Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

31 találat a megadott munkavállalói felmondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkavállalói felmondás - a felmondási idő lehetséges tartama

Kérdés: Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése szerint a felmondási idő alapesetben 30 nap. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint ennél hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak a felek. Az Mt. hatálya alatt kötött munkaszerződés esetében, munkavállalói felmondás esetén, lehet-e 30 napnál hosszabb felmondási időt meghatározni kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben rögzítettek szerint, vagy a felmondási idő hosszabb idejű meghatározásának - a munkavállaló részére történő kedvezőbb felmondási idő meghatározás érdekében - csak munkáltatói felmondás esetén van létjogosultsága? Mi az irányadó: az Mt. 205. §-ának (1) bekezdése vagy a 85. §-ának (3) bekezdése?
Részlet a válaszból: […]napnál hosszabb, de legfeljebb hat hónapos tartamban határozzák meg, másfelől az Mt. 69. §-ának (2) bekezdésében rögzített, hosszabb idejű felmondási időknél is hosszabb, de legfeljebb hat hónapos felmondási időben állapodjanak meg. A felek megállapodása így a munkavállalói felmondás esetén is rendelkezhet akként, hogy a felmondási idő hosszabb legyen, mint 30 nap. Az Mt. 43. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Második Részben foglaltaktól, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltérhet. Ez egyben azt is jelenti, hogy azokban az esetekben, amelyekben a törvény kifejezetten felhatalmazza a feleket az eltérés lehetőségére, nem csupán a munkavállaló javára lehet eltérni. Ilyen az Mt. 69. §-ának (3) bekezdése is, amely kifejezetten lehetővé teszi, hogy a felek a munkavállalói felmondási időt a megállapodásukban a munkavállaló számára kedvezőtlenebbül, azaz 30 napnál hosszabban határozzák meg.Az Mt. 85. §-ának (3) bekezdése szerint kollektív szerződés a 69. § (1) bekezdésében foglaltnál hosszabb felmondási időt is megállapíthat. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy a kollektív szerződés nemcsak a munkáltatói, hanem munkavállalói felmondás esetén is hosszabb felmondási időt határozzon meg a 30 napos felmondási időnél. E körben indokolt megjegyezni, hogy a kollektív szerződésben történő eltérési lehetőség érdekes módon nem határozza meg a felmondási idő leghosszabb tartamát.Az Mt. 205. §-ának (1) bekezdése a fentiektől eltérően különös szabályokat határoz meg a köztulajdonban álló munkáltatóknál fennálló munkaviszonyokra. Ha ugyanis a munkáltató köztulajdonban állónak minősül, sem a kollektív szerződés, sem a felek megállapodása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4213
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Felmondás a kölcsönzött munkavállaló részéről

Kérdés: Munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozom határozatlan idejű munkaszerződéssel. A kölcsönvevőnél megürült egy másik pozíció, amelyet szívesen elfoglalnék. A kölcsönbe adóm ezt nem támogatja, és nem teszi lehetővé. Megszüntethetem-e erre hivatkozva a munkaviszonyomat?
Részlet a válaszból: […]kölcsönvevő közötti jogviszonyra tekintettel a kölcsönbe adó nem jogosult egyoldalúan meghatározni azt, hogy a munkavállaló a kölcsönvevőnél konkrétan milyen feladatokat lásson el. Nem írhatja elő a kölcsönvevőnek, hogy Ön milyen pozícióban dolgozzon, ebben a kérdésben ugyanis a kölcsönvevővel korábban kölcsönzés céljából létesített megállapodás köti. Ez még akkor is így van, ha adott esetben a kölcsönvevőnél van olyan pozíció, amelyet Ön képes lenne és szeretne is betölteni. Megoldást jelenthet, ha kezdeményezi a kölcsönvevőnél, hogy Önt az említett pozícióban foglalkoztassa akár a kikölcsönzés keretében, akár a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony megszűnését követően saját munkavállalójaként. E pozíció (munkakör) betöltésére azonban egyfelől nincs alanyi joga, másfelől a kölcsönbe adója sincs abban a helyzetben, hogy e kérdésben saját mérlegelési jogkörében döntsön.Mindazonáltal, ha meg kívánja szüntetni a munkaerő-kölcsönzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4130

3. találat: Munkavállalói felmondás - az indokolás indokolatlansága

Kérdés: Meg kell indokolni a határozatlan idejű munkaviszonyban a felmondás okát? Ha igen, akkor lehet indok az, hogy a munkaviszonyban fizetett díjazás összege nagyon alacsony, és már a korábbi munkaviszonyomban is többet kerestem évekkel ezelőtt, mint most?
Részlet a válaszból: […]felmondását, megítélésünk szerint ezt nem célszerű megtenni. A gyakorlat értelmében ugyanis a munkavállaló is helytállni tartozik mindazokért a kijelentésekért, amelyeket a felmondólevélbe foglal. Így amennyiben Ön anélkül indokol, hogy ez kötelessége lett volna, az abban foglaltak valóságtartalmáért - amennyiben azokat a munkáltató vitatja - felelősséggel tartozik. Az, hogy a munkaviszonyában a díjazás mértéke elmarad egy korábbi munkaviszonyában kapott mértéktől, önmagában - még ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3865

4. találat: Határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondása - az indokok

Kérdés: A határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondással történő jogszerű megszüntetésének kritériuma az is, hogy a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Az Önök egyik válasza alapján, figyelemmel arra, hogy a korábbi Mt. ilyen módon nem tette lehetővé a határozott idejű munkaviszony megszüntetését, nincs bírói gyakorlata annak, hogy mely okok tekinthetők megfelelő súlyúnak. Megítélésük szerint ilyen indoknak minősül-e az, hogy a munkavállaló határozatlan idejű munkaszerződéses munkahelyet talált?
Részlet a válaszból: […]körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Egyrészről, ha a munkavállaló a fennálló határozott idejű munkaviszonya helyett talál egy olyan határozatlan idejű munkaviszonyt, amelyben őt egy másik munkáltató foglalkoztatná, ez nem tekinthető olyan oknak, mely a meglévő munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné. A lehetetlenülés ugyanis objektív módon értelmezendő, a munkaviszony fenntartása ebben az esetben semmiképpen nem válik számára lehetetlenné. Másrészről az új, határozatlan idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás lehetőségének az elmulasztása vonatkozásában számos tényező, így például a munkavállaló személyes, családi körülményeinek, egészségi állapotának, élethelyzetének a mérlegelése szükséges, és csak ezek alapján lehet megítélni, hogy e lehetőség elmulasztása a munkavállaló körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna-e.Figyelemmel azonban arra, hogy a munkavállaló élethelyzetét és körülményeit nem ismerjük, ebben a kérdésben egyértelmű választ adni a tényállás alapján nem tudunk. Megítélésünk szerint az aránytalan sérelem csak szűk körben állapítható meg, ugyanis az esetek többségében a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3843

5. találat: Határozott idejű munkaviszony - munkavállalói felmondási lehetőségek

Kérdés: Mit tehetünk, ha a határozott időre alkalmazott munkavállalónk arra hivatkozva kívánja felmondani a munkaviszonyát, hogy az egészségi állapota egyre komolyabbá váló betegség miatt már nem teszi lehetővé, hogy a korábbihoz képest ugyanolyan színvonalon lássa el a munkáját, és ennélfogva sokkal nehezebb számára elfogadható szinten teljesíteni? Megtehetjük, hogy egyszerűen nem fogadjuk el a felmondását? Úgy gondolom, alappal várhatnánk el, hogy a határozott idő végéig fenntartja a munkaviszonyát, és nem szívesen keresnénk most új munkaerőt.
Részlet a válaszból: […]jogszerűen hivatkozhasson olyan okra, amelynél fogva számára a munkakörének ellátása egy, a munkaviszony létesítését követően beálló személyi, családi vagy egészségi állapotában történt változás folytán vagy lehetetlenné válna, vagy aránytalan sérelemmel járna számára. Így az egészségi állapotát érintő (valóban bekövetkező) változások adott esetben befolyásolhatják oly módon a képességeit, munkabírását, és általában véve az adott munkakör ellátására való alkalmasságát, amely ilyen következményekkel jár. Értelemszerűen nem elég ezt pusztán állítani a munkavállalónak: azt, hogy ilyen következményeket idéz elő ezen változás, a munkavállalónak kell bizonyítania, ha ezt a munkáltató vitatja. A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét ebben az esetben a munkavállalónak kell bizonyítania [Mt. 64. § (2) bek.].Ha a körülmények alapján vitatják a felmondás világosságát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3721

6. találat: Jogellenes munkavállalói kilépés jogkövetkezményei

Kérdés: Határozatlan időre alkalmazott munkavállalónk egyik nap nem jelent meg a munkahelyén. Másnap felhívtuk telefonon, közölte, hogy kilépett, többet nem jön. A próbaideje már régen letelt. Mivel nem akarjuk, hogy a többi munkavállaló körében általánossá váljon ez az eljárás, "példát akarunk statuálni", és az ebből eredő valamennyi lehetséges igényünket érvényesíteni kívánjuk vele szemben. Van-e arra lehetőségünk, hogy rászorítsuk a munkaszerződés teljesítésére, azaz arra, hogy jöjjön vissza, és lássa el a munkakörét?
Részlet a válaszból: […]meg, a munkáltató követelheti tőle a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre - átalános szabály szerint 30 napra - járó távolléti díjnak megfelelő összeg megfizetését [Mt. 69. § (1) bek., 84. § (1) bek.]. Ezen túlmenően a munkáltató az ezt a mértéket meghaladó kárának megtérítését is követelheti tőle, ám az említett tételek együttesen nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét [Mt. 84. § (2) bek.]. Ezeket az igényeket általános szabály szerint munkaügyi perben érvényesíthetik a munkavállalóval szemben. Emellett a munkaszerződés teljesítésére, a munkakörének ellátására nem kötelezhetik a munkavállalót.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3587

7. találat: Felmondási idő és szabadság

Kérdés: Szeretnék felmondani a munkahelyemen, a munkaszerződésem szerint a felmondási idő 30 nap. Van még pár nap szabadságom is, amit idén nem vettem igénybe. Azt szeretném, ha a felmondási időm a szabadságom miatt meghosszabbodna, mert az új munkahelyemen csak mintegy hat hét múlva tudok kezdeni. Van-e erre lehetőségem?
Részlet a válaszból: […]töltött időszak. Emellett a szabadsággal alapvetően a munkáltató rendelkezik, és összesen hét munkanap az, amit kötelező a munkavállaló kérése szerint kiadni. A munkavállaló az általa igényelt szabadság időpontját 15 nappal korábban köteles bejelenteni [Mt. 122. § (1)-(2) bek.]. Ha a kérdéses esetben Ön a tárgyévben már rendelkezett legalább hét munkanap szabadság kiadásáról, a munkáltató döntheti el, hogy a fel nem használt szabadságot a felmondási idő alatt kiadja, vagy pénzben megváltja a munkaviszony megszűnésével (Mt. 125. §).Ha Ön rendelkezhet a megmaradt szabadságával, célszerű azt még a felmondás közlése előtti napokra kiadatnia. A felmondási idő ugyan ekkor sem hosszabbodik meg, de a későbbi közlés miatt értelemszerűen később is fog lejárni. Annak egyébként nincs akadálya, hogy a munkavállaló a szabadsága ideje alatt közölje a felmondást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3457

8. találat: Munkavállalói felmondás munkaadói nyomás hatására

Kérdés: Egyházi intézményben dolgozom 2013 óta. Egészségi állapotom kicsit megromlott, az utóbbi időben sokat voltam táppénzen emiatt. Ezt a főnökség és egyes kollégáim nehezményezték és szóvá is tették. Az intézmény lakói szeretnek, kollégáim nagyobb részével jól kijövök, a munkámat rendesen elvégzem. Az egyik kollegina viselkedése azonban bántó és sértő már egy ideje. A főnökségnek ezt több ízben jeleztem is, de semmi nem történt az ügyben. Eddig sokszor megtörtént már, hogy a főnökség előtt valótlan dolgokat állított mind a lakókkal, mind pedig velem kapcsolatban, ezért jeleztem nekik, hogy így nem szeretnék itt tovább dolgozni, és szeretném beadni a felmondásom, de pontos dátumot nem mondtam. A főnököm már a munkám során is azzal zaklat, hogy "akkor adjam be a felmondásom már holnap", és ne is indokoljam meg, végkielégítést se kérjek, ő eltekint a harminc nap felmondási idő felének letöltésétől. Táppénzre azonban nem mehetek addig, mert az idő alatt is felmondhat nekem, és ő meg is fogja indokolni, hogy miért. Ez számomra nagyon zavaró, illetve kínos. Egyes nővér kollégáim viselkedése mind velem, mind a lakókkal szemben is sok kívánnivalót hagy maga után. Emiatt a lakók sokat panaszkodnak, de a főnökség nem hisz sem nekem, sem a nekik - utóbbiakra ráfogják, hogy demensek (ész, értelem nélküli állapot). Sajnálom őket, nem mernek már szólni sem, mert félnek, hogy csak rosszabb lesz nekik. Én már ezt nem bírom sokszor nézni, és szóvá szoktam tenni, ami miatt haragszik rám négy-öt kolléga. A többi kollégám sem szól, mert féltik a munkahelyüket, így nincs bizonyítékom. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy mik a lehetőségeim. Várjam meg, hogy a főnököm mondjon fel? Mit lehet tenni, ha a felmondás indokolásában számomra elfogadhatatlant ír? Köteles vagyok ilyenkor az indokolást elfogadni?
Részlet a válaszból: […]döntés helyességéről teljes mértékben meg van győződve. A munkáltató azon magatartása, mely sürgetőlegesen hat Önre, elvileg nem jogszerű. A munkáltató ugyanis nem tarthatja nyomás alatt a munkavállalót annak érdekében, hogy az adja be a felmondását. Ha a munkaviszonya határozatlan idejű, az Mt. alapján nem kell (és nem is tanácsos) megindokolnia a felmondását. Ha azonban határozott időre szól, azt csak abban az esetben tudja megszüntetni jogszerűen felmondással, ha annak oka olyan körülmény, amely az Ön számára lehetetlenné tenné a munkaviszony fenntartását, vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Megjegyezzük, ha Ön mond fel, a felmondási idő az Mt. általános szabálya szerint harminc nap, amit le is kell dolgoznia. Azaz, nincs kötelező felmentési idő. A munkáltató azonban dönthet úgy, illetve meg is állapodhatnak arról, hogy a felmondási idő egy részét nem köteles munkavégzéssel tölteni. Szintén érdemes utalni arra, hogy a munkavállaló általi felmondás esetén általános szabály szerint nem illeti meg végkielégítés a munkavállalót, így az, hogy Ön kap-e végkielégítést, nem attól függ, Ön kér-e vagy sem, hiszen erről az Mt. egyértelműen rendelkezik.Azt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3454

9. találat: Felmentési időre járó távolléti díj kiszámítása

Kérdés: Munkavállalói felmondás esetén hogyan kell kiszámítani a felmentési időre járó munkanapok számát? Egy munkavállalónk felmondási ideje 2018. november 14-én jár le, a munkáltató november 1-jétől november 14-ig felmentette a munkavégzési kötelezettség alól. November 1. munkaszüneti nap, november 2. áthelyezett pihenőnap, november 10. áthelyezett munkanap. November 1-jétől november 14-ig a felmentési időre járó bér számításánál tíz vagy kilenc munkanapra kell számolni a munkabért? Jár-e ebben az esetben a munkaszüneti napra is bér, tehát egynapi alapbérnek megfelelő összeg?
Részlet a válaszból: […]lenne jogosult [Mt. 70. § (1) bek.]. Ha a munkáltató a munkavállalót november 1-je és 14-e között mentesítette a munkavégzési kötelezettsége alól, erre az időszakra távolléti díjra jogosult.A válaszunkban abból indulunk ki, hogy a munkavállaló havibéres. Havibér esetén a távolléti díj az Mt. 148. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti részének - azaz az esedékessége időpontjában érvényes alapbérnek (Mt. 136. §), illetve pótlékátalánynak (Mt. 145. §) - a meghatározásakor az Mt. 136. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni [Mt. 149. § (1) bek.]. Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése értelmében a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. Az általános munkarend heti öt napot, a hétfőtől péntekig terjedő időszakot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3440

10. találat: Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér

Kérdés: Felmondtam a cégnél, el is fogadták a felmondásomat, de nem hajlandók kifizetni az október hónapban ledolgozott egyheti munkabéremet, és a szeptemberi havi jutalékomat, aminek kifizetése október 10-én lett volna esedékes (kb. 200 000 forint). Mi a teendőm?
Részlet a válaszból: […]Az, hogy Ön a kifizetés idején már a felmondási idejét tölti, vagy ebben az időpontban felmondás folytán a munkaviszonya nem áll fenn, nem jelenthet jogalapot arra, hogy a munkáltató megtagadja a munkabér kifizetését. A felmondás csak a jövőre nézve szüntetheti meg a munkaviszonyt, így nem állhat elő jogszerűen olyan helyzet, hogy ennek folytán Ön visszamenőlegesen elessen a ledolgozott munkabérétől. Az Mt. értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat [Mt. 80. § (2) bek.].Mivel a leírtak alapján úgy tűnik, hogy a munkáltató jogellenesen járt el, Ön alappal követelheti az elmulasztott kifizetés teljesítését, az esedékesség időpontját követő időszakra pedig késedelmi kamat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3439
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést