Levonás rokkantsági nyugdíjból

Kérdés: Hány százalék vonható le a munkavállaló rokkantsági nyugdíjából több letiltás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg [Mmtv. 30. § (1) bek.]. A 2011. december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Rokkantnyugdíjas közalkalmazott - végkielégítésre vagy jubileumi jutalomra jogosultság

Kérdés: Egy általános iskolai testnevelő tanár egy évig táppénzes állományban volt mellrákos betegsége miatt. 2011 augusztusában a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megküldte határozatát, melyben megállapították 52%-os egészségkárosodásának mértékét. A kolléga rehabilitálható ugyan, de komplex rehabilitációja nem javasolt. A következő felülvizsgálat idejét 2012 júliusára tűzték ki. Mivel a tanév elkezdődött, testnevelő tanári feladatait nem tudta ellátni, táppénzes állományát kimerítette, kérte a felmentését. Egészségi állapotát figyelembe véve az igazgatónő felmentette, s jogviszonya alapján megállapított részére 8 havi végkielégítést. Felmentési ideje 2012. április 30-án lejárt, munkaviszonya megszűnt. Végkielégítését azonban az önkormányzat a mai napig nem fizette ki, mert vitatja annak jogszerűségét. Jár-e a dolgozó részére végkielégítés, illetve 36 év közalkalmazotti jogviszony alapján jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősült, tehát betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és rokkantsági nyugdíjban részesül, akkor végkielégítésre nem jogosult, ugyanakkor a megjelölt 36 éves közalkalmazotti jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Elévülési idő munkavállalói kárigény érvényesítésekor

Kérdés: Rokkantsági nyugdíjamat 2004. május 10-én állapították meg jogerősen, amiről 2005. március 26-ai postázású levélben tájékoztattam a munkáltatómat. A munkáltató 2005. április 10-én kelt válaszában elismerte vagyoni káraimat. Közben az egészségi állapotom romlott, amiért egy másik, nem vagyoni kártérítési pert indítottam munkáltatóm ellen; a munkáltatót 2007. június 20-án jogerőre emelkedett ítéletben el is marasztalták. Mivel időközben tudomásomra jutott, hogy a munkáltató személyében jogutódlás történt, ezért a jogutód munkáltatónak 2007. március 1-jei postázású ajánlott küldeményben megküldtem a korábban a jogelődnek is megküldött vagyoni kárigényemet, és a jogelőd munkáltató válaszlevelét. Erre választ nem kaptam, így 2010. március 1-jei dátummal ajánlott levélben vagyoni kárigényem és a nem vagyoni káraim megtérülése ügyében a munkaügyi bíróságnak postára adtam keresetemet. A munkáltató erre az elévülésre hivatkozik. Jogosan? Ha az igényem nem évült el, akkor a rokkantsági nyugdíj és a KSH által kiadott hasonló munkakört ellátók átlagkeresete közötti különbözetet igényelhetem-e járadékként, ha igen, milyen időponttól?
Részlet a válaszából: […] ...elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni azátlagkereset és a rokkantsági nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyekellátása különbözetének megtérítése iránti igényt [Mt. 186. § (1) bek. c)pont]. Az elévülési idő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Egészségiállapot-romlás és járadékigény

Kérdés: A munkáltatómnak felróható okból egészségkárosodást szenvedtem, melynek következtében 2002 decemberétől rokkantnyugdíjas lettem. Emiatt eddig kétszer nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a munkáltatómat a bíróság. A legutóbbi bírósági eljárásban - 2009-ben - a munkáltató tudomást szerzett az állapotom romlásáról, valamint arról, hogy rokkantnyugdíjas lettem, s mégsem hívott fel a káraim előterjesztésére. A vagyoni kártérítés ügyében eddig a bíróság nem ítélkezett. Igényelhetem-e a munkáltatótól a vagyoni kártérítésemet, a rokkantnyugdíjam és az elvárható kereset különbözetét havi járadékként? Valamint ez esetben visszamenőlegesen a rokkantnyugdíjba helyezéstől igényelhetem-e a fenti összeget, hiszen a munkáltató - tudomása ellenére - nem szólított fel a káraim elő­terjesztésére? A bíróság elfogadja-e bizonyítékként, hogy a 2009. évi bírósági eljárásban a munkáltató tudomást szerzett a rokkantságomról, az állapotromlásomról? A bíróság mire kötelezheti a munkáltatót?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni az átlagkereset és a táppénz, azátlagkereset és a sérelem folytán csökkent kereset, valamint az átlagkereset ésa rokkantsági nyugdíj különbözetének megtérítése iránti igényt. Ha a sérelemmelösszefüggésben több és egymástól eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Kárigény elévülése rokkantnyugdíj esetén

Kérdés: Ha a munkaadó értesül a munkavállaló rokkantnyugdíjazásáról, 15 napon belül fel kell hívnia a munkavállalót a kárigény érvényesítésére. Úgy tudom, ha ezt elmulasztja a munkaadó, nemcsak az elévülési időn (3 év) belül áll fenn a felelőssége, hanem a rokkantnyugdíjazás időpontjától. Ez mit jelent, és hogyan érvényesíthető a bírósági eljárásban? Sajnos a bírák nem így ítélkeznek, csak maximum 3 éven belüli káreseményre állapítanak meg kártérítést. Szerintem ez jogi ellentmondás.
Részlet a válaszából: […] ...visszamenőleg is érvényesíthető [Mt. 186. § (3) bek.]. Az elévülésszempontjából önállónak kell tekinteni az átlagkereset és a rokkantsági nyugdíjkülönbözetének megtérítése iránti igényt. Ha a sérelemmel összefüggésben többés egymástól eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Levonás rokkantsági nyugdíjból

Kérdés: Hány százalék vonható le a munkavállaló rokkantsági nyugdíjából több letiltás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági nyugdíj a társadalombiztosításinyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátás [Tny. 6. § (1) bek. b)pont]. Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából legfeljebb 33%-ot lehetlevonni. A levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.
Kapcsolódó címkék:    

Rokkantsági nyugdíj és a "kedvezményes" jubileumi jutalom

Kérdés: Egyik kollégánk rokkantsági nyugdíjba megy. Kérdésünk, hogy jár-e számára kedvezményes jubileumi jutalom, ha a jogviszonyban töltött jogosító ideje megvan hozzá?
Részlet a válaszából: […] ...meg kell szüntetni. A rokkantságinyugdíjjogosultság feltételeit a 36/A. § (1) bekezdése állapítja meg. E szabályszerint a rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki- az Rjtv. 1. § a) pontjában meghatározott egészségkárosodás(a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.