Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott dajka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bölcsődei dajka - végzettség és besorolás

Kérdés: Kisgyermekgondozói végzettséggel lehet-e valaki bölcsődei dajka? Hogyan kell besorolni?
Részlet a válaszból: […]bölcsődeidajka-tanfolyam felkészíti a résztvevőket a bölcsődében, minibölcsődében a kisgyermeknevelő segítőtársakénta) a munkához szükséges higiénés feltételek biztosítására,b) a gondozás feltételeinek megteremtésére ésc) a gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges eszközök előkészítésében, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében való - a kisgyermeknevelő iránymutatása alapján történő szükség szerinti - közreműködésre.A bölcsődei dajka tanfolyamra való jelentkezés feltétele az alapfokú vagy középfokú végzettség.A 15/1998. NM rendelet szerint: "...nem vonatkozik a munkakör ellátásához a 2. számú mellékletben előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége a bölcsődében, minibölcsődében a bölcsődei dajka munkakört betöltő személyre (...), ha a 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím, 2. Bölcsődei ellátás pont, 2.1. Bölcsőde alpontjában foglalt ellátási formánál a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez szükséges bármely képesítési előírással rendelkezik." [176. § (3d) bek.] Kisgyermeknevelő munkakörhöz a következő képesítési elő­írások valamelyikének kell megfelelni:-csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),-bölcsődei szakgondozó (OKJ),-csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),-csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),-csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),-kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),-csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),-csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), vagy-ezen képesítések valamelyike: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképzettség vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ).Mint látható, ezek között fel van sorolva[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4255
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Dajka szabadsága

Kérdés: Egy középfokú végzettséggel rendelkező óvodai dajkának mennyi az éves szabadsága?
Részlet a válaszból: […]szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány esetén [326/2013. Korm. rendelet 33/K. § (1) bek. b) pont]. Ha a középfokú végzettségű dajka a Kjt. szerint van besorolva, őt a Kjt. 56. §-ának a) pontja alapján évi 20 munkanap alapszabadság, valamint a Kjt. 57. §-ának (1) bekezdése alapján a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság illeti meg (az 1. fizetési fokozatban e címen pótszabadság nem jár). A fizetési fokozatban 3 évente van előrelépés.A Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése szerinti évi 25 munkanap munkaköri pótszabadság a dajkákat a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján nem illeti meg. Az Mt. alapján a dajkát megillethetik még a következő pótszabadságok:-gyermek utáni pótszabadság: egy - 16 évesnél fiatalabb - gyermek után 2, két gyermek után 4, ennél több gyermek után összesen 6 munkanap (fogyatékos gyermekenként még 2-2 további munkanap) (Mt. 118. §),-18 év alatti munkavállaló/közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4216
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Pótlék a nehéz munkakörülményekért

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozóink pótlékmegállapításával kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot kapnak, de most felmerült a kérdés, hogy biztosan jogosultak-e erre a nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink is? Ha jogosultak, akkor mit tekinthetünk a fent említett pótlék számításának alapjául? Eddig a Kjt. szerinti 20 000 Ft pótlékalappal számoltunk, de eltérő véleményként az is szóba került, hogy ugyanazzal a pótlékalappal kell számolni, mint a pedagógusoknál, amit sajnos a bérszámfejtő rendszerünk nem tud kezelni. (KIRA bérszámfejtő rendszerben a dajka és a pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott nem az Nkt. hatálya alá tartozóként van beállítva, és a Kjt. szerinti alappal számolja az ezen a jogcímen feladott pótlékot, ezért ezeknél a dolgozóknál nem tudjuk beállítani azt, hogy az Nkt. pótlékalapjával számoljon.) Ezek közül melyik alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]pedagógus-szakképzettséggel nem rendelkezik, ezért nem a pedagógus-előmenetel, hanem a Kjt. szabályai alapján sorolták be.A 326/2013. Korm. rendelet 32. §-ának (6) bekezdése szerint a nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott (pl. a dajka, pedagógiai asszisztens) is jogosult a 16. § (8) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek szerint. Tehát akkor, ha az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található.Ebben az esetben az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdésében felsorolt, a jogosult munkaköréhez szükséges iskolai végzettségi szintjétől függő, középfokú, alapfokozatú vagy mesterfokozatú végzettségekhez kapcsolódó három illetményalap közül azt kell alkalmazni a pótlék alapjaként, amely az adott nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltő személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4043

4. találat: Dajkák átsorolása - a végzettség megszerzése folytán

Kérdés: Kolléganőink dajka munkakörben 2015 óta dolgoznak óvodánkban. A gazdasági osztály belső ellenőre a besorolásuk ellenőrzése során hiányosságokat tárt fel, melynek során az egyik dajkát C/11-ből D/5-be, a másik dajkát D/6-ból D/2-be sorolták. A belső ellenőr álláspontja szerint azért volt szükség a besorolások módosítására, mert a "pedagógiai és családsegítő munkatárs" végzettség 2016. évi megszerzése után ez a végzettségük lett a besorolásnál figyelembe vehető legmagasabb iskolai végzettség. A fizetési fokozatok megállapítása során az első dajkánál figyelembe vették az 1992 előtti munkahelyeket, míg a másodiknál csak az óvodai jogviszonyát számították be. Az első dajka 1983-1991 között egy szövőgyárban, 1993-1996 között egy vegyeskereskedőnél dolgozott, majd munkanélküli volt, 2000-2001-ben egy pékségnél volt alkalmazásban, majd 2001-2015 között egy nagy bevásárlóláncnál. A második dajka 2002-ben egy dohányfeldolgozó kft. munkavállalója volt, ezt követően 2003-ig munkanélküli, majd 2003-2006 között egy építőipari vállalkozásnál, utána ugyanannál a bevásárlóláncnál dolgozott, mint a kolléganője. Igaza van-e a belső ellenőrünknek? Ha igen, ez azzal jár, hogy a fizetési fokozatuk csökkenése miatt a két dajka szabadsága is lecsökken?
Részlet a válaszból: […]Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a 66. § (2) bekezdésének alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek (...) kell tekinteni". A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése szerint "a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik". A fentiek alapján a pedagógiai és családsegítő munkatárs emelt szintű szakképesítéssel rendelkezőket a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének ea) pontja alapján nem "D", hanem "E" fizetési osztályba kell sorolni.A fizetési fokozatok megállapításánál a Kjt. 87/A. §-a alapján kell eljárni. Egyfelől figyelembe kell venni a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időket, másfelől az 1992. július 1-je előtti valamennyi munkaviszonyt, az 1992. július 1-jét követően pedig azokat a munkaviszonyban töltött időket, amelyek alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel már rendelkezett. Ez a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a legmagasabb, a besorolás alapját képező iskolai végzettség, képesítés, jelen esetben a dajka kolléganők esetében a 2016-ban megszerzett pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés. Azt kell tehát vizsgálni, hogy ennek megszerzése előtt és után milyen időszakok alatt állt fenn a munkaviszony. A magasabb fizetési osztályba való átsorolás, előrelépés tehát egyben azt is jelenti, hogy azoknak a munkaviszonyoknak az időtartama, amely alatt a közalkalmazott az új, magasabb szintű képesítéssel rendelkezőnek tekintendő, valóban lecsökken, és ez a fizetési fokozatra kihatással lehet.E rendelkezések alapján az első dajka esetében beszámítandó a szövőgyárban 1983-1991[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3891
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Bölcsődei dajka joga a garantált bérminimumra

Kérdés: Intézményünknek 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. A korábban technikai/takarítói munkakörben dolgozó személyek munkakörét ennek megfelelően módosítottuk. Őket A-D fizetési osztályba lehet sorolni. Mivel a nálunk dolgozó két bölcsődei dajka szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik, így a B fizetési osztályba soroltuk őket. A garantált bérminimum is megilleti őket?
Részlet a válaszból: […]végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (bemeneti kompetenciára) épül,- 32: alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg,- 34: középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg.A Kjt. 66. §-a (9) bekezdésének b) pontja alapján a közalkalmazottat középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3602
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Bölcsődei dajka besorolása

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott bölcsődei dajka a végzettségét tekintve jelenleg C fizetési osztályba van sorolva. Végzettsége: kereskedelmi és idegenforgalmi szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány, amelyben szerepel egy kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés is. Ezt a két végzettséget egyszerre szerezte meg 1992-ben. A bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem állapít meg a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, így a legmagasabb iskolai végzettsége alapján kell besorolni a dolgozót. Álláspontunk szerint, mivel a két végzettséget egyszerre szerezte meg (egy bizonyítványban szerepel az érettségi és a szakképesítés), a szakképesítése nem lehet magasabb, mint az érettségi, ezért csak az érettségi alapján soroltuk be. Helyesen jártunk-e el a besorolásnál, vagy a végzettsége alapján jogosult lenne a D fizetési osztályra?
Részlet a válaszból: […]Kjt. szerint C fizetési osztályba az a középfokú, illetve az érettségi végzettséghez kötött munkakörök sorolandók, a D fizetési osztályba a középfokú végzettséget, illetve az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök. Így a bölcsődei dajka munkakörnél akár a kereskedelmi áruforgalmi és a gazdálkodási szakképesítést is el kell fogadni a besorolás alapjául, amennyiben az a végzettségi szint tekintetében megfelel a C vagy D fizetési osztályhoz előírt végzettségnek.A kérdéses szakképesítések megszerzése 1992-ben még az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) kiadása előtt történt. Az ekkor hatályos Okt. tv. 80. §-ának (3)-(4) bekezdése előírta, hogy a szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány szakmunkás vagy egyéb szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, illetve felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít. A hatályos 150/2012. Korm. rendeletben kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés nem szerepel. Az említett szakképesítések a Kjt. D fizetési fokozatába való besorolásra csak akkor jogosítanának, ha olyan, hatályos szakképesítésnek lennének megfeleltethetők, amelynek azonosító száma 51, 52 vagy 53-as számjeggyel kezdődik. Ezek a következők:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3404
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Bölcsődei dajka munkakörhöz szükséges végzettsége

Kérdés: Harminc éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen. Ha öt év múlva elmegyek korkedvezményes nyugdíjba, akkor kötelező-e a bölcsődei dajka tanfolyamot elvégeznem?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatárig már csak 5 év vagy annál kevesebb van hátra, ez azt jelenti, hogy a közalkalmazottnak nem kell feltétlenül megszereznie a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, képzettséget. A törvény szerint a felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik.A bölcsődei dajkákra a 257/2000. Korm. rendelet vonatkozik, 10. §-a szerint adható mentesítés a képesítési követelmények alól. A mentesítés a következő munkakörökben lehetséges:a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,c) bölcsődében, minibölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre.A képesítési előírás alól a mentesítés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne, és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését. A képesítési előírás alól a mentesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3297
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Dajka nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékának alapja

Kérdés: Önkormányzatunknál dolgozó dajkáknak 2017. január 1-jétől a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot fizetünk, melynek összege az Nkt. 8. számú melléklete alapján és a 65. § (3) bekezdése, illetve a Költségtv. 60. §-a alapján az illetményalap 10%-a. Az illetményalap összege az Nkt. 8. melléklete szerint 20 000 Ft. Ez az eljárás helyes-e, mert több helyen olvastuk, hogy a 326/2013. Korm. rendelet 38. §-a szerinti vetítési alapot kellene alkalmaznunk, azonban ezen paragrafust már hatályon kívül is helyezték?
Részlet a válaszból: […]A nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék mértékét az Nkt. 8. számú melléklete határozza meg: a pótlék az illetményalap 10-30%-a között lehet. Az illetményalapot 2017. szeptember 1-je óta az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdése szabályozza. Az illetményalap a Költségtv. 61. §-ában meghatározott vetítési alap (101 500 Ft) 120%-a középfokú végzettség (121 800 Ft), 180%-a alapfokozatú főiskolai végzettség (182 700 Ft) és 200%-a egyetemi végzettséget igénylő mesterfokozat esetén (203 000 Ft). Ezt megelőzően a 326/2013. Korm. rendelet 38. §-a szerinti mértékek 2017. augusztus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3165
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Dajkák végzettsége

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott óvodai dajkák személyi anyagainak felülvizsgálatakor észleltük, hogy a dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink eltérő végzettséggel, képesítéssel rendelkeznek (pl. 8 általános iskolai végzettség, dajka szakképesítéssel; középfokú iskolai végzettség és szakmunkás-bizonyítvány; középfokú iskolai végzettség kisgyermekgondozó és nevelő szakképesítéssel). A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles-e szabályozni a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget/szakképesítést? Ha a belső szabályozás megalkotása megtörténik, kötelezhető-e olyan dajka az előírt képesítés megszerzésére, aki már 10-25 éve jogviszonnyal rendelkezik? Ha kötelezni kellene, kell-e vele tanulmányi szerződést kötni, a képzés költségeit kinek kell viselnie? Ha nem szükséges a szabályozás, akkor milyen végzettség/szakképesítés alapján kell a munkavállalót besorolni?
Részlet a válaszból: […]követelményekből kiolvasható, hogy melyik szakképesítés milyen munkakör betöltésére készít fel. A munkáltatónak ebből célszerű kiindulnia. Erről akár belső szabályzatot is alkothat. Mivel azonban a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete akár az általános iskolai végzettséget is elegendőnek határozza meg a dajka munkakör betöltéséhez, amely végzettséggel szinte mindenki rendelkezik, az ezenfelüli, a munkakörhöz nem illeszthető szakképesítéseket egyszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Aki jelenleg is megfelel a képesítési előírásoknak (pl. az általános iskolai végzettséggel rendelkezők is), azok számára az előzőekből következően nem a munkakör betöltésének feltételeként, hanem többletként jelentkezik a további, munkakörben hasznosítható szakképzettség, szakképesítés megszerzése. Ezt a munkáltató előírhatja számukra, azonban ebben az esetben a képzés költségeit a munkáltatónak kell viselnie (tandíj, tananyag, utazási és szállásköltség), valamint a képzésre fordított idő fizetett munkaidőnek tekintendő. Ebben az esetben tanulmányi szerződés kötése kizárt [Mt. 229. § (2) bek. b) pont].Ami a besorolást illeti: a 326/2013. Korm. rendelet 13. fejezete tartalmazza a köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályokat. A 32. § értelmében,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3069
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Dajka pótlékalapja

Kérdés: Az önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozónknak nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot szeretnénk adni, mivel az a község, ahol az óvoda elhelyezkedik, hátrányos helyzetű település. A dajka munkakört betöltő közalkalmazottunk pedagógusmunkát segítőnek minősül, nem rendelkezik érettségivel, "B" fizetési osztályba van sorolva. Eltérőek a vélemények, hogy a pótlék alapjául mit tekinthetünk. A pedagógus-illetményalap csak középfokú végzettséghez, illetve a felsőfokú végzettségen belül az alapfokozathoz és a mesterfokozathoz kapcsolódóan van meghatározva. Ezek közül melyik alkalmazható, vagy lehetséges, hogy a Kjt. illetménypótlék-alapját (20 000 Ft) kell alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]jogosultak e pótlékra, mégpedig a 16. § (8) bekezdése alkalmazásával. A jogszabályhely a pótlék megállapításának csak a feltételrendszerét szabályozza, annak mértékét nem határozza meg.Az Nkt. 8. mellékletében említett ágazati pótlékok alapját képező illetményalapon az Nkt. szabályai szerint meghatározott illetményalapot kell értenünk - ha nem így lenne, erről az Nkt. külön rendelkezne, ilyen szabályt azonban a törvény nem tartalmaz. (Nem vehető tehát alapul a Kjt. szerinti pótlékalap.) Az Nkt. 94. §-a (4) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján 2017. augusztus 31-ig az illetményalap (és egyben pótlékalap) összegét a költségvetési törvényben rögzített vetítési alap százalékában a 326/2013. Korm. rendelet 38. §-ának (3) bekezdése állapítja meg. A Kvt. 61. §-a szerint az Nkt. 65. §-ának (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 2017-ben 101 500 forint; az illetményalap pedig e vetítési alapa) 119,6 százaléka (121 394 Ft) középfokú végzettség esetén,b) 174,5 százaléka (177 118 Ft) alapfokozat esetén,c) 193,2 százaléka (196 098 Ft) mesterfokozat esetén.A dajka a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörnek minősül. Mivel a jelen esetben az e munkakört betöltő személy nem rendelkezik pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel, őt a Kjt. szabályai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2967
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést