Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott leltárfelelősségi megállapodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaviszony-létesítési feltétel - a leltárfelelősségi megállapodás megkötése

Kérdés: Munkavállaló alkalmazásának feltétele lehet-e a leltárfelelősség vállalása? Amennyiben igen, akkor a munkáltatónak van arra lehetősége, hogy arra hivatkozással szüntesse meg felmondással a munkavállaló munkaviszonyát, hogy az adott munkakört olyan munkavállalóval szándékozik betölteni a továbbiakban, aki a vele meghatározott tartalom szerinti leltárfelelősségi megállapodást köt? Álláspontunk szerint ilyen esetben "minőségi cseréről" lenne szó. Azt is szeretnénk tudni, hogy arra van-e lehetőség, hogy ha egy munkavállaló munkakörét a felek közös megegyezéssel kívánják módosítani, akkor a munkáltató az új munkakör vonatkozásában írja elő feltételként a leltárfelelősség vállalását? Ezen túlmenően abban is kérjük állásfoglalásukat, hogy amennyiben a munkáltató jogszerűen szabhatja feltételként a leltárfelelősség vállalását a jogviszony létesítéséhez, akkor mi a jogi helyzet, ha a munkavállaló a leltárfelelősségi megállapodást az Mt. 184. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, a leltáridőszak utolsó napjára indokolás nélkül írásban felmondja? Ez lehet felmondás jogszerű indoka?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló helyére egy olyan munkavállalót vennének fel, aki a munkáltató által kért leltárfelelősségi megállapodást hajlandó aláírni, minőségi cserének nem minősül. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja "A felmondások és az azonnali hatályú felmondások" című összefoglalójában kiemelte, hogy "a minőségi csere fogalmát a bírói gyakorlat alakította ki. Minőségi cserének minősül, ha az adott munkakört a munkáltató magasabb végzettségű, képesítésű, nagyobb gyakorlattal rendelkező munkavállalóval szándékszik betölteni, ha a munkáltató speciálisabb vagy összetettebb szakismerettel rendelkező, rátermettebb munkavállaló alkalmazását rendeli el. A bíróságok arra is rámutattak, hogy minőségi cserénél nem csak az iskolai végzettség, szakképzettség, minősítés, életkor vehető figyelembe. Szempont lehet a munkáltatónál fennálló hosszabb munkaviszony is, valamint a más és többirányú képzettség, melyek a munkaszervezeten belül lehetőséget adnak többirányú foglalkoztatásra (Legfelsőbb Bíróság Mfv.1.10.023/2000.). Az a tény pedig, hogy a munkavállaló helyére egy leltárfelelősségi megállapodást megkötni vállaló munkavállalót vennének fel, a fentiek folytán nem felel meg a minőségi csere feltételeinek.Annak azonban nincs akadálya, hogy amennyiben valamely munkavállaló munkaköre módosításra kerül - például egy eladó raktáros munkakörbe kerül -, a munkáltató az új munkakör betöltésének feltételéül szabja a leltárfelelősségi megállapodás megkötését. Viszont ha a munkavállaló ezen tény ismeretében nem kíván hozzájárulni a munkakör[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2601

2. találat: Munkáltatói jogok átruházása - csoportos leltárfelelősség

Kérdés: Cégünknél csoportos leltárfelelősségi megállapodást szeretnénk kötni. Sajnos azonban abba a problémába ütköztünk, hogy a leltárt a raktáros és az ügyvezető kezeli együttesen. A raktáros felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, míg az ügyvezető felett az egyik tag mint tulajdonos. Ilyen esetben kinek kell aláírnia a megállapodást munkáltatói oldalról, illetve hogy kezelhető egységesen a leltárfelelősség?
Részlet a válaszból: […]leltárfelelősségi megállapodás akkor köthető, ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli [Mt. 184. § (3) bek.]. Amennyiben az ügyvezető is megfelel a fenti követelményeknek, akkor nincs akadálya, hogy munkavállalóként vele is csoportos leltárfelelősségi megállapodás kerüljön megkötésre. Mivel azonban a leltározással kapcsolatban a munkáltató számos kötelezettséget jogosult megállapítani a munkavállalókra, valóban nem érné el célját egy olyan csoportos leltárfelelősségi megállapodás, ahol a munkavállaló felett az az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, aki munkavállalóként maga is felel a leltárhiányért. A leltárfelelősség keretében ugyanis a munkáltató állapítja meg azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás vagy a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség számolható el, továbbá ő határozza meg a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét, a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait, a leltárhiány vagy a leltárfelelősség megállapítására irányuló eljárás rendjét, és a leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket [Mt. 185. § (1) bek.].Álláspontunk szerint megoldást az jelenthet, ha a leltárfelelősséggel kapcsolatos munkáltatói jogokat - melyeket az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2433

3. találat: Leltári készlet kezelése több munkavállaló által

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk. A leltárfelvétel során megállapítottuk, hogy az árucikkekből jelentős mennyiség hiányzik. A leltári készletet más munkavállaló is kezelte, ezért a leltári készletért felelős munkavállalóval szemben nem a teljes kárt, csak hathavi átlagkeresetének megfelelő összeget kívántunk érvényesíteni, ő azonban azt állítja, hogy nem felelős a kárért. A pereskedést megelőzendő kérdezném, hogy mi alapján mondhatja ezt?
Részlet a válaszból: […]megállapodást írásba kell foglalni és ebben meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelősséggel tartozik [Mt. 170/B. § (1) bek.]. A leltárfelelősségi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a leltári készletet állandóan egyedül kezelő munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felel; ha azonban a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a leltárhiányért felelős munkavállaló legfeljebb hathavi átlagkeresete mértékéig felel [Mt. 170/C. § (1)-(2) bek.]. A leltárfelelősség megállapításához azonban szükséges az is, hogy a leltárhiányért nem felelős, de a leltári készletet kezelő munkavállalót a munkáltató a leltárhiányért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1185

4. találat: Leltárfelelősség munkaviszony megszűnése esetén

Kérdés: Egy munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk, és a leltári készletet egyedül kezelte. Hirtelen, egyik napról a másikra eltűnt, majd pár nap múlva közölte, hogy többet nem is jön be dolgozni, tekintsük úgy, hogy felmondott. Mivel a leltári készlethez csak ő fért hozzá, így értesítettük arról, hogy leltárfelvételt fogunk tartani, ahol jelenjen meg, és a leltári készletet adja át. A leltározásnál nem jelent meg, ellenben kiderült, hogy 2 millió forint - forgalmi veszteségként el nem számolható - hiány van. Érvényesíthetjük a leltárfelelősséget az ő esetében?
Részlet a válaszból: […]teljes összegéért felel [Mt. 170/C. § (1) bek.]. Leltárhiányért való felelősség csak azzal a munkavállalóval szemben érvényesíthető, aki a két egymást követő leltározás közötti időszaknak (leltáridőszak) legalább a felében a munkáltatónál, illetve az adott munkahelyen dolgozott. A felelősség, illetve a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, így különösen mindazokat, amelyek a munkavállaló felelősségére kihatnak, illetve amelyek a biztonságos és előírásszerű kezelést befolyásolhatták, ezen belül a biztonságos őrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének időtartamát [Mt. 170/B. § (3)-(4) bek.]. A leltárfelelősség megállapítására irányuló eljárás részletes rendjét - kollektív szerződéses rendelkezés hiányában - a munkáltató állapítja meg [Mt. 170/D. § (1) bek.]. Leltározásnál a munkavállaló, illetve akadályoztatása esetén képviselője jelenlétét lehetővé kell tenni. Ha a munkavállaló képviseletéről nem gondoskodik, a munkáltató az adott szakmában jártas, érdektelen képviselőt jelölhet ki. A leltárfelelősséggel tartozó munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet, és észrevételeit - kivéve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1158