Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott szabadnap tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkabér elszámolása hóközi kilépő esetén

Kérdés: Munkaidőkeret alkalmazása esetén a kiegyenlítő napokat, vagyis a munkamentes munkanapokat (szabadnap) hóközi kilépők esetén, havibéres besorolással rendelkező munkavállalóknál ledolgozott munkaidőnek kell-e tekinteni a kifizetést illetően? Például egy munkavállaló munkaviszonya május 22-én szűnt meg. A május 1-22. közötti időszakra esik jó néhány szabadnapja. Kilépésekor a szabadnapra járó díjazás is olyan kellene legyen, mintha dolgozott volna?
Részlet a válaszból: […]alapulvételével kell elszámolni. Vagyis meg kell állapítani, hogy az adott hónapban mennyi lett volna a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével a ledolgozandó órák száma, valamint azt, hogy ténylegesen hány órát teljesített a munkavállaló, és az így kapott arányszámot kell alkalmazni a havi munkabér időarányos részének meghatározásakor.Ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnésének időpontjáig kevesebbet dolgozott, mint amennyit az általános munkarend és a napi munkaidő alapulvételével a megszűnés időpontjáig dolgoznia kellett volna (azaz az egyenlőtlen munkaidő-beosztás folytán a hónap munkaviszony megszűnése elé eső részére szabadnapja esett), olyan esetben, amikor a munkaviszony megszűnése nem a munkavállalónak felróható okra vezethető vissza (pl. határozott idő lejárta, a munkáltatónak a működésével kapcsolatos okra alapított felmondása, a munkavállalónak a munkáltató kötelezettségszegése miatti azonnali hatályú felmondása a megszűnés oka), az állásidő szabályait kell alkalmazni [Mt. 95. § (3) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a le nem dolgozott időre járó alapbért is ki kell fizetni, azaz a szabadnapot a bérfizetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha az munkanap lett volna.Ha a munkaviszony a munkavállaló akaratából vagy neki felróható módon szűnik meg (pl. a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3634

2. találat: Munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése

Kérdés: A munkavállaló beosztás szerinti munkaidőben dolgozik munkaszüneti napon (pl. május 1-jén), de a munkaszerződésében rögzítésre került, hogy a havi bruttó alapbére magában foglalja a pótlékok összegét is. Ilyenkor a munkaszüneti napi bérpótlék nem jár, de felmerült a kolléga részéről, hogy őt a pihenőnap megilleti. Hogyan járjunk el jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]munkarend szerinti munkanapra (azaz hétköznapra) esik, akkor az e napra eső, a munkaszerződés szerinti munkaidőt figyelmen kívül kell hagyni a teljesítendő munkaidő meghatározásánál [Mt. 93. § (2) bek.]. Például, május hónapban 2017-ben 23 nap esett hétköznapra és egy munkaszüneti nap hétfőre (május 1.). Ez alapján egy általános teljes munkaidőre (8 órára) szerződő munkavállaló számára a teljesítendő munkaidő ebben a hónapban: (23x8)-(1x8) = 176 óra.Az Mt. szerint a munkaszüneti napon dolgozó munkavállaló nem kap egy pihenőnapot "pluszban" az e napi munkavégzésért, hanem a törvény szerint ő sem dolgozhat összesen többet ebben a hónapban 176 óránál (ugyanúgy, ahogyan az a másik munkavállaló, akit viszont nem lehet beosztani munkaszüneti napra). Ez megjelenhet úgy a munkaidő-beosztásában, hogy a munkaszüneti napért "cserében" egy másik hétköznap nem kell munkát végeznie. Egyébként a havibéres[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3015

3. találat: Szabadnapok beosztása

Kérdés: Kollektív szerződésünk szerint termelési érdekből a munkáltató jogosult hat munkanapot felcserélni szabadnappal. Milyen feltételeket kell betartania, és mire kell ügyelnie?
Részlet a válaszból: […]a munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, legalább négy nappal korábban módosíthatja [Mt. 97. § (4)-(5) bek.]. A munkaidő-beosztás előzetes közlésére, illetve a már közölt munkaidő-beosztás megváltoztatására vonatkozó határidő azonban kollektív szerződésben eltérően is meghatározható (azaz lehet rövidebb és hosszabb is, Mt. 135. §). Ezért az első tisztázandó kérdés, hogy a szóban forgó kollektív szerződés tartalmaz-e eltérő rendelkezést e határidők kapcsán. Ha nem, akkor a munkanap szabadnappal való felcserélésére is az említett törvényi határidők vonatkoznak.Másrészt, a munkanap helyett teljesítendő munka­idővel nem járó szabadnap alkalmazása nem járhat a munkavállaló oldalán bérkieséssel. Ha a szabadnapok alkalmazása arra vezet, hogy a munkaidőkeret végén a munkavállaló kevesebb órát teljesített, mint amennyit az általános munkarend alapulvételével kellett volna, akkor a hiányzó órákat állásidőként kell elszámolni (Mt. 156.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2409

4. találat: "Szabadnap" - a munkajogi megítélés

Kérdés: Munkavállalóink egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgoznak úgy, hogy heti kettőnél több pihenőnapra jogosultak. A két pihenőnapon túli "szabadnapok" minek minősülnek munkajogi szempontból (pihenőnapnak, szabadnapnak)? Hogyan számoljuk el ezeket a napokat például a szabadság szempontjából?
Részlet a válaszból: […]ún. szabadnapoknak: az Mt. 135. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot. Ez a szabály biztosítja, hogy az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint dolgozó munkavállaló a szabadság kiadása során azonos naptári időszakra mentesüljön a munkavégzés alól, mint az a munkavállaló, aki az általános (heti ötnapos) munkarendben dolgozik. Ha tehát a munkavállaló hetente csak négy napon végez munkát, de szabadság jogcímén az egész hétre mentesülni kíván a munkavégzési kötelezettség alól, akkor számára öt munkanap szabadságot kell kiadni. Ebből következően a négy munkanap mellett a szabadnapra is szabadságot kell kiadni a munkavállaló számára. Amennyiben a munkáltató egy hétnél rövidebb időre ad ki szabadságot, szintén figyelemmel kell lenni az Mt. 135. § (2) bekezdésében foglalt szabályra. Ezért szintén nemcsak a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti munkanapjaira vonatkozóan kell a szabadságot kiadni és elszámolni, hanem - a szabadsággal nem érintett munkanapok kivételével - azokra a "kiegyenlítő" napokra (szabadnapokra) vonatkozóan is, amelyek az adott hétre esnek, és amelyeken a munkavállaló nem végez munkát. "Szabadsággal nem érintett munkanapként" azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 742

5. találat: Rendkívüli munkavégzés "szabadnapokon"

Kérdés: Munkavállalóink olyan munkaidő-beosztásban dolgoznak, amely alapján heti kettőnél több pihenőnapra jogosultak. Bármilyen jelentősége van-e, hogy a munkavállalók munkaidő-beosztásában mely napok minősülnek "szabadnapnak" és melyek "heti pihenőnapnak"? Előfordul, hogy - ugyan nem hétvégén - a hétköznapokra eső szabadnapjaikon munkavégzésre kell őket berendelnünk. Kérdés: ha szabadnapjaikon kell extra munkát végezniük, akkor is a pihenőnapi rendkívüli munkavégzésért járó díjazást kell részükre megfizetni?
Részlet a válaszból: […]szombatra és vasárnapra esnek, a hétköznapokra eső, munkavégzésre be nem osztott napok "szabadnapnak" minősülnek. Megjegyezzük, hogy maga a "szabadnap" kifejezés az Mt.-ben nem szerepel, ez a kifejezés a joggyakorlat számára nyújt segítséget elsősorban az ilyen munkarendben dolgozó munkavállalók szabadságának kiadása során. Megítélésünk szerint a "szabadnapokon" teljesített munkavégzés jellegét tekintve - mivel ezekre a napokra a munkavállaló nincs munkavégzésre beosztva - nem különbözik a pihenőnapokon teljesített munkavégzéstől. A rendkívüli munkavégzés díjazásáról rendelkező Mt. 147. § (2) bekezdése szerint a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása előírhatja, hogy ellenértékként - pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál. Kérdés, hogy ennek alapján megállapítható-e, hogy a szabadnapokon teljesített rendkívüli munkavégzés az Mt. 147. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetkörökbe tartozik?!. A rendkívüli munka díjazásának másik esetköre, amelyet az Mt. 147. § (3) bekezdése határoz meg, a következőképpen rendelkezik: a munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon (pihenőidőben) végzett munka esetén a pótlék mértéke száz százalék. Amint említettük, az Mt. a szabadnap intézményét nem szabályozza, ha e napot a pihenőnap kategóriába soroljuk a fentebb idézett Mt. 135. § (2) bekezdés alapján,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 351
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szabadságkiadás - egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, több műszakos munkarendben (nappali, délutáni és éjszakai műszakban) foglalkoztatnak. Általában hetente két pihenőnapra és egy szabadnapra vagyok jogosult, de ezek mindig más-más napra esnek egy négyhetes időtartamon belül, vagyis négyhetente ismétlődik a munkaidő-beosztásom. Munkáltatóm, ha egész hétre szabadságra kívánok menni, a szabadnapjaimra is kiírja a szabadságot. Mindez törvényes? Hogyan alakul a szabadság kiadása, ha egy héten csak pár napra mennék szabadságra? December 24-én, szerdán reggel leáll az üzem. Mi elméletileg ezen a héten szerdán szabadnaposok vagyunk, csütörtök-péntek fizetett ünnep, de a munkáltatóm december 24-étől december 31-ig szabadságot akar kiírni. Jogszerű az eljárása?
Részlet a válaszból: […]elszámolni, hanem - a szabadsággal nem érintett munkanapok kivételével - azokra a "kiegyenlítő" napokra (szabadnapokra) vonatkozóan is, amelyek az adott hétre esnek, és amelyeken a munkavállaló nem végez munkát. "Szabadsággal nem érintett munkanapként" azt a napot kell figyelembe venni, amely a szabadsággal érintett első munkanapot megelőzi, illetve amely az utolsó szabadsággal érintett munkanapot követi. Ha például a munkavállaló hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken van munkavégzésre beosztva egy adott héten, a kedd kiegyenlítő napnak (szabadnapnak), a szombat és a vasárnap pedig a heti pihenőnapnak tekintendő. Ha a munkavállaló szerdára és csütörtökre kíván szabadságot kivenni, ebben az esetben "szabadsággal nem érintett munkanapnak" a szerdát megelőző utolsó munkanap - a hétfő - minősül. Tehát a szerda és csütörtök mellett a kiegyenlítő napnak minősülő keddre is (tehát összességében három napra) szabadságot kell kiadni. Amennyiben a munkavállaló csak egy napra (pl. péntekre) kíván szabadságot kivenni - figyelemmel arra, hogy a munkavállaló szombaton és vasárnap pihenőnapját tölti, a következő héten pedig a hétfő szabadnapnak minősül -, a péntek mellett számára az ezt követő hétfőre is szabadságot kell kiadni. Amennyiben a szabadsággal érintett munkanapot követő héten a munkavállaló más munkaidő-beosztásban dolgozik (pl. a következő hét hétfője munkanap), a munkavállaló számára csak az általa igényelt pénteki napra kell szabadságot kiadni és elszámolni. Ha az üzem, amelyben Önt foglalkoztatják,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 214
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,