Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazotti jogviszony - határozottból esetleg határozatlan időre

Kérdés: A Kjt. alapján határozott idejű munkaviszonyt létesítettem, 2019. augusztusig, de akit helyettesítettem, egy évvel előbb, 2018. augusztusban visszajött. Engem erről írásban nem tájékoztattak, a szerződésem nem szüntették meg, nem módosították. 2019 februárjában egy másik kolléga helyettesítésére bíztak meg szintén határozott munkaszerződéssel. Az első szerződésem célja lejárt a kolléga visszatérésével, kérdésem, hogy ebben az esetben, mivel tovább foglalkoztattak, a szerződésem miért nem vált határozatlanná, illetve hogy érdemes-e ezzel kapcsolatban panaszt benyújtani?
Részlet a válaszból: […]meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesíthető határozott időre történő kinevezéssel. A közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre történő kinevezés nem felel meg az előzőekben felsorolt feltételeknek [Kjt. 21. § (1)-(2) és (5) bek.].Megállapítható, hogy az eredeti kinevezés érvényes volt, és - amint ez a tényállásból kitűnik - nem a helyettes visszatérését, hanem 2019 augusztusát határozták meg a határozott idő lejártának. Az, hogy az a közalkalmazott, akit eredetileg Ön helyettesített, korábban - 2018 augusztusában - visszatért, és az Ön közalkalmazotti jogviszonya kifejezetten a helyettesítés céljával létesült egy meghatározott időpontig, megítélésünk szerint adott esetben eredményezhette azt, hogy a közalkalmazotti jogviszonyát ezt követően határozatlan idejűnek kellene tekinteni. Ezt követően azonban 2019 februárjában egy másik kolléga helyettesítése céljából újabb kinevezést kapott határozott időre. Így még ha el is fogadnánk, hogy az Ön közalkalmazotti jogviszonya határozatlan idejűvé vált, azt minden valószínűség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3798

2. találat: Japán tanár magyar katedrán - a foglalkoztatás előfeltételei

Kérdés: Japán állampolgárt szeretnénk foglalkoztatni a felsőoktatásban oktatói munkakörben határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, helyettesítés céljából. Információink szerint első körben munkaerőigény-bejelentést, valamint munkavállalási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a munkáltatónak az illetékes kormányhivatal felé. Mik azok a további intézkedések, amelyeket egy ilyen foglalkoztatás esetében meg kell tennie a munkáltatónak, illetve a leendő munkavállalónak? Mi az, amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy helyesen járjon el a foglalkoztató (egészségbiztosítás, tartózkodási engedély, szakképzettséget igazoló dokumentumok honosítása stb.)?
Részlet a válaszból: […]feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban előírt alkalmazási (pl. a Kjt. szerinti) feltételeknek megfeleljen. E szerint, mivel közalkalmazotti jogviszonyban történik majd a foglalkoztatás, a japán állampolgárral szemben is kell érvényesíteni a Kjt. 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételeket (így többek között a büntetlen előélet követelményét).A munkavállalási engedély iránti kérelemhez általában csatolni kell - többek közt - a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, az iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását, a fentiekben írt jogosultság feltételeinek fennállását igazoló adatokat, okiratokat, valamint azok hiteles magyar fordítását [1445/2013. Korm. rendelet 12. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy amennyiben a szakképzettség vagy végzettség megfelelősége tekintetében kétség merül fel, a kormányhivatal a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot megkeresi annak igazolása érdekében, hogy a diploma honosításához vagy elismeréséhez szükséges feltételek fennállnak-e [445/2013. Korm. rendelet 12. § (2) bek.].b) A tartózkodási engedély kiadásáról általános szabály szerint az idegenrendészeti hatóságok közül a főigazgatóság igazgatósága (regionális igazgatóság) dönt [114/2007. Korm. rendelet 45. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet általában annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik [114/2007. Korm. rendelet 47. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát. A kérelem mellékleteit egyebekben a jogszabály pontosan meghatározza [114/2007. Korm. rendelet 47. § (7)-(8) bek.].c) Mivel az említett harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot minden bizonnyal meghaladja, köteles a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek nem minősülő szálláshelyének bejelentésére. A bejelentési kötelezettséget a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell teljesíteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. A bejelentőlapot az úti okmány adataival egyezően kell kiállítani, és a szálláshely bejelentésére kötelezettnek, valamint a szállásadónak alá kell írnia [114/2007. Korm. rendelet 155. § (1)-(3) bek.].d) A biztosítási jogviszony kapcsán be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz is bizonyos adatokat. A munkáltató - adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével - az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a társadalombiztosítási azonosító jelét (tajszámát), a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni (Art 1. melléklet 3. pont és 3.1 alpont).A tajszámot (kártyát) a munkáltató bármelyik kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, valamint - Pest megye, illetve Budapest vonatkozásában - Budapest[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3693

3. találat: Határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkavállaló vagy közalkalmazott által

Kérdés: Határozott idejű közalkalmazott vagyok, a szerződésem öt évre szól, illetve az EU-s projekt lezárásáig. A béremet 100%-ban a projekt terhére kapom. Az öt év 2020 novemberében fog lejárni. Állást szeretnék változtatni, a kérdésem, hogy ha meg kívánom szüntetni ezt a munkaviszonyt, mennyi felmondási idővel kell számolnom?
Részlet a válaszból: […]ha ismernénk a közalkalmazotti kinevezését vagy - amennyiben ezzel rendelkezik - a munkaszerződését. A pontos válasz megadásához azt is tudni kellene, hogy vonatkozik-e Önre olyan kollektív szerződés, amely esetleg az általánostól eltérő mértékű felmondási, illetőleg felmentési időről rendelkezik, vagy van-e a munkaszerződésében, illetve a kinevezésben erre vonatkozó különös megállapodás. Az alábbiakban ezekre tekintettel a kérdést egyfelől megválaszoljuk a Kjt. szabályai alapján, másfelől az Mt. rendelkezései szerint. Míg az első eset arra vonatkozik, ha Ön közalkalmazotti jogviszonyban áll, a második arra, ha Mt. szerinti munkaszerződéssel rendelkezik.Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén azt írásban indokolt lemondással akkor szüntetheti meg, ha annak indoka olyan ok, amely az Ön számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Kjt. 27. § (1) bek.]. Azt megítélni, hogy az Ön esetében van-e ilyen indok (pl. az egészségi állapotában vagy a magánéletében bekövetkezett jelentős változás, melynek folytán már nem tudja ellátni a munkáját, vagy az aránytalan sérelmet jelentene-e), a rendelkezésre álló információk alapján nem tudjuk. Ez esetben a lemondási idő két hónap, melynek egy részére, vagy annak egészére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3639

4. találat: Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk helyettesítése céljából határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk. A határozott idő tartama két és fél hónap. A Kjt. 21/A. §-a alapján kötelező a három hónap próbaidő kikötése. Ha a közalkalmazotti jogviszony tartama nem éri el a három hónapot, mennyi próbaidőt köthetünk ki jogszerűen? Lehet-e a közalkalmazott a jogviszonyának egésze alatt próbaidőn, vagy a próbaidő csak a jogviszonynál rövidebb ideig tarthat?
Részlet a válaszból: […]megállapításától. Így nem kell próbaidőt megállapítani többek között a meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetében [Kjt. 21/A. § (4) bek. b) pont]. A helyettesítés céljából létesített közalkalmazotti jogviszony esetében a próbaidő kikötése a Kjt. szerint azonban kötelező. Annak ellenére, hogy a Kjt. általánosságban három hónap próbaidő kikötését rendeli el, annak tartama értelemszerűen nem terjedhet túl a jogviszony időtartamán. Ebből következően a két és fél hónapos közalkalmazotti jogviszony esetén eleve nem lehetséges, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3443

5. találat: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése

Kérdés: 2016. május 17-től vezető gondozó vagyok, közalkalmazottként. 2016. december 31-ével a szerződésem lejárt. A munkámhoz kell a szociális asszisztensi végzettség, melynek megszerzését elkezdtem. Nem hosszabbítják meg a kinevezésemet, mivel nem fejeztem be az iskolát, vagyis olyan dolgozót vesznek föl, aki már megszerezte a képesítést. Felmentési idő nincsen?
Részlet a válaszból: […]határozatlan idejűnek kell tekinteni [Kjt. 21. § (5) bek.]. Először tehát ezt kell megvizsgálni; ha ez alapján megállapítást nyer, hogy nem más közalkalmazott helyettesítésére, illetve egyes feladatok ellátására vették fel Önt határozott időre, kinevezése határozatlan időre létrejöttnek tekintendő. Ebben az esetben nem is "járhat le a szerződése", megszüntetése a munkáltató részéről csak felmentéssel vagy - az Ön beleegyezésével - közös megegyezéssel lehetséges. Ha a határozott idejű kinevezés előbb említett feltételei nem állnak fenn, és munkáltatója nem ismeri el a határozott idő kikötésének érvénytelenségét, más lehetőség hiányában meg kell fontolnia, fordul-e keresettel a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz.Ha jogszerűen alkalmazták Önt határozott időre, közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2859

6. találat: Közfoglalkoztatás és közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: 8 órás határozott idejű közfoglalkoztatotti jogviszony mellett lehetséges-e még egy 8 órás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni? A két tevékenység egy időben van, de egyik kapcsolódik a másikhoz.
Részlet a válaszból: […]álláskereső, vagy az Mmtv. szerinti rehabilitációs ellátásban részesül. Mivel az Flt. szerint az minősül álláskeresőnek, aki - az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével - munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat [Flt. 58. § (5) bek. d) pont],
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1854

7. találat: Határozott idejűvé módosított közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Ikrekkel vagyok GYES-en még egy évig (addig kértem fizetés nélküli szabadságot). Eredetileg határozatlan időre foglalkoztatott pedagógus voltam, tavaly azonban a kinevezésem módosításával részmunkaidős lettem, határozott időre foglalkoztatva, mivel akkor átmenetileg visszamentem GYES mellett dolgozni heti 10 órában. A GYES alatt összegyűlt szabadságomat még nem tudtam kivenni. A tanév végén lejárt a határozott idő, amit nyárra nem hosszabbítottak meg, de szeptembertől visszamegyek dolgozni ugyanígy GYES mellett részmunkaidőben, ismét egy tanévre. Úgy tűnik, véglegesen megszűnt a munkaviszonyom a tanév végén, megkaptam a T-kiskönyvem is. Így nem folyamatos a munkaviszonyom a kihagyott nyár miatt, de erről senki sem tájékoztatott. Mit tudok tenni? Mi van a GYES alatt felhalmozott szabadságaimmal? Ki tudom még venni szeptembertől? Az ismételt munkába álláskor hány órában mehetek vissza továbbra is GYES mellett?
Részlet a válaszból: […]támadhatta volna meg arra hivatkozva, hogy arra tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés útján vették rá. Az erre nyitva álló határidő azonban jelen esetben már eltelt. Így a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynak a tanév végén történő megszűnése jogszerű volt. Viszont amikor a közalkalmazotti jogviszony a határozott idő lejárta miatt a tanév végén megszűnt, az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése alapján a ki nem adott szabadságot a munkáltatónak pénzben meg kellett volna váltania. Ha ez nem történt meg, akkor a pénzbeni megváltás összege a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított 3 éven belül akár a bíróságtól is követelhető.Szeptembertől új kinevezéssel új közalkalmazotti jogviszony létesül azonos felek között, amelynek a korábbi közalkalmazotti jogviszonnyal semmiféle folytonossága nincs, így az előző jogviszonyban járó szabadságot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1446

8. találat: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a fizetés nélküli szabadság alatt?

Kérdés: Ápoló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottunk határozott idejű jogviszonyban áll, mely a gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadsága alatt le fog járni. Vajon jogszerűen lehetséges-e ismételten határozott időre meghosszabbítani a határozott idejű jogviszonyát a fizetés nélküli szabadságának ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosítandó akkor is, ha a közalkalmazott hozzájárul a prémium­évek programban történő részvételéhez. Értelemszerűen ugyanezek a szabályok vonatkoznak a már fennálló közalkalmazotti jogviszony módosítására is. Felvetődik a kérdés, vajon helyettesíthet-e a gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság miatt távol lévő közalkalmazott egy másik közalkalmazottat, illetve végezhet-e meghatározott munkát, elláthat-e egy bizonyos feladatot az, aki eleve mentesítve van a munkavégzés alól? Ezen aggályok alapján megítélésünk szerint arra lehet következtetni, hogy - noha bármikor lehetőség van arra, hogy a felek közös megegyezéssel módosítsák a kinevezést (l. az Mt. Kjt. tekintetében is irányadó 82. §-át), az Ön által vázolt esetben nem lehet jogszerűen határozott időre meghosszabbítani a közalkalmazott kinevezését, mivel ebben az esetben nem beszélhetünk helyettesítésről, meghatározott munka elvégzéséről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 913

9. találat: Megszakítható-e a felmentési idő?

Kérdés: A nyár végén nyugdíjjogosultság miatt felmentettük az egyik kémiatanárunkat. Január végéig felmentési idejét tölti. Időközben azonban kiderült, hogy az iskola másik kémiatanára hosszabb betegállományba megy. Kinevezhetjük-e határozott időre a felmentési idejét töltő tanárt a másik kolléga helyettesítésének idejére?
Részlet a válaszból: […]alakítására, vagy, ha ebbe a közalkalmazott nem egyezik bele, ismét fel kell őt menteni. A Kjt. ugyanis kifejezetten és egyértelműen kimondja, hogy a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet (Kjt. 42. §). Ez a tilalom vonatkozik a határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyra, illetve a felmentési idejét töltő közalkalmazottra is. E tilalom továbbá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 896