]. Ebben az esetben a munkavállaló a jogellenes utasítást megtagadhatja, de köteles egyébként munkavégzés céljából rendelkezésre állni [Mt. 54. § (3) bek.]; erre a tartamra az állásidőre járó munkabérére jogosult [Mt. 146. § (1) bek., 147. §]. Hozzátesszük, hogy aggályos lehet az a kollektív szerződéses rendelkezés is, amely hosszabb időre engedi meg a munkáltatónak a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást (220 nap), mint amennyiben a munkáltató köteles a munkavállalót munkaszerződése szerint foglalkoztatni (145 nap).Amennyiben a munkáltató tartósan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2415

3. találat: Felmondási idő egyoldalú módosításának tilalma

Kérdés: A munkáltatóm e-mailben felmondott nekem. Mivel hat éve dolgozom a cégnél, a felmondási időm 45 nap lenne. A munkáltatóm azonban megkeresett, hogy módosítani szeretné a felmondási időt 50 napra. Mivel azonban időközben találtam új munkát, ahol a 45 nap leteltével kezdenem kellene, ez nekem nem érdekem. Megteheti ezt a módosítást utólag egyoldalúan az én beleegyezésem nélkül egy "felmondáskiegészítéssel"?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor [Mt. 22. § (2) bek. a) pont].A fentiek értelmében a munkáltató e-mailben jogszerűen közölhette a felmondást Önnel. Az e-mailben küldött írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha az elektronikus dokumentum a címzett részére hozzáférhetővé válik, vagyis amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje [Mt. 24. § (1) bek.]. Mivel az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá [Mt. 15. § (4) bek.], megkezdődött a felmondási idő is, melynek tartama a hat éve fennálló munkaviszonyra figyelemmel valóban negyven­öt nap [Mt. 69. § (2) bek. b) pont]. A közlést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2396

4. találat: Alapbér emelése egyoldalú munkáltatói tájékoztatással

Kérdés: Az Mt. a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei közé sorolja az alapbérben való megállapodást. Emellett a munkaszerződést írásban kell megkötni, és mivel a megkötésre is a módosításra vonatkozó szabályok irányadóak, így a munkaszerződés-módosításra is az írásos forma az irányadó. Ezen szabályok ismeretében helyesen jár-e el az a munkáltató, aki az alapbéremelésről névre szólóan "Értesítés" elnevezésű dokumentumban értesíti az érintett munkavállalókat, és a dokumentum átvételét a munkavállaló aláírása bizonyítja a másodpéldányon? Mennyiben támaszthatja alá a munkáltató eljárásának helyességét az Mt.-nek azon szabálya, miszerint a munkavállaló munkabérére vonatkozó igényéről egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le?
Részlet a válaszból: […]§ (4) bek.]. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat (Mt. 44. §).A munkaszerződés akkor minősül írásba foglaltnak, ha a papíralapú dokumentumot a felek - személyesen vagy képviselőik útján - aláírják. A munkáltató által kiadott egyoldalú tájékoztató ennek a követelménynek nem felel meg, az lényegében a munkaszerződés módosítására vonatkozó ajánlatnak tekintendő. A munkaszerződés módosítása írásban akkor történne meg, ha a munkavállaló írásban fogadná el az ajánlatot; az ajánlat átvétele azonban elfogadó nyilatkozatnak nem minősül. Ha viszont a munkavállaló a szerződésmódosítást tudomásul veszi, ráutaló magatartással elfogadja a munkáltató ajánlatát, szerződésmódosítás létrejön,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2314

5. találat: Munkaidőkeret alkalmazása kollektív szerződés alapján

Kérdés: A tavalyi évben termelési okokból a munkáltató kezdeményezte a szakszervezetnél olyan megállapodás megkötését, amely háromhavi munkaidőkeretet is lehetővé tesz. A megállapodás 2013-ra pontosan megadta, hogy mikor kezdődik és mikor ér véget a munkaidőkeret. Ugyan ezt nem tartalmazza a megállapodás, de a munkavállalók felé azt kommunikálta a cég, hogy azt csak 2013-ra kötik meg. A szöveg még ezt írja: "A munkaidő­keret mindenkori kezdő időpontja a naptári negyed­év első napja, mindenkori befejezési időpontja a naptári negyedév utolsó napja". Kérdésem, hogy jogosult-e ez alapján a munkáltató idén is háromhavi munkaidőkeretet alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]a felek nem határozták meg, azt határozatlan idejű kollektív szerződésnek kell tekinteni. Megállapítható ezért, hogy a megállapodás még mindig hatályban van (hacsak egyéb okból, pl. valamelyik fél felmondásával nem vesztette hatályát, Mt. 280-281. §). A munkáltató tehát köteles a munkaidőt úgy szervezni, hogy az megfeleljen a megállapodásban foglalt kereteknek.A megállapodás 2013. évre dátumszerűen megjelöli a munkaidőkeretek kezdő és befejező időpontját is. Emellett az idézett megfogalmazásból az következik, hogy a megállapodást kötő felek nemcsak a 2013. év hátralévő hónapjaira, hanem ezt követően folyamatosan, amíg a megállapodás hatályban van, háromhavi munkaidőkeretben való foglalkoztatást írtak elő a munkavállalók részére. Így tehát a munkáltató jogosult - de egyben köteles is - a megállapodást 2013 után is betartani, és annak megfelelően háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatni.Megjegyezzük, hogy az Mt. szerint egyébként a munkáltató egyoldalúan is dönthet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2023

6. találat: Munkáltatói tájékoztatás egyoldalú módosítása

Kérdés: A munkáltatóm átadott nekem egy tájékoztatót, amely szerint nem hétfőtől péntekig napi nyolc órában leszek beosztva reggel 8-tól délután 16.30-ig, hanem hétfőtől szerdáig reggel 7-től délután 15.30-ig, csütörtökön és pénteken pedig délelőtt 11-től délután 19.30-ig. Nekem ez a beosztás sokkal kedvezőtlenebb, ezért nem írtam alá a tájékoztatót, a munkáltató mégis ilyen beosztásban utasított munkavégzésre. Megteheti, hogy anélkül, hogy a tájékoztatót aláírom, véghezviszi az ott leírtakat? Ő arra hivatkozik, hogy nem kell ehhez az én hozzájárulásom.
Részlet a válaszból: […]tájékoztató a munkáltató egyoldalú rendelkezési körébe tartozó információkat tartalmazza a munkaviszonyról, ezért azokat - feltéve hogy intézkedése jogszabályba nem ütközik, vagy nem ellentétes a munkaszerződéssel - szabadon, egyoldalúan, a munkavállaló beleegyezése, hozzájárulása nélkül is megváltoztathatja. Amennyiben azonban a munkaidő-beosztást a munkaszerződés is tartalmazza, akkor azt kizárólag a munkaszerződés egyidejű módosításával változtathatja meg a munkáltató. Mivel a munkaszerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, ahhoz, hogy a módosítás érvényes és hatályos legyen, mindkét félnek alá kell írnia azt, jelezve, hogy a szerződésmódosításban foglaltakkal egyet is ért. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Mt. 58. §).A fentiek értelmében, ha a munkaszerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2022