Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott több munkáltatóval létesített munkaviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvodapedagógus további jogviszonya

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodánkban felmerülő munkaügyi probléma megoldásához szeretnénk segítségüket kérni. Az óvodapedagógus kötelező óraszáma 32 óra/hét. Ezenfelül elrendelhető 4 óra/hét, szabadon felhasználható 4 óra/hét. Hogyan vállalhat további jogviszonyban munkát az óvodapedagógus a kötelező óraszáma feletti munkaidejében? Kérjük, hogy válaszukban az ide vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat is szíveskedjenek megjelölni!
Részlet a válaszból: […]eredő kötelezettségek ne akadályozzák egymást, tehát a további jogviszonyból eredő feladatokat csak az óvodapedagógusi munkaidőn túl lehet ellátni (óvodapedagógusi munkaidőn nem csupán a neveléssel-oktatással lekötött heti 32 órát kell érteni, hanem a teljes heti 40 órás munkaidőt).Ha az óvodapedagógus más munkáltatónál kíván dolgozni, ezt megteheti, kivéve, ha összeférhetetlenségi szabályba ütközik, illetve, ha ezzel akadályozza az óvodapedagógusi munkaköre ellátását. Ezzel kapcsolatban a következő szabályokat kell betartani:- amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban részben vagy egészében azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. Ez esetben is a teljes munkaidőt kell vizsgálni, nem csak a heti 32 órás neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt! A munkáltatói hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető (Kjt. 43. §);- a közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4028

2. találat: Több ügyvezetői munkakör ellátása

Kérdés: A munkavállaló kizárólag "A" Kft.-vel áll munkaviszonyban. A munkavállaló munkaköri feladataként kiköthető, hogy lássa el egy olyan társaság ("B" Kft.) ügyvezetését vezető tisztségviselőként, amellyel nem áll munkaviszonyban? (Amennyiben igen, a munkavállaló a "B" Kft.-nél munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, holott munkaviszonya nem áll fenn a "B" Kft.-vel?)
Részlet a válaszból: […]42. § (2) bek.].A munkaviszony logikája szerint a foglalkoztatási, illetve a rendelkezésre állási/munkavégzési kötelezettség a munkáltatót és a munkavállalót egymással szemben illeti meg; ez alól csak szűk kivételek vannak (pl. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés), ahol egy harmadik fél is belép ezen kötelezettségek teljesítésébe. Ezek hiányában a munkaviszonya alapján a munkavállaló a szerződése szerinti munkáltató felé tartozik teljesítéssel. Így a kérdés szerinti esetben álláspontunk szerint az "A" Kft. ügyvezetője nem láthatja el a "B" Kft. ügyvezetését. Ez egyébként a Ptk. hivatkozott szabályából is következik, mivel a "B" Kft. és az ügyvezető között sem munkaviszony, sem megbízási jogviszony nem állna fenn.Megoldást jelenthet, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3965

3. találat: Közös eladó foglalkoztatása egy közös üzlethelyiségben

Kérdés: Két cég, "A" és "B" (kapcsolt vállalkozások) árulná ki-ki alapon a maga áruját egy üzlethelyiségben, egy munkaviszonyban álló eladó közreműködésével. Az "A" cég munkavállalója napi 8 órában van jelenleg a cég állományában eladói munkaviszonyban. Milyen szerződés köthető az eladó és a "B" cég között ahhoz, hogy az "A" cég alkalmazottja a "B" cég áruját is tudja értékesíteni, és hogy természetesen honorálva is legyen a "B" cég értékesítései után? Megbízási szerződést vagy munkaviszonyt kell kötni? Ha esetleg kizáró oka van, akkor felmerülhet egy egyezményes szerződés lehetősége is a két cég között?
Részlet a válaszból: […]dést ő l eltér ő foglalkoztatás lehet a megoldás (Mt. 53. §). A törvény ugyanis megengedi, hogy a munkáltató munkavállalóját naptári évenként 44 munkanapot (352 órát) nem meghaladóan más munkáltatónál foglalkoztassa (kirendelés). Ebben az esetben a két munkáltató megállapodik egymással abban, hogy ideiglenesen a munkavállaló a másik munkáltatónál végez munkát, ezért cserébe a szerz ő dés szerinti munkáltatónak megtéríthet ő k a foglalkoztatással járó költségek. Ha a " B " cégnél is tartósan van szükség a munkavállaló munkájára, és felette a " B " cég is munkáltatói jogkört kíván gyakorolni, akkor ez megoldható a több munkáltatóval fennálló munkaviszony létesítésével (Mt. 195. §). Ebben az atipikus munkaviszonyban a munkavállaló feladatait több munkáltató részére teljesíti, de egy munkaviszony keretében. Azaz, a kérdés szerinti eladó egyszerre állna munkaviszonyban " A " és " B " céggel is, egy munkaszerz ő dés alapján. A két cégnek meg kell állapodnia abban, hogy a munkáltatói jogkört hogyan fogják megosztani egymás között. Például kiköthet ő , hogy bármelyik munkáltató jogosult utasítást adni, de csak úgy, hogy a munkavállaló a másik munkáltató által adott utasításokat is teljesíteni tudja. A munkaszerz ő désben kötelez ő en meg kell állapodni arról is, hogy a munkabérfizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. Például egyez ő mértékben vagy a munkavállaló által teljesített munkaid ő arányában írható el ő a bérfizetési kötelezettség.Ettől függetlenül, a munkáltatók a munkavállaló bármely munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek. Tehát a munkavállaló akkor is bármelyik munkáltatójától követelheti elmaradt munkabérét, egyéb juttatását, szabadságát stb., ha a munkaszerződés alapján a bérfizetés vagy a szabadság kiadása csak az egyikük kötelezettsége. A két munkáltató egymás között rendezheti, hogy a "közös" munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3008

4. találat: Több munkáltatóval kötött munkaszerződés vezető esetén

Kérdés: A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Az Mt. 195. §-ának (1) bekezdése értelmében több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. A több munkáltató által létesített munkaviszony alkalmazható igazgatósági tagi munkakörre? Azaz a munkavállaló mint igazgatósági tag egy munkaviszony keretében több munkáltató részére elláthatja az igazgatósági tagi munkakörbe tartozó feladatokat?
Részlet a válaszból: […]több munkáltató által létesített munkaviszony elegyítését. A hivatkozott jogszabályhely szerint több munkáltató és a munkavállaló egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. Ennek folytán a kérdésben foglalt esetben azt kell vizsgálni, hogy az igazgatósági tagi feladatok minden munkáltató esetében egy munkakörbe tartozónak tekinthetők-e.A szakirodalmi álláspont szerint, ha két munkáltató azonos gazdasági társasági formában működik, a két munkakör azonossága fennáll, tehát az sem kizárt, hogy az Mt. 195. §-a szerinti munkaviszony létesítésére kerüljön sor. Ebben az esetben arra kell ügyelni, hogy a munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti [Mt. 195. § (4) bek.], illetve az a munkáltató jogutód nélküli megszűnése szerint [Mt. 63. § (1) bek. b) pontja] szűnik meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2618

5. találat: Több munkáltatóval létesített munkaviszony sorsa munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Munkáltatónk több hasonló profilú munkáltatóval egybeolvadva régiós alapon szerveződik újjá. Van olyan munkavállalónk, akit többmunkáltatós atipikus munkaszerződéssel foglalkoztatunk úgy, hogy másik munkáltatója is a jogelődök között van. Kollektív szerződésünk munkavállalói garanciaként előírja, hogy ilyen esetben a jogutódnak tovább kell vinni a munkaviszonyt, azt folyamatosnak kell tekinteni. Az egybeolvadáskor megszűnik ez a munkaszerződés? Ha igen, járható-e ennek elkerülésére az az út, hogy az egybeolvadás előtt visszaalakítjuk hagyományos munkaszerződéssé az atipikus munkaviszonyt a munkavállaló beleegyezésével?
Részlet a válaszból: […]térhet el. Ezért az a kollektív szerződéses kikötés, amelyben a munkáltató kötelezi magát, hogy a munkaviszonyt ilyen esetben folytonosnak tekinti, ellentétes a törvénnyel, ezért érvénytelen.Átalakítani tipikus munkaviszonnyá a többmunkáltatós munkaviszonyt nem lehet, mivel ennek a fajta munkaviszonynak definíciós eleme, hogy a munkáltatói oldalon többen vesznek benne részt. Ha bármelyik munkáltató megállapodást írna alá arról, hogy a munkaviszonyból "kimarad", akkor ezzel a munkáltatók száma egyre csökkenne, és a szerződés a törvény erejénél fogva megszűnne. Az Mt. 213. §-a pedig nem teszi lehetővé, hogy a felek az említett törvényi rendelkezéstől eltérő megállapodást kössenek. Ebben az esetben a többmunkáltatós munkaviszony az egyesülés időpontjában a törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2101

6. találat: Törvénysértő atipikus munkaviszony-"halmaz"

Kérdés: Kölcsönbeadó cégként szeretnénk alkalmi munkavégzés keretében kölcsönözni munkavállalókat. A törvényi szabályok miatt viszont legfeljebb 5 naptári napra lehet munkaviszonyt létesíteni alkalmi munkára, egy adott munkáltatóval. Arra gondoltunk, hogy két céggel többmunkáltatós munkaszerződést kötnénk a munkavállalókkal, akiket így folyamatosan, 5 napnál hosszabb időre is ki lehetne kölcsönözni. Van ennek akadálya?
Részlet a válaszból: […]munkáltató által létesített munkaviszony akkor, ha a munkavállalót munkaerő-kölcsönzés keretében kívánják alkalmazni [Mt. 222. § (3) bek. b) pont]. E szakasz alapján így a kérdésben felvázolt foglalkoztatási rendszer nem megvalósítható, jogszabályi tilalom okán.Hozzátesszük, hogy az alkalmi munkavállalás jogintézménye kifejezetten azt célozza, hogy a munkavállaló rövid ideig, ténylegesen alkalomszerűen, és ne tartós foglalkoztatás keretében legyen alkalmazható ilyen formában. Az a megállapodás pedig, amely munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre, semmis [Mt. 27. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2005

7. találat: Két részmunkaidős munkaviszony - a munkaközi szünet beosztása

Kérdés: A munkavállalót ugyanazon a munkahelyen két munkáltató foglalkoztatja, eltérő munkakörben, 4-4 órában. Hogyan kell szabályosan beosztani számára a munkaközi szünetet? Megoldható lenne ez a munkavégzés egy többmunkáltatós munkaviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]megállapítani, és a napi munkavégzés idejét - ha az különböző jogviszonyokban történik - nem lehet egybeszámítani.A kérdésben szereplő esetben tehát egyik munkaviszonyban sem jár a munkaközi szünet, hiszen a napi munkavégzés egyik jogviszonyban sem éri el a 6 órát. A pihenőidő- és munkaidőszabályokat munkaviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. Ugyan nincs olyan tételes szabály, amely tiltaná, hogy a munkavállaló ugyanazon a munkavégzési helyen egymást követő 4-4 órában két különböző munkáltatónak, két különböző munkakörben dolgozzon, a jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének rendeltetésszerűsége végett (Mt. 7. §) javasoljuk, hogy a két négyórás munkavégzés között legalább 20 perces megszakítást mégis biztosítsanak a munkavállalónak. A szabály célja ugyanis elsősorban a munkavállaló pihenésének biztosítása a folyamatos, hosszabb tartalmú munkavégzés során, amelyre a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1811

8. találat: Több munkáltató által létesített munkaviszony

Kérdés: Cégcsoportunknál élve az új Mt. adta lehetőséggel, két cég mint munkáltató létesítene munkaviszonyt a munkavállalóval egy munkaszerződésben. Azt azonban meg szeretnénk oldani, hogy ne szűnjön meg a munkaviszony, ha esetleg valamely cégcsoporti tag megszűnik, a munkavállaló pedig a megmaradó tagnál tovább tudja folytatni a munkát. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszból: […]megállapodása nem térhet el [Mt. 213. § b) pont]. Így az olyan kikötés érvénytelen, mely azt mondja ki, hogy valamelyik munkáltató megszűnésével a másik munkáltatóval mint egyedüli munkáltatóval folytatódik a munkaviszony.Álláspontunk szerint a fenti problémára az jelenthet megoldást, ha a felek már a munkaszerződésben megállapodnak a munkaszerződés módosításáról, vagy ilyen tartalommal később módosítják azt. A munkaszerződésben rögzíthetik azt a függő feltételt, melynek bekövetkezte esetére egyező akarattal akként állapodnak meg, hogy a munkaszerződés úgy módosul, hogy a továbbiakban csak a megmaradó munkáltató tekintendő munkáltatónak; egyebekben pedig a munka­viszonyt folyamatosnak tekintik. Például megállapodhatnak abban a felek, hogy amennyiben valamelyik munkáltatónak a végelszámolásáról születik döntés, akkor a végelszámolás elhatározásáról szóló taggyűlési határozat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1609

9. találat: Több munkáltatóval létesített munkaviszony felmondása

Kérdés: Az új Mt. 195. §-a bevezeti a több munkáltatóval létesített munkaviszonyt. Cégcsoportként működünk, tervezzük, hogy egyes munkavállalókkal több tagtársaság kötne együtt munkaszerződést, kihasználva ezt az új lehetőséget. Segítségüket kérem annak értelmezéséhez, hogy a munkáltatók és a munkavállaló hogyan tudják felmondani ezt a típusú munkaviszonyt? A törvény szerint e munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató jognyilatkozata megszünteti. Tehát elég, ha csak az egyik munkáltató mond fel? A munkavállaló felmondhat csak az egyik munkáltatónak, vagy egyszerre kell az összesnek?
Részlet a válaszból: […]bérlő négy cég közösen foglalkoztat egy takarítót). A törvény a több munkáltatóval létesített munka­viszonyra csak néhány előírást tartalmaz. A munka­viszony megszüntetése körében rögzíti, hogy a munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató jognyilatkozata megszünteti [Mt. 195. § (4) bek.]. A több munkáltató által létrehozott munkaviszonyban tehát bármely munkáltató jogosult egyoldalú nyilatkozatával valamennyi munkáltatóra kiterjedő hatállyal megszüntetni a jogviszonyt. Ezt alkalmazni kell felmondás esetén is. Az egyik munkáltató felmondása tehát kihat a többi munkáltatóra is. Ettől azonban eltérően is megállapodhatnak a felek, például annak kikötésével, hogy minden munkáltató csak a maga vonatkozásában jogosult a jogviszonyt megszüntetni. Elvileg az is lehetséges, hogy a felek a munka­viszony megszüntetésének jogát csak meghatározott munkáltatóknak biztosítják, ezzel tehát kizárhatják a jogviszony megszüntetésének jogából az egyik (vagy több) munkáltatót. Fontos azonban, hogy ha a munkáltatók száma egyre csökken, a munkaviszony automatikusan megszűnik [új Mt. 195. § (5) bek.]. Hozzá kell tenni, hogy a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek [új[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1330