Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott reprezentatív szakszervezet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kollektívszerződés-módosítás és a szakszervezeti reprezentativitás változása

Kérdés: Az őszi tagtoborzásunk alapján szakszervezetünk reprezentatívvá vált, legnagyobbként a munkáltatónál. A hatályban levő kollektív szerződés módosításánál mégis a korábbi, tagsággal és támogatottsággal már alig rendelkező szakszervezettel folynak a tárgyalások egy új érdekegyeztető tanács létrehozásáról, amelyben a kollektív szerződést kötő szakszervezetek kaphatnak helyet. Jogszerű ez az eljárás?
Részlet a válaszból: […]azzal, hogy ha a reprezentativitását elveszíti, akkor a kollektív szerződés is megszűnik [Mt. 281. § (4) bek.]. Az időközben reprezentatívvá vált szakszervezetnek nincs joga a nem általa kötött kollektív szerződés módosítására, csak jogosult azt kezdeményezni, és a módosítással kapcsolatos tárgyaláson - tanácskozási joggal - részt venni [Mt. 276. § (8) bek.]. A módosítás kérdésében viszont nem dönthet, nem lesz aláíró, ami azt jelenti, hogy ha a szakszervezet a hatályos kollektív szerződés megkötésében nem vett részt, akkor a hozzájárulása nélkül is érvényesen módosítani lehet azt.A Legfelsőbb Bíróság egy korábbi döntése értelmében a kollektív szerződés rendelkezése jogszabálysértő lehet tartalmát illetően, amennyiben ezt a jogot kizárja vagy korlátozza. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4261

2. találat: Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség - a taglétszámfüggőség

Kérdés: Három szakszervezet működik nálunk. Alegnagyobb kollektív szerződés kötésére kezdeményezett tárgyalásokat, a középső ehhez csatlakozott (róluk tudjuk, hogy reprezentatívak). A legkisebb szakszervezetről ez nem egyértelmű, folyamatosan változik a taglétszáma, legutolsó adataink szerint nem reprezentatív. Őt is meg kell hívni a tárgyalásokra? Mi történik akkor, ha kiderül utóbb, hogy mégis reprezentatív?
Részlet a válaszból: […]is kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely az Mt.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges [Mt. 6. § (4) bek.]. Ennek keretében a szakszervezet köteles tájékoztatni a munkáltatót arról, ha a kollektív szerződés megkötése szempontjából reprezentatívnak minősül vagy reprezentativitása megszűnik.A Kúria az Mfv.II.10.414/2018/6. számú elvi határozatában kifejtette, hogy az Mt. 276. §-ában meghatározott feltételek (a taglétszám és a munkavállalói létszám) objektív körülmények, amelyek fennállta nem a felek kölcsönös tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének mikénti teljesítésétől függ. Ha a szakszervezeti taglétszám az adott munkavállalói létszámhoz képest a kollektív szerződés megkötésének időpontjában bizonyítottan megfelelően fennállt, úgy a szakszervezet kollektívszerződés-kötési képességgel rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy bár a szakszervezetet terheli az együttműködési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4023

3. találat: Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség és igazolása

Kérdés: Milyen módon állapítható meg, hogy a munkáltatónál a szakszervezet rendelkezik-e kellő reprezentativitással kollektív szerződés megkötéséhez?
Részlet a válaszból: […]reprezentativitásra vonatkozóan egyéb feltételt nem tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy amelyik szakszervezet a hivatkozott feltétellel rendelkezik, az kollektívszerződés-kötési jogosultsággal is rendelkezik; vita esetén azonban a taglétszámot, s ezzel a kollektívszerződés-kötési jogosultságot annak a szakszervezetnek kell bizonyítania, amely erre a tényre (körülményre) hivatkozik. Az Mt. a szakszervezet taglétszáma igazolásának módját nem határozza meg, és a bíróság előtti szabad bizonyítási rendszer alapján ez nem kizárólag okirattal (közjegyzői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3871

4. találat: Szakszervezeti taglétszám igazolása kollektív szerződés kötéséhez

Kérdés: Hogyan tudjuk igazoltatni a szakszervezettel, hogy a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges taglétszámmal rendelkezik? Milyen dokumentumokat lehet elfogadni hitelesnek? Eljárhat-e úgy a munkáltató, hogy ha nem igazolja a szakszervezet a reprezentativitást adott időpontig, akkor megszűntnek tekinti a kollektív szerződést?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése [Mt. 270. § (2) bek. a) pont]. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik [Ptk. 3:63. § (1) bek., 3:67. § (1) bek.].A szakszervezetnek, mint minden egyesületnek, nyilván kell tartania saját tagságát, így a taglétszámát bármikor igazolni tudja. Abban a kérdésben, hogy a tagok közül ki a munkáltató munkavállalója, a tag erre vonatkozó nyilatkozata, illetve a szakszervezet és a munkáltató adategyeztetése - amennyiben ennek jogszerű feltételei fennállnak - adhatnak választ. A Kúria egy eseti döntése szerint elfogadható akár a munkavállaló szakszervezetbe történő belépési nyilatkozata is, ha az alapszabály a belépési feltételeket nem szigorítja - például nem köti az alapszabály elfogadását írásbeli alakhoz. Ilyenkor a belépési nyilatkozat aláírása és leadása olyan magatartásként értékelendő, amely utal az alapszabály elfogadására is, és feltételezhető, hogy aki be kíván lépni a szakszervezetbe, egyben elfogadja annak alapszabályát is (Mfv.II.10.412/2018/6.).Ugyanebben a döntésében mondta ki azt is a Kúria, hogy a törvényi reprezentativitási feltételek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3687

5. találat: Kollektív szerződés megszűnése reprezentativitás hiánya miatt

Kérdés: Kollektív szerződést kötöttünk pár évvel ezelőtt a szakszervezettel. Ezt követően alakult egy újabb, és a korábbi szakszervezet kezdte elveszíteni a népszerűségét, tagjait. Mi történik a kollektív szerződésünkkel, ha leesik a taglétszám 10% alá?
Részlet a válaszból: […]bek.]. A reprezentativitás meghatározásakor a munkavállalóknak a szerződéskötést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni. A kollektív szerződés hatályát veszti, ha az azt megkötő szakszervezet e szabály alapján már nem jogosult a szerződéskötésre [Mt. 281. § (4) bek.]. E szabályokból következően a feleknek azt kell figyelniük (folyamatosan, minden napra nézve), hogy a szakszervezet taglétszáma egy adott napon megfelel-e a munkáltatónak az adott napot megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámával. Amennyiben a 10%-os taglétszám megvan, akkor a kollektív szerződés hatályban marad; ha viszont ennél alacsonyabb, a kollektív szerződés azonnali[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3489

6. találat: Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés megkötése

Kérdés: A cégcsoportunkon belül több munkáltató és azoknál több szakszervezet is működik, de nem minden szakszervezet reprezentatív az összes munkáltatónál. Szeretnénk kollektív szerződést kötni, amely a cégcsoporton belül minden munkáltatóra kiterjedő hatályú. Ha többmunkáltatós kollektív szerződést kötünk, akkor elegendő azt figyelni, hogy az összes szakszervezet összes munkáltatónál fennálló taglétszáma 10% legyen?
Részlet a válaszból: […]kollektív szerződés hatálya alá tartozómunkavállalók létszámának tíz százalékát [Mt. 276. § (1)-(2) bekezdés]. Ennek során a munkavállalóknak a szerződéskötést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni [Mt. 276. § (6) bekezdés].Amennyiben a szakszervezet nem munkáltatói érdek-képviseleti szervezettel köti a kollektív szerződést, akkor a munkáltatónál kell, hogy a 10%-os reprezentativitást elérje; több szakszervezet esetén pedig valamennyi munkáltató vonatkozásában rendelkezniük kell a legalább 10%-os taglétszámmal ahhoz, hogy velük kollektív szerződést köthessen, szerződő fél legyen. Tehát ha nem minden szakszervezet rendelkezik a 10%-os taglétszámmal valamennyi munkáltatónál, akkor az összes szakszervezet és az összes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1634