Jubileumi jutalom jogszerző ideje – a munkaviszony beszámíthatósága

Kérdés: Hivatalunk 2021. április 1-jétől köztisztviselői munkakörben felvett egy közalkalmazottat, akinek a Kjt. 25/A-C. §-ának (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszonya – a törvény erejénél fogva – 2020. június 30-ával, az átadás időpontjában megszűnt. A 2020. június 30. és a 2021. március 31. közötti, Mt. hatálya alatti munkaviszony beszámít-e a jubileumi jutalom esetében figyelembe vehető munkaviszonyba?
Részlet a válaszából: […] ...jutalomra való jogosultságról.Mindebből következően – amennyiben egyedül a Kjt. fenti rendelkezései vonatkoznak a kérdés szerinti jogállásváltozásra – megállapítható, hogy a 2020. július 1-jétől a 2021. március 31-éig fennálló, a Kjt. 25/B. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Jogállásváltozás – gazdasági társaságtól az önkormányzathoz

Kérdés: A település településüzemeltetési feladatainak ellátását (közterületek rendben tartása, fűnyírás, takarítás, utak karbantartása) jelenleg az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kft. végzi munkaviszonyban álló munkavállalókat alkalmazva, akik közül egy fő szellemi, a többi munkavállaló pedig fizikai alkalmazott. Az önkormányzat meg kívánja szüntetni a kft.-t, és a feladatok ellátását az önkormányzat tevékenységi körébe vonja, a munkavállalókat pedig munkaviszonyban szeretné alkalmazni. A munkavállalók milyen jogviszony keretében foglalkoztathatók tovább az önkormányzat alkalmazásában? Lehetnek-e az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók, vagy csak közalkalmazottak?
Részlet a válaszából: […] ...írottak alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kft. esetében az Áht. – egyebek mellett – 11/F. §-ának jogállásváltozást szabályozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.(Kéziratzárás: 2021. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Önkormányzati feladatellátás költségvetési szerv által

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság egyik szervezeti egysége által végzett feladat (járdaépítés) január 1-jétől átkerül egy, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv feladatellátásának körébe. Az önkormányzati költségvetési szerv a feladatellátást a gazdasági társaság e munkacsoportjában dolgozó munkavállalóival kívánja a jövőben ellátni.
1. Jelen esetben beszélhetünk-e átadó-átvevő munkáltatóról, alkalmazhatóak-e az Mt. 36-40. §-ai, vagy fenti esetben az Mt. 63. §-ának (3)-(4) bekezdése az irányadó? A munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek átszállhatnak-e a gazdasági társaságról az önkormányzati intézményre?
2. Az önkormányzati intézmény a közalkalmazotti jogviszony helyett foglalkoztatja-e a fenti munkavállalókat munkaviszonyban? Az intézmény alapító okirata szerint az intézménynél alkalmazásban álló személyek lehetséges foglalkoztatási jogviszonyaként szerepel az Mt. szerinti munkaviszony.
3. Az önkormányzati intézménynek van-e lehetősége arra, hogy a gazdasági társaságnál, az adott munkacsoportban jelenleg alkalmazásban álló munkavállalóknak csak egy részét foglalkoztassa január 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerv által történő átvételére ugyanis az Mt.-től eltérő szabályok vonatkoznak. A feladat átvétele miatt bekövetkező jogállásváltozás esetén, ha a munkavállaló – többek között – a Kjt. hatálya alá tartozó átvevő költségvetési szervhez kerül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Vezető nyugdíjazása és a közalkalmazottiból a munkajogviszonyba lépés

Kérdés: Egyik kulturális intézményünk igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2022-ben járna le. Időközben azonban betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, és tervei szerint 2020. július 1-jétől szeretné kérni a nyugdíjazását. Közalkalmazotti jogviszonya alapján 8 hónap felmentési időre jogosult, tehát közalkalmazotti jogviszonya eszerint 2021. február 28-án szűnne meg. Önkormányzatunk azonban a kulturális intézmények 2020. november 1-jétől történő átalakulásával (Módtv.) egyidejűleg az intézményt mint költségvetési szervet meg kívánja szüntetni, és feladatait a továbbiakban az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján látná el. A fent hivatkozott törvény 3. §-ának (9) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti. Miután azonban az intézmény mint költségvetési szerv 2020. október 31. napjával megszűnik, az intézményvezető magasabb vezetői megbízását is meg kell szüntetni. Ha a magasabb vezetői megbízás megszűnik, akkor értelmezésünk szerint november 1-jével az ő közalkalmazotti jogviszonya is átalakul munkaviszonnyá. Ha ezen időszak alatt ő már a Kjt. szerint korábban megállapított 8 hónapos felmentési idejét tölti, és a felmentési idő teljes időszakára felmentést kapott a munkavégzési kötelezettség alól, akkor ezt a munkaügyi intézkedést érinti-e bármilyen módon az, hogy a jogviszonya november 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonnyá alakul?
Részlet a válaszából: […] ...és a feladatait azt követően az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján látná el. Ez a jogállásváltozás a Kjt. szabályainak az alkalmazását vetné fel, megítélésünk szerint azonban a Módtv. rendelkezései...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Szakképző intézmény pedagógusának végkielégítése a munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasításakor

Kérdés: Jelenleg szakgimnáziumi tanár vagyok egy szakképzési centrumban. 2020. július 1-jével a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerülünk át, amihez nem kívánok hozzájárulni, mert a városban működő Pedagógiai Oktatási Központban szeretnék elhelyezkedni 2020. július 1-jétől. Jelenti-e ez azt, hogy emiatt elveszítem a végkielégítésre való jogomat az új szakképzési törvény átmeneti szabálya alapján?
Részlet a válaszából: […] ...Szkt. 127. §-ának (5) bekezdése értelmében nem jogosult végkielégítésre a jogállásváltozásra tekintettel az, aki további, munkavállalóként történő foglalkoztatásához nem járul hozzá, és a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő 60 napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Felmondás a szakképzésben – végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő tartama

Kérdés: Szakképző intézményben dolgozóként az eddigi közalkalmazotti jogviszonyunk munkaviszonnyá alakul át. Az új munkáltató részéről felmondással történő munkaviszony-megszüntetés esetén mennyi a felmondási idő és a végkielégítés mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyként elismert idő 1991-től folyamatos? Hogy kell értelmezni a Kjt. 25/B. §-ának (5) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] ...Szkt. 127. §-ának (5) bekezdése értelmében a 40. §-ban felsorolt alkalmazottak munkajogi jogállásváltozását, azaz a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá való átkerülését 2020. július 1-jei határnappal kell végrehajtani. Ennek során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Munkáltatói jogállásváltozás – közalkalmazottiból munkajogviszonyba

Kérdés: 2013 óta dolgozom közalkalmazottként, két évig voltam otthon gyermek gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságon. Most egy másik munkáltató át akar venni, viszont ez magáncég, gondolom, a közalkalmazotti jogviszonyom megszűnik. Ha nem fogadom el a feltételeket, jár-e számomra végkielégítés, felmentési idő és esetleg más juttatás?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt szükséges rögzíteni: a tényállás alapján nem egyértelmű, hogy az Mt. hatálya alá tartozó "átvevő" munkáltató milyen keretek között kívánja alkalmazni Önt. Az "átvétel" kifejezésből azonban arra következtetünk, hogy erre az ún. jogviszonyváltás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Közszolgálati jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulása

Kérdés: A megyei jogú város közgyűlése alapított egy költségvetési szervet, amely olyan feladatot lát el, ami korábban a polgármesteri hivatalhoz tartozott. Jól gondolom, hogy azok a köztisztviselők, akik ezt a feladatot végezték a polgármesteri hivatalban, jogviszonyváltással kerülhetnek át az újonnan létrehozott szervhez, mint közalkalmazottak [Kttv. 72. §-a és 229. § (3) bekezdése alapján]? Ha igen, hogyan kell ezt a gyakorlatban végrehajtani? Meg kell szüntetni a hivatalban a köztisztviselők jogviszonyát, és az új költségvetési szervnél kapnak közalkalmazotti kinevezést? A ki nem vett szabadság kifizethető?
Részlet a válaszából: […] ...szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott köztisztviselő közszolgálati jogviszonya általános szabály szerint átalakul a jogállásváltozás időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá. Ilyenkor a munkáltatónak nem kell a közszolgálati jogviszonyt megszüntetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Végkielégítés összegének mérséklése

Kérdés: Cégünk nagyon rossz anyagi helyzetben van, mondhatni napról napra élünk, közel a csőd. Ebben a helyzetben létszámcsökkentésről döntöttünk, és az egyik olyan munkavállalónktól is meg kívánunk válni, aki már huszonegyedik éve nálunk dolgozik, ráadásul a nyugdíjig három éve lenne hátra. Van-e ebben a helyzetben olyan szabály, ami a végkielégítés összegét méltányosságból mérsékli, ugyanis egészen egyszerűen nem tudjuk kifizetni az összeget?
Részlet a válaszából: […] ...ha munkaviszonya a munkáltató felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének d) pontja (jogállásváltozás) alapján szűnik meg. A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.

Jubileumi jutalomra jogosító munkaviszonyok

Kérdés: Közalkalmazott munkavállalónk részére a jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető idő megállapításával kapcsolatos a kérdésünk. A munkavállaló folyamatosan önkormányzati közfeladatot ellátó szervezetekkel állt jogviszonyban. Kezdetben önkormányzati költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatták. Ezt követően a munkáltató személye azért változott meg, mert a közfeladat ellátása az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részére került átadásra. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésre került, és azonos feltételekkel munkaviszonyban foglalkoztatták tovább. Néhány év múlva újbóli önkormányzati feladatátszervezés történt, melynek következtében a munkavállaló önkormányzati költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyba került. Kérdésünk, hogy a jubileumi jutalom megállapításához beszámítható-e az önkormányzati gazdasági társaságban munkaviszonyban töltött idő?
Részlet a válaszából: […] ...volt munkavállaló, jelenlegi közalkalmazott. Ez alól egyetlen kivételt állapít meg az Áht. 11/F. §-a. Ha a közfeladat átvétele miatt jogállásváltozás következik be, és az addig munkaviszonyban állt munkavállaló (pl. a Kjt. hatálya alá tartozó átvevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.
1
2