Közalkalmazott vezetők – a kinevezésmódosítás kérelmezhetősége

Kérdés:

A Kjt. 23/B. §-ának (1)–(7) bekezdése írja le a közalkalmazottak részmunkaidőben történő foglalkoztatásának eseteit. A Kjt. 23/B. §-ának (8) bekezdése kimondja, hogy az (1)–(7) bekezdés nem alkalmazható vezető megbízású közalkalmazott tekintetében. Felmerült az a kérdés, hogy az Mt.-módosítást követően az Mt. 61. §-ának (4) bekezdése alkalmazható-e a vezető beosztású közalkalmazottak esetében?

Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt szükséges megjegyezni, hogy a Kjt. 23/B. §-a nem írja le valamennyi esetét a közalkalmazott részmunkaidőben történő foglalkoztatásának, ugyanis egyéb esetekben is – lényegében megkötés nélkül – lehet részmunkaidőben foglalkoztatni. A Kjt. 23/B. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Intézményvezetői kinevezés érvénytelensége

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a Kjt. hatálya alá tartozó intézmény vezetésére kiírt pályázaton egy olyan pályázó került kinevezésre, aki a pályázati kiírásban szereplő mesterfokozat helyett csak alapfokozatot nyújtó felsőfokú végzettséggel rendelkezik? A pályázaton sikeresen szereplő jelenlegi intézményvezető a pályázati anyagában helytelenül mesterfokozatot jelölt meg, holott azzal nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a Kjt. értelmében általános szabály szerint kötelező pályázatot kiírni [Kjt. 20/B. § (1) bek., 20/A. § (1) és (3)–(8) bek.]. Amennyiben az intézményvezetői beosztás ellátásának feltételeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Kiemelkedően magas vezetői illetmény "orvoslása"

Kérdés: A fenntartóhoz tartozó egyik intézmény igazgatói munkakörét pályázat alapján, az intézmény jelenlegi igazgatóhelyettese nyerte el 2015. január 1-jétől. A vezetői megbízás elkészítésekor szembesültünk azzal, hogy az igazgatóhelyettes közalkalmazotti kinevezésében a garantált illetmény és a munkáltatói döntésen alapuló illetmény összege több mint háromszorosa a fenntartó többi intézményvezetője illetményének. Ráadásul igazgatóhelyettesként a vezetői pótléka a tízszerese a jogszabályok szerint adható vezetői pótléknak. Az igazgatói megbízás megadásával együtt csökkenthető-e az új igazgató összes illetménye mintegy kétharmadával, annak ellenére, hogy a fentiek szerinti magas illetmény a közalkalmazotti kinevezésében rögzítve van? A jogszabályellenesen megállapított vezetői pótlékot a vonatkozó szabályok szerint korrigálva meg lehet-e állapítani?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottakra is irányadó az Mt. 58. §-ának szabálya, miszerint a felek a munkaszerződést (kinevezést) csak közös megegyezéssel módosíthatják, beleértve a közalkalmazott illetményét is. Ugyanakkor alkalmazni kell az Mt. 12. §-át, amely előírja, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Óvodavezető összeférhetetlensége

Kérdés: Az önkormányzat pályázatot írt ki óvodavezetői poszt betöltésére. A jelentkező (az egyik jelenleg is ott dolgozó óvónő) megfelelt a feltételeknek, azonban ő a családi betéti társaság beltagja, képviseleti joggal. A betéti társaságban férje autószerelőként dolgozik, fia pedig nemzeti dohányboltot vezet. Összeférhetetlen-e ez a vezetői kinevezéssel?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 41. §-a értelmében a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. A magasabb vezető (óvodavezető) munkakörével, vezető megbízásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Vezetői megbízások a közalkalmazottaknál

Kérdés: A könyvtárban mint munkáltatónál a határozatlan idejű vezetői megbízások a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-a alapján 5 évig terjedő határozott idejűvé alakultak át. Mi a helyzet az újonnan kinevezettekkel? Ha az a vezető, akinek a vezetői munkaköre kötelezően 5 éves határozott idős vezetői megbízássá alakult át, 3 év múlva nyugdíjjogosult lesz, fel lehet-e menteni? Kell-e részére valamilyen kompenzációt fizetni?
Részlet a válaszából: […] A 2010. évi CLXXV. törvény 2011. január 1-jétől módosítottaa Kjt. vezetői posztok betöltésére vonatkozó szabályait. Az újonnankinevezettek esetében természetesen már az új szabályokat kell alkalmazni,tehát vezetői munkakörbe nem nevezhetők ki, csak valamilyen szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Vezető közalkalmazottakra vonatkozó átmeneti szabályok

Kérdés: 2011. január 1-jétől visszaállították a vezetői megbízásokat a közalkalmazottaknál. Kérdésem, hogy a nálunk 2014. december 31-ig határozott időre szóló kinevezéssel alkalmazott kinevezett vezetőnek minősülő intézményvezetővel kapcsolatosan hogyan kell eljárni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. módosításáról szóló Kjtm. 2011. január 1-jétőlmegszüntette a kinevezett vezetői pozíciót, ezen időponttól kezdve csak vezetőimegbízások adhatók, ugyanúgy, mint 2009 előtt. A magasabb vezetői, valamint avezetői megbízások mostantól végrehajtási jogszabályban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Pályázat és a vezetői megbízás megszűnése

Kérdés: A Kjt. legújabb módosítása megszüntette a kinevezett vezetők státuszát, és valamennyi vezetői kinevezést vezetői megbízássá alakított át. Igaz az, hogy bizonyos esetekben automatikusan megszűnhet a már átalakult vezetői megbízás?
Részlet a válaszából: […] A Kjtm. 2011. január 1-jével módosította a Kjt. vezetőistátuszokra vonatkozó szabályait. A 7. § (1) bekezdése a korábbi határozatlanidejű magasabb vezetői, illetve vezetői megbízások tekintetében előírta, hogy azoka törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Vezetői megbízás visszavonását követően megállapítható illetmény

Kérdés: Polgármesteri hivatalunkban egy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőnktől a vezetői megbízást visszavonjuk. A Ktv.-nek megfelelően felajánlunk neki egy másik munkakört, amelyet az előzetes megbeszélések szerint el is szándékozik fogadni, ezért hat hónapig még a korábbi illetményével azonos összegű illetményre lesz jogosult. Van-e lehetőségünk számára a korábbinál magasabb illetmény megállapítására is, vagy csak a korábbival azonos illetményre lehet igénye a köztisztviselőnek?
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben a vezetői megbízás visszavonását követőenszemélyi illetmény megállapítására a Ktv. 44/B. §-a alapján van lehetőség. Erendelkezés szerint az önkormányzati hivatalnál, teljesítményértékelésselalátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Gazdasági vezető elleni fegyelmi eljárás lefolytatói

Kérdés: Pénzügyi jellegű kötelezettségszegés alapos gyanúja miatt kell fegyelmi eljárást indítani a fővárosi önkormányzat által fenntartott egészségügyi költségvetési szerv gazdasági vezetője ellen. Ki jelölheti ki a vizsgálóbiztost, illetve a főpolgármester által megbízott magasabb vezető esetében a fegyelmi tanács feladatainak ellátása és a fegyelmi büntetés kiszabása kinek a hatáskörébe tartozik? A Kjt. 49. vagy 53/A §-át kell-e alkalmazni? Az 53/A. §. csak törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás esetében irányadó, vagy minden esetben?
Részlet a válaszából: […] A 356/2008. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján agazdasági vezetőé egyértelműen magasabb vezetői pozíciónak minősül. A Kt. 8. §(1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerint a helyi önkormányzati költségvetésiszerv irányító szervének vezetője a helyi önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Intézményvezető – ki a munkáltatója?

Kérdés: Többször halljuk azt a vélekedést, hogy a helyi önkormányzatok által létrehozott költségvetési szervek (pl. iskolák, óvodák) intézményvezetői tekintetében nem az adott költségvetési szerv, hanem az önkormányzat a munkáltató. Véleményük szerint helyes ez az álláspont?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint az Önök által idézett vélekedés nemhelytálló. A Kjt. szövegéből egyértelműen az következik, hogy a költségvetésiszervek intézményvezetőinek munkáltatója nem az önkormányzat, hanem az aköltségvetési szerv, ahol az intézményvezető közalkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.
1
2