Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott rendezett munkaügyi kapcsolatok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Késedelmes bérfizetés és a rendezett munkaügyi kapcsolatok

Kérdés: Társaságunk üzletkötői a munkaszerződésük alapján havi alapbérük egy részét teljesítménybónuszként kapják. Ennek aktuális havi összege az egyéni teljesítményük háromféle mutatója alapján kerül meghatározásra. Mivel ennek kiértékelése meglehetősen időigényes, a munkabér e részének utalására általában csak a tárgyhónapot követő 15-20. nap között kerül sor. Az időbért mindenesetre a 10. napig utaljuk a kollégáknak. A késedelmes bérfizetés miatt számolnunk kell a "rendezetlen munkaügyi kapcsolatok" minősítéssel?
Részlet a válaszból: […]szabályt. Ez azonban önmagában nem jelenti a munkaügyi kapcsolatok rendezetlenségét. A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az a munkáltató nem felel meg, amelyet jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt a munkaügyi hatóság, illetve bíróság a megelőző két éven belül - a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott [368/2011. Korm. rendelet 82. § (1) bek. c) pont]. A munkaügyi kapcsolatok rendezetlensége, és így az állami pályázatokból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3550

2. találat: Államitámogatás-visszatérítés engedély nélküli foglalkoztatás miatt?

Kérdés: Cégünket a Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség külföldi állampolgárok munkavállalási engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a Munkaerő-piaci Alapba történő befizetésre kötelezte, és cégünkről az adatokat az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásában közzétette. A befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Felmerülhet-e ennek ellenére, hogy a részünkre a jogsértést megállapító felügyelőségi határozatot megelőzően juttatott állami támogatást vissza kell fizetnünk?
Részlet a válaszból: […]esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltató kötelezettség elmulasztása miatt - az illetékes hatóság két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal a Munkaerő-piaci Alapba történő befizetésre kötelezést alkalmazott. Az Áht. 15. § (10) bekezdése alapján azonban a támogatási szerződés megkötését követően jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal megállapított jogsértések, illetve ezeknek a hatóság honlapján a támogatási szerződés megkötését követő nyilvánosságra hozatala a támogatásra való jogosultságot nem befolyásolja. A támogatás akkor minősül jogosulatlanul igénybe vettnek, ha a támogatás igénybevételét követően jut a támogatást nyújtó szerv tudomására, hogy a támogatás kedvezményezettje a támogatási szerződés megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek. A 292/2009. Korm. rendelet 114. § (1) bekezdés h) pontja ezzel összhangban előírja, hogy nem adható ki támogatói okirat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 843

3. találat: Rendezett munkaügyi kapcsolatok - a mentesülés egy kérdése

Kérdés: Ügyfelemet 2009 augusztusában pénzbírsággal sújtotta az APEH, mert a helyszíni hatósági ellenőrzés időpontjában még nem jegyezte be az alkalmi munkavállalói kiskönyvekbe a foglalkoztatás megkezdését. Ügyfelem az összes munkavállalót bejelentette utólag és nemcsak a pénzbírságot fizette be, hanem a járulékokat is. Elképzelhető, hogy az Áht. legújabb módosítása értelmében törölve lett a rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő feketelistáról? Eddig nem kaptam hivatalos megerősítést, valóban így történt-e. Hol állítják össze a listát, eddig ugyanis csak az OMMF-től kaptam érdemi választ? Elérhető esetleg a teljes országra, illetve minden erre illetékes hatóságra kiterjedő egységes kimutatás? Hol kérhetek egységes hatósági igazolást arról, ha ügyfelem jogosult állami támogatás igénybevételére?
Részlet a válaszból: […]írásbeli dokumentáció tartalmazza a munkaügyi hatóság, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság, valamint az állami adóhatóság honlapján szereplő adatok közül a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóra vonatkozóan kinyomtatott adatokat [FMM rendelet 2/B. § (1)-(2) bek.]. A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesülését nem a támogatást igénylő munkáltató feladata ellenőrizni, ha azonban tájékozódni akar a hatósági nyilvántartások adattartalmáról, mindezt megteheti az OMMF, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), valamint az APEH honlapján szereplő hatósági nyilvántartások adattartalmának lekérdezésével. Tekintettel arra, hogy a különböző hatósági nyilvántartások vezetése - a nyilvántartásokban szereplő adattartalmak sajátosságai miatt - más-más hatóság illetékességébe tartoznak, nem érhető el egyesített kimutatás. Az Áht. 2010. évi változásával összefüggésben a hatósági nyilvántartás jelenlegi adattartalmára, illetve a korábban alkalmi munkavállalással kapcsolatban kiszabott bírságok törlésére vonatkozó kérdésére áttérve a következők kiemelése szükséges. Az Rmktv. 2010. március 13-ai hatállyal módosította az Áht. rendezett munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő rendelkezéseit. Az Áht. 15. § (8) bekezdése értelmében - az Áht. 15. § (5)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérően - mégis nyújtható támogatás akkor, ha a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval szemben az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatással kapcsolatosan az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés elkövetése miatt az Áht. 15. § (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazták, de a munkáltató az AMtv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesítette a közteherjegy-beragasztási kötelezettségét. A munkaviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség megsértése korábbi alkalmi munkavállalás esetén nem eredményezi a támogatásokból való kizárást, ha a munkáltató a munkavégzés befejezésekor eleget tett a közteher-beragasztási kötelezettségének. Ez a rendelkezés visszaható hatállyal mondja ki, hogy - a korábbi szabályoktól eltérően - akkor is nyújtható támogatás, ha a munkáltatóval szemben az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatással kapcsolatosan a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt kiszabtak ugyan munkaügyi vagy mulasztási bírságot, de a munkáltató teljesítette a közteherjegy-beragasztást. A törvényi kivétel a 2009. június[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 745

4. találat: Rendezett munkaügyi kapcsolatok - a támogatás visszavonása

Kérdés: A rendezett munkaügyi kapcsolatokat érintő törvények módosításának hatálybalépésével - ismereteink szerint - jelentősen megváltoztak az állami támogatásokból való kizárás szabályai. A törvény hogyan érintette a bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt megbírságolt munkáltatók helyzetét? Cégünket ugyanis idén év elején közel félmillió forint bírsággal sújtotta a munkaügyi hatóság. A helyzetünk érdekessége, hogy már korábban pályáztunk egy jelentős összegű állami támogatást ígérő programra, és még a hatóság eljárásának befejezését megelőzően arról értesítettek bennünket, hogy a cégünk érdemes a támogatásra. Jelenleg tehát a kezünkben van a pozitív támogatói döntés, és várjuk, hogy megköthessük a szerződést. Mivel befizettük a bírságot, reméljük nem lesz törvényes korlátja annak, hogy megkapjuk a támogatást. Visszavonható-e jogszerűen a támogatói döntés? Ha igen, biztosítanak-e a jogszabályok egyéni méltányosság gyakorlására lehetőséget, vagy egyéb olyan mentesülési lehetőséget, amely kiutat jelent? Mikor juthatunk ismét állami támogatáshoz?
Részlet a válaszból: […]egyértelműen rendezi azt a helyzetet is, amikor a támogatás igénylése és a támogatási szerződés megkötése közötti időszakban egy pályázó súlyosan megsérti a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét. Ekkor a támogatást nyújtó szerv a támogatási megállapodás megkötése előtt is köteles ellenőrizni, hogy a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e, amennyiben pedig a támogatás igénylőjével szemben a támogatás igénylése és a támogatási megállapodás megkötése közötti időszakban az Áht. 15. § (5) bekezdésben meghatározott jogsértés miatt jogkövetkezménnyel sújtott, munkaügyi jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható közigazgatási határozatot hoztak, a támogatásra való jogosultság megszűnik. Ekkor a támogatást nyújtó szerv - amennyiben a támogatásról döntést hozott - a támogatást megállapító döntését köteles visszavonni. A támogatástól eleső munkáltató helyébe pedig - új döntéssel - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelelő más munkáltató léphet. Mindezzel összhangban az új Ámr. 114. § (1) bekezdésének h) pontja megállapítja, hogy nem adható ki támogatói okirat, és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. A fentiekben kifejtettek alapján a cégükkel szemben hozott pozitív támogatói döntés ellenére, a kiszabott bírság jogerőre emelkedésével sajnos megszűnt a támogatásra való jogosultságuk. Ennek következtében nem lesz módjuk megkötni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 635
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Rendezett munkaügyi kapcsolatok korábbi megsértése - mégis járhat támogatás?

Kérdés: 2008. év végén az OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége munkaügyi ellenőrzést tartott nálunk. Ennek során megállapították, hogy megsértettük az Mt. 118/A. § (4) bekezdését, mivel a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját csak szóban közöltük az alkalmazottainkkal. A mulasztás miatt bírságot nem szabtak ki ránk, de határozatban köteleztek a szabálytalanság megszüntetésére. Áprilisban rákényszerültünk, hogy pályázzunk az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló központi programra. Pályázatunk elbírálása még nem történt meg. A rendezett munkaügyi kapcsolatok szempontjából releváns, de csak kismértékű formai hiba miatt lehetséges, hogy pályázatunk kizárásra kerül?
Részlet a válaszból: […]jogsértésnek. A kérdésükben említett jogsértés - mely az Áht. korábban hatályos 15. §-a (9) bekezdése ab) pontja alapján még a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértésének minősült - jelenleg már nem tekinthető automatikusan kizárást eredményező jogsértésnek. Mindezek alapján a nyilvántartásból törölni kellett a foglalkoztatójukkal szemben az Mt. 118/A. §-ának megsértése miatt - bírsággal nem sújtott - szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozatot is. Az Rmktv. kedvezőbb szabályai folytán Önök már teljesítik a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét, és a kedvezőbb rendelkezéseket alkalmazni kell azokban a módosítás hatálybalépése, június 1-je előtt indult támogatási eljárásokban is, amelyekben a hatálybalépéskor a támogatási döntés meghozatalára még nem került sor. Az Rmktv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban az új[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 429
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Rendezett munkaügyi kapcsolatok

Kérdés: Kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatóként 36 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat cégünk. Jelenleg a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében vissza nem térítendő bértámogatásban és költségkompenzációs támogatásban is részesülünk. 2008 júliusában cégünket a munka- és pihenőidőre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt a munkaügyi felügyelőség határozatában elmarasztalta, és munkaügyi bírságot szabott ki. Az említett határozat miatt eleshet-e cégünk az említett támogatásoktól?
Részlet a válaszból: […]esetben, mivel munkaügyi bírság - valószínűsíthetően jogerősen - kiszabására került sor, az erről rendelkező közigazgatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül a támogatás igénylője részére nem nyújtható támogatás. Ez azonban csak az újonnan megigényelt - nem a jelenleg folyósított - támogatásokra vonatkozik, feltéve hogy azok igénylésének időpontjában a munkáltató megfelelt a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-a szerinti feltételeknek. A Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások közül sem valamennyi támogatás nyújtására vonatkozik az Áht. 15. §-a szerinti tilalom. A Korm. rendelet 3. §-ának (6) bekezdése szerint a költségkompenzációs támogatás és a rehabilitációs költségtámogatás nyújtható olyan megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak, aki megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában foglalt feltételeinek. Ebből következően a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 191