Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott rokkantsági ellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Végkielégítés és a rokkantsági ellátásra való jogosultság megszerzése

Kérdés: A közalkalmazottnak 2019. december 2. napján az óvoda lépcsőjén kifordult a térde. Bár aznap még dolgozott, de két nap múlva visszamenőlegesen keresőképtelenséget állapítottak meg nála, amit ekkor bejelentett a munkáltatónak. Később üzemi balesetként ismerték el az esetet. Ezt követően egy évig, 2020. december 1. napjáig keresőképtelen volt, majd kiadásra került részére a 2020. évi szabadsága. A keresőképtelenségét követően az elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton nem alkalmas minősítést kapott. Tájékoztattuk, hogy más felajánlható munkakör a munkáltatónál, illetve a fenntartónál nincs, majd közöltük a felmentést. Időközben tudtuk meg, hogy a közalkalmazott elindította a megváltozott munkaképességűvé minősítéshez szükséges eljárást (leszázalékolást). Jár-e végkielégítés, illetve emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottnak (az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belül szűnik meg a jogviszonya)? Változtat-e ezen, ha kiderül, hogy a felmentési idő lejártakor rokkantsági ellátásra jogosult? A felmentési idő alatt a munkáltató adhat-e fegyelmit, mert a közalkalmazott az adataiban történt jelentős változásról nem adott tájékoztatást? Ebben az esetben megváltozik-e a felmentéssel történt jogviszony megszüntetésének kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]személy is nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont gg) alpont].A végkielégítés legalább három év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén jár; mértéke ekkor egyhavi, majd lépcsőzetesen emelkedő formában, 20 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén nyolchavi távolléti díjnak felel meg [Kjt. 37. § (6) bek.]. Az így kiszámított mérték további négyhavi távolléti díj mértékével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság - azaz, ha a közalkalmazott az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel is rendelkezik [Mt. 294. § (1) bek. g) pont ga) alpont] - megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg viszont az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült [Kjt. 37. § (7) bek.]. Ha tehát a közalkalmazott a felmentési idő (közalkalmazotti jogviszony) utolsó napján rokkantsági ellátásban részesül (legkésőbb ettől a naptól állapítja meg azt részére a hatóság), akkor részére végkielégítés (ideértve az emelt összegű végkielégítést is) nem jár.A közalkalmazott adataiban történő változásról köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4075

2. találat: Rokkantsági ellátásban részesülés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Kérdés: 63 éves közalkalmazottunk keresőképtelen. Táppénzre való jogosultsága 2020. november 22. napján jár le. Jelezte, hogy nem tud munkába állni utána sem. Rokkantsági ellátást kap 2015. június 6-ától, jogviszonyának kezdete 2015. november 18. Közalkalmazotti jogviszonya "eszmei" kezdete 2015. szeptember 15. napja. Megszüntethetjük-e a jogviszonyát közös megegyezéssel a fennmaradó szabadság megváltásával? Ha ebbe nem egyezik bele, milyen kötelezettségek terhelnek bennünket mint munkáltatót az esetleges felmentése esetén az életkora miatt? Jár-e számára végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]egy ennél későbbi időpont is.Mivel a közös megegyezéssel történő jogviszony-megszüntetés csak a felek egyező akarata esetén lehetséges, ennek hiányában a munkáltató számára alapvetően a felmentés marad. A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt egyebek mellett akkor szüntetheti meg felmentéssel, ha a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált [Kjt. 30. § (1) bek. c) pont], vagy ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont, Kjt. 30. § (1) bek. d) pont].Mivel a kérdésben szereplő közalkalmazott rokkantsági ellátásban részesül, az Mt. 294. § (1) bekezdése g) pontjának gg) alpontja szerint nyugdíjasnak minősül. Ebből következően, amennyiben felmentéssel kívánják megszüntetni a jogviszonyát, minden bizonnyal annak indokolásában erre a körülményre indokolt hivatkozni. Emiatt kevéssé releváns, de a teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy amennyiben az egészségügyi ok következményeképpen előállt tartós alkalmatlanságra kívánnának hivatkozni, úgy nem kellene a Kjt. 30/A. §-a szerinti állásfelajánlási kötelezettség szabályait[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4030

3. találat: Munkavállalói járadékigény - ha már elévült

Kérdés: 20 éven keresztül rokkantsági ellátásban részesültem, mert a munkáltató "egészségrosszabbítást" okozott, amit igazságügyi orvosszakértői vélemény bizonyít, viszont a korábbi pereimben ezt nem vették figyelembe a bíróságok és a Kúria sem. Van-e lehetőségem bírósági úton igényelnem a munkáltatómtól kártérítésként (járadékként) a jelenlegi rokkantsági ellátásom és annak az öregségi nyugdíjnak a különbözetét, amelyet a KSH által megadott átlagkeresetek alapján megkaphattam volna, ha tudok dolgozni?
Részlet a válaszból: […]nem tudja kimenteni magát a felelősség alól. Akkor van lehetősége, haa) a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagyb) kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta [korábbi Mt. 174. § (1)-(2) bek.].A munkavállaló a kárigényét az ún. szakaszos elévülés szabályai szerint érvényesítheti, azaz az elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni az átlagkereset és a rokkantsági ellátás megtérítése iránti igényt. Az elévülési idő ilyenkor a rokkantási ellátásnak (ha ezt megelőzően rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, akkor annak) a folyósítása időpontjától kezdődik [korábbi Mt. 186. § (1)-(2) bek.]. Ha tehát 20 évvel ezelőtt került sor rokkantsági nyugdíj megállapítására, akkor az elévülési idő már 17 éve eltelt. A kérdésben írtakból egyébként is az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3609

4. találat: Felmondás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak

Kérdés: Cégünk által alkalmazott, és 2016. november 18. napjától rokkantsági ellátásban részesül (rokkantsági foka 50%) egy fizikai állományba tartozó dolgozónk. Munkaszerződésének módosítását kezdeményeztük, mivel nem akarjuk csak heti 20 órában foglalkoztatni a jelenlegi órabére megtartása mellett. Amennyiben nem fogadja el ezen ajánlatunkat, a részünkről történő munkaviszony-felmondás esetén jár-e neki a rendes felmondás szerinti felmentési idő és végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]ellátásra, jelen esetben viszont a munkavállaló rokkantsági ellátásban részesül. Így a munkáltatót állásfelajánlási kötelezettség nem terheli.Erre tekintettel azt lenne indokolt megfontolni, hogy a munkaszerződés módosítása helyett annak megszüntetése lehet indokolt. Esetleg, ha mégis fel tudnak ajánlani a munkavállaló számára olyan munkakört, amely a megváltozott munkaképességnek, végzettségének, képzettségének is megfelel, ezt nem tiltja a törvény. A munkaszerződés tartalma - a minimális tartalmi elemek, továbbá mindaz, amit ezenfelül a felek szándékuktól függően megjelenítettek a munkaszerződésben, így a heti teljes vagy részmunkaidő mértéke, az órabér mértéke - csak mindkét fél együttes beleegyezésével módosítható (Mt. 58. §). Ez abban az esetben is így van, ha a munkavállaló rokkantsági ellátásban részesül, tartós foglalkoztatási rehabilitációra szorul, ám egyéb okból rehabilitációja nem javasolt. Ha a munkavállaló a munkáltató módosítási ajánlatát nem fogadja el, a munkaviszony megszüntetésére az általános szabályokat kell alkalmazni.Nem várható el a munkáltatótól, hogy változatlan feltételekkel korlátlan ideig foglalkoztassa a megváltozott munkaképességű dolgozót. Az Mt. 66. §-a értelmében a munkáltató felmondását köteles megindokolni, a felmondás indoka pedig csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Jelen esetben a munkavállaló képességére nem lehet hivatkozni, hiszen eddig is megváltozott munkaképességűként foglalkoztatták, olyan indokot kell feltüntetni, amely a munkáltató működésével összefüggő ok.A munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3305

5. találat: Végkielégítésre való jogosultság rokkantsági ellátás esetén

Kérdés: Leszázalékoltak a C2 kategóriában (az egészségügyi állapotom 50%), rokkantsági ellátásra vagyok jogosult (egyelőre táppénzt kapok). Felmondásom esetén jár-e számomra a végkielégítés? 21 éve vagyok a jelenlegi cégemnél.
Részlet a válaszból: […]köteles megfizetni [Mt. 77. § (1) bek. a) pont, (3) bek. e) pont]. Ha ezt a munkáltatói felmondást az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül közlik, a végkielégítés háromhavi távolléti díj összegével emelkedik meg [Mt. 77. § (4) bek. c) pont]. Nem jár végkielégítés azonban akkor, ha a felmondás közlésének időpontjában Ön nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont], vagy ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége [Mt. 77. § (5) bek.]. A nyugdíjasnak minősülés kategóriája azért különösen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3021

6. találat: Jutalom rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak

Kérdés: Ha rokkantsági ellátásban részesülök, a munkáltatóm adhat-e valamilyen formában jutalmat, ha a többi kollégám minden hónapban kap mozgóbért?
Részlet a válaszból: […]követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát (191 250 Ft-ot), akkor rokkantsági ellátását meg kell szüntetni [Mmtv. 13. § (2) bek. d) pont].A munkáltató jutalmat mérlegelési jogkörében adhat; az így hozott döntésével szemben igény abban az esetben érvényesíthető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette [Mt. 285. § (3) bek.]. Amennyiben Ön az egyedüli személy, aki nem kap a teljesítménye alapján semmilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2948
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,