Prémiuméves köztisztviselő jubileumi jutalomra való jogosultsága

Kérdés: Egy köztisztviselő hölgy 2010-ben – még a Ktv. hatálya alatt – belépett a prémiumévek programba. A jogviszonya idén november 1-jén szűnne meg, mivel ekkor érné el a 40 éves szolgálati időt (ami a nők speciális korábbi nyugdíjba vonulásához szükséges). Most utóbb kérte a 40 éves jubileumi jutalma előrehozott kifizetését. Álláspontunk szerint ez nem illeti meg, mivel azt a Ktv. 49/E. §-ának (7) bekezdése kizárta. Ő perrel fenyegetőzik. Mi az ügyben a szerkesztőség álláspontja?
Részlet a válaszából: […] A Péptv. 3. §-a (1) bekezdésének ca) pontja szerint az léphetett be a prémiumévek programba, akinek további foglalkoztatására a Ktv. 17. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentési okok (pl. létszámcsökkentés, átszervezés, feladatköre megszűnése) valamelyike miatt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.

Prémiumévek program után teljes munkaidős foglalkoztatás

Kérdés: A prémiumévek a közalkalmazottaknál munkaviszonynak számít-e, vagy csak szolgálati időnek? 5 év prémiumévek programban töltött idő után (ami még egyelőre nem telt le) visszavehet-e a munkáltatóm dolgozni a munkahelyemre?
Részlet a válaszából: […]  A prémiumévek program (pép) lényege, hogy a fennállóközalkalmazotti jogviszonyt fenntartja mindaddig – munkavégzés nélkül, vagylegfeljebb heti 20 órás munkavégzés, továbbá illetmény helyett a korábbiilletmény 70%-ának megfelelő "juttatás" fizetése mellett –,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Prémiuméves továbbfoglalkoztatása jogutódlás esetén

Kérdés: Az általános iskola korábbi bérszámfejtője 2009 óta prémiumévek programban van, heti 20 órát dolgozott. Most a fenntartó döntése alapján a településellátó gazdasági szolgálathoz központosítják az összes fenntartott intézmény gazdasági tevékenységét. Átkerülhet-e oda a prémiumévesünk? Az önkormányzat igényelhet-e utána támogatást?
Részlet a válaszából: […] A Péptv. 4. § (5) bekezdése szerint "a programban részt vevőfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyára a Ktv., a Kjt., illetőleg az Mt.rendelkezéseit – a díjazásra és egyéb juttatásokra, valamint az illetmény- éselőmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételével –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Prémiumévek program – 40 éves szolgálati idővel rendelkező nőknél

Kérdés: A 2011. április 2-ától hatályos szabályok kapcsán: jól értelmezzük-e, hogy csak az április 2. után 40 éves szolgálati időt szerzett nőknek kell megszüntetnünk a prémiumévek programját? Mi a teendő, ha a köztisztviselő késve hozza az igazolást arról, hogy a 40 éves szolgálati időt megszerezte?
Részlet a válaszából: […] A Pép-tv.-t 2011. április 2-ával módosította a Ktm. Eztmegelőzően a Pép-tv. 4. § (1) bekezdés a) pontja a következőket írta elő: ahatározott időre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethető megfelmentéssel, de megszűnik "a programban részt vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Prémiumévek program és a 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjba vonulás lehetősége

Kérdés: 1954. április 3-án született kolléganőnk 2010. augusztus 15-én 36 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. Jogszerűen helyeztük-e őt a prémiumévek programba? Ha ez a kolléganő 2014. augusztus 15-én megszerzi a 40 év szolgálati időt, akkor ez milyen hatással lesz a prémiumévek programjára és a jogviszonyára?
Részlet a válaszából: […] A Péptv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a prémium­évekprogramban való részvétel feltétele – többek között -, hogy a programban résztvevő a programba való belépés időpontjában legfeljebb 5 éven belül előrehozottöregségi nyugdíjra, vagy az öregségi nyugdíjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Jubileumi jutalom és 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjba vonulás

Kérdés: Közalkalmazottunk közös megegyezéssel menne el nyugdíjba, mivel megszerezte a 40 év szolgálati időt. Ebből 36 évet töltött el közalkalmazottként. Jár-e neki a 40 éves jubileumi jutalom – előrehozottan? Hasonló cipőben jár egy másik kolléganőnk, de ő már prémiumévek programban van. Az ő esetében mi a helyzet?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. § (1) bekezdése értelmében a 25, 30, illetve 40évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumijutalom jár. A jubileumi jutalom 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén 5 haviilletménynek megfelelő összeg. A Kjt. 78. § (4) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Prémiuméves kiegészítő nyugdíjpénztári tagsága

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk, aki 2009-ben lépett be a prémiumévek programba, azzal fordult hozzánk, hogy térítsük meg önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagsági díját. Szerintünk ez nem szerepel a Péptv.-ben, és a kapcsolódó rendelet szerint sem kapunk erre költségvetési támogatást. A kollektív szerződésünk kizárja, hogy prémiumévesnek ilyen támogatást nyújtsunk. A kolléganő szerint ez sérti az egyenlő bánásmód elvét. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] A Legfelsőbb Bíróság 2010. 224. határozatában hasonló ügybenkimondta: "a prémiumévek program keretében foglalkoztatott köztisztviselőnek azönkéntes nyugdíjpénztári támogatásból való kizárása az egyenlő bánásmódkövetelményét nem sérti". A munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a fizetés nélküli szabadság alatt?

Kérdés: Ápoló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottunk határozott idejű jogviszonyban áll, mely a gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadsága alatt le fog járni. Vajon jogszerűen lehetséges-e ismételten határozott időre meghosszabbítani a határozott idejű jogviszonyát a fizetés nélküli szabadságának ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 21. § (2) bekezdése eltérést nem engedő módonhatározza meg azokat az eseteket, amelyek fennállásakor jogszerűen lehethatározott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni. Amennyiben törvény[pl. az előadó-művészet területén az Emtv. 28. § (2) bekezdése]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Felmentett prémiuméves – a felmentés visszavonása és a szabadság kérdése

Kérdés: Hó végével felmentettük az egyik, prémiumévek programba való belépéshez szükséges feltételekkel rendelkező alkalmazottunkat. Időarányosan elég sok szabadsága maradt, a prémium­évek programban azonban tudom, hogy nem jár szabadság. Jogszerűen megváltható-e a szabadság? Ha nem, van-e lehetőség arra, hogy – természetesen beleegyezésével – visszavonjuk felmentését, és először természetben kiadjuk a szabadságát, majd az alkalmazottal egyetértésben közös megegyezéssel módosítsuk a kinevezését a programba való belépés céljából.
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programba (pép) csak az kerülhet be, akihozzájárul a határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyánakhatározott idejűvé történő módosításához, és elfogadja, illetve vállalja aprogramhoz kötődő eltérő szabályok betartását. A pép-be való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Kormánytisztviselő – ha szerencsés...

Kérdés: A minisztériumunknál dolgozó kormánytisztviselő 2011 júliusában szerzi meg a nyugdíj feltételeit, erre tekintettel szeptemberi felmentésekor felajánlotta neki a munkáltató a prémiumévek programot (pép). A kormánytisztviselő ezt elfogadta. Most jelezte, hogy 2011 januárjától, tehát a program kezdetétől számított 4 hónap múlva, egy kft.-nél helyezkedik el, és kérte, hogy a 24. hónapig hátralévő időre járó juttatását fizessük ki. Őt annak idején 2 hónap munkavégzés alóli mentesítés (kéthavi átlagkereset) és 12 havi illetményének megfelelő végkielégítés illette volna meg, ha a felmentésére került volna sor. Ez a maximum. Kifizethető-e részére ez az összeg, hiszen ezzel lényegében úgy jár, mintha nem is 2, hanem 4 havi felmentési ideje lett volna, és a 70%-os díjon felül még megkapja azt is, ami felmentése esetén járt volna? Lényegében annál is többet kap, mintha kitöltötte volna a pép-et, ami esetében kb. 10 hónap lett volna.
Részlet a válaszából: […] A Péptv. 4. § (8) bekezdése szerint, ha a pép-en részt vevőlegkésőbb a program 24. hónapjára járó juttatásának kifizetését megelőzően azMt. hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít – ide nem értve a Ktv. hatályaalá tartozó szervvel, illetőleg a legalább 50%-os...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.
1
2
3