Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott külföldi állampolgár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Japán tanár magyar katedrán - a foglalkoztatás előfeltételei

Kérdés: Japán állampolgárt szeretnénk foglalkoztatni a felsőoktatásban oktatói munkakörben határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, helyettesítés céljából. Információink szerint első körben munkaerőigény-bejelentést, valamint munkavállalási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a munkáltatónak az illetékes kormányhivatal felé. Mik azok a további intézkedések, amelyeket egy ilyen foglalkoztatás esetében meg kell tennie a munkáltatónak, illetve a leendő munkavállalónak? Mi az, amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy helyesen járjon el a foglalkoztató (egészségbiztosítás, tartózkodási engedély, szakképzettséget igazoló dokumentumok honosítása stb.)?
Részlet a válaszból: […]feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban előírt alkalmazási (pl. a Kjt. szerinti) feltételeknek megfeleljen. E szerint, mivel közalkalmazotti jogviszonyban történik majd a foglalkoztatás, a japán állampolgárral szemben is kell érvényesíteni a Kjt. 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételeket (így többek között a büntetlen előélet követelményét).A munkavállalási engedély iránti kérelemhez általában csatolni kell - többek közt - a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, az iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását, a fentiekben írt jogosultság feltételeinek fennállását igazoló adatokat, okiratokat, valamint azok hiteles magyar fordítását [1445/2013. Korm. rendelet 12. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy amennyiben a szakképzettség vagy végzettség megfelelősége tekintetében kétség merül fel, a kormányhivatal a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot megkeresi annak igazolása érdekében, hogy a diploma honosításához vagy elismeréséhez szükséges feltételek fennállnak-e [445/2013. Korm. rendelet 12. § (2) bek.].b) A tartózkodási engedély kiadásáról általános szabály szerint az idegenrendészeti hatóságok közül a főigazgatóság igazgatósága (regionális igazgatóság) dönt [114/2007. Korm. rendelet 45. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet általában annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik [114/2007. Korm. rendelet 47. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát. A kérelem mellékleteit egyebekben a jogszabály pontosan meghatározza [114/2007. Korm. rendelet 47. § (7)-(8) bek.].c) Mivel az említett harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot minden bizonnyal meghaladja, köteles a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek nem minősülő szálláshelyének bejelentésére. A bejelentési kötelezettséget a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell teljesíteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. A bejelentőlapot az úti okmány adataival egyezően kell kiállítani, és a szálláshely bejelentésére kötelezettnek, valamint a szállásadónak alá kell írnia [114/2007. Korm. rendelet 155. § (1)-(3) bek.].d) A biztosítási jogviszony kapcsán be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz is bizonyos adatokat. A munkáltató - adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével - az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a társadalombiztosítási azonosító jelét (tajszámát), a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni (Art 1. melléklet 3. pont és 3.1 alpont).A tajszámot (kártyát) a munkáltató bármelyik kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, valamint - Pest megye, illetve Budapest vonatkozásában - Budapest[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3693

2. találat: Külföldi vendégkolléga az óvodában - a jogi státusz kérdése

Kérdés: Óvodánk módszertani fejlesztések révén kidolgozta sajátos nevelési pedagógiai programját. Ennek alkalmazása érdekében egy külföldi intézettől megkeresést kaptunk, megkérdezve, hogy féléves tanulmányútra fogadnánk-e a külföldi intézet kollégáját. Naponta 6-8 órát töltene óvodánkban, elméleti és gyakorlati továbbképzésben részesülne. Milyen jogi keretek között (együttműködési megállapodás, munkaviszony) kerülhet erre sor?
Részlet a válaszból: […]gyermekekkel egyúttal mindig együtt van egy, a magyar szabályoknak megfelelő óvodapedagógus is. Erre nézve vele külön jogviszonyt létesíteni nem kell, legfeljebb a külföldi küldő intézménnyel érdemes együttműködési megállapodást kötni, amiben részletezhető pl. az esetleges ösztöndíj, a külföldi kolléga által vagy neki okozott kár megtérítésének kérdése stb.Az érintett nem minősül idegen nyelvi tanárnak, illetve lektornak, aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll. Jelenlétének sem az a kifejezett célja, hogy ellenértékért munkát végezzen, vagy hogy az óvoda az ő közreműködésével lássa el alapfeladatát. E személlyel egyébként óvodapedagógusként munkavégzésre irányuló jogviszonyt - közalkalmazotti jogviszonyt, óraadói szerződést - létesíteni csak akkor lehetne, ha a hazai szabályoknak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3689

3. találat: Iskolaszövetkezeti munkaviszony külföldi hallgatóval

Kérdés: Magyar állampolgárságú, viszont angliai egyetemen nappali képzésben részt vevő diákot tudunk-e diákmunka keretében foglalkoztatni? Ha igen, milyen egyéb kritériumnak kell megfelelni?
Részlet a válaszból: […]külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt. Ugyanakkor ez a jogviszony önmagában még nem mentesít a biztosítási jogviszonnyal járó kötelezettségek alól. A Tbj-tv. szerint ugyan az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos hallgató közötti jogviszony nem létesít biztosítási jogviszonyt [5. § (1) bek. b) pont], ám a 195/1997. Korm. rendelet szerint ez csak a nappali rendszerű oktatás keretében az Nftv. szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozik [195/1997. Korm. rendelet 6. § (4) bek.].Az Nftv. 1. §-ának (2) bekezdése szerint a törvény hatálya a felsőoktatás tevékenységében és irányításában részt vevő valamennyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2551

4. találat: Szakmai gyakorlat - francia diák magyar munkáltatónál

Kérdés: Egy francia diák, aki a magyar rendszer szerint felsőfokú oktatási intézményben tanul Franciaországban, jelenleg három hónapos szakmai gyakorlaton tartózkodik egy magyarországi gazdasági társaságnál. Milyen szerződéses és adózási szabályok vonatkoznak rá, mennyi díjazást kell neki fizetni?
Részlet a válaszból: […]az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, illetve a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben [Nft. 44. § (1) bek.].A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni [Nft. 44. § (2) bek.]. A képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során a hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén a törvény alapján díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat pedig - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti [Nft. 44. § (2) bek. a) pont]. A képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó gyakorlat esetén a hallgatót a felek megállapodása szerinti, jogszabály alapján nem meghatározott díjazás illeti meg, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1943

5. találat: Külföldi diák foglalkoztatása iskolaszövetkezetnél

Kérdés: Iskolaszövetkezetünkbe jelentkezett egy nem magyar, európai uniós állampolgárságú, Magyarországon tanuló hallgató, aki diákmunkát szeretne végezni. Van-e lehetőségünk a foglalkoztatására, és ha igen, milyen feltételekkel, milyen papírok szükségesek a belépéséhez? Más megítélés alá esik-e, ha nem európai uniós állampolgár diák jelentkezik hozzánk?
Részlet a válaszból: […]az iskolaszövetkezet tagja legyen. A foglalkoztatás szempontjából azonban különbséget kell tennünk az európai uniós és harmadik országbeli állampolgárok között. Az európai uniós állampolgárok foglalkoztatás vonatkozásában a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek, azaz európai uniós tagállam állampolgára foglalkoztatásához diákmunka esetén sincs szükség külön engedély beszerzésére. Ugyanakkor bejelentési kötelezettség ez esetben is terheli a munkáltatót a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ felé [355/2007. Korm. rendelet 6. § (1) bek.]. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb annak megkezdése napján, a foglalkoztatás megszűnését pedig az azt követő napon kell bejelenteni. A bejelentésre kötelező formanyomtatvány nem létezik, ezért azt szabadon, bármilyen utólag bizonyítható formában meg lehet tenni, azzal, hogy a bejelentésnek személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmaznia kell a foglalkoztatottak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt [355/2007. Korm. rendelet 6. § (2) bek.]. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása azonban az általános szabály szerint engedélyhez kötött az Flt. 7. § (1) bekezdése értelmében. Ugyanakkor e kötelezettség alól a 355/2009. Korm. rendelet meghatároz bizonyos kivételeket. A 355/2009. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 12. pontja szerint nincs szükség engedélyre a harmadik országbeli állampolgár Magyar Köztársaság területén történő foglalkoztatásához, ha az illető a Magyar Köztársaság területén működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 991

6. találat: Külföldi állampolgár által alapított vállalkozás munkaerőigénye

Kérdés: Ha külföldi állampolgár Magyarországon alapít kft.-t, és magyar munkaerőt kíván foglalkoztatni, kell-e szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmaznia, és ha igen, kinek kell szakirányú végzettséggel rendelkeznie?
Részlet a válaszból: […]létrejött vállalkozás, függetlenül az alapítója vagy tagjai állampolgárságától, magyar jogi személynek minősül. Ennek következtében ugyanazon jogszabályi rendelkezések vonatkoznak majd e vállalkozásra, mint egy magyar állampolgár által alapított cégre. Amennyiben a kft. hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván folytatni, a tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti [Gt. 6. § (2) bekezdés]. Valamennyi magyarországi gazdasági társaságra alkalmazandó az a jogszabályi rendelkezés is, amelynek értelmében képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel [Gt. 6. § (3) bekezdés]. Külön jogszabályokban kerül meghatározásra, hogy pontosan mely tevékenységek végzéséhez szükséges a megfelelő képzettség megléte. E külön jogszabályok azt is meghatározhatják, hogy a szükséges képességgel rendelkező személynek milyen jogviszonyban kell állnia az adott tevékenységet végző gazdasági társasággal. A 21/2010. NFGM rendelet foglalja össze például azokat az ipari és kereskedelmi tevékenységeket, amelyek végzéséhez meghatározott képesítés szükséges (így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 958