Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

29 találat a megadott helyettesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közterület-felügyelők munkaidő-beosztása

Kérdés: Önkormányzati hivatalnál közterület-felügyelői munkakörben foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozik kérdésünk. A felügyelők "folyamatos" munkarendben dolgoznak, ami azt jelenti, hogy beosztás szerinti napi munkaidejük napi 12 óra, munkakörükből adódóan munkaszüneti napokon, hétvégén is dolgoznak. Hogyan kell elszámolnunk a munkaidejüket, szabadságukat és a keresőképtelenséget? Szükséges-e, hogy munkaidőkeretben dolgozzanak? Ebben az esetben hogyan lehet részükre rendkívüli munkát elrendelni, hogy ne sérüljön a pihenőidő? A rendkívüli munka szólhat-e hétvégére, munkaszüneti napra? Helyettesítés esetén, amikor is nincs betöltve egy felügyelői munkakör, hogyan számolható el helyettesítési pénz szintén úgy, hogy ne sérüljön a Kttv. szerinti pihenőidő? Alkalmazható-e rájuk a szabadidő-átalányra vonatkozó szabály?
Részlet a válaszból: […]vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem okán szükségesek, e tevékenység rendes munkaidőben ellátható vasárnap és munkaszüneti napon is [Kttv. 93. § (4) bek. b) pont és 30/2012. Korm. rendelet 4. § (1) bek.]. Vasárnapra nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése, és mivel a tisztviselők foglalkoztathatóak munkaszüneti napon rendes munkaidőben, ezért e napon kötelezhető rendkívüli munkaidő teljesítésére is [Kttv. 96. § (6) bek.].Ha a munkaidőkeretben dolgozó tisztviselő valamilyen okból távol van a munkavégzéstől, a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni, vagy az erre eső napokat a tisztviselőre irányadó napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni [Kttv. 90. § (3) bek.]. Tehát úgy kell tekinteni, mintha a tisztviselő az adott napot a beosztása szerint ledolgozta volna. Munkaidőkeretben is irányadó, hogy a közterület-felügyelőnek a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani [Kttv. 95. § (1) bek.]. A köztisztviselő mindaddig nem állítható újra munkába, amíg ez az egybefüggő pihenőidő nem telt le. Ez akkor is így van, ha a saját beosztás szerinti munka­idején kívül mást kell helyettesítenie. A heti pihenőidő kapcsán, egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók azzal, hogy 6 munkanapot követően heti egy pihenőnapot be kell osztani, és havonta legalább heti egy pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. Heti pihenőnapok helyett hetenként legalább 48 órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő is biztosítható. Ez is beosztható egyenlőtlenül, ám minden héten legalább 40 órát kitevő és egy naptári napot magában foglaló, megszakítás nélküli heti pihenőidőt kell biztosítani azzal, hogy a közszolgálati tisztviselőnek a munkaidőkeret átlagában legalább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4320

2. találat: Leltárfelelős helyettesítése

Kérdés: A raktári készletet egyedül kezelő raktárvezető munkavállalónk pár hónap után megbetegedett, és több hétig nem tudott dolgozni. Ez alatt az idő alatt helyettesítette az egyik beosztottja, akivel azonban nem volt leltárfelelősségi megállapodásunk, mint a raktárvezetővel. Amikor beteg kollégánk visszajött, leltárt vettünk fel, ami jelentős hiányt állapított meg, aminek nem volt ismert oka. Ezért a hiányért ki lehet felelős?
Részlet a válaszból: […]értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (a továbbiakban együtt: forgalmazási veszteség) meghaladó hiányért - való felelősség feltételea) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbád) legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzés [Mt. 182. § (2) bek., 183. § (1) bek.].Ha a raktárvezetővel volt szabályszerű leltárfelelősségi megállapodás, és a többi törvényi feltétel is fennáll, akkor a leltárhiányért felelős lehet. Fontos azonban, hogy ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség további feltétele az is, hogy a leltárhiányért felelős munkavállaló az adott munkakörben vagy munkahelyen történő foglalkoztatáshoz írásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4291
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Határozott idejű munkaviszony - a helyettesítő "sorsa"

Kérdés: A gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalónk helyettesítésére felvettünk egy kollégát azzal, hogy a munkaviszonya a helyettesített személy fizetés nélküli szabadságának lejártát követően azon a napon szűnik meg, amikor munkába áll. A helyettesített munkavállalónk azt tervezi, hogy a fizetés nélküli szabadság lejártát követően előbb a felhalmozott szabadsága kiadását kéri. Jelezte azonban azt is, hogy újból gyermeket vár, így nem fog tudni dolgozni ezt követően sem, mivel előbb szülési szabadságot, majd ismételten fizetés nélküli szabadságot kíván igénybe venni. Ilyen esetben megszűnik-e a helyettesítő munkavállaló munkaviszonya? Ha igen, mit kell tennünk, hogy a továbbiakban is helyettesítőként foglalkoztathassuk?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló határozott idejű munkaviszonya valóban lejár, és a határozott idő lejárta folytán automatikusan megszűnik. Ezt támasztja alá a Kúria BH 2021.2.51. számú eseti döntése is, amely hasonló tényállás mellett kimondta, hogy ilyen esetben a határozott időtartamra kötött munkaviszony esetén a munkaviszony a felek erre irányuló akaratnyilatkozata nélkül, objektív körülmények bekövetkezésével automatikusan megszűnik.A helyettesítő továbbfoglalkoztatása érdekében megoldás lehet, ha a helyettesítő munkavállaló munkaszerződését még a fizetés nélküli szabadság megszűnését megelőzően akként módosítják, hogy a munkaviszonya ne szűnjék meg ezen időpontban. Így például a módosítás utalhat a helyettesített munkavállaló újabb gyermekének születésével kapcsolatos távollétre, és ehhez kapcsolhatja a munkaviszony későbbi megszűnését. Az is megoldás lehet, hogy a határozott idő lejártát meghatározott naptári időponthoz kötik. Ennek során figyelemmel kell lenniük arra is, hogy a határozott idejű munkaviszony tartama az öt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4276

4. találat: Belső ellenőrzés - a vezető személye

Kérdés: A polgármesteri hivatalban elkülönült szervezeti egység (ellenőrzési osztály, amely 3 főből áll) feladatkörébe tartozik a belső ellenőrzési tevékenység ellátása. A 370/2011. Korm. rendelet 2. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy. Az ellenőrzési osztály vezetője nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti, végig mentesítve a munkavégzés alól. Afelmentési idő alatt az osztályvezető helyett a munkaköri leírásban kijelölt helyettese elláthatja-e a belső ellenőrzési vezetői feladatokat. vagy megbízható-e ezzel a feladattal? A felmentési idő leteltét követően, ha az osztályon több belső ellenőr is van, és nem kerül sor azonnal új osztályvezető kinevezésére, kijelölhető-e bármelyikük belső ellenőrzési vezetőnek, és ezzel nem sérti-e a hivatkozott rendelkezést a költségvetési szerv vezetője?
Részlet a válaszból: […]felmentési idejét töltő - tehát távol lévő - belső ellenőrzési vezetőt helyettesíteni szükséges. Annak a belső ellenőrnek, akinek a munkaköri leírásában szerepel, hogy a belső ellenőrzési vezetőt távolléte esetén helyettesíti - saját munkaköre mellett vagy helyett -, köteles ellátni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat, a helyettesítést elrendelő munkáltatói utasításban, a munkaköri leírásában, valamint a polgármesteri hivatal belső szabályzataiban (szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, közszolgálati szabályzat) foglaltak szerint. Ez a helyettesítési rend nem sérti a 370/2011. Korm. rendelet 2. §-ának c) pontját, és a Kttv. rendelkezéseivel is összhangban áll.A felmentési idő leteltét követően a belső ellenőrzési vezetői munkakörbe - amennyiben a jegyző nem nevez ki rögtön egy új belépő köztisztviselőt vagy az egyik belső ellenőr kollégát - ideiglenesen továbbra is átirányítható valamelyik belső ellenőr. Figyelemmel arra, hogy a belső ellenőrzési vezetői munkakört - bár ideiglenesen, de - ebben az esetben is betölti egy köztisztviselő, ez az állapot sem sérti a 370/2011. Korm. rendelet 2. §-ának c) pontját.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4260

5. találat: Helyettesítésre létesített határozott idejű munkaviszony - a megszűnés időpontja

Kérdés: Egyik munkavállalónk szült, a helyettesítésére határozott idejű szerződéssel vettünk fel kollégát. A szerződésben úgy állapodtunk meg, hogy a helyettesítendő munkavállaló távollétének - így szülési szabadsága, gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadsága - idejére jön létre a jogviszony, és a helyettesítendő munkavállaló fizetés nélküli szabadságát követő munkába állásának napján szűnik meg. A munkavállalónk egy hónap múlva visszajön, megszünteti a fizetés nélküli szabadságát, viszont utána rögtön a felgyűlt rendes szabadságát fogja tölteni. Mikor szűnik meg a helyettesítő kolléga munkaviszonya, a szabadság első napján vagy a szabadság letelte utáni munkába állás napján?
Részlet a válaszból: […]megfelel, hiszen sem a munkáltató, sem a szerződésben álló munkavállaló akaratától nem függ az, hogy a helyettesítendő munkavállaló a fizetés nélküli szabadságát mikor szünteti meg. Az a fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg [Mt. 133. § (2) bek.], vagy akkor, ha a fizetés nélküli szabadság törvényi tartama eltelt.A Kúria egy ítéletében kifejtette, hogy ha a helyettesített munkavállaló a fizetés nélküli szabadságát követően igénybe veszi a szabadságát, akkor azzal munkába áll; ilyen esetben a munkába állás, mint a határozott idő végét jelentő feltétel megvalósul, és a helyettesítésre létrejött határozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4188

6. találat: Eseti helyettesítések elosztása a tantestületi tagok között

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (5) bekezdése az egy pedagógusnak elrendelhető eseti helyettesítés időkorlátjait állapítja meg. Mivel a szabályban szereplő keretek között elég nagy mozgástere van a munkáltatónak, hogyan kell biztosítanunk az arányos és egyenletes elosztást a nevelőtestület tagjai között? Attól függően ugyanis, milyen órát kell helyettesíteni, eltérő lehet a különböző szakos tanárokkal szembeni munkáltatói elvárás, és ez tantestületünkben feszültséget eredményez.
Részlet a válaszból: […]mozgástere, hiszen az egy tanítási évben egy pedagógusnak elrendelt eseti helyettesítés mértéke - különösen abban az esetben, ha a pedagógusnak egyébként alacsony a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - elvben 0 órától akár 100 órán felüli óraszámig is terjedhet.A 326/2013. Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkáltató a munkatervben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani. Ennek érdekében a tanítás elrendelésénél és az egyéb feladatok szétosztásánál biztosítani kell az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Értelemszerűen erre az eseti helyettesítés elrendelésekor is törekedni kell. Az iskola elsődleges feladata ugyanakkor a nevelés-oktatás, tehát amennyiben a tantestületben rendelkezésre áll a megtartandó órának megfelelő szakos tanár, az a cél, hogy elsősorban ő tartsa meg az eseti helyettesítéssel érintett tanórát. A pedagógusok tekintetében az egyenlő bánásmód követelménye ugyanis nem bármi áron, mereven érvényesül. Ha a pedagógusok közötti megkülönböztetésnek - egyébként a jogszabály által biztosított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4120
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Vezetőváltás az óvodában

Kérdés: Vezetőnk negyven év szolgálati idővel nyugdíjba vonul. Július 31-ig van állományban, utána a munkáltató kiadja a szabadságát, majd nyolc hónap felmentési idő következik, amit a fenntartó engedélyével nem kell munkával töltenie, mentesül a munkavégzés alól, mivel egy munkahelyen töltötte a közalkalmazotti jogviszonyát. A vezetői ciklus második évében van jelenleg. Így számítva 2021. április-május a nyugdíj kezdete. Ilyen esetben törvényileg mikor szabályos a vezetői pozíció meghirdetése, a pályázat kiírása? Én mint helyettes pályázatot szeretnék beadni. A fenntartó közölte, hogy a felmentési idő első négy hónapjában nem vehetünk fel embert, csak a felmentési idő második négy hónapjára. Gondolom, a vezetői feladatok ellátásával engem mint helyettest fognak megbízni. A vezető távolléte - a szabadság, illetve a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés - alatt a vezetői feladatok ellátása a szervezeti és működési szabályzat alapján történik, vagyis a feladataim közé tartozik. Ezt óvodai csoportbeli tevékenységem mellett kell ellátnom, vagy már óvodai csoport vezetése nélkül? A bérezés hogyan alakul, amennyiben vezetői feladatok ellátásával is megbíznak? Ugyanennyi illetményért a plusz vezetői feladatokat el kell látnom? Hatcsoportos óvodáról van szó. A jelenlegi vezetővel harminc éve dolgozunk együtt, én öt éve helyettesként. Együtt vezettük az intézményt, készülve a nyugdíjazására. A folyamat és a díjazás kérdése nem világos számunkra (az óraszámok alakulása, a munkaidő, a vezetői pótlék a szabadságára és a felmentési idejére, vezetői pályázat meghirdetésének ideje).
Részlet a válaszból: […]fenntartó települési önkormányzat jegyzője, más fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja (pályáztató) látja el [326/2013. Korm. rendelet 22. § (1) és (5) bek.]. A köznevelésre irányadó 326/2013. Korm. rendelet 28. §-ának (4) bekezdése értelmében a megüresedett álláshelyekre a pályázatot a megüresedéstől számított harminc napon belül ki kell írni, ha a pályázati kiírás nem mellőzhető. Ez a szabály azonban azt nem zárja ki, hogy már jóval korábban megtörténjék a pályázat kiírása. Ebben a tekintetben az lesz minden valószínűség szerint a meghatározó, hogy a fenntartó milyen módon képzeli el az intézményvezetésre irányuló feladatok ellátását: már a korábbi magasabb vezető távozásának időpontjától (azaz a közalkalmazotti jogviszonya megszűnésétől, praktikusan a nyugdíjba vonulásától) fogva be kívánja tölteni ezt a pozíciót, vagy egy bizonyos ideig azt betöltetlenül hagyja azzal, hogy abban például Önre - mint helyettesre - támaszkodna. Ez esetben az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint nagy valószínűség szerint bizonyos ideig Ön fogja ellátni. A pályázatot mindenesetre az irányadó véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, akkor pedig hatvan napon belül el kell bírálni. Ha pedig a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani [326/2013. Korm. rendelet 23. § (8) bek.]. Összességében pontosan nem lehet megmondani, hogy mikor fogják kiírni a kérdéses pályázatot, hiszen az a pályáztató mérlegelésén múlik.Megjegyezzük, hogy ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezet eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, illetve ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt (erről van szó az intézményvezető nyugdíjba vonulása esetén is), a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül ily módon legfeljebb egy évig láthatók el. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni [326/2013. Korm. rendelet 24. § (1) bek.].A vezető és a magasabb vezető a közalkalmazotti munkaköre mellett látja el a feladatait. Ha a szervezeti és működési szabályzat alapján az Ön feladata az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3800

8. találat: Eseti helyettesítés tervezése az órarendben

Kérdés: Tanítóként dolgozom heti 40 órában egy iskolában, délután napközis órákat is tartok. Az órarend szerint hétfőn és szerdán 5-5, kedden és pénteken 4-4, csütörtökön 7 órám van, emellett hétfőn és szerdán feltételesen 1-1 óra helyettesítésre is be vagyok írva (ha azon a lyukasórán valamelyik osztályban éppen szükséges). Így heti három nap is délután 4-ig bent kell lennem. Megfelel ez a leterheltség a szabályoknak?
Részlet a válaszból: […]nevelést-oktatást előkészítő, neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. A fentiek alapján a heti 40 óra teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusnak heti 22-26 óra közötti óraszámban rendelhető el tanórai foglalkozás, valamint a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja [ún. egyéb foglalkozás, az Nkt. 4. §-ának 5. pontja szerint, amibe a napközi is beletartozik a 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján]. Mivel heti 25 órát ír elő az órarend, az megfelel e szabályoknak. Kivétel ez alól, ha gyakornokként van besorolva, mert számukra csak heti 20 óra írható elő az Nkt. 62. §-ának (11) bekezdése szerint.Ami a helyettesítésre szóló két órát illeti: az órarend ezt feltételesen tartalmazza, tehát ez eleve nem része az Ön neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének. (Elrendelés hiányában ezen időszak alatt a munkahelyén egyéb munkaköri feladatait látja el.) A helyettesítésre az Nkt. 62. §-ának (6) bekezdése alkalmazandó, mely lehetővé teszi, hogy a kötött munkaidőn (heti 32 óra) belül a pedagógusnak eseti helyettesítést kelljen ellátnia. Ez a szabály ad felhatalmazást arra, hogy ne csupán a heti maximum 26 órás neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn belül, hanem azonfelül is sor kerülhessen helyettesítés elrendelésére. A 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (4) bekezdése szerint a pedagógusnak a rá vonatkozó neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása (eseti helyettesítés) akkor rendelhető el, haa) a munkakör nincs betöltve a pályázati eljárás idejére,b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3497

9. találat: Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk helyettesítése céljából határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk. A határozott idő tartama két és fél hónap. A Kjt. 21/A. §-a alapján kötelező a három hónap próbaidő kikötése. Ha a közalkalmazotti jogviszony tartama nem éri el a három hónapot, mennyi próbaidőt köthetünk ki jogszerűen? Lehet-e a közalkalmazott a jogviszonyának egésze alatt próbaidőn, vagy a próbaidő csak a jogviszonynál rövidebb ideig tarthat?
Részlet a válaszból: […]megállapításától. Így nem kell próbaidőt megállapítani többek között a meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetében [Kjt. 21/A. § (4) bek. b) pont]. A helyettesítés céljából létesített közalkalmazotti jogviszony esetében a próbaidő kikötése a Kjt. szerint azonban kötelező. Annak ellenére, hogy a Kjt. általánosságban három hónap próbaidő kikötését rendeli el, annak tartama értelemszerűen nem terjedhet túl a jogviszony időtartamán. Ebből következően a két és fél hónapos közalkalmazotti jogviszony esetén eleve nem lehetséges, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3443

10. találat: Távozó munkavállaló helyettesítése

Kérdés: A kolléganőm felmondott, és nekem kell elvégezni az ő feladatát is. Az új számítógépes rendszert és a munkáját is meg kell tanulnom mindössze egy hónap alatt. Harmincnégy éve dolgozom ennél a cégnél. Mit tehetek? Úgy érzem, nem tudom így tovább végezni a munkámat.
Részlet a válaszból: […]ezt egyértelműen közölje a munkáltatójával, a bizonyíthatóság érdekében írásban. Ezzel lehet ugyanis elkerülni azt is, hogy a munkaszerződés módosítása írásba foglalás nélkül, az Ön ráutaló magatartása mellett teljesedésbe menjen [Mt. 22. § (4) bek.]. Ha azonban a munkakörük azonos volt, nem kizárt, hogy a munkáltató kötelezze Önt arra, az újabb számítógépes rendszert is megismerje, és megtanulja azt használni.Ha a munkáltató csak ideiglenesen kívánja kötelezni Önt arra, hogy eredeti munkaköre mellett a volt munkatárs munkakörét is lássa el, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra irányadó szabályok szerint teheti ezt meg. Átmenetileg kötelezheti akár a munkaszerződéstől eltérő munkakörben történő munkavégzésre is. Az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról ebben az esetben Önt a munkáltatónak tájékoztatnia kell.Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy az Mt. értelmében a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3426
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 29 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést