Helyettesítési díj NOKS munkakörben

Kérdés: Egy ötcsoportos óvodában két dajka is táppénzen (kb. 2-3 hét) van; feladataikat a többi dajka saját munkaidején túl is elvégzi. Milyen módon fizethető ki jogszerűen a munkaidőn túli helyettesítés? Fizethető-e nekik többlettanítási óradíj?
Részlet a válaszából: […] ...esetében van így [Púétv. 79. § (1) bek.]. Mivel a többlettanítás a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn felüli, tartós helyettesítés címén történő foglalkozás-, óratartást jelenti, a NOKS munkakörben dolgozók esetében ez a fogalom nem értelmezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Helyettesítési díj összege – akinek az illetményétől függ

Kérdés: A Kttv. 52. §-ának (4) bekezdése szerinti helyettesítés esetében, amikor betöltetlen köztisztviselői munkakört kell ellátni, hogyan határozható meg a helyettesítők száma és a díj mértéke? Lehetséges-e, hogy egy betöltetlen munkakört akár három fő helyettesítsen a saját illetményének 35%-a, 25%-a és 25%-a mértékéig? Kell-e a helyettesítési díjat úgy értelmezni, hogy az csak 50%-ig terjedhet, azaz vagy egy fő helyettesít 25% és 50% közötti illetményért, vagy maximum két fő 25-25%-ért? A Kttv. 52. §-ának (2) és a (4) bekezdéseiben foglalt helyettesítés esetében az elhatárolás alapja az, hogy a helyettesítőnek a munkakörébe tartozik-e a helyettesítés a munkaköri leírás alapján, vagy sem? Ettől függ, hogy a díjra a helyettesítő a helyettesített vagy a saját illetménye alapján és az első naptól vagy a harminc nap után jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatói jogkör gyakorlója úgy dönt, hogy valamely betöltetlen köztisztviselői munkakör ellátását helyettesítéssel oldja meg, és ezt a feladatot a helyettesítő köztisztviselő részben vagy egészében többletfeladatként látja el, számára helyettesítési díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása – nyugdíj mellett

Kérdés: 2023. szeptember 1. óta öregségi nyugdíjasként dolgozom óvodapedagógus alkalmazásban megbízási szerződéssel egy önkormányzati óvodában, ami 2024. augusztus 31-ig szól. Mivel se szabadság, se más juttatás sem jár, ezért a következő nevelési évben határozott munkaszerződéssel folytatnám a munkát. Kérhetem a munkáltatót, hogy ebben a státuszban foglalkoztasson?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamára vonatkozóan a Púétv. 40. §-ának (1) bekezdése a következőket tartalmazza: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony helyettesítés céljából – egyházi és magán köznevelési intézmény munkáltató esetén egyéb célból is – létesíthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Eszjtv. személyi hatálya – az asszisztensek

Kérdés: A városi önkormányzat – mint háziorvosi praxiskezelő, ezáltal az alapellátás fenntartója – foglalkoztat két ápolónőt/asszisztenst munkaviszony keretében. Egy felnőtt és egy gyermek háziorvosi praxisnál jelenleg helyettes háziorvosi ellátás működik, mivel sajnálatos módon a korábban praktizáló háziorvosok elhaláloztak. A praxisjog megszerzéséig helyettesítésben alkalmaztak egy-egy fő ápolónő/asszisztenst, akikkel munkaszerződést kötött az önkormányzat. Az Eszjtv. vonatkozik-e az asszisztensekre, ezáltal jogosultak-e az Eszjtv. 1/A. melléklete szerinti bértábla alapján béremelésre?
Részlet a válaszából: […] Az Eszjtv. hatálya kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra terjed ki. Ennél az egészségügyi szolgáltatónál – általános szabály szerint – csak egészségügyi szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Rendkívüli munkavégzés vezető állásúak esetén

Kérdés: A túlórát ugyan a vezető állású munkakörben dolgozó munkavállalónak sem kell számfejteni, de ha általános munkarendben heti 40 órára van bejelentve, akkor neki is kell alapbért fizetni a túlmunkára? A prémiumfeladatokat úgy kell kitűzni, hogy a bejelentett munkaidőbe beleférjen annak elvégzése, ha afelett tudja csak elvégezni a munkavállaló, az túlórának minősül? Vagy a prémiumfeladatokat elvégezheti munkaidő felett is túlórapótlék kifizetése nélkül is? A munkahelyi oktatás és az üzemorvosi vizsgálat munkaidőnek, a munkaidő felett túlmunkának minősül?
Részlet a válaszából: […] ...állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészében – helyettesítésére jogosított más munkavállaló. Ezen túl munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Illetménykiegészítés és túlóra egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó intézmény vagyunk. A 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasítás 4.5 pontja alapján többletfeladat ellátásáért eseti illetménykiegészítés fizethető OKFŐ jóváhagyással. Amennyiben ezt a feladatot a rendes munkaidőn túl látja el a munkavállaló, túlórát kell-e utána fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...alapján az illetménykiegészítés meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve a helyettesítést – teljesítéséért állapítható meg. Elő­fordulhat, hogy az így előírt feladatok ellátása nem oldható meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Napi munkaidő maximuma alkalmi munka esetén

Kérdés: Ügyfelem 24 órás készenléti jellegű munkakörben (portás, telepőr) foglalkoztat magánszemélyeket. Az egyik magánszemély megbetegedett. Valószínűleg hosszú távon betegállományban marad. A helyi munkaerőpiaci helyzet nem teszi lehetővé teljes állású kollégával a kiváltását. Ezért helyettesítését egyszerűsített foglalkoztatás keretében tervezi. Ők hasonló munkakörben dolgoznak máshol, és szabadidejükben dolgoznának az ügyfelemnél. A munkaidő reggel hattól következő reggel hatig tartana. Megteheti ezt ilyen módon? Annyi biztos, hogy az Efo-tv. nem tiltja. Viszont az Mt. az egyszerűsített munkaviszonyban maximalizálja a munkaidő hosszát 12 órában. Vonatkozik ez a készenléti jellegű munkára is?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített foglalkoztatásra létesített munkaviszonyban a készenléti jellegű munkakör és a hosszabb teljes munkaidő szabályai nem alkalmazhatók [Mt. 91. §, 92. § (2) bek., 203. § (1) bek. g) és g) pontok]. Annak tehát nincs akadálya, hogy a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Többlettanítási díj az átfedési időre

Kérdés: A Púétv. 130. §-a szerinti átfedési időre járó többlettanítási díj helyes értelmezéséhez szeretnénk segítséget kérni. Jár-e az átfedési időre díjazás azoknak az óvodapedagógusoknak, akik csoportjukban egyedül, dajka vagy pedagógiai asszisztens mellett látják el az óvodapedagógusi feladatokat? (A másik óvodapedagógus álláshely betöltetlen.) Az egymást váltó óvodapedagógusok közül jár-e díjazás az átfedési időre annak, akinek óvodapedagógus párja aznap beteg vagy szabadságon van? Az egymást váltó óvodapedagógusok közül az egyik tartósan beteg. A másik óvónő részére fizetni kell-e az átfedési időre járó többlettanítási díjat és a tartós helyettesítésért többlettanítási óradíjat is, vagy csak a helyettesítésért jár díjazás? Jár-e az átfedési időre járó díjazás és a tartós helyettesítésért díjazás egyszerre?
Részlet a válaszából: […] ...a másik többlettanítási óradíj feltételének, amelyet a Púétv. 101. §-a szabályoz. Kimondva: a pedagógus számára tartós helyettesítésért a kormányrendeletben meghatározott többlettanítási óradíj jár. Itt jegyezzük meg, hogy tartós helyettesítésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Egy cég és egy személy – két jogviszonyban

Kérdés:

Lehetséges-e, hogy egy személy ugyanazon társaság vonatkozásában egyszerre lásson el egy bizonyos munkakört munkaviszony keretében, és a társaság ügyvezetését megbízási jogviszony keretében? Ha lehetséges, ebben az esetben – mivel az ügyvezetés nem munkaviszonyban, hanem megbízási jogviszonyban kerül ellátásra – ezen személy vezető állású munkavállalónak minősül-e? Továbbá, ha ez a személy nem minősül vezető állású munkavállalónak – tekintettel arra, hogy megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést –, a közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészében – helyettesítésére jogosított más munkavállalók vezető állású munkavállalónak minősülnek?

Részlet a válaszából: […] ...vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészében – helyettesítésére jogosított más munkavállaló. Megítélésünk szerint ezt a meghatározást nem lehet szűken értelmezni. Azaz nemcsak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő diploma figyelembevétele a besorolásnál

Kérdés:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő diplomával jelenleg óvodában pedagógiai asszisztensként dolgozom. 2019. augusztus 21. napjától kezdtem óvodában dolgozni pedagógiai asszisztensként 4 órás állásban, akkor még csak érettségivel rendelkeztem, és így a C fizetési osztályba soroltak be. 2021. július 2-án diplomát szereztem csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon. 2022. augusztus 1-jétől átkerültem az intézmény bölcsődei részlegébe kisgyermeknevelő munkakörbe, és ekkor a Pedagógus I. fokozat 02 fizetési kategóriába nyertem besorolást. Ebben a munkakörben 2023. április 15-ig dolgoztam helyettesítés céljából. 2023. április 16-tól átkerültem az intézmény egy másik településen működő óvodai tagintézményébe, újra mint pedagógiai asszisztens. Itt a besorolásom az F fizetési/képzettségi osztály 02 fokozata lett. A jelenlegi munkakörben valóban nem számítható be a diplomám, és nem vagyok jogosult a Pedagógus I. fokozatba sorolásra?

Részlet a válaszából: […] A leírtak alapján ugyanazon intézményen belül több ágazatba tartozó tevékenység ellátására került sor, Ön a köznevelési (óvodai) részlegből átkerült a gyermekjóléti ágazatba tartozó bölcsődébe, majd vissza az óvodába. Az Nkt. szerint a pedagógus-szakképzettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.
1
2
3
16