Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott kirendelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvodából szociális intézménybe - a kirendelés feltételei

Kérdés: Nevelési intézményből (óvodából, ez a kinevezés szerinti állás) ki lehet-e rendelni a dolgozót szociális intézménybe (családgondozó munkakörbe gyermekjóléti szolgálathoz)?
Részlet a válaszból: […]kirendelés szólhat más helységben történő munkavégzésre is, azonban a közalkalmazott hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára:a) a várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig,b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamintc) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbád) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.Ezen túlmenően a közalkalmazott más munkáltatónál történő munkavégzésre a munkáltató által egyoldalúan akkor kötelezhető, ha ez a más munkáltató a Kjt., a Kttv., a Kit. vagy a Hjt. hatálya alá tartozik. Az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatóhoz tehát nem rendelhető ki akkor sem, ha például az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságról van szó [Kjt. 44/A. § (2) bek.].Annak tehát nincs akadálya, hogy óvodából szociális intézménybe rendelje ki az óvoda mint munkáltató a törvényes időkorlátok közötti munkavégzésre a dolgozóját, feltéve, hogy mindkét intézmény költségvetési szerv, azaz a Kjt. hatálya alá tartozik. Annak sincs akadálya, hogy a másik munkáltatónál más munkakört[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3691

2. találat: Közös eladó foglalkoztatása egy közös üzlethelyiségben

Kérdés: Két cég, "A" és "B" (kapcsolt vállalkozások) árulná ki-ki alapon a maga áruját egy üzlethelyiségben, egy munkaviszonyban álló eladó közreműködésével. Az "A" cég munkavállalója napi 8 órában van jelenleg a cég állományában eladói munkaviszonyban. Milyen szerződés köthető az eladó és a "B" cég között ahhoz, hogy az "A" cég alkalmazottja a "B" cég áruját is tudja értékesíteni, és hogy természetesen honorálva is legyen a "B" cég értékesítései után? Megbízási szerződést vagy munkaviszonyt kell kötni? Ha esetleg kizáró oka van, akkor felmerülhet egy egyezményes szerződés lehetősége is a két cég között?
Részlet a válaszból: […]dést ő l eltér ő foglalkoztatás lehet a megoldás (Mt. 53. §). A törvény ugyanis megengedi, hogy a munkáltató munkavállalóját naptári évenként 44 munkanapot (352 órát) nem meghaladóan más munkáltatónál foglalkoztassa (kirendelés). Ebben az esetben a két munkáltató megállapodik egymással abban, hogy ideiglenesen a munkavállaló a másik munkáltatónál végez munkát, ezért cserébe a szerz ő dés szerinti munkáltatónak megtéríthet ő k a foglalkoztatással járó költségek. Ha a " B " cégnél is tartósan van szükség a munkavállaló munkájára, és felette a " B " cég is munkáltatói jogkört kíván gyakorolni, akkor ez megoldható a több munkáltatóval fennálló munkaviszony létesítésével (Mt. 195. §). Ebben az atipikus munkaviszonyban a munkavállaló feladatait több munkáltató részére teljesíti, de egy munkaviszony keretében. Azaz, a kérdés szerinti eladó egyszerre állna munkaviszonyban " A " és " B " céggel is, egy munkaszerz ő dés alapján. A két cégnek meg kell állapodnia abban, hogy a munkáltatói jogkört hogyan fogják megosztani egymás között. Például kiköthet ő , hogy bármelyik munkáltató jogosult utasítást adni, de csak úgy, hogy a munkavállaló a másik munkáltató által adott utasításokat is teljesíteni tudja. A munkaszerz ő désben kötelez ő en meg kell állapodni arról is, hogy a munkabérfizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. Például egyez ő mértékben vagy a munkavállaló által teljesített munkaid ő arányában írható el ő a bérfizetési kötelezettség.Ettől függetlenül, a munkáltatók a munkavállaló bármely munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek. Tehát a munkavállaló akkor is bármelyik munkáltatójától követelheti elmaradt munkabérét, egyéb juttatását, szabadságát stb., ha a munkaszerződés alapján a bérfizetés vagy a szabadság kiadása csak az egyikük kötelezettsége. A két munkáltató egymás között rendezheti, hogy a "közös" munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3008

3. találat: Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Kérdés: Az új Mt. 53. §-a szabályozza az eddigi kirendelést, kiküldetést, átirányítást, csak ezeket nem nevezi nevén? Ezen a téren mik a változások?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó rendelkezéseit. Ebből következik, hogy nem korlátozott az a munkáltatói kör, ahol a munkavállaló köteles a munkáltatója utasítása alapján munkát végezni (tehát nem csak vállalatcsoporton belül kerülhet erre sor), a kirendelő és a kirendelés helye szerinti munkáltatónak egyáltalán nem kell tulajdonosi kapcsolatban állnia. A munkakörtől eltérő - már nem átirányításnak nevezett - munkavégzés esetén az új Mt. már nem tartalmazza a helyettesítési díj szabályait, vagyis azt a rendelkezést, hogy ha a munkavállaló a saját munkaköre mellett oly módon végez más munkakörbe tartozó feladatokat is, hogy a kétféle munkavégzés ideje egymástól nem különíthető el, akkor őt helyettesítési díj is megilleti. Természetesen az elé nem támaszt akadályt az új Mt., hogy akár munkaszerződésben, akár kollektív szerződésben a jövőben is előírjanak a felek helyettesítési díjat. További változás, hogy a munkaszerződéstől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1337

4. találat: Kiküldetés, kirendelés, átirányítás

Kérdés: Az új Mt.-ből elmaradtak a kiküldetés, kirendelés, átirányítás szabályai. Ez azt jelenti, hogy ezentúl ilyen elrendelésre a munkáltató részéről nem lesz lehetőség? Ez ugyanis teljesen ellehetetlenítené a tevékenységünket (külkereskedelmi cég vagyunk).
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre is kötelezhető volt (kirendelés). Az Mt. 150. §-ának (1) bekezdése lehetővé tette, hogy a munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján a munkavállaló más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető legyen, ha a munkáltató a munkaviszonyból eredő foglalkoztatási kötelezettségét - működési körében felmerült ok miatt - átmenetileg nem tudja teljesíteni. Mindezen szabályok helyett az új Mt. 53. §-a csak egy generális felhatalmazást tartalmaz, miszerint a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. A szabály megfogalmazásából látható, hogy az eltérő munkakörben való foglalkoztatás megfeleltethető a régi átirányításnak, a más munkahelyen való foglalkoztatás a kiküldetésnek, a más munkáltatónál való foglalkoztatás pedig a kirendelésnek, illetve a munkáltatók közötti megállapodás alapján más munkáltatónál való foglalkoztatásnak. Az elrendelés feltételei is változtak a korábbi szabályokhoz képest. Míg kirendelésre korábban csak vállalatcsoporton belül volt lehetőség - a törvény ugyanis elő­írta, hogy a két munkáltató között milyen kapcsolat lehet: közös tulajdonosuknak kellett lenni, vagy egyik a másik tulajdonosa, vagy pedig egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonyuk alapján álltak kapcsolatban egymással -, addig az új Mt. ilyen feltételt nem tartalmaz. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás időtartama kapcsán, míg a korábbi rendelkezések alapján az átirányítás, kiküldetés, kirendelés időtartama külön-külön 44, együttesen pedig 110 munkanap lehetett, és ennél magasabb mértéket kollektív szerződés rendelhetett el, addig az új Mt. kimondja, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1321
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Közalkalmazott kirendelése

Kérdés: Önkormányzatunk a településgazdálkodási feladatokat az általa alapított kft.-vel végzi. Sajnos a kft.-nél gazdálkodási szabálytalanságokat állapítottunk meg, ezért ügyintézői szintig rendkívüli felmondással éltünk a gazdálkodási szervezet dolgozóival szemben. Szeretnénk az önkormányzat által fenntartott többcélú intézményünktől, az ottani gazdasági főosztályon dolgozók közül kirendelni két közalkalmazottat a kft.-hez, hogy átmenetileg vigyék az ügyeket. Megtehetjük ezt?
Részlet a válaszból: […]a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát, amelynek tulajdonosa - részben vagy egészében - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, illetőleg a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással. Önkormányzati szférában elképzelhető a tulajdonosi, de emellett a fenntartói minőség is, amely összeköti e munkáltatókat. A jelen esetben felmerül egy probléma, mégpedig, hogy nem egy másik, az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményről, hanem egy kft.-ről van szó, amely nem a Kjt., hanem az Mt. hatálya alá tartozik. A Kjt. 54. § (2) bekezdése ugyanis tartalmaz egy korlátozó szabályt, melynek értelmében:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1135

6. találat: Külföldi kirendelés megtagadása - jogszerű-e a rendkívüli felmondás?

Kérdés: Október 20-án közöltük a vállalatunk kereskedelmi igazgatójával, hogy október 29-től kezdődően előreláthatóan 140 munkanap időtartamra németországi munkavégzésre rendeljük ki egy stratégiai fontosságú feladat elvégzése céljából. Kollektív szerződésünk megengedi a törvénynél hosszabb időtartamú kirendelést. Intézkedésünk gazdasági indokoltságával és szükségességével a kereskedelmi igazgató is tisztában volt, ennek ellenére megtagadta az utasításunkat arra való hivatkozással, hogy évek óta több betegsége van, amiket kezeltetnie kell, illetve édesanyjával - annak betegsége miatt - napi kapcsolatot kell tartania. A vállalat vezetése szerint ezek az indokok, különösen a munkavállaló által betöltött pozíció miatt, nem fogadhatók el. Amennyiben a munkavállaló nem hajlandó teljesíteni az utasítást, helytálló lesz vele szemben a rendkívüli felmondás?
Részlet a válaszból: […]széles körű utasításadási joga ellenére sem hagyhatja teljesen figyelmen kívül a munkavállaló egyedi körülményeit. A kirendelés esetén is alkalmazni kell a 83/A. § (2) bekezdésében foglaltakat. Így a kirendelés a munkavállalóra nézve, különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel nem járhat aránytalan sérelemmel [Mt. 106. § (6) bek.]. A munkáltató rendeltetésellenesen gyakorolja az utasítási jogát, ha azzal a munkavállalónak aránytalan sérelmet okoz. Ez az oka annak, hogy az eset konkrét körülményei - akár a munkavállaló egészségi állapota, akár az édesanyja gondozásának szükségessége - megalapozhatják a kirendelés jogszerű visszautasítását, ebből következően pedig a kirendelésre irányuló utasítás megtagadására alapított rendkívüli felmondás jogellenessé válhat. Javasoljuk, hogy az Mt. 3. § (1) bekezdése alapján - még a rendkívüli felmondás alkalmazását megelőzően - szólítsák fel a munkavállalót az egészségi állapotát, valamint a beteg édesanyja gondozásában történő közreműködése szükségességét igazoló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 858
Kapcsolódó tárgyszavak: ,