Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott illetménynövekedés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Sürgősségi szakápoló illetménynövekedése

Kérdés: Egészségügyi intézményben két közalkalmazottunk sürgősségi szakápoló (55 723 15) végzettséget szerzett. Kinevezésük alapján mind a ketten a sürgősségi betegellátó egységben dolgoznak Ekategóriás ápolóként (végzettségük OKJ 54 ápoló). A Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján jogosultak-e a további szakképesítés esetén járó 5%-ra?
Részlet a válaszból: […]rendszerű szakképzésben megszerezhetők, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épülnek.A Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerint, amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, garantált illetménye egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal növekszik. Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. Az egészségügyi ágazatra hatályos végrehajtási jogszabály, a 356/2008. Korm. rendelet 14. §-a akként rendelkezik, hogy a Kjt. 66. §-ának (4) bekezdésében meghatározott illetménynövekedésre jogosító képesítéseket a 2. melléklet tartalmazza. E melléklet szerint az általános ápoló, ápoló, szakápoló, főápoló, főmadám, főműtős, főnővér munkakörökben többletképesítésként a nem aneszteziológiai és intenzív fekvőbeteg-ellátó részlegen (osztályon) dolgozó, intenzív terápiás ápolói vagy aneszteziológiai és intenzív terápiai szakasszisztensi képesítés; mentőápolói képesítés, pszi­chiátriai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3995

2. találat: Közalkalmazott jubileumi jutalmának alapja

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha a jubileumi jutalom számításánál a garantált illetményt, a munkáltató döntése szerint adható illetményt, valamint a Kjt. 66. §-a szerinti illetménynövekedés összegét vesszük alapul?
Részlet a válaszból: […]66. §-ának, valamint 85/A. §-ának l), m) és n) pontjainak az összevetésére van szükség. A Kjt. 85/A. §-ának l) pontja az illetménytől elkülönítetten sorolja fel az illetménypótlékot (Kjt. 70-75. §), az illetménykiegészítést (Kjt. 67. §), a keresetkiegészítést [Kjt. 77. § (1)-(2) bek.], valamint a jutalmat [Kjt. 77. § (3) bek.]. Ebből következik, hogy az utóbbi négy jogintézmény nem képezi részét az illetménynek, tehát a jubileumi jutalom kiszámításának alapjául szolgáló illetménynek sem. Ezt támasztja alá a Kjt. 67. §-ának (1) bekezdése is, amely kimondja, hogy a közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül részesülhet illetménykiegészítésben. A Kjt. 85/A. §-ának m) és n) pontjai értelmében az illetmény az Mt. szerinti alapbérrel, az illetménypótlék pedig az Mt. szerinti bérpótlékkal azonos tartalmú fogalom. Az Mt. szerint a munkaszerződésben meg kell állapodni az alapbérben [Mt. 45. § (1) bek.], a Kjt. szerint a kinevezésben kell meghatározni az illetményt [Kjt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2988

3. találat: Illetménynövekedéshez elismerhető szakképesítések

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónk jelenleg D fizetési osztályba van besorolva, szakközépiskolai érettségivel. Megszerezte a bérügyintéző részszakképesítésről (OKJ 51 344 01) és a társadalombiztosítási ügyintézői részszakképesítésről (OKJ 51 344 02) a bizonyítványokat. A munkaköre ellátásához szükség van mindkét részszakképesítésre. Az illetménynövekedés mértéke D fizetési osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett egy további szakképesítés esetén legalább 5%, kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%. Mivel részszakképesítésről van szó, mindkét bizonyítvány esetében, úgy gondolom, +5% illeti meg a dolgozót. Helyesen gondolom-e, vagy mégis a +8% illeti meg a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]törvényekben használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni. Ennek során a részszakképesítés és a szakképesítés-elágazás is szakképesítésnek, a szakképesítés-ráépülés pedig szakképesítésre épülő szakképesítésnek tekintendő". Ezen törvényi rendelkezés alapján az illetménynövekedés alapját képező további szakképesítés fogalomba a további részszakképesítések is beletartoznak, a besorolás kapcsán úgy kell tehát tekinteni, mintha ezek is szakképesítések, és nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2965

4. találat: Nevelést-oktatást segítők illetményemelése

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet legutóbbi módosításával került be a jogszabályba a 32/A. §, mely szerint a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - 107%-a. A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - 110%-a erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, a munkabér előző bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére. Értelmezésünkben a garantált illetmény 107%-ának fedezetét a munkáltatónak kell biztosítania, ezenfelül, a munkáltató mérlegelésén alapuló emelésre a garantált illetmény 107 és 110%-a közötti különbséget a központi költségvetés külön biztosítja a munkáltató részére. Helyes-e az értelmezésünk, illetve a munkáltató a 3%-os különbözetet automatikusan megkapja, vagy csak akkor, ha az emelést ténylegesen végrehajtja?
Részlet a válaszból: […]110%-os béremelésre biztosít a költségvetési fedezetet. Ebből 107%-ot minden nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott megkap, a maradék 3%-os bértömeget pedig a munkáltató mérlegelési jogánál fogva differenciáltan oszthatja el. A fedezetet a Költség tv. biztosítja, az eltérő fenntartású intézményekre vonatkozóan külön-külön. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) költségvetése a törvény 1. mellékletének XX. Fejezetében, a helyi önkormányzatok által fenntartott óvodákra vonatkozóan, a 2. melléklet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2769

5. találat: Pedagógus átsorolása

Kérdés: Óvodapedagógusként dolgozom. Az új életpályamodell bevezetésével kialakított bérrendszerrel a Pedagógus I. fokozatba kerültem, az 5-ös fizetési kategóriába. 2015-ben a minősítésem sikeresen zárult, így törvény szerint 2016. január 1-jétől át kellett volna kerülnöm a Pedagógus II. fokozatba, ami nem történt meg. A munkáltatóm ezt azzal indokolta, hogy elszámolták az éveim. Így nem emelkedhet a bérem, míg utol nem érem magam. Jogos ez?
Részlet a válaszból: […]Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni. A 12/D. § (5) bekezdése értelmében, ha a minősítésről kiadott tanúsítvány kiadását követően az Oktatási Hivatal (OH) arra a következtetésre jut, hogy a pedagógus nem felelt meg a minősítési tervbe való felvétel feltételeinek (pl. nem rendelkezett elegendő szakmai gyakorlati idővel az eljárásra való jelentkezéshez), a tanúsítványt haladéktalanul visszavonja, és erről a pedagógust, valamint az intézményvezetőt egyidejűleg értesíti. A tanúsítvány visszavonására tekintettel a pedagógus illetményét a jövőre nézve kell módosítani. A tanúsítvány kiadását követő három éven túl a tanúsítvány visszavonásának nincs helye.Mindezekből a szabályokból az következik, hogy amennyiben a pedagógus érvényes, az OH által kiadott tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy a Pedagógus II. fokozathoz szükséges sikeres minősítési eljárásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2609
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Keresetkiegészítés garantált bérminimum esetén

Kérdés: Közalkalmazottak esetében a további végzettségért járó százalékos illetménynövekedést a bértábla szerinti garantált illetményre számoljuk, vagy a garantált bérminimumra (minimálbérre)? Például, a közalkalmazott garantált illetménye nem éri el a garantált bérminimumot, és 5% illetménynövekedésre jogosult. Ebben az esetben a garantált bérminimumhoz képest jár neki további 5%, vagy csak a garantált bérminimumra jogosult, mivel az "elnyeli" a garantált illetményre rárakódó illetménynövekedést?
Részlet a válaszból: […]garantált illetmény az, amit a költségvetési törvény határoz meg. Emellett a Kjt. valóban kimondja, hogy a közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, illetve a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg [Kjt. 66. § (9) bek.].A Kjt. 66. §-ának (2) bekezdésében foglalt utalás tehát egyértelműen az (1) bekezdésre hivatkozik, amely a költségvetési törvény szerinti garantált illetményre utal. Tehát ennek összegéhez kell az illetménynövekedést hozzászámítani. A 66. § (9) bekezdése szerinti szabály ehhez képest úgy alkalmazandó, hogyha az illetménynövekedéssel együtt számított illetmény is kevesebb a jogszabályi minimumnál, akkor azt ki kell egészíteni.Megjegyezzük, hogy ez az értelmezés felel meg a jogszabály szövegének, de nyilvánvalóan ellentétes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2260