Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott hallgatói jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaszerződés és hallgatói munkaszerződés

Kérdés: Van-e lehetősége arra a munkáltatónak, hogy a munkavállalójával a munkaszerződése mellett hallgatói szerződést kössön olyan szakmai gyakorlat letöltésére, amely a munkavállaló munkakörébe nem tartozik bele? Ebben az esetben a 230/2012. Korm. rendelet 17. §-ának (3) bekezdésében foglalt korlátozások hogyan fognak működni? Hogyan valósítható meg egymás mellett a munkaszerződés és a hallgatói munkaszerződés?
Részlet a válaszból: […]eltérésekkel alkalmazandó, így-rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,-a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a 8 órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egyheti munkaidőkeretet lehet elrendelni,-a hallgató számára legalább 12 óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,-próbaidő nem köthető ki,-az Mt. - egyenlőtlen munkaidő-beosztáshoz kapcsoló - 105. §-ának (2) bekezdésében és 106. §-ának (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók [230/2012. Korm. rendelet 17. § (3) bek.].Noha a kérdésével kapcsolatban tételes kizáró szabályt nem tartalmaz sem az Mt., sem a 230/2012. Korm. rendelet, álláspontunk szerint ugyanazon felek nem létesíthetnek egymással több párhuzamos munkaviszonyt - még akkor sem, ha az eltérő munkakörökre vonatkozik, illetve, ha az egyik munkaviszonyt ún. hallgatói munkaszerződés hozza létre. A felek között fennálló két munkaviszony ugyanis könnyen a munkajogi rendelkezések megkerülésére vezethetne [Mt. 27. § (1)-(2) bek.]. Mindez különösen akkor lenne problematikus, ha a munkavállaló munkaviszonya teljes munkaidőre szól, amely mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4311

2. találat: Hallgatók - bérlet és szabadságmegváltás

Kérdés: Duális hallgatóknak milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet? Duális hallgató jogviszonya esetén melyek a szabadságmegváltás feltételei?
Részlet a válaszból: […]szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult [253. § (2) bek.].E rendelkezések alapján a hallgatónak helyi bérlet egyéb juttatásként, a saját munkavállalókkal azonos módon adható, amely juttatás mértéke nem haladhatja meg a 2021-es minimálbért, a 167 000 Ft-ot. (A jogszabály nem egyértelmű a tekintetben, hogy ez a keretösszeg az egyéb juttatás éves vagy havi mértékére vonatkozik-e; az összeg nagysága azt látszik alátámasztani, hogy éves összeg volt a jogalkotó feltehető akarata.) Itt jegyezzük meg, hogy bár 2021. január 1-jén még a 2020-as minimálbér, 161 000 Ft volt hatályban, hiszen a vonatkozó 20/2021. Korm. rendelet csak február 1-jétől hatályos, azonban a 12/2020. Korm. rendelet elő­írja, hogy ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér az alapja, ott a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni, már a 2021-es összeg alapján.A távolsági bérlet kérdése az előzőekben írtaktól eltér, hiszen abban az esetben, ha a munkavállaló lakóhelye a munkáltató telephelyétől eltérő helységben található, a napi munkába járáshoz és a hétvégi hazautazáshoz a 39/2010. Korm. rendelet szerint jogosult támogatásra. E szerinta) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,c) elővárosi vasúton (HÉV-en),d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy réventörténő közlekedés esetén a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a (2020-ban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4089

3. találat: Passzív féléves, 25 év alatti diákok foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztatható-e iskolaszövetkezeti munkaviszonyban a passzív féléves, 25 év alatti diák?
Részlet a válaszból: […][Tbj-tv. 5. § (1) bek. b) pont], illetve az ilyen jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkáltatót nem terheli a szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettsége [Szocho. tv. 455. § (2) bek. b) pont, 455. § (3) bek. b) pont].A jogalkotó ugyanakkor nem módosította az iskolaszövetkezeti munkaviszonyra vonatkozó munkajogi szabályokat. Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető [Mt. 223. § (1) bek.]. A hallgatói jogviszonyukat szüneteltető tanulók, hallgatók vonatkozásában a jogszabály nem tartalmaz külön rendelkezéseket. A tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt a hallgatói jogviszony fennáll, csak az abból származó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2384

4. találat: Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszból: […]nem tanulhat tovább [Köznevtv. 52. § (2) bek. c)-d) pontok]. A felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszony létrejöttét az Nft. 39. §-ának (3) bekezdése akként szabályozza, hogy a hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Ez azt jelenti, hogy ha a középfokú oktatási intézményben végzett tanuló továbbtanul, akkor az érettségi vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik a tanulói jogviszonya. A hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézménnyel azonban csak a beiratkozással jön létre. A kettő között így van egy olyan rövid időszak, amelyben semmilyen oktatási intézménnyel nem áll fenn tanulói/hallgatói jogviszony. Ebben az átmeneti időszakban a munkavállaló iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nem állhat.A hallgatói jogviszony szüneteléséről az Nft. 45. §-a rendelkezik, amely a szünetelés több esetét is meghatározza. Fontos, hogy a hallgatói jogviszony a szünetelés ideje alatt is fennáll. Tehát a nappali tagozatos hallgató akkor is állhat iskolaszövetkezeti munkaviszonyban, ha hallgatói jogviszonya szünetel. Mivel azonban a hallgató a szünetelés időtartama alatt nem folytat nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat, a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg, vagyis nem tekinthető az "iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagjának". Ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1727