Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott előrehozott öregségi nyugdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Korhatár előtti ellátásra való jogosultság

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazottunk 2011. december 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2012. május 21-én betölti 60. életévét, és erre tekintettel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A levelében foglaltak szerint lemondással szeretné megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, és azzal a kérelemmel fordult munkáltatójához, hogy tekintsen el a lemondási idő letöltésétől. Kérdésem arra irányul, hogy a fentiek alapján jogosult lesz-e a közalkalmazott az elő­re­hozott öregségi nyugdíj helyetti korhatár előtti ellátásra 2012. május 21-e után, ha a lemondását a munkáltató elfogadja?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkáltató mentesíti-e vagy sem a közalkalmazottat a munkavégzés alól, nem lesz befolyással a korhatár előtti ellátásra. Erre ugyanis olyan feltételek lehetnek kihatással, mint például a közalkalmazott neme, életkora, születésének ideje, szolgálati ideje, valamint az, hogy mikor közölte a lemondását, illetve mikor szűnik meg ez alapján a közalkalmazotti jogviszony. Sajnos éppen ezért, valamennyi releváns adat ismerete hiányában nem tudunk válaszolni megnyugtatóan arra a kérdésre, hogy az adott közalkalmazott 2012. május 21-e után jogosult lesz-e az előrehozott öregségi nyugdíj "örökébe lépő" valamely korhatár előtti ellátásra. Mindazonáltal e körben az alábbi lényeges szabályokra hívjuk fel szíves figyelmét. 2012. január 1-jétől már nem állapítható meg az ún. korhatár előtti öregségi nyugdíj - többek között előrehozott öregségi nyugdíj sem [Korhatártv. 1. § c) pont, 3. § (1) bek.]. Ebből következően a közalkalmazott ún. korhatár előtti ellátására - ha ilyenre egyáltalán jogosult lesz - már az új szabályok fognak vonatkozni. A teljesség igénye nélkül: 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól korhatár előtti ellátásra jogosult többek között az is, aki - 2011. december 31-éig már betöltötte az előrehozott vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort, és - a szolgálati időt is megszerezte [Korhatártv. 7. § (1) bek. a) pont]. Ezen túlmenően 2012-től az is jogosult korhatár előtti ellátásra, akinek az esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot (vagyis jelen esetben a lemondást) 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1246

2. találat: Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. A tanárnő az 58 éves életkort 2011. február 20-án érte el, és mivel a 40 év szolgálati idővel rendelkezik, ezzel egyúttal teljesíti azt a feltételt is, amely az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges 40 éves szolgálati időre vonatkozik. Vagyis részére - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a korengedményes nyugdíj biztosítható. Munkáltatói mérlegelést igényel kérelmének teljesítése. Annak a kérdésnek a megválaszolásánál, hogy a korengedményes nyugdíj helyett nem lenne-e inkább igénybe vehető a 40 éves szolgálati idővel, életkori feltétel vizsgálata nélkül, a Tny. 18. § (2b) bekezdésében foglaltaknak lehet ügydöntő jelentőségűek. E törvényhely ugyanis kimondja, hogy a (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Vagy­is a Tny. nem minden olyan időt tekint jogosító időnek a 40 éves szolgálati idővel, életkori feltétel nélkül nők részére biztosítandó nyugdíjhoz, mint amit általában nyugdíjra jogosító időként elismer. A Tny. 4. § (1) bekezdés h) pontja értelmében - a Tny. alkalmazásában - szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat e törvény külön határozza meg (pl. a Tny. 41. §-a szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 989

3. találat: Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló milyen módon szüntetheti meg munkaviszonyát, illetve melyik megszüntetési mód a legkedvezőbb számára, ha nincs kollektív szerződés a cégnél, vagy nem rendelkeznek abban a nyugdíjba vonuló munkavállalókról? Megszüntetés iránti kérelmét mikor kell közölnie munkáltatójával?
Részlet a válaszból: […]bekezdés]. A jogszabály nem fogalmaz meg kivételt az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló tekintetében, tehát ezen munkavállalók munkaviszonya is az általános szabályok szerint szüntethető meg. Az Mt. rendelkezései értelmében - feltéve hogy a közös megegyezéses megszüntetésben a felek nem állapodnak meg a munkavállaló számára előnyösebb feltételekben [l. Mt. 13. § (3) bekezdés] - a munkavállalónak az a legkedvezőbb, ha a munkáltató rendes felmondással szünteti meg a munkaviszonyt. Ehhez természetesen az Mt. 89. § (2) bekezdésében foglalt valamely indok kell, a törvény követelményei szerint az indokolási kötelezettséget nem elégíti ki, ha a munkáltató arra hivatkozik, hogy alkalmazottja kérelmére mondta fel a munkaviszonyt. Rendes felmondás esetén a munkavállaló jogosult lesz a rá irányadó felmondási időre (Mt. 92. §), a felmentési időre járó átlagkeresetre [Mt. 93. § (3) bekezdés], a ki nem adott szabadsága pénzbeli megváltására [Mt. 136. § (1) bekezdés], valamint amennyiben legalább 3 éve munkaviszonyban állt a munkáltatóval, a végkielégítésre is (Mt. 95. §). A megszüntetés további eseteiben - ide nem értve a munkáltatói rendkívüli felmondást, mely az előrehozott öregségi nyugdíjjal összefüggésben nem merülhet fel jogszerűen, valamint az Mt. 88. § (2) bekezdését, amely a hátralévő időre jutó, de legfeljebb egyévi átlagkereset kifizetésével jár - a fentiek közül a munkavállalót a törvény alapján csak a szabadságmegváltás összege illeti meg. A Tny. fenti rendelkezéséből megállapítható, hogy előrehozott öregségi nyugdíjra akkor lehet jogosultságot szerezni, ha azon a napon, melytől az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, nem áll biztosítással járó jogviszonyban.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 960

4. találat: Prémiumévek program és a 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjba vonulás lehetősége

Kérdés: 1954. április 3-án született kolléganőnk 2010. augusztus 15-én 36 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. Jogszerűen helyeztük-e őt a prémiumévek programba? Ha ez a kolléganő 2014. augusztus 15-én megszerzi a 40 év szolgálati időt, akkor ez milyen hatással lesz a prémiumévek programjára és a jogviszonyára?
Részlet a válaszból: […]előrehozott öregségi nyugdíjra 60 és fél évesen, 2014. október 3-ától lenne jogosult, ha akkor 37 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezne. Innen visszafelé számítva az 5 évet, 2009. október 3-ától, 32 éves szolgálati idővel való rendelkezés - és természetesen az egyéb feltételeknek (pl. a 25 év közszolgálatban eltöltött idő feltételének) való megfelelés esetén már beléptethető volt a programba 2010. de­cember 31. előtt. Kinevezésmódosításában a közalkalmazotti jogviszonya ezzel egyidejűleg határozott idejűvé módosult, lejártának időpontja pedig 2014. október 3. Megjegyzendő, hogy a Tnym. módosította 2011. január 1-jétől a Tny-t, kiegészítve annak 18. §-át egy új (2a) bekezdéssel. Eszerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül (!) jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban (munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban stb.) nem áll. A Péptv. 3. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő "öregségi nyugdíj" kifejezésen az életkori feltételtől független, 40 éves szolgálati idővel megszerezhető nyugdíj is értendő, mivel egyfelől ezt is az öregségi nyugdíj egyik aleseteként szabályozza 2011. január 1-jétől a Tny., másfelől a Péptv. nem zárja ki ennek alkalmazását. Ugyanakkor az életkori feltételtől független, 40 éves szolgálati idővel megszerezhető nyugdíj szabályai csak 2011. január 1-jétől hatályosak, a prémiumévek programba viszont csak 2010. december 31-ig lehetett belépni. Ezért 2010 decemberében csak az akkor hatályos szabályokból lehetett kiindulni annak megállapításánál, hogy az ötéves időszakon belül van-e a közalkalmazott, így jogosult-e a programba való belépésre!? Más kérdés az, hogy 2011. január 1. után már a Tny. 18. § (2a) bekezdésének esetét is figyelembe kell venni akkor, amikor a munkáltató a Péptv. 4. § (1) bekezdés a) pontját alkalmazza. Ez a törvényhely mondja ki ugyanis azt, hogy - többek között a közalkalmazotti jogviszony a programban részt vevő előrehozott öregségi, illetőleg öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 943

5. találat: Nyugdíj melletti jövedelemkorlátozás

Kérdés: Társaságunk egy fő nyugdíjast foglalkoztat, aki 1950-ben született (60 éves elmúlt), és 2005 decemberében, 5 év korkedvezménnyel előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, és így a nyugdíj mellett dolgozik jelenleg is. Két kérdésünk van: Vonatkozik-e rá is, hogy 2011. január 1-jétől nyugdíja mellett csak a minimálbér 18-szorosáig lehet jövedelme úgy, hogy a nyugdíjat is kapja? Információnk szerint a 2008 előtt nyugdíjba vonulókra nem vonatkozik a korlátozás. Milyen jogszabály írja elő a nyugdíj melletti jövedelemkorlátozást?
Részlet a válaszból: […]áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Nem kell szüneteltetni viszont olyan személy nyugellátásának folyósítását, aki 2007. december 31-én a fentiek szerinti nyugellátásban részesült. A törvény a fentebb említetteken kívül más nyugdíjtípusokat is meghatároz, amelyekre ugyanez a szabály vonatkozik. Így ha a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 939

6. találat: Létszámcsökkentés - prémiumévek programba vonulás és a nyugdíjszabályok változása

Kérdés: Városunk iskolaigazgatója - a képviselő-testület által elrendelt létszámcsökkentés miatt - az intézmény néhány közalkalmazottja részére a prémiumévek programban való részvételt kívánja felajánlani. A programban érintett két tanárnő 1954 júliusában, illetve augusztusában született, mindketten 26 év közszférában töltött szolgálati idővel rendelkeznek. A nyugdíjtörvény módosítása 2010 januárjától a 2013 utáni nyugdíjba lépések kapcsán 60 év 183 nap életkori jogosultsági feltételt támaszt, ugyanakkor a jelenleg hatályos szabály a 2013 utáni jogosultságok körében még csak 60 évet rögzít. A kérdésünk az lenne, hogy ez év októberében jogszerűen bekerülhetnek-e a szóban forgó pedagógusok a programba?
Részlet a válaszból: […]áll biztosítással járó jogviszonyban. Figyelemmel arra, hogy az 1954 júliusában, illetve augusztusában született két pedagógus idén, 2009-ben már betöltötte az 55. életévet, az idézett szabályokból következik, hogy ők a Tny. jelenleg hatályos 18/B. § (1) bekezdése szerint öt éven belül jogosulttá válnak az előrehozott öregségi nyugdíjra, következésképp az idén októberében közölt felmentésük esetén - a Péptv.-ben meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén - beléphetnek a prémiumévek programba. Az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság szempontjából, illetve a prémiumévek programba való belépés tekintetében ugyanis a felmentés időpontjában hatályos nyugdíjszabályok - vagyis idén októberben még az idei - szabályok irányadóak. A Tny. módosításáról szóló Tnym. 2010. január 1-jétől megváltoztatja a Tny. fent idézett szabályait, és egy esetlegesen később közölt felmentés következménye az lenne, hogy a Tny. szerinti új életkori feltételeknek már nem felelnének meg a pedagógusok, és nem vehetnének részt a prémiumévek programban. 2010. január 1-jétől ugyanis a Tny. 18/B.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 491

7. találat: Végkielégítés - előrehozott öregségi nyugdíjazás miatt felmentett közalkalmazottnak?

Kérdés: Férjem közalkalmazottként dolgozik egy iskolában 1986. május 1-je óta. 1948. december 28-án született, 2007. december 31-ig 42 év szolgálati időt szerzett. 2009 januárjában kérte munkáltatójától a felmentését, mivel előrehozott öregségi nyugdíjat szeretne igénybe venni. A felmentést a munkáltató 2009. február 16-án közölte, a felmentés indoka: a közalkalmazott nyugdíjra való jogosultsága. A közalkalmazotti jogviszony 6 havi felmentési idővel 2009. augusztus 17-én szűnik meg, melynek a felét a férjemnek le kell dolgoznia. A munkáltató szerint nem jár számára végkielégítés. Amennyiben a férjem a nyugdíjazását 2009. augusztus 18-ától igényelné, járna-e részére végkielégítés, és ha igen, mennyi?
Részlet a válaszból: […]időre vonatkozó feltételeivel egyaránt rendelkezik, hiszen a 60. életévét már betöltötte, és több mint 40 év szolgálati időt szerzett. Ahhoz azonban, hogy ténylegesen is jogosulttá váljon az előrehozott öregségi nyugdíjra, szükség van a fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére. Mindezekre tekintettel férje a Kjt. 30. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kérte a felmentését. E rendelkezés szerint a munkáltató - a közalkalmazott annak erre irányuló írásbeli kérelme esetén - felmentéssel megszüntetheti annak a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonyát, aki az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel rendelkezik. A végkielégítés tekintetében a Kjt. 37. §-ának (2) bekezdése kimondja: nem jár végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. A Kjt. 37/B. §-ának (3) bekezdése szerint a Kjt. tekintetében az a közalkalmazott is nyugdíjasnak minősül, aki az előrehozott nyugdíj feltételeivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 289

8. találat: Kedvezményes jubileumi jutalom - nem jár az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe vevő köztisztviselőnek

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és 2008-ban megszereztem a jogosultságot az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuláshoz. Megvan a törvényben előírt szolgálati időm és az életkorom. A munkáltatóm beleegyezett a felmentésembe, csak nem tudunk megegyezni a járandóságaimról. A felmentési időmet már töltöm. Kérdésem: megillet-e engem a 40 éves közszolgálati jogviszony után járó kedvezményes jubileumi jutalom, ha a 35 éveset 2006-ban kaptam meg?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési idő leteltekor rendelkező köztisztviselő azt kérelmezi [17. § (2) bekezdés f) pont]. A kérelem feltétele, hogy az előrehozott öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati időt a köztisztviselő a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával igazolja. Tehát a munkáltatónak nincs mérlegelési joga, hogy felmenti-e a köztisztviselőt vagy sem, ha ő ezen a jogcímen a felmentését kéri. A törvényben előírt életkorral és szolgálati idővel a köztisztviselő elég, ha a felmentési idő végén rendelkezik. A Ktv. 49/E. §-a kimondja: a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni a nyugdíjazása évében esedékessé váló, 40 év után járó jubileumi jutalmat, ha az arra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra. A fentiek alapján a köztisztviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 223

9. találat: Előrehozott öregségi nyugdíj vagy korengedmény nyugdíjazás?

Kérdés: 1952-ben született nő munkavállaló 40 éves szolgálati idővel rendelkezik. Ha előrehozott öregségi nyugdíjra csak 2011-ben, 59 évesen lesz jogosult, van-e arra mód, hogy 57 évesen, 2009-ben "megvásárolja" az előrehozott öregségi nyugdíjig hátralévő két évet? Amennyiben ez nem lehetséges, ám a munkáltató hozzájárulna ehhez, és kifizetné neki a "különbözetet", akkor elmehetne-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjazására. Lehetőség van azonban arra, hogy a munkáltató korengedményes nyugdíjazásról állapodjon meg a munkavállalójával. A megállapodás - a Tny. 7. § (1) vagy (4)-(5) bekezdésében megállapított öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően legfeljebb öt évvel - abban az esetben köthető meg, ha a munkavállaló rendelkezik az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által előzetesen igazolt, a Tny. 9. §-ában vagy a 10. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati idővel [Kny. 1. § (1) bekezdés]. Ezen szabályok értelmében a kérdésben említett esetben a felek legkorábban a munkavállaló 62. életévének betöltése előtt öt évvel - vagyis a munkavállaló 57. életévének betöltésekor - köthetnek ilyen megállapodást. A második feltétel jelenleg is teljesül, ugyanis a munkavállaló már most is rendelkezik több mint 38 év szolgálati idővel. Nem köthető megállapodás azonban azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott öregségi nyugdíjra vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult. A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a - nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 211

10. találat: Előrehozott öregségi nyugdíj - jogosultsági feltételek és a munkáltatói rendes felmondás

Kérdés: Véleményünk szerint az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott nyugdíj megállapítására vonatkozó társadalombiztosítási szabályok és az Mt. előírásai között ellentmondás van. Az Mt. 89. § (6) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy a munkáltatónak nem kell megindokolnia a rendes felmondást, ha a munkavállaló az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai értelmében nyugdíjasnak minősül. A munkavállaló azonban csak akkor minősül nyugdíjasnak, ha előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban részesül, azaz amennyiben a nyugellátást kérelmére megállapították [Mt. 87/A. § (2) bek.]. A Tny. szerint viszont ahhoz, hogy ez utóbbira sor kerüljön, szükség van arra is, hogy az érintettnek ne álljon fenn munkaviszonya. Az ellentmondást tovább erősíti az Mt. 87/A. § (3) bekezdése, amely a munkavállaló számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha a munkavállaló az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének hatálya alá esik. Véleményünk szerint e körben nincs értelme előírni a tájékoztatási kötelezettséget, mivel a munkavállaló csak akkor esik az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének hatálya alá, ha a munkaviszonya már megszűnt.
Részlet a válaszból: […]érintett személy ne álljon biztosítással járó jogviszonyban. Az Mt. előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjasnak minősülő munkavállaló definícióját meghatározó szabálya nincsen ellentmondásban a Tny. szabályaival. Az új szabályozás értelmében 2008. január 1-jét követően a munkáltató ugyanúgy köteles megindokolni az előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj életkori és szolgálati időre vonatkozó feltételeivel rendelkező, de még munkaviszonyban álló munkavállaló rendes felmondását, mint a többi munkavállalóét, hiszen az ilyen munkavállaló - tekintettel a fentebb írottakra, valamint az Mt. kérdésben is idézett 87/A. § (2) bekezdésére - munkajogi szempontból nem minősül nyugdíjasnak. Ebből következően az Mt. 89. § (6) bekezdésének az indokolás mellőzésére vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható arra a munkavállalóra, aki ugyan rendelkezik az előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj egyéb felté­teleivel, de munkaviszonyban áll. Azon munkavállalók tekintetében, akik 2008. január 1-jét követően felelnek csak meg az előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj életkori és szolgálati időre vonatkozó feltételeinek, az Mt. 89. § (6) bekezdése gyakorlatilag "üres halmaznak" tekinthető. A szóban forgó rendelkezés nem tekinthető azonban feleslegesnek, hiszen azon munkavállalók, akik a Tny. 2007. december 31-ig hatályos 9., illetve 10. §-a szerint váltak jogosulttá előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, munkajogi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 183
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést