Jogállásváltozás - gazdasági társaságtól az önkormányzathoz

Kérdés: A település településüzemeltetési feladatainak ellátását (közterületek rendben tartása, fűnyírás, takarítás, utak karbantartása) jelenleg az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kft. végzi munkaviszonyban álló munkavállalókat alkalmazva, akik közül egy fő szellemi, a többi munkavállaló pedig fizikai alkalmazott. Az önkormányzat meg kívánja szüntetni a kft.-t, és a feladatok ellátását az önkormányzat tevékenységi körébe vonja, a munkavállalókat pedig munkaviszonyban szeretné alkalmazni. A munkavállalók milyen jogviszony keretében foglalkoztathatók tovább az önkormányzat alkalmazásában? Lehetnek-e az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók, vagy csak közalkalmazottak?
Részlet a válaszából: […] ...írottak alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kft. esetében az Áht. - egyebek mellett - 11/F. §-ának jogállásváltozást szabályozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.(Kéziratzárás: 2021. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Önkormányzati feladatellátás költségvetési szerv által

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság egyik szervezeti egysége által végzett feladat (járdaépítés) január 1-jétől átkerül egy, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv feladatellátásának körébe. Az önkormányzati költségvetési szerv a feladatellátást a gazdasági társaság e munkacsoportjában dolgozó munkavállalóival kívánja a jövőben ellátni.
1. Jelen esetben beszélhetünk-e átadó-átvevő munkáltatóról, alkalmazhatóak-e az Mt. 36-40. §-ai, vagy fenti esetben az Mt. 63. §-ának (3)-(4) bekezdése az irányadó? A munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek átszállhatnak-e a gazdasági társaságról az önkormányzati intézményre?
2. Az önkormányzati intézmény a közalkalmazotti jogviszony helyett foglalkoztatja-e a fenti munkavállalókat munkaviszonyban? Az intézmény alapító okirata szerint az intézménynél alkalmazásban álló személyek lehetséges foglalkoztatási jogviszonyaként szerepel az Mt. szerinti munkaviszony.
3. Az önkormányzati intézménynek van-e lehetősége arra, hogy a gazdasági társaságnál, az adott munkacsoportban jelenleg alkalmazásban álló munkavállalóknak csak egy részét foglalkoztassa január 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerv által történő átvételére ugyanis az Mt.-től eltérő szabályok vonatkoznak. A feladat átvétele miatt bekövetkező jogállásváltozás esetén, ha a munkavállaló - többek között - a Kjt. hatálya alá tartozó átvevő költségvetési szervhez kerül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Közszolgálati jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulása

Kérdés: A megyei jogú város közgyűlése alapított egy költségvetési szervet, amely olyan feladatot lát el, ami korábban a polgármesteri hivatalhoz tartozott. Jól gondolom, hogy azok a köztisztviselők, akik ezt a feladatot végezték a polgármesteri hivatalban, jogviszonyváltással kerülhetnek át az újonnan létrehozott szervhez, mint közalkalmazottak [Kttv. 72. §-a és 229. § (3) bekezdése alapján]? Ha igen, hogyan kell ezt a gyakorlatban végrehajtani? Meg kell szüntetni a hivatalban a köztisztviselők jogviszonyát, és az új költségvetési szervnél kapnak közalkalmazotti kinevezést? A ki nem vett szabadság kifizethető?
Részlet a válaszából: […] ...szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott köztisztviselő közszolgálati jogviszonya általános szabály szerint átalakul a jogállásváltozás időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá. Ilyenkor a munkáltatónak nem kell a közszolgálati jogviszonyt megszüntetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Jubileumi jutalomra és végkielégítésre való jogosultság a munkáltató jogállásának megváltozása esetén

Kérdés: 34,5 éves (egy munkahelyen eltöltött) közalkalmazotti jogviszonyomat a fenntartó önkormányzat - új kft. létrehozása miatt - megszünteti. 2022-ben lesz 40 éves munkaviszonyom, jogosultságom a nyugellátásra és a jubileumi jutalomra. Ebben az esetben végkielégítésre számíthatok-e, illetve, mivel 5 év múlva tölteném a 40. évet, jelent-e ez valamit? Mindenképpen szeretnék a jubileumi jutalmamhoz ragaszkodni, amit csak egy másik közalkalmazotti állás betöltésével tudok elérni. Arra van-e lehetőség, hogy ha a kft.-ben maradok, időarányosan kifizessék a jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszából: […] ...[Kjt. 25/A. § (7) bek.].Az első esetben, ha Ön nem kéri továbbfoglalkoztatását, vagy nem nyilatkozik, közalkalmazotti jogviszonya a jogállásváltozáskor a törvény erejénél fogva megszűnik. Ekkor, ha Ön a jogviszonya megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 9.

Bölcsődei foglalkoztatás

Kérdés: 19 éve közalkalmazott vagyok. Ebből 9 éve vagyok bölcsődei dolgozó. Iskolai konyhán kezdtem, majd leszámoltattak, jogviszonyomat megszüntették, majd azonnal új szerződést kötöttünk a bölcsődével, határozatlan időre. Az önkormányzat a fenntartója mindkét intézménynek. Ketten láttuk el eddig ezt a munkát, a munkatársam gondozónő lesz, az én helyemet megszüntetik. Okot nem adtam rá! Jogszerűen jártak-e el? Most megpályáztatták a technikai dolgozói helyet, én is pályáztam, és minden feltételnek megfeleltem, ám nem nyertem, mert az új főnök a barátnőjét veszi fel. Újra az iskolai konyhára akarnak helyezni, még nem fogadtam el, de kénytelen leszek. Tanácsukat kérem, hogy mire figyeljek oda a szerződésem megkötésekor.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak szerint a bölcsőde és az iskolai konyha két külön munkáltató, mindkettőnek az önkormányzat a fenntartója. A kérdésben nem szerepel, hogy a bölcsődében Ön milyen munkakört töltött be (vélelmezhetően ott is a konyhán dolgozott), sem az, hogy a technikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 19.

Közalkalmazottból kormánytisztviselő - "buktató kérdések"

Kérdés: Május 1-jével az eddig a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónk jogszabály rendelkezésénél fogva beolvadt egy közigazgatási szervbe. Kérdésünk: a közalkalmazott - ideértve különösen a vezetőt, illetve magát az intézményvezetőt - munkaköre hogyan változtatható, különösen annak tükrében, hogy a Ktjv. 6/A. §-a a jogállásváltozás utáni 45. napra írja elő a besorolás elvégzését? Mi a helyzet azokkal, akik összeférhetetlennek bizonyulnak?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítani.E szabályok a munkakörre nézve speciális rendelkezést nemtartalmaznak, nem is adnak felhatalmazást arra, hogy a jogállásváltozás miatti,törvény erejénél fogva történő jogviszonyváltás fogalmát a munkakörmegváltoztatására is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.