Végkielégítés számítása - illetménykiegészítés nélkül

Kérdés: Közalkalmazottként 23 év munkaviszony után felmentéssel és 8 havi végkielégítéssel távoztam a munkahelyemről. A föld alatti, 2. szinten végzett munka miatt 2010 óta 20 000 Ft illetménykiegészítést kaptam kollektív szerződés alapján. Ez az illetménykiegészítés a végkielégítés összegébe is beleszámít?
Részlet a válaszából: […] ...díjban kell meghatározni. A kérdés: a távolléti díj összegébe beszámít-e a kérdésben felvetett, kollektív szerződés alapján járó illetménykiegészítés? Az illetménykiegészítést a Kjt. a 67. §-ában szabályozza: e szerint a közalkalmazott a fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Könyvtáros besorolása

Kérdés: Településünk könyvtárosa jelenleg "F" fizetési osztályban, felsőfokú könyvtárosi végzettséggel látja el feladatait. Időközben megszerezte a biblioterapeuta szakképzettséget. Az illetményében ez milyen változást jelent? Át lehet-e sorolni "G" fizetési osztályba, és elegendő-e hozzá a munkaköri leírás módosítása? Vagy inkább illetménykiegészítésre lenne jogosult (bár a kinevezésében ez a szakképzettség nincs előírva), és elegendő-e, ha a munkaköri leírásában feltüntetésre kerül, hogy ezt a végzettséget a munkaideje legalább 10%-ában hasznosítja?
Részlet a válaszából: […] A biblioterápia bizonyos felsőfokú végzettségek esetén szerezhető szakirányú továbbképzési szaknak minősül, mely biblioterapeuta szakképzettséget ad. A szakirányú továbbképzés - képzési szempontból - nem jelent újabb végzettségi szintet, hanem a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Helytelen besorolás korrekciója

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó segédmunkás (FEOR 9329) munkakörben foglalkoztatott kolléga fizetési fokozatát a felvételekor a legmagasabb iskolai végzettségének figyelembevételével - főiskola - állapították meg. Visszasorolható-e a munkakörének és a 395/2015. Korm. rendeletnek megfelelő fizetési kategóriába úgy, hogy a bruttó illetménye változatlan marad, a különbözetet illetménykiegészítésben kapja meg?
Részlet a válaszából: […] ...határozza meg (pl. a visszasorolás miatt csökken a garantált illetmény, ennek folytán növekszik a garantálton felüli illetményrész).Az illetménykiegészítés jogcíme is alkalmazható, azonban csak akkor, ha ennek a Kjt. 67. §-ában előírt feltételei is megvalósulnak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Illetmény kiegészítése a garantált bérminimumra

Kérdés: Jogszerű-e, ha a dolgozó garantált bérminimumának összege az alábbi bérelemekből tevődik össze: garantált illetmény összege + munkáltatói döntésen alapuló illetmény + garantált bérminimumra való kiegészítés?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, illetve - középfokú végzettséget megkövetelő munkakörnél - a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg [Kjt. 66. § (9) bek.]. A törvény szerint a garantált illetmény az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Jubileumi jutalom összegébe beszámító díjazási jogcímek

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője 30 éves jubileumi jutalomra jogosult 2016-ban. Miből kell számítani a jutalmat? Részét képezi-e a pótlék és az illetménykiegészítés a jubileumi jutalom alapjának?
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (2) bekezdése alapján alapilletményből [Kttv. 133. § (1) bek.], valamint - a Kttv.-ben meghatározott feltételek esetén - illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A Kttv. 226. §-ának (1) bekezdése alapján az előbbiekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Jogutódlás és illetménykiegészítés változása

Kérdés: Április 1-jétől a munkáltatóm feladatai átkerültek a kormányhivatalhoz, velük együtt én is. Megkaptam a kinevezésemet, s abban kevesebb illetmény szerepel, mint amennyiben korábban részesültem. Ennek oka az, hogy az illetménykiegészítésem 50%-ról 35%-ra csökkent. Mit tehetek ez ellen? Ugyanakkor április hónapra továbbra is a régi illetményt számfejtették, utólagosan érvényesíthetik-e velem szemben az új illetményt? Tudtommal időközben változott az erre vonatkozó törvényi szabályozás.
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 134. §-a (1) bekezdésének 4. pontja, illetve (2) bekezdése értelmében az illetménykiegészítés mértéke az ott felsorolt szerveknél - az államigazgatási szervek hierarchiájában elfoglalt helyüktől függően - felsőfokú iskolai végzettségű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Közalkalmazott rendkívülimunkaidő-díjazásának alapja

Kérdés: Irodai közalkalmazottak túlóra-elszámolásánál mi számít a számítási alapnak, a közalkalmazotti illetménytábla, vagy az illetménytábla szerinti illetmény és az illetménykiegészítés együtt adja a havibért?
Részlet a válaszából: […] ...összegét pedig a kinevezés tartalmazza. Felhívjuk a figyelmét, hogy a közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül illetménykiegészítésben is részesülhet [Kjt. 67. § (1) bek.], ez utóbbi ugyanakkor a törvény alkalmazása mellett már nem képezi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Illetményemelés vagy illetménykiegészítés

Kérdés: Intézményünk vezetője azt a feladatot adta ki humánpolitikai részlegünk számára, hogy tegyünk javaslatot, a rendelkezésre álló keretből egyes közalkalmazottaink illetményét milyen módon fejlesszük. Olyan megoldást keresünk, amely a munkáltató által, ha a körülmények megváltoznak, szabadon alakítható. Önök szerint melyik megoldás ésszerűbb: az illetményemelés vagy az illetménykiegészítés alkalmazása?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazott minősítése alapján - magasabb összegben állapítsa meg. Ez a különbözet az illetmény része, nem tévesztendő össze az illetménykiegészítéssel. A Kjt. azt is lehetővé teszi, hogy a munkáltató a közalkalmazottat a fizetési fokozata alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Illetményeltérítés visszavonása

Kérdés: 1993-tól kezdődően a polgármesteri hivatal állományába tartozó köztisztviselő vagyok. Illetményemet 2011. január 1-jei hatállyal 50%-kal eltérítette a munkaadóm a Ktv. 43. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján. A jegyző által készített 2011. évi teljesítményértékelésem eredménye kiváló volt, ezért a jegyző az eltérítés mértékét 2012. évre továbbra is jóváhagyta a rendelkezésére bocsátott bérkereten belül. A képviselő-testület azonban - a polgármester által törvénytelenül összehívott ülésen, a munkáltatói jogkör gyakorlója, azaz a jegyző tudomása és jelenléte nélkül - 2012. április 20-ai döntésével, április 1-jére visszamenő hatállyal az eltérítés mértékét teljes egészében megvonta. Elvette továbbá a 2006. október 12-én megállapított 10% illetménykiegészítést is, az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való hivatkozással, a költségvetési rendelet és a polgármesteri hivatal részére megállapított bérkeret módosítása nélkül. Az illetménycsökkentés esetemben 60%-os bércsökkentést jelent. Szabályos volt-e az illetmény­eltérítés és az illetménykiegészítés megvonása 2012. március 1-jét követően, a nehéz anyagi helyzetre való hivatkozással a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomása és hozzájárulása nélkül 20%-ot meghaladó mértékben?
Részlet a válaszából: […] ...közbenső,rosszabb eredményt mutató teljesítményértékelés alapján, és legfeljebb 20%-oscsökkentést eredményezve módosítható. Ami az illetménykiegészítést illeti,erről a Kttv. hatálybalépéséről rendelkező törvény átmeneti szabályt -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.