Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

28 találat a megadott áthelyezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Változik a munkáltató személye

Kérdés: Az önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatának házi segítségnyújtás feladatait 2022. január 1-jétől a kistérségi társulás látja el, erről a képviselő-testület határozatot fog hozni. Ezzel egy időben az önkormányzat közalkalmazott gondozói áthelyezéssel kerülnek a kistérségi társuláshoz közalkalmazotti jogviszonyba. A szociális ebéd kiszállítási feladatát továbbra is az önkormányzat látja el, ezt a feladatot ellátó gondozók az önkormányzat alkalmazásában maradnak. Az áthelyezendő közalkalmazottak nem biztos, hogy elfogadják az áthelyezést. Ebben az esetben jár nekik végkielégítés? Úgy gondoljuk, először az önkormányzat - hivatkozva a képviselő-testületi határozatra - tájékoztatja a gondozókat az áthelyezésről, illetve kéri, hogy nyilatkozzanak, hozzájárulnak-e az áthelyezéshez. Amennyiben igen, akkor a háromoldalú megállapodással az áthelyezés megtörténik. Amennyiben nem járulnak hozzá, kell alkalmazni a munkakör-felajánlási rendszert? Felajánlható, betöltetlen, a végzettségüknek megfelelő álláshely nincs. Jár-e a közalkalmazottaknak ebben az esetben felmentés (felmentési idővel) és végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]a házi segítségnyújtás feladatai - jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek a jelenlegi munkáltatóról (az átadó önkormányzatról) az átvevő munkáltatóra (kistérségi társulásra) szállnak át.Mivel az európai uniós gyakorlat szerint a jogügylet fogalmát tágan kell értelmezni, abba a helyi önkormányzat döntése - a képviselő-testület határozata - is beletartozik. Ebből következően a közalkalmazottak 2022. január 1-jével az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva a munkáltató személyében bekövetkező változás szabályai szerint átkerülnek a kistérségi társuláshoz. Ehhez nem kell a beleegyezésük sem, hiszen a törvény rendelkezései automatikusan, a felek akarata hiányában is érvényesülnek. Így a közalkalmazotti jogviszonyok nem szűnnek meg, azok "törés" és megszakítás nélkül a törvény erejénél fogva folytatódnak az átvevő kistérségi társulással. Ebből következik az is, hogy a közalkalmazottakat nem illeti meg végkielégítés az átszállásra tekintettel, ugyanakkor az önkormányzatnál eltöltött idejüket úgy kell tekinteni, mintha az átvevő, kistérségi munkáltatónál töltötték volna el.A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a helyi önkormányzat - mint átadó munkáltató - az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót (azaz a kistérségi társulást) az átszállással érintett közalkalmazotti jogviszonyokból és az érintett közalkalmazottak esetlegesen fennálló tanulmányi szerződéseiből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti (Mt. 37. §). További kötelezettség, hogy a kistérségi társulásnak az átszállást követő 15 napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével írásban tájékoztatnia kell a közalkalmazottakat a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint az Mt. 46. §-ának (1) bekezdésében meghatározott munkafeltételek változásáról [Mt. 38. § (1) bek.]. Amennyiben az átadó munkáltatónál nem működik közalkalmazotti tanács, és közalkalmazotti képviselő megválasztására sem került sor, az átadó vagy - a munkáltatók megállapodása alapján - az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett közalkalmazottakat írásban tájékoztatnia) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,b) az átszállás okáról,c) a közalkalmazottat érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamintd) a közalkalmazottat érintő tervezett intézkedésről [Mt. 38. § (2) bek.].Fontos továbbá megemlíteni, hogy az átadó és az átvevő munkáltató egyetemlegesen felel az átszállást megelőzően esedékessé vált közalkalmazotti követelésért, ha a közalkalmazott az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti (Mt. 39. §).Megjegyzendő, hogy az átszállást követő 30 napon belül meghatározott feltételek fennállása esetén a közalkalmazott dönthet úgy, hogy lemond a közalkalmazotti jogviszonyáról, és ilyenkor az általános szabályoktól eltérően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4305

2. találat: Közalkalmazott munkakörének módosítása - nem áthelyezés

Kérdés: Konyhai dolgozó áthelyezése más beosztásba közalkalmazottként lehetséges-e határozatlan idejű kinevezés esetén?
Részlet a válaszból: […]alkalmazandó [Kjt. 2. § (3) bek.] - 58. §-a alapján a felek közös megegyezésével módosítható. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy a jogviszony határozott vagy határozatlan idejű-e. Mivel a kinevezés kötelező tartalmi eleme a közalkalmazott munkaköre is [Kjt. 21. § (3) bek.], így azt a munkáltató és a közalkalmazott írásba foglalt közös megegyezéssel, kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozataikkal módosíthatják. A munkáltató részéről történő egyoldalú módosítás jogellenes, az ilyen jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül a közalkalmazott keresetlevelet nyújthat be a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt [Mt. 287. § (1) bek. a) pont].A kinevezés módosítása általános szabály szerint írásba foglalás nélkül érvénytelen. A gyakorlatban azonban nem példa nélküli, hogy a felek úgy módosítják a kinevezést, hogy az írásba foglalás ugyan elmarad, azt azonban magukra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3730

3. találat: Áthelyezés - közalkalmazotti jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 180. számában a 3585. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban kérem állásfoglalásukat. Jól értelmezem-e, hogy a Kjt. hiába "engedi ki" a közalkalmazottat áthelyezéssel a Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervhez, ha a Kttv. szerint csak "közigazgatási szervek" között jöhet létre áthelyezés, tehát nem "engedi be" áthelyezéssel a hatálya alá, csak (a Kttv. 1. és 2. §-a által nevesített) közigazgatási szervek között létrejövő megállapodás alapján?
Részlet a válaszból: […]közszolgálati jogviszonyban dolgozzon tovább. Ez a rendelkezés éppen ezért a Kjt.-ből a Kttv.-be való áthelyezést szabályozza.Ettől eltérően, a Kttv. 56. és 59. §-a a közszolgálati tisztviselő Kttv. hatálya alá tartozó államigazgatási szervhez történő áthelyezéséről szól. Így egyfelől az államigazgatási szerv, a kormánytisztviselő (köztisztviselő) és egy másik államigazgatási szerv megállapodhat a kormánytisztviselőnek a másik államigazgatási szervhez történő határozott idejű áthelyezésében. A határozott idejű áthelyezésekor a kinevezést az áthelyezés idejére közös megegyezéssel módosítani kell, ugyanakkor a határozott idő elteltével a kormánytisztviselőt az előmeneteli szabályok figyelembevételével vissza kell helyezni ahhoz az államigazgatási szervhez, ahonnan áthelyezték. Ebből a szempontból államigazgatási szervnek kell tekinteni a Kttv. 1-2. §-aiban meghatározott szerveket [Kttv. 56. § (1)-(2) bek.].Másfelől a közigazgatási szerv, a kormánytisztviselő és egy másik közigazgatási szerv megállapodhat a kormánytisztviselőnek e másik közigazgatási szervhez történő végleges áthelyezésében is [Kttv. 59. § (2) bek.]. Az Ön által idézett kommentár kizárólag a Kttv.-ben szabályozott áthelyezéseket elemezve állapítja meg, hogy csak a Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervek között kerülhet sor áthelyezésre. Értelemszerűen e kijelentés kizárólag a Kttv.-n belül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3617

4. találat: Közalkalmazott áthelyezése közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottat át lehet-e helyezni határozott idejű közszolgálati jogviszonyba (egy egészségügyi intézet gazdasági vezetőjét egy polgármesteri hivatalhoz, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon lévő köztisztviselő helyettesítése céljából)?
Részlet a válaszból: […]állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében, valamint az áthelyezés időpontjában. Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el (Kjt. 26. §). A Kjt. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kimondaná, hogy a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazott határozott idejű közszolgálati jogviszonyba nem lehet áthelyezni. Szintén nincs olyan tiltó szabály sem, amely valamely magasabb vezető vagy vezető közalkalmazott áthelyezését tenné kizárttá helyettesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3585

5. találat: Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Új közalkalmazottat vennénk át egy másik intézményből, áthelyezéssel. Ekkor van-e lehetőség próbaidő kikötésére? Minimálisan mennyi időt vehet igénybe az áthelyezés? Meddig van lehetősége az előző intézménynek, hogy visszatartsa a dolgozót?
Részlet a válaszból: […]tartása, valamint a joggal való visszaélés tilalma (Mt. 6-7. §). Ezek az elvek természetesen a közalkalmazottat is kötik, tehát a korábbi munkáltató joggal várhatja el, hogy a megállapodás úgy jöjjön létre, hogy a pedagógus távozása miatt megüresedő álláshely meghirdetésére, betöltésére észszerű idő álljon a rendelkezésére. Végső esetben természetesen a közalkalmazott élhet a lemondás jogi eszközével, ekkor a lemondási idő két hónap (Kjt. 28. §); ebben az esetben elveszti azt a kedvezményt, hogy a korábbi közalkalmazotti jogviszonyának időtartamát egybeszámítsák az újonnan keletkezővel. Mindebből jogértelmezéssel az vezethető le, hogy két hónap kikötése tekinthető olyan időnek, ami megfelel a rendeltetésszerű eljárás követelményének. Ha az előző, az áthelyező munkáltató nem a fent említett munkajogi elvek alapján jár el, csak az áthelyezéshez való hozzájárulása perrel való kikényszerítésével lehetne próbálkozni, ez azonban nehézkes bizonyítással járó és elhúzódó eljárást jelentene, így mindez nem jelent reális megoldást.Ami a próbaidő kérdését illeti: a Kjt. 21/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a kinevezésben a próbaidő megállapítása kötelező, kivéve - többek között - az áthelyezést [Kjt. 21/A. § (4) bek. a) pontja]. Ha áthelyezés esetén nem kell a Kjt. szerint próbaidőt megállapítani, még nem jelenti azt, hogy ez kizárt volna, tehát a háromoldalú megállapodásban a közalkalmazott és az új[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3421
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Áthelyezés - köztisztviselőből közalkalmazott

Kérdés: A Kttv. alapján nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy a Kttv. hatálya alá tartozó közös önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselő áthelyezéssel átkerülhet-e egy másik önkormányzati fenntartású, Kjt. hatálya alá tartozó szervhez, azaz áthelyezéssel lehet-e a köztisztviselőből közalkalmazott?
Részlet a válaszból: […]- többek között - a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozó jogszabályok (Kjt.) hatálya alá tartozó szervekhez. Így a háromoldalú megállapodás esetén nincs akadálya, hogy a közös önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselő áthelyezéssel egy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3230

7. találat: Közszolgálati címek - megőrzésük áthelyezéskor

Kérdés: A Kttv. 126-127. §-ai szólnak a közigazgatási (fő)tanácsadói, illetve a szakmai (fő)tanácsadói címek adományozásáról. Ha valaki például egy minisztériumban megkapja valamelyik címet, majd áthelyezéssel kerül át egy másik, például a Kttv. 2. §-a alá tartozó szervhez, alanyi jogon viszi-e magával a címét, kötelező-e azt számára az új munkahelyén is tovább fenntartani, vagy a hivatali szervezet vezetőjének döntése, hogy az előző munkahelyen kapott címet az áthelyezéssel együtt adományozza-e a belépő munkatársnak? Ha kötelező, mi a teendő akkor, ha az új munkahelyen a törvényi 20% már betelt?
Részlet a válaszból: […][Kttv. 126. § (5a) bek.; 127. § (5) bek.]. A kormánytisztviselő minősítésére a Kttv. 130. §-ának (3) bekezdése szerint legalább két teljesítményértékelés eredménye alapján kerülhet sor, minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell. Végleges áthelyezés (a kormánytisztviselő, az áthelyező államigazgatási szerv és az átvevő államigazgatási szerv háromoldalú megállapodása) esetén a kormányzati szolgálati jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni [Kttv. 59. § (5) bek.].A fentiek alapján a végleges áthelyezés más államigazgatási szervhez önmagában nem alapozhatja meg a kormánytisztviselő által viselt cím visszavonását. Az átvevő államigazgatási szervnek tehát nem kell újból címet adományoznia a kormánytisztviselőnek, mivel az az áthelyezést megelőzően megszerzett címe az áthelyezéssel nem vész el. Az átvevő államigazgatási szervnek még az áthelyezésről szóló megállapodás megkötése előtt figyelemmel kell lennie arra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3025

8. találat: Áthelyezés vagy lemondás

Kérdés: Egy iskolában lévő iskolatitkári pozícióból, határozatlan idejű jogviszonyból áthelyezéssel átmennék egy másik iskolába határozott idejű kinevezésre szóló jogviszonyba iskolatitkárnak önszántamból (három évre, szülés miatt). A háromoldalú megállapodást aláírta az átvevő iskola igazgatója és én is. A centrum, amelyhez az átvevő iskola tartozik mégis kifogásolja ezt, hogy átvételnél ez nem lehetséges. Igaz, hogy a határozott idő hátrányosabb számomra, de ők most azt szeretnék, hogy felmondással (a Kjt. szerint lemondás - A Szerk.) menjek, így az áthelyezésemmel járó előnyök elvesznének, ami most így még hátrányosabb számomra. Ilyen jogszabályi részt én nem találok. Van-e ilyen (jog)szabály?
Részlet a válaszból: […]létre. Jelen esetben viszont nem erről van szó, az átvevő intézmény vezetője aláírta a megállapodást. Ebből tehát kötelezettsége származik a foglalkoztatásra, és nem kezdeményezheti, hogy korábbi munkáltatója mentse fel, vagy Ön éljen lemondással.Annak egyébként nincs akadálya, hogy az áthelyezésről szóló megállapodást a kinevezés módosítása is kísérje, és ennek során a közalkalmazotti jogviszony határozatlanidejűségét határozott időre módosítsák - feltéve hogy az alkalmazás megfelel a Kjt. 21. §-a (2) bekezdésének, azaz helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesítik a közalkalmazotti jogviszonyt. (Iskolatitkári munkakör ellátása esetén csak az előbbi jöhet szóba, hiszen önmagában egy teljes munkakör ellátása nem minősül meghatározott feladat ellátásának.) Ellenkező esetben csak határozatlan időre lehet alkalmazni a közalkalmazottat. Ha az áthelyezésről szóló megállapodásban az előírásokat megsértve, a törvényi feltételek hiányában kötöttek ki határozott időt, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2991
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Az Mth. 2. §-ának (4) bekezdése alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya a régi Mt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. A szóban forgó kolléga jogviszonyai az alábbiak szerint alakultak 1992. július 1-je előtt: 1983. IX. 1.-1985. XII. 13. (megszűnés áthelyezéssel), 1985. XII. 14.-1989. VIII. 31. (megszűnés áthelyezéssel), 1989. IX. 1.-1991. VII. 15. (megszűnés áthelyezéssel), 1991. VII. 16.-1992. VI. 30. (megszűnés: munkaviszony megszűnt). 1992. július 1-jétől közalkalmazotti jogviszonya folyamatos ugyanazon a munkahelyen. Kérdésünk: az áthelyezéssel érintett 1992. július 1-je előtti időszakok a jubileumi jutalom szempontjából beszámítanak-e, vagy miután 1992. június 30-án jogviszonya megszűnt, csak az ezt követő időszak vehető figyelembe?
Részlet a válaszból: […]el. 1992. július 1-jén a költségvetési szervvel fennállt munkaviszonyok egy része a törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át, ezekre vonatkozik - ideértve az ezt követő áthelyezési láncba tartozó közalkalmazotti jogviszonyokat is - az idézett szabálya.A kérdésben foglalt esetben viszont nem erről van szó: 1992. július 1-jén nem átalakult, hanem újként létesült a jelenleg is fennálló, de az áthelyezési láncba nem tartozó közalkalmazotti jogviszony. Két ok is kizárja az említett szabály e kérdésre való alkalmazhatóságát. Egyfelől: 1992. június 30-án a korábbi munkaviszony "munkaviszonya megszűnt" bejegyzéssel (tehát nem áthelyezés címén) szűnt meg, másfelől a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony nem 1992. július 1-jét megelőzően jött létre, hanem éppen 1992. július 1-jén.A kérdésben foglalt esetben az 1992. július 1-je előtt munkaviszonyban töltött idők az áthelyezési láncba tartozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2941

10. találat: Szabadság kiadása áthelyezéskor

Kérdés: Egyazon önkormányzathoz tartozó intézmények egymás között pedagógiai asszisztenst és óvodapedagógust helyeznek át megállapodással. A szabadságukat a 326/2013 Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése figyelembevételével időarányon felül az átadó munkáltató adja ki azzal, hogy a megállapodásban rögzítésre kerül a még igénybe vehető szabadság, amelyet az átvevő adhat ki. Értelmezésünkben a Kjt. 59. és 85. §-ai, valamint az Mt. 121. és 135. §-ai alapján az átvevő intézménynek az időarányosan járó szabadságot kellene megállapítania, majd kiadnia, függetlenül attól, hogy az átadó mennyi szabadságot adott ki, továbbá a pedagógiai asszisztensre a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése nem vonatkozik. Helyes-e az értelmezésünk?
Részlet a válaszból: […]szabadságra vonatkozóan e joghelyen nincs speciális előírás, arra vonatkozóan tehát a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó általános szabályokat kell alkalmazni. Ezek között egyfelől az Mt. 121. §-ának (1) bekezdését, miszerint a közalkalmazott részére, ha közalkalmazotti jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Másfelől az Mt. 125. §-a alkalmazandó, mely szerint a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. Mivel a szabadságra jogosító idő az adott munkáltatónál jogviszonyban töltött idő, annak a szabálynak, miszerint az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyt is jogszerző időnek kell tekinteni, a szabadság szempontjából nem lehet jelentősége.Az átadó munkáltató a fent idézett rendelkezések alapján pénzben köteles megváltani az általa ki nem adott szabadságot. Ha a közalkalmazott az időarányosnál többet vett igénybe, őt visszatérítési kötelezettség nem terheli. Az áthelyezést követően pedig az átvevő munkáltatónak meg kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2704
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 28 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést