Munkakör-felajánlás a munkaviszony-megszüntetés előtt

Kérdés: Munkavállalónk egészségi állapota egy közlekedési baleset folytán jelentősen romlott, sajnálatos módon ebből következően már nem tudja ellátni a munkáját. Az így kialakult helyzetben nem tudjuk megoldani az adott munkakörben a foglalkoztatását, ezért kénytelenek vagyunk megfontolni, hogy az egészségi állapotával összefüggő alkalmatlanságára hivatkozva felmondjuk a munkaviszonyát, vagy kezdeményezzük a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Kötelesek vagyunk-e mindezeket megelőzően felajánlani számára olyan munkakört, amit adott esetben az egészségi állapotára tekintettel el tudna látni? Ha igen, köteles-e ezt elfogadni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmében a munkáltatónak csak a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyának egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondása esetén kötelessége felajánlani a munkavállaló állapotának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Védett korban - munkáltatói felmondás

Kérdés: Ha az ún. védett korban lévő munkavállalónk munkaviszonyát létszámcsökkentésre történő hivatkozással felmondással kívánjuk megszüntetni, és ezért irányadó az esetében az Mt. 66. §-ának (5) bekezdésében szabályozott felmondási korlátozás, kötelesek vagyunk-e a felmondásban kifejezetten utalni arra, hogy nincs számára felajánlható betöltetlen munkakör? Szükséges megjegyezni, hogy a munkaszerződése szerinti munkahelyen valóban nincs az Mt. szerinti kritériumoknak megfelelő munkakör?
Részlet a válaszából: […] Az ún. védett kor kategóriája az Mt. értelmében azokra a munkavállalókra irányadó, akiknek az életkora még nem érte el a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de már az azt megelőző öt éven belül vannak. E munkavállalókra az Mt. különböző felmondási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Munkaköri alkalmatlanság - felmondás vagy másik munkakör

Kérdés: 52 éves vagyok, 25 éve dolgozom folyamatos munkarendben mozdonyvezetőként. A legutóbbi időszakos orvosi vizsgálaton alkalmatlanná nyilvánítottak a munkakör további betöltésére, és a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi szakorvos javaslatot tett (írásban, amely a birtokomban van, és egy példányát a munkáltatómnak is átadtam) rehabilitációs munkakörbe történő áthelyezésemre, pszichológiai okokból. A munkáltatóm képviselője felhívott telefonon, és javaslatot tett a munkaviszonyom munkáltató általi megszüntetésére, végkielégítéssel. Ezt nem fogadtam el, hanem kértem a (forgalommal összefüggésben nem lévő) rehabilitációs munkakörbe történő áthelyezésemet. Mit tegyek, ha ezek után is el akarnak bocsátani? Ha találnak részemre megfelelő munkakört, de lényegesen kevesebb fizetéssel, akkor jár-e részemre bérkompenzáció? Megjegyzem, hogy az itt eltöltött 25 év alatt a munkámat hiba nélkül végeztem, ellenem munkáltatói eljárást soha nem kezdeményeztek.
Részlet a válaszából: […] ...erre tekintettel "bérkompenzáció" illetné meg. (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy adott esetben kollektív szerződés rendelkezhet a kötelező munkakör-felajánlásról, illetve az új munkakörben elérhető díjazás tekintetében is tartalmazhat különös szabályokat.) Annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 4.

Egészségügyi alkalmatlanság kérdései

Kérdés: Könyvelőirodánk egyik ügyfelénél a belépő munkavállalók nyilatkozatot tesznek egészségügyi állapotukról, amelyben fel kell sorolniuk, milyen gyógyszert szednek, illetve milyen idült betegségeik vannak. Véleményünk szerint ez nem jogszerű, mivel irodai munkát végeznek, ahol ezek a kérdések feleslegesek. Ugyanennél a cégnél az egyik kollégát szívproblémák miatt alkalmatlannak nyilvánították az üzemorvosi vizsgálaton. A munkavállalónak nem tudnak olyan munkakört biztosítani, amit el tudna látni, de a munkáltató felmondani sem akar neki, ugyanis a hosszabb ideje fennálló munkaviszonya miatt ez komoly végkielégítést jelentene. Mit lehet ilyenkor tenni? A munkavállalónak kell felmondania?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti alkalmassági nyilatkozat valóban nem jogszerű. A munkavállaló egészségi állapotával kapcsolatban a munkáltató csak arra jogosult, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos igazolásában foglaltakat megismerje. Ez azonban nem tartalmazza a pontos kórképet, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Munkakör-felajánlási kötelezettség várandósság esetén

Kérdés: Egy kolléganőnk októberben terhesség miatt megtagadta a munkavégzést, mert a munkaköre veszélyeztetné állapotát. November végén hozott egy orvosi javaslatot, miszerint ülő, kímélő munkát javasolnak részére. Október vége óta állásidőt fizetünk neki. Sajnos nem biztos, hogy találunk a részére ülő, kímélő munkát. Így ha nem tudjuk szerződés módosítására rávenni, akkor a terhesség végéig állásidőt kell nekünk fizetni? Milyen egyéb lehetőségünk van még?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható [Mt. 60. § (1) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett

Kérdés: Egyik munkavállalónk teljesítményével nem vagyunk megelégedve. Vezetői feladatainak határidejét sorozatosan nem tartja be, döntéseket nem tud hozni, folyamatokban hibázik. Szeretnénk felmondani neki, de öt éven belül nyugdíjas lenne. Jelenlegi munkaköréhez idegen nyelv ismerete szükséges, ami neki nincs, végzettsége nem megfelelő a pozícióhoz. Ajánljunk fel neki másik munkakört?
Részlet a válaszából: […] ...szüntetheti meg. A kérdésben megjelölt indokok a munkavállaló képességével összefüggő indoknak tekinthetők, tehát a munkáltatót munkakör-felajánlási kötelezettség terheli a következők szerint. A munkaviszony csak abban az esetben szüntethető meg, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Védett korú munkavállalóra vonatkozó felmondási szabályok

Kérdés: Cégünk profiljának átalakulása miatt az egyik munkakör kiüresedik, ezért szeretnénk teljesen megszüntetni. Viszont a munkakörben dolgozó munkavállalónk védett korú. Ilyen körülmények között felmondhatunk, vagy találnunk kell neki valami más munkakört?
Részlet a válaszából: […] ...munkakörének megszűnésére alapítaná, az a munkáltató működésével összefüggő oknak minősül, így fennáll a munkáltató munkakör-felajánlási kötelezettsége. A felmondás akkor jogszerű, ha a munkáltató ezen kötelezettségének eleget tett, de a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.
Kapcsolódó címkék:      

Vezetői megbízás munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Közterület-felügyelet mint önálló költségvetési szerv jogutódlással megszűnik. Jogutódja a polgármesteri hivatal. Kérdésünk, hogy az intézményvezető esetében (köztisztviselő) vissza kell-e vonni a vezetői megbízást, vagy a vezetői megbízás az intézmény megszűnésével megszűnik? Van-e munkakör-felajánlási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A köztisztviselő - külön törvényben írtakon túlmenően -osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői megbízást kaphatközigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönültszervezeti egység vezetésére [Ktv. 31. § (1) bek.]. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Munkakör-felajánlás - a rendes felmondás előtt?

Kérdés: Egy munkavállalónknak felmondtunk, mivel a társaságnál átszervezést hajtottunk végre. Nincs kollektív szerződésünk, de rendes felmondás esetére a szervezeti és működési szabályzat előírja, hogy ha van megfelelő más munkakör, akkor azt fel kell ajánlani a munkavállalónak. A munkavállaló most arra hivatkozik, hogy mivel nem kezdeményeztük a munkaszerződés módosítását, így a felmondás jogellenes. Valóban így van?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. alapján rendes felmondás esetén a munkáltatót nemterheli állásfelajánlási vagy munkaszerződés-módosítási kötelezettség. Ilyetugyanakkor kollektív szerződés vagy a felek megállapodása előírhat, mivel ez amunkavállaló részére kedvezőbb eltérés a törvényi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 30.