Felmondás - a minősítés vitatása miatt a közegészségügyben

Kérdés: Az Eszjtv. 8. §-ának (12) bekezdése értelmében, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatán belüli illetményére a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy minősítésének eredménye alapján tesz javaslatot. Ha a javaslatot az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy nem fogadja el, a munkáltató az egészségügyi szolgálati szerződést felmondja. Az egészségügyben dolgozót (gazdasági/műszaki munkakörben dolgozók) kell-e minősíteni? Értelmezésünk szerint a vonatkozó jogszabályok számukra nem biztosítanak jogorvoslatot. A 8. § (12) bekezdésében rögzített munkáltatói felmondás esetében a munkáltató az Mt. szabályai szerinti rendes felmondással mond fel az egészségügyi dolgozónak? Végkielégítés megilleti-e a dolgozót?
Részlet a válaszából: […] ...álló (valamennyi) személy munkateljesítményét a munkáltató írásban értékeli (minősítés). A további rendelkezések azonban csak az illetményemeléssel érintett - azaz az Eszjtv. 8. §-a (3) bekezdésének hatálya alá eső - személyekre vonatkoznak (pl. orvos, szakorvos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Jubileumi jutalom összegének számítási alapja

Kérdés: A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak 2017-től béremelést kaptak, mely kulturális pótlék formájában valósult meg. A 150/1992. Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza a pótlék összegét, mely a közalkalmazottat a bértábla szerinti besorolása alapján illeti meg. Kulturális területen dolgozó közalkalmazott jubileumi jutalma összegének alapjába beszámítható-e a Kjt. 75. §-a szerinti ágazati pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...rendelete alapján illetik meg. Ez a kulturális illetménypótlékra is vonatkozik. Annak ellenére tehát, hogy tényleges funkciója az illetményemelés volt, pótlék volta miatt a jubileumi jutalom összegének meghatározásánál nem lehet figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Felmentés kérelemre - amikor nem jár végkielégítés

Kérdés: Ha igényeltem a nők 40 évi munka után járó nyugdíjazását, ilyenkor jár-e 17 év után végkielégítés? Ha február 1-jétől számolták a felmentési időmet, és 2019. április 16-tól felmentés alatt vagyok a munkavégzés alól, ebben az esetben az alapilletményen kívül a munkáltató fizethet részemre más juttatást is, például pénzt illetményemelés formájában?
Részlet a válaszából: […] Bár kérdésében nem írja meg, milyen jogviszonyban áll a közszférán belül, az "alapilletmény" megemlítése a Kttv. hatálya alatti közszolgálati vagy az e törvény hatálya alatt kormányzati szolgálati jogviszonyra utal. A Kttv. - de akár csak a Kit. és a Kjt. szerint -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény - a változásuk közti különbség

Kérdés: Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vagyok. 2018. február 28-án "soros előrelépés" keretében átsorolt a munkáltatóm I. besorolási osztály 8-as fokozatból 9-es fokozatba. A képviselő-testület 2018. március 8-án elfogadott egy rendeletet, amely tartalmazza, hogy a köztisztviselőket illetményeltérítés illeti meg, teljesítményértékelés alapján 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen. A munkáltatóm azt mondta, hogy nekem csak 2018. március 1-jétől tudja elvégezni az illetményemelést, mert a visszamenőleges emelés nem illet meg a magasabb illetménnyel. Tájékoztatása szerint a január-február hónapra járó különbözetet majd egy hóközi számfejtésként egyéb jogcímen fogom megkapni. Jogos-e, hogy nem illet meg a visszamenőleges (magasabb) összeg január-február hónapra, mivel a képviselő-testületi döntés később született, miután engem már törvény szerint át kellett sorolni a magasabb kategóriába?
Részlet a válaszából: […] A Kvtv. 59. §-ának (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2018. évre - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőkre - a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően - 38 600 forintnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.

Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak

Kérdés: Egyházunk új belépőinek bérkompenzáció-fizetésével kapcsolatban az a kérdésem, hogy a jogosultak esetében hogyan számoljuk ki a bérkompenzáció összegét, érvényesítsük-e esetükben a 94%-os csökkenést? Elegendő-e a kitöltött nyilatkozatuk arra vonatkozóan, hogy 2012-ben akkori munkáltatójuk a garantált béremelést megadta részükre?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet, valamint a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Azaz a 2011-ben és 2012-ben végrehajtott minimálbér-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Pedagógus-illetményeltérítés lefelé

Kérdés: A munkáltató - önkormányzati fenntartású óvoda - lehetőséget lát arra az Nkt. 65. §-ának (1a) bekezdése alapján, hogy 2017. szeptember 1-jével egyetlen foglalkoztatott se kapjon illetményemelést. A fenntartó ugyanis nehéz anyagi helyzetére hivatkozva nem kívánja a (2) bekezdés szerinti illetményalap-emelés fedezetét biztosítani, azt az álláspontot képviselve, hogy az (1a) bekezdés szerinti differenciálás oly módon is lehetséges, hogy egy óvodapedagógust se részesítsenek illetményemelésben. Helytálló ez az értelmezés?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 65. §-ának (1), (1a) és (2) bekezdéseit együttesen kell alkalmazni. A 65. § (1) bekezdése szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és a törvény 7....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.

Pedagógus: elmaradt a szeptember 1-jei illetményemelés

Kérdés: Egy vidéki, tankerületi központhoz tartozó iskolában dolgozom, felső tagozaton tanítok fizikát és kémiát. Megkaptam a szeptember 1-jei kinevezésmódosításomat, de ott nem szerepelt illetményemelés, pedig tudtommal emelkedett az illetményalap. Megteheti ezt a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] 2017. szeptember 1-jétől hatályos az Nkt. 65. §-ának új, (1a) és (2) bekezdése. A (2) bekezdés tartalmazza a megemelt illetményalap összegét. (Ezzel egyidejűleg nem alkalmazható tovább 326/2013. Korm. rendelet 38. §-a, amely 2017. augusztus 31-ig határozta meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 16.

Illetményemelés hatása a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj és a végkielégítés összegére

Kérdés: 2016. november 30-án a munkáltató felmentést közölt egy közalkalmazottal. A felmentési idő hat hónap, amely 2016. december 15-étől indult, a közalkalmazott a munkavégzés alóli teljes időre mentesítve lett. A közalkalmazott átsorolására 2017. január 1-jén került sor, és ennek következtében az illetménye is emelkedett. A kérdésem az Mt. 148. § (3) bekezdésében foglaltakra irányul, azaz a 2017. január 1-jei illetményemelkedés miatt a felmentési időre járó távolléti díjat, illetve a felmentés utolsó napján járó végkielégítést is már a magasabb illetmény alapján kiszámolt távolléti díjjal kell kiszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. - Kjt. tekintetében is irányadó - 148. §-ának (3) bekezdése értelmében, ha a távollét tartama során az alapbér (illetmény) összege módosul, a távollét-módosítást követ ő tartamára a távolléti díj számítása során a megváltozott összeget kell figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

"Helyben járás" - a közalkalmazotti illetmény és a garantált bérminimum emelése

Kérdés: Jogszerű-e, ha a közalkalmazott illetményének a munkáltató döntésén alapuló illetményrészét a garantált bérminimum miatti illetményemeléssel egyidejűleg visszaveszik, amely eredményeként összességében a közalkalmazott illetménye nem növekszik?
Részlet a válaszából: […] ...Megjegyezzük, a Kjt. kizáró rendelkezésének hiányában lehetőség van a határozott idejű, például az adott naptári évre szóló illetményemelésre is. Mindez egyben azzal jár, hogy az új évvel - a felek megállapodásának hiányában - a besorolás szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Oktatást segítők illetményemelése

Kérdés: Szabadidő-szervezőként dolgozom egy általános iskolában, kommunikáció és médiatudomány mesterfokozattal rendelkezem. Januártól, ahogy hallottam, emelkedik az illetményünk. Mekkora emelésre számíthatunk, mivel többfélét is hallottam: plusz 7 és 10%-os emelésről is?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendelkező, ezért a pedagógus-előmenetel hatálya alá nem tartozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők illetményemeléséről szól. Az emelés a Kjt. illetménytáblája alapján meghatározott összegekhez képest értendő; ez az esetek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.
1
2