Rokkantsági ellátásban részesülés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Kérdés: 63 éves közalkalmazottunk keresőképtelen. Táppénzre való jogosultsága 2020. november 22. napján jár le. Jelezte, hogy nem tud munkába állni utána sem. Rokkantsági ellátást kap 2015. június 6-ától, jogviszonyának kezdete 2015. november 18. Közalkalmazotti jogviszonya "eszmei" kezdete 2015. szeptember 15. napja. Megszüntethetjük-e a jogviszonyát közös megegyezéssel a fennmaradó szabadság megváltásával? Ha ebbe nem egyezik bele, milyen kötelezettségek terhelnek bennünket mint munkáltatót az esetleges felmentése esetén az életkora miatt? Jár-e számára végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 25. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében a munkáltató és a közalkalmazott bármikor - akár a keresőképtelen betegség időtartama, a táppénzre való jogosultság ideje vagy a rokkantsági ellátás tartama alatt is - megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Pótlékkülönbözet megfizetése - ha megszűnt a közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: A Kjt. végrehajtási jogszabálya, a 257/2000. Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a közalkalmazott részére. Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a közalkalmazotti jogviszony határozott idő lejárta miatt, illetve közös megegyezéssel 2020. január 31. napjával megszűnt? Így a 2020. február 20-án hatályba lépett kormányrendelet idején ezen dolgozókkal intézményünk már nem állt jogviszonyban. Ennek ellenére meg kell adni a január hónapra járó illetménykülönbözetet?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. Korm. rendelet 5. számú melléklete a szociális ágazati összevont pótlékot, 6/a. melléklete a bölcsődében, minibölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák bölcsődei pótlékát határozza meg. A szociális ágazati összevont pótlék eddig is létezett, viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Közalkalmazotti lemondás - nem alkalmazható a felmentési idő

Kérdés: Szeretném felmondani a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyomat, mivel új állást találtam, ahol nagyjából két hónap múlva már kezdhetnék is. A munkáltatói jogkör gyakorlója azonban ragaszkodik a négy hónapos felmondási időhöz, mivel már tíz éve dolgozom itt. Mit tehetek akkor, ha nem enged el korábban?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt szükséges rögzíteni, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt nem lehetséges felmondással megszüntetni. A felmondás csak az Mt. szerinti munkaviszony munkáltató, illetve munkavállaló általi megszüntetési jogcíme. A közalkalmazotti jogviszonyt ehelyett a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Perújítási esély - létszámcsökkentés utáni bővítésre hivatkozva

Kérdés: 2018. szeptember 1. napjával képviselő-testületi létszámcsökkentésre hivatkozással felmentéssel megszüntették közalkalmazotti jogviszonyomat. Az indokolás szerint azért valósul meg egy fő óvónő jogviszonyának megszüntetése, mert a vezető csoportban is fog dolgozni, óvónői feladatokat is el fog látni, ezért eggyel kevesebb óvónőre van szükség. A felmentést az ügyben eljárt bíróságok nem minősítették jogellenesnek. A képviselő-testület legutóbbi ülésén egy fő létszámnövelést rendelt el az óvodában arra hivatkozással, hogy a vezető a vezetői feladatai mellett nem képes csoportban is dolgozni, és ott óvónői feladatokat ellátni. Van-e lehetőség perújítási kérelem előterjesztésére vagy új kereset benyújtására, ugyanis az új képviselő-testületi határozat szerint a felmentésem indoka nem volt valós, továbbá fennáll a joggal való visszaélés megvalósulása is?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban, annak a megítélése, hogy sikerrel járhat-e a perújítási kérelem, teljesen bizonyos választ nem adhatunk, ugyanakkor álláspontunk szerint erre viszonylag kevés esélyt látunk. A jogerős ítélet és az ítélet hatályával rendelkező határozatok ellen perújításnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Jubileumi jutalom előrehozott kifizetésének korlátjai

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozónk 30 éves jubileumi jutalma 2019. augusztus 1-jén válik esedékessé. Dolgozónk jelenleg súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved. Állapotára tekintettel kérelmezte a munkáltatótól a 30 éves jubileumi jutalom korábbi kifizetését. A közalkalmazott nem minősül nyugdíjasnak. A munkáltató a közalkalmazott kérésének jogszerűen eleget tehet-e?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (3)-(5) bekezdése tartalmazza a jubileumi jutalom előrehozott, kedvezményes kifizetésére alapot adó eseteket. Közös jellemzőjük, hogy azért nyílik minderre lehetőség, mert a közalkalmazotti jogviszony előbb megszűnne, mint az általános szabály szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkavállaló vagy közalkalmazott által

Kérdés: Határozott idejű közalkalmazott vagyok, a szerződésem öt évre szól, illetve az EU-s projekt lezárásáig. A béremet 100%-ban a projekt terhére kapom. Az öt év 2020 novemberében fog lejárni. Állást szeretnék változtatni, a kérdésem, hogy ha meg kívánom szüntetni ezt a munkaviszonyt, mennyi felmondási idővel kell számolnom?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy Ön valójában közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll-e. Ennek eldöntése azért nem közömbös, mert más szabályok vonatkoznak e két jogviszony megszüntetésére egyrészt a közalkalmazott lemondása, másrészt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Munkáltatói kölcsön visszafizetése

Kérdés: A munkáltatóm a közalkalmazotti jogviszonyt megszünteti. Esetemben munkavállalóként foglalkoztatna tovább, ha elfogadom. Ha nem fogadom el a felajánlást, a jogviszonyom felmentéssel, végkielégítéssel megszűnik. A kérdésem az, hogy ebben az esetben a munkáltatói kölcsönt egy összegben vissza kell fizetnem?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatói kölcsönre vonatkozóan jogszabályi rendelkezés nincs. A munkáltató nyújthat lakáscélú vagy belső szabályzatában meghatározott egyéb célú kölcsönt a közalkalmazottnak. Ilyen esetben a belső szabályzat, valamint az ennek alapján a közalkalmazottal kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.

Táncművészeti életjáradékra jogosult közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Egy táncművész közalkalmazott esetében, aki elérte a táncművészeti életjáradék megállapításához szükséges szolgálati időt, milyen módon lehet jogszerűen megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt? Hogyan kell értelmezni az Emt. 43/B. §-ában foglaltakat a Kjt. felmentési szabályai tekintetében? A munkáltató élhet-e Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének d) pontjában megjelölt felmentési indokkal? Vagy csak közös megegyezéssel, illetve lemondással lehet megszüntetni a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése szerinti meghatározása, az Emtv. 43/B. §-ának (1) bekezdésében rögzített jogszabályi megfeleltetések pedig nem utalnak a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére irányadó rendelkezésekre, nem lehet erre az esetre a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Igazolások kiadása a közalkalmazott lemondását követően

Kérdés: Lemondással megszüntettem a közalkalmazotti jogviszonyomat. A munkáltatóm 27 naptári napot követően adta ki az igazolásokat, ezért nem tudtam elhelyezkedni, holott másnap már lett volna gyógypedagógusi álláshelyem. A kieső időből fakadó káromat milyen jogcímen tudnám érvényesíteni?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti [Kjt. 28. § (1) bek.]. Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése

Kérdés: 2016. május 17-től vezető gondozó vagyok, közalkalmazottként. 2016. december 31-ével a szerződésem lejárt. A munkámhoz kell a szociális asszisztensi végzettség, melynek megszerzését elkezdtem. Nem hosszabbítják meg a kinevezésemet, mivel nem fejeztem be az iskolát, vagyis olyan dolgozót vesznek föl, aki már megszerezte a képesítést. Felmentési idő nincsen?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben az szerepel, hogy "szerződése lejárt". Ez határozott időre létrehozott kinevezésre utal [Kjt. 21. § (2) bek.]. A Kjt. szerint határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony csak helyettesítés céljából, vagy egyes meghatározott munka elvégzésére, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.
1
2
3
4