Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott jogvesztő határidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Azonnali hatályú felmondás - a szubjektív jogvesztő határidő

Kérdés: Tudomásunkra jutott, hogy munkavállalónk házastársa konkurens cégének termékeit ajánlgatja az ügyfeleinknek, ezekről folyamatosan, minden héten kapunk visszajelzést. Ez sem etikai, sem üzleti szempontból nem elfogadható, ráadásul cégünk jó hírneve is sérül. Számos ügyféltől rendelkezünk bizonyítékkal erre vonatkozóan. Agond csupán az, hogy az azonnali hatályú felmondáshoz szükséges tizenöt napos határidőből kicsúsztunk megítélésünk szerint, mivel mindezt régebb óta tudjuk. Mit tehetnénk ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]8. § (1) bek., 78. § (1) bek.]. Az Mt. 78. §-ának (2) bekezdése értelmében az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A bírói gyakorlat szerint a tudomásszerzéstől számított ún. szubjektív határidő jogvesztő [BH1994. 398.]. A kérdés szerinti esetre is irányadó ugyanakkor, hogy a sorozatos kötelezettségszegés esetében csak az utolsó cselekmény megvalósulásával kezdődik el a határidő. Így amennyiben a munkavállaló kötelezettségszegése tartós, rendszeresen visszatérő, folyamatos vagy folytonos,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4131

2. találat: Azonnali hatályú felmondás - elmulasztott jogvesztő határidő

Kérdés: Irodai ügyintézőnk a felettesével szemben a többi kolléga előtt sértő és trágár kifejezéseket engedett meg magának. A szóváltás során ő hangosan kiabált és szitkozódott. A kiabálást az ügyfelek nem hallhatták ugyan, de a kollégák között még hetekig beszédtéma volt. Van-e arra lehetőség, hogy a szitkozódó kolléga munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntessük, tekintettel arra, hogy ezzel a magatartásával nyilvánvaló módon megsértette a munkahely rendjét, a munkafegyelmet, valamint a felettesének emberi méltóságát?
Részlet a válaszból: […]és 52. § (1) bek., BH2004. 203., Mfv.I.10.383/2017., Mfv.I.10.130/2018. számú határozat]. Erre tekintettel a munkavállaló a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét kétségkívül szándékosan és jelentős mértékben megszegte, ily módon a tényállás alkalmas lenne arra, hogy a munkáltató azonnali hatályú felmondással szüntesse meg a munkavállaló munkaviszonyát (Mt. 78. §).Az Ön által írottakból azonban az is kiderül, hogy az eset hetekkel ezelőtt történt, mivel a kollégák között az ügy még hetekig beszédtéma volt. Erre tekintettel azonnali hatályú felmondással jogszerűen nem lehetséges megszüntetni e kötelezettségszegésért a munkavállaló munkaviszonyát, hiszen minden bizonnyal "kicsúsztak" a tizenöt napos ún. szubjektív határidőből, mely az esetről való tudomásszerzéstől kezdődik. Ha mindez irányadó a munkaviszony munkáltatói megszüntetés munkáltatói jogát gyakorló tekintetében, így a 15[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3776

3. találat: Azonnali hatályú felmondás - a jogvesztő határidők kezdete

Kérdés: Munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésével összefüggésben a szubjektív és objektív határidő értelmezése kapcsán kérem segítségüket. A munkáltató szabályozta, hogy írásban be kell jelenteni a munkavállalónak a munkaviszonyon kívül folytatott egyéb tevékenységet. A bírósági határozatokban közzétett eseti döntésekben nem egy esetben a bírói jogalkalmazás állapot cselekményként tünteti fel a bejelentés elmulasztását. Értelmezhető-e úgy, hogy a bejelentés napjáig a szubjektív és objektív határidő nem kezdődik meg?
Részlet a válaszból: […]törvény értelmében a határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik [Mt. 25. § (3) bek.]. Tehát ebben az esetben is az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló határidő az esemény bekövetkeztét követő napon kezdődik. Ha azonban az azonnali hatályú felmondásra okot adó "esemény" mulasztásban testesül meg, például a munkavállaló bejelentési kötelezettségének elmulasztásában, akkor a határidő addig nem kezdődik meg, amíg a mulasztás fennáll. Amennyiben viszont a munkáltatónak máshonnan a tudomására jutott a mulasztás (a kérdés szerint a munkavállaló egyéb tevékenységet végez), és mindez a munkaviszony-megszüntetés indoka lehet, az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló határidő ezen tudomásszerzés időpontjától kezdődik.A fentiek mellett kiemeljük: a munkáltató akkor élhet azonnali hatályú felmondással, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2628