Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott pedagógiai szakszolgálat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Utazási kedvezmény egyházi pedagógiai intézményben

Kérdés: A 85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján megilleti-e az 50%-os kedvezményt biztosító utazási utalvány az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazottait (pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, titkárnő) is?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgálati jogviszony keretében dolgozó személynek pontosan milyen munkakört kell betöltenie a kedvezmény igénybevételéhez; sem pedig azt, hogy az alkalmazottnak magával az egyházi jogi személlyel, civil szervezettel vagy pedig az általa fenntartott oktatási intézménnyel kell-e jogviszonyban állnia. A normaszövegben használt oktatási intézmény fogalma sincsen a rendeletben pontosítva.Az első kérdés: az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény beleérthető-e a rendelet szerinti oktatási intézmény fogalmába? A rendelet használja az "alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény", a "középiskola", az "óvoda", a "köznevelési szolgáltatást nyújtó intézmény" fogalmakat. Ezzel szemben az Nkt. fogalomrendszerében a nevelési-oktatási intézmények közé tartoznak az óvoda (kiegészítő nemzetiségi óvoda), az iskolák (általános iskola, középfokú iskolák, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola) és a kollégium. Nevelési-oktatási intézménynek minősülnek továbbá az Szkt. 16. §-a szerinti szakképző intézmények (a technikum és a szakképző iskola), illetve oktatási intézmények közé tartoznak még az Nftv. által szabályozott felsőoktatási intézmények (főiskola, egyetem). Az Nkt. szerint külön kategóriát képez a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, melyek köznevelési intézmények ugyan, de nem - azon belüli kategóriát jelentő - nevelési-oktatási intézmények (Nkt. 7. §).Ez utóbbi intézményeknek nem a közvetlen oktatás, nevelés a tevékenysége, hanem ezt elősegítő speciális feladatokat látnak el (a pedagógiai szakszolgálat a nevelőmunkát segíti szakértői, tanácsadói tevékenységgel, speciális ellátások biztosításával, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények pedig például pedagógiai értékelés, tantárgygondozás, tanügyigazgatás, pedagógus-továbbképzés területén tevékenykednek az Nkt. 18-19. §-ai alapján). Az Nkt. és a rendelet szerinti fogalmak egybevetéséből az a következtetés vonható le, hogy a 85/2007. Korm. rendelet által használt "oktatási intézmény" fogalomba a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény nem érthető bele. Az "oktatási intézmény" fogalom inkább az "iskola", mint a tágan értelmezett "köznevelési intézmény" fogalmával állítható párhuzamba. Mindazonáltal ebben a kérdésben a 85/2007. Korm. rendelet előkészítőjének,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4269
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Tanársegédi állás a pedagógusi státusz mellett

Kérdés: Amennyiben felsőoktatási intézmény alá tartozó iskolában rendelkezem teljes pedagógusi státusszal, a fenntartó egyetemen elvállalhatok-e teljes státuszú tanársegédi állást, pedagógusképzéssel kapcsolatosan?
Részlet a válaszból: […]irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető. Ha pedig a munkáltató az összeférhetetlenségről nem a közalkalmazott kérelme alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban felszólítja a közalkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére, amelynek a közalkalmazott a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles eleget tenni (a másik jogviszony felszámolásával). A határidő eredménytelen eltelte esetén a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti [Kjt. 44. § (3)-(4) bek.].Mivel a kérdés szerint két teljes munkaidős állásról lenne szó, egészen bizonyosan azonos időre esne a feladatok ellátása. E szabályok alapján tehát engedélyt kell kérnie jelenlegi munkáltatójától a tanársegédi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3802

3. találat: Pszichológus kötelező óraszáma

Kérdés: Egy szociális alapellátási központban, ha valakit pszichológus munkakörben foglalkoztatnak, az illetőnek a heti kötelező óraszáma hogyan alakul? Nevelési-oktatási intézményben, illetve pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményeknél meghatároznak heti óraszámokat, a szociális alapellátási központ azonban egyik fent felsorolthoz sem tartozik.
Részlet a válaszból: […]ellátó intézményei körébe sorolható többek között a gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő- és gondozóközpont, nevelési tanácsadó, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó. A pszichológusi munkakört egyébként a törvény a pedagógus-munkakörök gyűjtőkategóriájába sorolja. A Kt. említést tesz még a gyermekvédelmi, illetve a szociális ellátásról is: ezek a nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységnek minősülnek [Kt. 121. § (1) bekezdés 25. pont]. A Kt. 23. § (3) bekezdése szerint "az óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, nevelési tanácsadás ellátható a közös igazgatású gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységének keretei között is". Ez a szabály lehetőséget ad arra, hogy vegyes profilú intézmények jöjjenek létre. A 138/1992. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése kimondja, hogy bizonyos, külön felsorolt rendelkezéseit a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai közalkalmazotti jogviszonyára is alkalmazni kell. A Gyt. 15. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások (pl. gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozása) és a gyermekvédelmi szakellátások (pl. gyermekotthon, utógondozás stb.) ellátására létrejött intézményeket tekinti gyermek- és ifjúságvédelmi intézménynek. Az itt dolgozókra egyébként a 257/2000. Korm. rendelet vonatkozik, a pedagógusokra alkalmazandó szabályok kivételesek. A kérdésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1194