Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

24 találat a megadott helyettesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eseti helyettesítések elosztása a tantestületi tagok között

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (5) bekezdése az egy pedagógusnak elrendelhető eseti helyettesítés időkorlátjait állapítja meg. Mivel a szabályban szereplő keretek között elég nagy mozgástere van a munkáltatónak, hogyan kell biztosítanunk az arányos és egyenletes elosztást a nevelőtestület tagjai között? Attól függően ugyanis, milyen órát kell helyettesíteni, eltérő lehet a különböző szakos tanárokkal szembeni munkáltatói elvárás, és ez tantestületünkben feszültséget eredményez.
Részlet a válaszból: […]mozgástere, hiszen az egy tanítási évben egy pedagógusnak elrendelt eseti helyettesítés mértéke - különösen abban az esetben, ha a pedagógusnak egyébként alacsony a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - elvben 0 órától akár 100 órán felüli óraszámig is terjedhet.A 326/2013. Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkáltató a munkatervben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani. Ennek érdekében a tanítás elrendelésénél és az egyéb feladatok szétosztásánál biztosítani kell az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Értelemszerűen erre az eseti helyettesítés elrendelésekor is törekedni kell. Az iskola elsődleges feladata ugyanakkor a nevelés-oktatás, tehát amennyiben a tantestületben rendelkezésre áll a megtartandó órának megfelelő szakos tanár, az a cél, hogy elsősorban ő tartsa meg az eseti helyettesítéssel érintett tanórát. A pedagógusok tekintetében az egyenlő bánásmód követelménye ugyanis nem bármi áron, mereven érvényesül. Ha a pedagógusok közötti megkülönböztetésnek - egyébként a jogszabály által biztosított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4120
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Vezetőváltás az óvodában

Kérdés: Vezetőnk negyven év szolgálati idővel nyugdíjba vonul. Július 31-ig van állományban, utána a munkáltató kiadja a szabadságát, majd nyolc hónap felmentési idő következik, amit a fenntartó engedélyével nem kell munkával töltenie, mentesül a munkavégzés alól, mivel egy munkahelyen töltötte a közalkalmazotti jogviszonyát. A vezetői ciklus második évében van jelenleg. Így számítva 2021. április-május a nyugdíj kezdete. Ilyen esetben törvényileg mikor szabályos a vezetői pozíció meghirdetése, a pályázat kiírása? Én mint helyettes pályázatot szeretnék beadni. A fenntartó közölte, hogy a felmentési idő első négy hónapjában nem vehetünk fel embert, csak a felmentési idő második négy hónapjára. Gondolom, a vezetői feladatok ellátásával engem mint helyettest fognak megbízni. A vezető távolléte - a szabadság, illetve a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés - alatt a vezetői feladatok ellátása a szervezeti és működési szabályzat alapján történik, vagyis a feladataim közé tartozik. Ezt óvodai csoportbeli tevékenységem mellett kell ellátnom, vagy már óvodai csoport vezetése nélkül? A bérezés hogyan alakul, amennyiben vezetői feladatok ellátásával is megbíznak? Ugyanennyi illetményért a plusz vezetői feladatokat el kell látnom? Hatcsoportos óvodáról van szó. A jelenlegi vezetővel harminc éve dolgozunk együtt, én öt éve helyettesként. Együtt vezettük az intézményt, készülve a nyugdíjazására. A folyamat és a díjazás kérdése nem világos számunkra (az óraszámok alakulása, a munkaidő, a vezetői pótlék a szabadságára és a felmentési idejére, vezetői pályázat meghirdetésének ideje).
Részlet a válaszból: […]fenntartó települési önkormányzat jegyzője, más fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja (pályáztató) látja el [326/2013. Korm. rendelet 22. § (1) és (5) bek.]. A köznevelésre irányadó 326/2013. Korm. rendelet 28. §-ának (4) bekezdése értelmében a megüresedett álláshelyekre a pályázatot a megüresedéstől számított harminc napon belül ki kell írni, ha a pályázati kiírás nem mellőzhető. Ez a szabály azonban azt nem zárja ki, hogy már jóval korábban megtörténjék a pályázat kiírása. Ebben a tekintetben az lesz minden valószínűség szerint a meghatározó, hogy a fenntartó milyen módon képzeli el az intézményvezetésre irányuló feladatok ellátását: már a korábbi magasabb vezető távozásának időpontjától (azaz a közalkalmazotti jogviszonya megszűnésétől, praktikusan a nyugdíjba vonulásától) fogva be kívánja tölteni ezt a pozíciót, vagy egy bizonyos ideig azt betöltetlenül hagyja azzal, hogy abban például Önre - mint helyettesre - támaszkodna. Ez esetben az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint nagy valószínűség szerint bizonyos ideig Ön fogja ellátni. A pályázatot mindenesetre az irányadó véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, akkor pedig hatvan napon belül el kell bírálni. Ha pedig a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani [326/2013. Korm. rendelet 23. § (8) bek.]. Összességében pontosan nem lehet megmondani, hogy mikor fogják kiírni a kérdéses pályázatot, hiszen az a pályáztató mérlegelésén múlik.Megjegyezzük, hogy ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezet eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, illetve ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt (erről van szó az intézményvezető nyugdíjba vonulása esetén is), a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül ily módon legfeljebb egy évig láthatók el. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni [326/2013. Korm. rendelet 24. § (1) bek.].A vezető és a magasabb vezető a közalkalmazotti munkaköre mellett látja el a feladatait. Ha a szervezeti és működési szabályzat alapján az Ön feladata az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3800

3. találat: Eseti helyettesítés tervezése az órarendben

Kérdés: Tanítóként dolgozom heti 40 órában egy iskolában, délután napközis órákat is tartok. Az órarend szerint hétfőn és szerdán 5-5, kedden és pénteken 4-4, csütörtökön 7 órám van, emellett hétfőn és szerdán feltételesen 1-1 óra helyettesítésre is be vagyok írva (ha azon a lyukasórán valamelyik osztályban éppen szükséges). Így heti három nap is délután 4-ig bent kell lennem. Megfelel ez a leterheltség a szabályoknak?
Részlet a válaszból: […]nevelést-oktatást előkészítő, neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. A fentiek alapján a heti 40 óra teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusnak heti 22-26 óra közötti óraszámban rendelhető el tanórai foglalkozás, valamint a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja [ún. egyéb foglalkozás, az Nkt. 4. §-ának 5. pontja szerint, amibe a napközi is beletartozik a 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján]. Mivel heti 25 órát ír elő az órarend, az megfelel e szabályoknak. Kivétel ez alól, ha gyakornokként van besorolva, mert számukra csak heti 20 óra írható elő az Nkt. 62. §-ának (11) bekezdése szerint.Ami a helyettesítésre szóló két órát illeti: az órarend ezt feltételesen tartalmazza, tehát ez eleve nem része az Ön neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének. (Elrendelés hiányában ezen időszak alatt a munkahelyén egyéb munkaköri feladatait látja el.) A helyettesítésre az Nkt. 62. §-ának (6) bekezdése alkalmazandó, mely lehetővé teszi, hogy a kötött munkaidőn (heti 32 óra) belül a pedagógusnak eseti helyettesítést kelljen ellátnia. Ez a szabály ad felhatalmazást arra, hogy ne csupán a heti maximum 26 órás neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn belül, hanem azonfelül is sor kerülhessen helyettesítés elrendelésére. A 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (4) bekezdése szerint a pedagógusnak a rá vonatkozó neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása (eseti helyettesítés) akkor rendelhető el, haa) a munkakör nincs betöltve a pályázati eljárás idejére,b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3497

4. találat: Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk helyettesítése céljából határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk. A határozott idő tartama két és fél hónap. A Kjt. 21/A. §-a alapján kötelező a három hónap próbaidő kikötése. Ha a közalkalmazotti jogviszony tartama nem éri el a három hónapot, mennyi próbaidőt köthetünk ki jogszerűen? Lehet-e a közalkalmazott a jogviszonyának egésze alatt próbaidőn, vagy a próbaidő csak a jogviszonynál rövidebb ideig tarthat?
Részlet a válaszból: […]megállapításától. Így nem kell próbaidőt megállapítani többek között a meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetében [Kjt. 21/A. § (4) bek. b) pont]. A helyettesítés céljából létesített közalkalmazotti jogviszony esetében a próbaidő kikötése a Kjt. szerint azonban kötelező. Annak ellenére, hogy a Kjt. általánosságban három hónap próbaidő kikötését rendeli el, annak tartama értelemszerűen nem terjedhet túl a jogviszony időtartamán. Ebből következően a két és fél hónapos közalkalmazotti jogviszony esetén eleve nem lehetséges, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3443

5. találat: Távozó munkavállaló helyettesítése

Kérdés: A kolléganőm felmondott, és nekem kell elvégezni az ő feladatát is. Az új számítógépes rendszert és a munkáját is meg kell tanulnom mindössze egy hónap alatt. Harmincnégy éve dolgozom ennél a cégnél. Mit tehetek? Úgy érzem, nem tudom így tovább végezni a munkámat.
Részlet a válaszból: […]ezt egyértelműen közölje a munkáltatójával, a bizonyíthatóság érdekében írásban. Ezzel lehet ugyanis elkerülni azt is, hogy a munkaszerződés módosítása írásba foglalás nélkül, az Ön ráutaló magatartása mellett teljesedésbe menjen [Mt. 22. § (4) bek.]. Ha azonban a munkakörük azonos volt, nem kizárt, hogy a munkáltató kötelezze Önt arra, az újabb számítógépes rendszert is megismerje, és megtanulja azt használni.Ha a munkáltató csak ideiglenesen kívánja kötelezni Önt arra, hogy eredeti munkaköre mellett a volt munkatárs munkakörét is lássa el, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra irányadó szabályok szerint teheti ezt meg. Átmenetileg kötelezheti akár a munkaszerződéstől eltérő munkakörben történő munkavégzésre is. Az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról ebben az esetben Önt a munkáltatónak tájékoztatnia kell.Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy az Mt. értelmében a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3426

6. találat: Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák

Kérdés: Angoltanárként dolgozom egy általános iskolában, napi négyórás részmunkaidőben. Gyakornokként vagyok besorolva. Az előző évben hetente 11 órát tartottam, ezt most ősztől felemelték heti 15 órára, arra hivatkozva, hogy másként nem tudják megoldani a tantárgyfelosztás szerinti órák megtartását. Szabályos ez?
Részlet a válaszból: […]20 órában foglalkoztatott pedagógusnak heti 10 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő rendelhető el.Ezenfelül is sor kerülhet tanórák tartására, de csak eseti helyettesítés alapján. Ennek szabályait a 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (4)-(5) bekezdése tartalmazza. A pedagógusnak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, haa) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, vagyb) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember, vagyc) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.Az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma ilyen esetben egy tanítási napon a két, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel, oktatással lekötött munkaidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3392

7. találat: Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása

Kérdés: A munkaszerződésem szerint: "Munkáltató határozott időre alkalmazza a munkavállalót XY kolléganő távollétének idejére, előreláthatólag 2018. február 27. napjáig." A kolléganő várhatóan ekkor jött volna vissza gyermeke mellől dolgozni, de idén januárban bejelentette, hogy újból babát vár augusztus elejére. Ilyen esetben automatikusan módosul a határozott idejű szerződésem, azaz tovább dolgozhatok a kolléganő visszatértéig? Ha mégsem szeretnék tovább dolgozni, akkor felmondhatok, illetve a munkáltatóm felmondhat nekem?
Részlet a válaszból: […]Újabb szerződést nem kell kötni, de a felek kölcsönös együttműködési kötelezettségére tekintettel [Mt. 6. § (2) bek.] célszerű ezt előre tisztázni a munkáltatóval, és írásban kérni egy újabb tájékoztatást a kolléganő várható visszatéréséről. Megjegyezzük, a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet ekkor sem haladhatja meg.A határozott idejű munkaszerződést lejárat előtt a felek felmondhatják, de csak a törvényben meghatározott indokokból. A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, vagy a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66. § (8) bek.]. Ilyenkor a munkavállalót a felmondási idő és a végkielégítés az általános (a határozatlan idejű munkaviszonyra vonatkozó) szabályok szerint illeti meg. A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3206

8. találat: Helyettesítési díj

Kérdés: Műszakvezetői beosztásban dolgozom a munkahelyemen. Munkaterületem sajátossága, hogy itt csak képzett gépkezelők dolgoznak, azaz hiányzásuk esetén helyettesítésüket diákkal, lízingelt munkaerővel nem lehet megoldani. Ez évben az ilyen hiányzások miatt én a műszakvezetői munkaköröm mellett nagyon sok munkanapon keresztül helyettesítettem az egyik beosztottamat. Jár-e nekem ezért helyettesítési díj?
Részlet a válaszból: […]negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell [Mt. 53. § (1)-(2) bek.].A díjazási kérdéseket illetően a törvény csak annyit rögzít, hogy a munkavállaló a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás idejére az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult [Mt. 53. § (5) bek.]. Azaz, ha a helyettesített munkakörre magasabb alapbér jár, a helyettesítés tartamára ez az alapbér illeti meg a munkavállalót. Mivel a kérdés szerint a munkavállaló a beosztottját helyettesítette, minden bizonnyal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3176

9. találat: Nyugdíjas logopédus foglalkoztatása

Kérdés: Óvodánk egyik (volt) dolgozójának ügyében kérem segítségüket. Logopédus kolléganőnkről váratlanul kiderült, hogy veszélyeztetett terhes. A nevelési év közben lehetetlen szakszerű, aktív korú helyettest találni. Volna viszont lehetőségünk arra, hogy egy volt kolléganőnk nyugdíj mellett visszajöjjön dolgozni, határozott időre, részmunkaidőben. Létesíthetünk-e vele közalkalmazotti jogviszonyt vagy megbízási szerződést?
Részlet a válaszból: […]óraadóként legfeljebb heti 10 óra vagy foglalkozás megtartására is lehet pedagógust alkalmazni. A kinevezést vagy megbízási szerződést a munkáltatónak (és nem a fenntartónak) kell a helyettessel megkötni, akár határozott időre vagy részmunkaidőre szólóan is.Más kérdés, hogy ilyen esetben a Tny. nyugdíjfolyósítás szüneteltetésére vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. A következmények attól függnek, nyugdíjas kolléganőjük öregségi nyugdíjban vagy a nők 40 éves szolgálati ideje alapján megállapított nyugdíjában részesül-e. A Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban áll. A megbízási jogviszonyt ez a törvényhely nem zárja ki. A Tny. 83/B. §-ának (1) bekezdése pedig az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, legalább 40 éves biztosítási jogviszonnyal rendelkező nők által igénybevehető öregségi nyugdíj esetében bármilyen egyéb biztosítással járó jogviszonyban (tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2431

10. találat: Pedagógus szakmai gyakorlati idejének számítása

Kérdés: 1994-től a városi önkormányzatnál oktatási referensként álltam köztisztviselői jogviszonyban, pedagógus végzettségem alapján. Közreműködtem a fenntartói felügyeleti és a szakmai törvényességi felügyeleti feladatok ellátásában. Tavaly kerültem át a szakszolgálati intézményhez. Pedagógus besorolásomhoz, a minősítő eljárásban való részvételemhez lenne szükségem ezeknek az időknek a szakmai gyakorlatként való figyelembevételére, amire tudtom szerint minisztériumi igazolás alapján van lehetőségem. Kérhetem-e az igazolás kiadását?
Részlet a válaszból: […]irányítása az Nkt. 77. §-ának (1) bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszter (emberi erőforrások minisztere) feladata. Az ún. ágazati irányító hatásköre kiterjed az Nkt. hatálya alá tartozó valamennyi tevékenységre, függetlenül attól, hogy a tevékenységet milyen intézményben, szervezetben látják el, vagy hogy ki az intézmény fenntartója. Az irányító hatáskörbe tartoznak az Nkt. 77. §-ának (2) bekezdése által felsoroltak, például a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatával, a tankönyvkiadással, a pedagógiai munka szakmai értékelésével, az állami fenntartású köznevelési intézmények létrehozásával, átszervezésével, megszüntetésével stb. kapcsolatos feladatok.Az "országos" jelző az illetékességi kör terjedelmére utal, az ágazati irányítási feladatokat a miniszter az ország valamennyi köznevelési intézménye és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2348
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 24 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést