Felmondás - a minősítés vitatása miatt a közegészségügyben

Kérdés: Az Eszjtv. 8. §-ának (12) bekezdése értelmében, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatán belüli illetményére a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy minősítésének eredménye alapján tesz javaslatot. Ha a javaslatot az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy nem fogadja el, a munkáltató az egészségügyi szolgálati szerződést felmondja. Az egészségügyben dolgozót (gazdasági/műszaki munkakörben dolgozók) kell-e minősíteni? Értelmezésünk szerint a vonatkozó jogszabályok számukra nem biztosítanak jogorvoslatot. A 8. § (12) bekezdésében rögzített munkáltatói felmondás esetében a munkáltató az Mt. szabályai szerinti rendes felmondással mond fel az egészségügyi dolgozónak? Végkielégítés megilleti-e a dolgozót?
Részlet a válaszából: […] ...érdekében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló (valamennyi) személy munkateljesítményét a munkáltató írásban értékeli (minősítés). A további rendelkezések azonban csak az illetményemeléssel érintett - azaz az Eszjtv. 8. §-a (3) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Közalkalmazotti jogviszony helyett megbízás

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szervnél (kórház) egészségügyi adminisztrátor munkakört közalkalmazotti jogviszony helyett megbízási szerződéssel el lehet-e látni kifejezetten a munkavállaló kérésére, figyelemmel az Eütev.-re?
Részlet a válaszából: […] ...szempontokról összefoglalást ad a már hatályon kívül helyezett, de máig irányadó, a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. A jogviszony minősítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Pedagógus - minősítés alóli mentessége

Kérdés: Az Nkt. 97. §-ának (21) bekezdése alapján "nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt". Ez a szabály pontosan melyik évben született, illetve a nyugdíjkorhatárt melyik évben elérő pedagógusra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjkorhatárukat legkésőbb 2023. augusztus 31-én elérik. Ha ezt követően érik el a korhatárt, már irányadó rájuk a minősítésben való részvétel kötelezettsége. A fenti szabályok alapján azok, akik 1958. szeptember 1-jén vagy azt követően születtek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 25.
Kapcsolódó címkék:    

Pedagógus - a minősítésben való részvétel elutasítása

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet szerint, ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatban 9 évet eltöltött, köteles minősítési eljárásban részt venni a Pedagógus II. fokozatba sorolása céljából. Mi a helyzet azonban akkor, ha a pedagógus a minősítést nem vállalja?
Részlet a válaszából: […] ...a pedagógus a számára kötelezően előírt minősítési eljárásban való részvételt nem vállalja, ez azzal jár, hogy az eljárásbeli kötelezettségeit nem teljesíti, így nem tölt fel portfóliót sem. A 326/2013. Korm. rendelet 12/C. §-a (2) bekezdésének b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Pedagógus szakmai gyakorlat - nem számítható be a jogellenes foglalkoztatás tartama

Kérdés: 2001 januárjától dolgozom jelenlegi munkahelyemen, egy vidéki óvodában. Akkoriban dajkaként kerültem az intézménybe. 2005 szeptemberétől óvodapedagógusi munkakört tölthettem be, majd 2006 júniusában meg is szereztem az óvodapedagógusi diplomát, amit 2007 júniusában német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma követett. A szakmai gyakorlati időmet hogyan kell számítani a Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezéshez? Jelentkezhetek-e soron kívül, vagy csak hat év elteltével?
Részlet a válaszából: […] ...szerint, a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, és ekkor már több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során, 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Minősítés és magasabb illetmény visszavonása

Kérdés: A Kjt. 66. §-ának (8) bekezdése lehetőséget ad-e munkáltatói mérlegelésben garantált illetményen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrész visszavonására, ha a kevéssé alkalmas vagy alkalmatlan minősítést a közalkalmazott nem a kinevezést követő egy év eltelte után, hanem későbbi, akár sokadik minősítése alkalmával kapja?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony kivételével - egy év elteltével a közalkalmazottat minősíteni kell. Ha ekkor a közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott, illetményét - e törvény erejénél fogva a besorolása szerinti - garantált mértékre kell csökkenteni. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Munkahelyre bevitt dolgok - a munkáltatói felelősség korlátozása

Kérdés: A munkavállalóink közül többen egyre nagyobb értékű dolgokkal (mobiltelefonokkal, tabletekkel, néhányan ékszerekkel) jelennek meg a munkahelyen. Tekintettel arra, hogy tudomásom szerint a munkáltató felelős lehet az ilyen dolgokat ért károkért, szeretném korlátozni ezt a felelősséget. Nem egyértelmű azonban, hogy milyen dolgokat lehet kitiltani a munkahelyről, mi az, amit munkába járáshoz szükségesként el kell fogadnunk?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott, a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkat [Mt. 168. § (1) bek., 166. § (1) bek.]. A munkavállaló dolgaira vonatkozóan kétféle munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Minősítés és az ezen alapuló felmentés közlése

Kérdés: Zenekarunknál szokásos a zenekari tagok időről időre való meghallgatása, ami alapján a Kjt. szerinti minősítés készül. Az alkalmatlan minősítést kapó tagoktól felmentéssel meg kívánunk válni. Kérdésünk, hogy hogyan kell úgy közölni a minősítést és a felmentést, hogy az lehetőleg támadhatatlan legyen, mire kell figyelnünk?
Részlet a válaszából: […] ...törvényi vélelem alapján (Mt. 24. §).E szabályok szerint a felmentés postai úton és a jelenlévők között is kézbesíthető.A minősítés kézbesítésével kapcsolatosan azonban a Kjt. 40. §-ának (9) bekezdése tartalmaz speciális szabályt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 18.

Garantáltnál magasabb összegű illetmény csökkentése

Kérdés: Tavaly felvettünk egy új kollégát intézményünkbe. Az illetményét a garantáltnál magasabb összegben határoztuk meg kinevezésében. Annyi panasz érkezett a munkájára, hogy illetményét a garantált szintre csökkentenénk. Kell-e ehhez minősítés?
Részlet a válaszából: […] ...(garantált illetmény) magasabb összegű illetmény akkor állapítható meg, ha a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott [Kjt. 66. § (7) bek.]. Ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 14.

Magasabb összegű közalkalmazotti illetmény megállapítása minősítés nélkül

Kérdés: Önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv munkáltatóként a garantáltnál magasabb összegű, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész folyósításához a költségvetési fedezet rendelkezésre áll. A garantáltnál magasabb összegű illetményrész megállapításának és folyósításának mindenképpen szükséges előfeltétele-e a Kjt. 66. §-ának (7) bekezdésében szabályozott minősítés? Jogszabályi rendelkezésbe ütközik-e, ha a munkáltató a közalkalmazott minősítése nélkül állapít meg munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt?
Részlet a válaszából: […] ...(garantált illetmény) magasabb összegű illetmény akkor állapítható meg, ha a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott [Kjt. 66. § (7) bek.]. Ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.