Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott gyakornok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyakornok pedagógus - munkahelyváltás

Kérdés: Jelenleg első munkahelyemen pedagógusi gyakornoki időmet töltöm. Minősítésem 2021-ben lenne. Válthatok-e iskolát a gyakornoki időm alatt? Egy másik iskolába szeretnék átmenni, de nem tudom, hogy ez lehetséges-e.
Részlet a válaszból: […]létesítésekor még nincs két év szakmai gyakorlata, azt "Gyakornok" fokozatba kell sorolni, és két év gyakornoki időt szükséges számára kikötni. Ebbe azonban be kell számítani az új jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlat idejét is, az új munkahelyen tehát a két évből hátralevő időt kell a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítővizsga között kevesebb mint egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésére kérésének megfelelő mértékben, de legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani. Így a 2021-ben történő minősítésben való részvétel megvalósulhat a munkahelyváltás ellenére is. Megjegyezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3766
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás

Kérdés: Az Nkt. lehetővé teszi, hogy gyakornokként foglalkoztassunk olyan személyt, aki abszolutóriummal rendelkezik, és a pedagógusdiplomáját csak azért nem kapta még meg, mert hiányzik a szükséges nyelvvizsgája. Alkalmazhatunk-e ilyen személyt óraadóként is, megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszból: […]kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A normaszöveg egyértelműen közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt említ. Továbbá rendelkezik a gyakornokként történő besorolásról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3765
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Gyakornok szabadsága - jogviszonyfüggő

Kérdés: A gyakornok kollégáknak a szabadságokat ugyanúgy kell megállapítani, mint egy rendes munkavállaló esetében?
Részlet a válaszból: […]gyakornok munkaviszonyban áll, és csak a munkaköre gyakornok, akkor rá is teljes egészében az Mt. szabályai irányadók, ideértve természetesen a szabadságra vonatkozó rendelkezéseket is. Ha a gyakornok foglalkoztatására hallgatói munkaszerződés keretében, felsőoktatási hallgatóként kerül sor, akkor is az Mt. szabályai alkalmazandók a szabadság vonatkozásában [Nftv. 44. § (2) bek.]. A gyakornok dolgozhat iskolaszövetkezettel létesített tagi jogviszony alapján is, amely esetben viszont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3651
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása

Kérdés: A nyelvvizsga nélkül foglalkoztatott gyakornok óvodapedagógus gyakornoki ideje két év után letelt (2018. IX. 26-án). Ez alatt az idő alatt sajnos nem tudta megszerezni a nyelvvizsgát, jelenleg is jár nyelvvizsgára felkészítő órákra. A munkaviszonya ezért automatikusan megszűnt volna, azonban az óriási pedagógushiány miatt nem volt lehetőség az álláshely betöltésére. A folyamatosan hirdetett (több állás is hirdetve van) álláshelyre nincs jelentkező, ezért jogszerűtlenül foglalkoztatják tovább az óvodapedagógust. Mi lehet ennek a következménye?
Részlet a válaszból: […]lépést követő 30 napon belül hivatkozhat. Ha ez elmarad, mivel az ő érdeke is a foglalkoztatása, attól még a közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony továbbra is jogszabályba ütköző lesz, hiszen arról van szó, hogy az óvodapedagógusnak nem csupán a nyelvvizsgája hiányzik, hanem ebből következően a munkaköre betöltéséhez szükséges szakképzettsége is, tekintve hogy emiatt a diplomáját sem kaphatta meg.Az Mt. 27. §-ának (1) bekezdése értelmében semmis (feltétlenül érvénytelen) az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba [pl. jogszabályba, jelen esetben az Nkt. 99. § (14) bekezdésébe] ütközik. A feltétlen érvénytelenség azt jelenti, hogy arra bárki határidő nélkül hivatkozhat. Az Mt. 29. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn. Ebből következően az óvodapedagógust az elvégzett munkájáért az illetménye/munkabére természetesen megilleti. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt azonban a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el. Mivel jelen esetben az óvodapedagógusnak hiányzik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3487

5. találat: Zenetanár gyakornok munkaideje

Kérdés: Többcélú intézményként működünk, melynek része az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola is. Gyakornok besorolásban foglalkoztatunk egy pedagógust, aki az általános iskolában énektanári és karvezetői, az alapfokú művészeti iskolában zongorakísérői és korrepetitori feladatokat lát el. Hogyan alakul a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének óraszáma, tekintettel arra, hogy mindkét helyen tart tanórákat, foglalkozásokat?
Részlet a válaszból: […]heti 22-26 óra között lehet a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő [Nkt. 62. § (6) és (11) bek.].A kérdésben szereplő esetben a többcélú intézményen belül az alapfokú művészeti iskola és az általános iskola két külön intézményegységként működik, tehát szervezetileg is elkülönültek egymástól. Ha a gyakornok többcélú intézményben (ezen belül két eltérő alapfeladatú intézményegységben) dolgozik, munkaköre is értelemszerűen kettős kell hogy legyen, hiszen például az általános iskolai énektanár és az alapfokú művészeti iskolában egy zenetanár különféle feladatokat lát el. Egyikük osztályban tanít, a másik általában egyénileg foglalkozik a tanulókkal.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3461

6. találat: Pedagógus besorolása

Kérdés: Úgy tudom, hogy akinek 6 év bármilyen jogviszonya van, azt nem gyakornokként, hanem pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Különféle munkáltatóknál dolgoztam, általában határozott időre szóló szerződésekkel, miközben több gyermeket szültem néhány éves korkülönbséggel. Közben megszereztem az óvodapedagógus végzettséget, amellyel néhány hónapja egy óvodában helyezkedtem el. Gyakornokként soroltak be, azonban nem voltak hajlandók pedagógus I-be átsorolni akkor, amikor összejött a 6 évem. Mit tehetek ez ügyben?
Részlet a válaszból: […]bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésekben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az elő­meneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és a pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. E szabályt csak a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor lehetett alkalmazni, hiszen a szöveg egyértelműen a "foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személyre" vonatkozik. Ha tehát az óvodában a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartama alatt, az eltelt idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2478
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Pedagógus-gyakornok illetményalapja

Kérdés: Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése értelmében "ha a pedagógus munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette (...)". A kérdésünk azzal kapcsolatban merült fel, hogy ilyen feltétellel kinevezni kívánt személy tekintetében az illetményszámításnál középfokú végzettségűnek kell-e tekinteni, vagy felsőfokú végzettségűnek, annak ellenére, hogy nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában nem rendelkezik diplomával, tehát hogyan kell az illetményalapot meghatározni?
Részlet a válaszból: […]legmagasabb, a munkakör ellátásához az Nkt.-ban előírt iskolai végzettség, állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján engedi az ott felsorolt öt fokozat valamelyikébe besorolni. Az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdése pedig szintén a végzettség szintjéhez igazodóan határozza meg az előmenetelhez tartozó illetményalap összegét. Nincs olyan rendelkezés, amely lehetővé tenné, hogy az illetményalapot olyan végzettséghez igazodóan állapítsa meg a munkáltató, amellyel a pedagógus ténylegesen nem rendelkezik. Másként fogalmazva: ilyen további kedvezményt az Nkt. nem biztosít.Azt a pedagógust,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2418