Ügyvezetői feladatok ellátása munkaviszonyban

Kérdés: Van egy egyszemélyes kft.-m. Én látnám el az ügyvezetést, de egyéb okokból mindenképp munkaviszonyt létesítenék. Van arra mód, hogy a saját cégemben munkaviszonyban legyek ügyvezető?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. hatálybalépésével hatályon kívül helyezett Gt. kimondta: a vezető tisztséget - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 19.

Ügyvezető díjazásáról szóló döntés

Kérdés: Egy kétszemélyes korlátolt felelősségű társaság nyugdíjas többségi tulajdonosa látja el a társaság ügyvezetését. Lehetséges-e a havi jövedelmének megemelése, amennyiben a kisebbségi tulajdonos a taggyűlésen nem járul hozzá az ügyvezető havi díjazásának megemeléséhez?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egyértelmű megválaszolásához a korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: kft.) társasági szerződésének vizsgálata szükséges. A Ptk. ugyanis akként rendelkezik, hogy a jogi személy - mint amilyen a kft. - létrehozásáról a személyek szerződésben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Gazdasági társaság tagja mint munkavállaló

Kérdés: A munkáltató cégnél az egyik munkavállaló 30% részesedést is szerzett, tehát részben a munkáltató cég tulajdonosa is lett. Mivel ez a döntés kellően motiváló volt a munkavállalónak, a társaságban a részesedése 50%-ra emelkedett. Jelenleg a két tulajdonos részesedése 50-50%. A munkavállaló továbbra is a céggel kötött munkaviszony keretében látja el feladatait, a munkáltatói jogkör gyakorlója a korábbi tulajdonos, aki az ügyvezető is. Fenntartható-e továbbra is az immár 50%-os tulajdonostárs munkaviszonya? Több alkalmazottunk is van, és az érintett munkavállaló helyzete folytán "kisfőnök" is lett egyúttal.
Részlet a válaszából: […] Munkajogi értelemben nincs annak akadálya, hogy egy gazdasági társaság tagja munkaviszony keretében végezzen munkát a gazdasági társaságnak. A 2014. március 14. napjáig hatályos Gt. a munkaviszony létesítése tekintetében nem ír elő korlátozást a társaság tagjai kapcsán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 17.

Vezető tisztség ellátása - megbízás vagy munkaviszony

Kérdés: Egy közelmúltban alakult zrt. részvényesei az igazgatóság tagjai is egyben, vezető tisztségviselők, de emellett rendelkeznek heti 40 órás munkaviszonnyal is egy másik cégnél. A társaság cégvezetővel is rendelkezik, akinek szintén van 40 órás munkaviszonya, és tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el. A kérdésünk az lenne, hogy az igazgatósági tagoknak milyen jogviszonyban kell állniuk a társasággal? Elláthatják-e vezető tisztségviselői feladatkörüket megbízási jogviszonyban? Van-e lehetőség arra, hogy díjazás nélkül lássák el a feladatot? Végül tudni szeretnénk azt is, hogy a cégvezető megbízása esetében helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] Az igazgatósági tagok vezető tisztségviselőknek minősülnek. A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre vagy a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait, vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni [Gt. 22. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.

Ügyvezető munkaidejének mértéke

Kérdés: Egy társas vállalkozás tagjának (hétpontos orvosi szakvélemény alapján) 40%-os egészségkárosodása van. Ügyvezetői tevékenységét munkaviszonyban látja el, amire a társasági szerződésben is utalnak. Szükséges-e a 36 órát elérő foglalkoztatás, vagy lehet kevesebb is? A társaság jelenleg tevékenységet nem folytat.
Részlet a válaszából: […] A Gt. szerint a vezető tisztségviselő feladatait a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el [Gt. 22. § (2) bek.]. Arra nézve nincs megkötés, hogy a munkaviszony teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás legyen-e, tehát nincs akadálya, hogy a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Munkáltatói jogok gyakorlása fizetés nélküli szabadság esetén

Kérdés: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa, aki egyben az ügyvezető is, jelenleg terhes. Az ügyvezető igénybe kívánja venni a TGYÁS-t, illetve a GYES-t, a szülést megelőzően pedig még táppénzes állományba is kerül az egészségi állapota miatt. Mivel a társaság a működését fenn kívánja tartani, helyette egy alkalmazott végezné a munkát. E munkavállaló nem lenne társasági szerződés szerint kinevezett ügyvezető, a munkáltatója pedig továbbra is a jelenlegi ügyvezető lenne. Önök szerint e munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör ügyvezető általi gyakorlása munkavégzésnek minősül?
Részlet a válaszából: […]  Az ügyvezetői tisztség munkaviszonyban és megbízásijogviszonyban is ellátható. Elöljáróban mindenképpen kiemeljük, e tisztségetegyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagja kizárólag abban az esetbenláthatja el munkaviszonyban, ha erről a társaság alapító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Ügyvezetői tisztség munkaviszony keretében

Kérdés: 63%-os tagja vagyok egy korlátolt felelősségű társaságnak, és egyben az ügyvezetői tisztséget is ellátom. A tulajdonostársaim szerint nem lehetek vezető tisztségviselő munkaviszony keretében, mert a törvény megtiltja, hogy a többségi tulajdonos munkaviszonyt létesítsen a céggel az ügyvezetői tisztségre. Valóban létezik ilyen jogszabályi tilalom?
Részlet a válaszából: […] A Gt. megalkotásakor valóban létezett olyan jogszabályirendelkezés, miszerint a vezető tisztségviselő vezetői megbízatásátmunkaviszony keretei között nem láthatja el. Ekkor ugyanis azon elvérvényesült, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony sajátos társasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Megfelelő telephely munkaerő- kölcsönzés engedélyezéséhez

Kérdés: Újonnan alapított cégünkben munkaerő-kölcsönzési tevékenységet szeretnénk folytatni. Úgy tudjuk, hogy a munkaügyi központ az engedélyezésnél azt is vizsgálja, hogy rendelkezünk-e megfelelő irodahelyiséggel a tevékenység végzéséhez. Mivel a bejelentett székhelyünk székhelyszolgáltató cégnél van, nem tudjuk, hogy az megfelel-e a követelményeknek. Ha viszont nem, akkor be kell-e jelentenünk egy fióktelepet, hogy megkapjuk az engedélyt?
Részlet a válaszából: […] A 118/2001. Korm. rendelet határozza meg azon feltételeket,melyek teljesítése esetén a cég székhelye szerinti munkaügyi központnyilvántartásba vétel útján engedélyezi a munkaerő-kölcsönzési tevékenységvégzését. Ez alapján a tevékenység akkor végezhető, ha- a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Munkáltatói jogok gyakorlása az alapítvány szervezetében

Kérdés: Alapítványunknak van egy önálló jogi személy szervezete, mely több munkavállalót foglalkoztat. A kuratórium azt szeretné, hogy az önálló jogi személy munkavállalói felett az alapítvány egyik alkalmazottja gyakorolja a munkáltatói jogokat. Jogszerű-e, ha az alapítvánnyal jogviszonyban álló alkalmazott gyakorol munkáltatói jogokat az alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetének munkavállalói felett abban az esetben, ha ő maga nem áll jogviszonyban ez utóbbi szervezettel? Amennyiben igen, akkor szabályozhatjuk a kérdést az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában?
Részlet a válaszából: […] Az alapítványok vonatkozásában - ellentétben a gazdaságitársaságokkal - nincs külön jogszabályi rendelkezés a munkáltatói jogokgyakorlása tekintetében. A Gt. alapján ugyanis a munkáltatói jogok gyakorlásáraáltalános szabályok szerint a társaság vezető tisztségviselője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Telephely vezetője jogosult-e a munkaviszony megszüntetésére?

Kérdés: Vállalkozásunknál a munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyvezető. Mivel a vállalkozás több telephelyen végez tevékenységet, a munkáltatói jogokat "meghatalmazás útján" a telephelyek vezetőire ruházta. Ebből következően a munkaszerződést a munkavállalókkal a telephely vezetője kötötte meg, noha abban továbbra is az szerepel, hogy a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Nemrégiben az egyik munkavállalónk munkaviszonyát a telephely vezetője és a munkavállaló közös megegyezéssel szüntette meg. Megtámadhatja-e a munkavállaló a munkaviszony megszüntetését arra hivatkozva, hogy azt nem ügyvezető, hanem a telephely vezetője írta alá?
Részlet a válaszából: […] A Gt. 28. § (1) bekezdése alapján a gazdasági társaságokmunkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselő,korlátolt felelősségű társaság esetén az ügyvezető gyakorolja. A gazdaságitársaság társasági szerződése azonban ettől eltérően is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
1
2