Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott felmondási védelem tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Védettség az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt

Kérdés: Munkavállalónk emberi reprodukciós eljárásban vett részt, a megtermékenyített ivarsejt beültetésére irányuló kezelés azonban sikertelenül zárult, így három hónappal ezelőtt arról tájékoztatta a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelése befejeződött. Sajnálatos módon ezt követően cégünk életében számos változás következett be, és átszervezést tervezünk végrehajtani, minek következtében a munkavállalónk munkaviszonyát is felmondással kívánjuk megszüntetni. A felmondásnak nincs köze az emberi reprodukciós eljáráshoz, a munkavállalóinkat a legmesszemenőbb módon eddig is támogattuk ebben a tekintetben. Jogellenes lehet-e a felmondási védelemre tekintettel a felmondásunk, ha a munkavállaló a jövőben esetleg ismét kezelés alá kívánja vetni magát?
Részlet a válaszból: […]Önöket, hogy a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelés [Eütv. 166. § (1) bek. f) pont] befejeződött, Önök alappal következtethetnek arra, hogy a munkavállaló jelenleg nem áll felmondási védelem alatt, ezért jogszerűen közölhető vele a felmondás.Ezt az álláspontot erősíti a 13/2018. számú munkaügyi elvi határozat is, amely arra enged következtetni, hogy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés sikertelen befejeződése a védettség megszűnését jelenti akkor is, ha a munkavállaló a jövőben egyébként további beavatkozásnak kívánja alávetni magát. Az újabb kezelés esetén a védettségi idő a munkavállalót az új kezelés időpontjától számítva illeti meg legfeljebb újabb 6 hónapig. Az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, de legkésőbb az annak megkezdésétől számított 6 hónapos időtartam alatti felmondási tilalom ugyanis úgy értelmezendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3345

2. találat: Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett

Kérdés: Egyik munkavállalónk teljesítményével nem vagyunk megelégedve. Vezetői feladatainak határidejét sorozatosan nem tartja be, döntéseket nem tud hozni, folyamatokban hibázik. Szeretnénk felmondani neki, de öt éven belül nyugdíjas lenne. Jelenlegi munkaköréhez idegen nyelv ismerete szükséges, ami neki nincs, végzettsége nem megfelelő a pozícióhoz. Ajánljunk fel neki másik munkakört?
Részlet a válaszból: […]szüntetheti meg. A kérdésben megjelölt indokok a munkavállaló képességével összefüggő indoknak tekinthetők, tehát a munkáltatót munkakör-felajánlási kötelezettség terheli a következők szerint. A munkaviszony csak abban az esetben szüntethető meg, amennyiben a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.].A kérdés alapján felmerülhet, a munkavállaló nem minősül-e vezető állásúnak. Ez esetben ugyanis nem tartozik felmondási korlátozás alá. Az Mt. ugyanis akként rendelkezik, hogy a vezető állású munkavállaló vonatkozásában munkáltatói felmondás esetén az Mt. felmondásra vonatkozó rendelkezéseit [66. § (1)-(6) bek.] nem kell alkalmazni [Mt. 210. § (1) bek. b) pont]. Ezért a munkáltatót nem terheli munkakör-felajánlási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2637

3. találat: Felmondási védelem csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: A munkáltatónknál csoportos létszámcsökkentés végrehajtására került sor. Ennek során egy speciális eset adódott, amelynek jogi értelmezésében különböző álláspontok merültek fel. Az Mt. 75. §-ának (1) bekezdése szerint csoportos létszámcsökkentés esetén az érintett munkavállalókat a felmondás közlését megelőzően 30 nappal tájékoztatni kell. Ezt a tájékoztatást rendkívül fontos körülményként kell figyelembe venni az Mt. 65. § (3)-(5) bekezdései vonatkozásában. A tájékoztatás után hetekkel, de még a felmondás kiadása előtt két héttel az egyik munkavállaló munkavédelmi képviselőként a munkavédelmi bizottság döntése szerint munkajogi védelmet kapott. A munkavédelmi bizottság a döntéséről a munkáltatót azonnal, szabályszerűen tájékoztatta. Álláspontunk szerint a munkáltató nem köteles a munkajogi védettséget figyelembe venni, mert megítélésünk szerint az Mt. 65. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha az Mt.-ben nincs rá kifejezett utalás. Azaz ha a csoportos létszámcsökkentés hivatalosan bejelentésre került, és ezt követően részesülne a munkavállaló bármilyen munkajogi védelemben, azt jogszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Helyesen gondoljuk, hogy a munkajogi védelem tekintetében is automatikusan kell alkalmazni az Mt. 65. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszból: […]reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt [Mt. 65. § (3) bek.]. Csoportos létszámcsökkentés esetén azonban ezen körülményeknek nem a felmondás közlésének, hanem a fent hivatkozott tájékoztatás közlésének időpontjában kell fennállnia ahhoz, hogy a munkavállaló védelem alatt álljon [Mt. 65. § (4) bek.]. Amennyiben a felmondási tilalomra okot adó feltétel a tájékoztatást követően következett be, akkor sem illeti védelem a munkavállalót, ha a felmondás közlésekor esetlegesen már fennállt a védett helyzet.Az Mt. a tilalmak mellett valóban nem említi a munkavédelmi bizottság tagja számára biztosított védelmet. Azonban az Mvt. rögzíti, hogy a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat kell érteni [Mvt. 76. § (3) bek.]. Ha munkajogi védelemre megjelölt választott szakszervezeti tisztségviselő esetén a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez [Mt. 273. § (1) bek.] a tisztségviselő megbízatásának idejére és annak megszűnését követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2499

4. találat: Nyugdíjjogosultság és munkajogi szabályok

Kérdés: Kérjük szíves segítségüket abban, hogy hogyan alkalmazzuk a védett korral összefüggő szabályokat a nyugdíjaskort betöltött, azon túl levő, de elegendő szolgálati idővel nem rendelkező kollégánk munkaviszony-megszüntetése esetén? Nyugdíjasnak minősül-e az ilyen munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg, munkáltatói felmondás, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy más jogállási törvény hatálya alá kerülése miatt. A törvényszöveg ezekben az esetekben tehát nem a nyugdíjjogosultsághoz, hanem annak csak egyik eleméhez, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez kapcsolja a védett kor 5 éves időszakának számítását. A szolgálati időnek - ezen belül a nők sajátos szabályok szerint számítandó 40 éves szolgálati idejének -, továbbá az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott nyugdíjas fogalomnak tehát itt nincs szerepe.Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a Tny. 18. §-ának (1) bekezdése a munkavállaló születési évétől függően határozza meg 62 és 65 év között. Mind a férfiak, mind a nők esetében a születésnap alapján határozható meg a védett kor ötéves időtartama. Azt a munkavállalót, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, már "túlhaladta" a védett életkort, tehát a felmondási indokkal, az állásfelajánlással, valamint az emelt összegű végkielégítéssel kapcsolatos többletjogosítványok nem illetik meg. Az Mt. 66. §-ának (8) bekezdése szerint a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszonyfelmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. Ebben az esetben alkalmazandó az Mt. nyugdíjas fogalma [294. § (1) bek. g) pont és (2) bek.], mely szerint nyugdíjas munkavállalónak minősül az, aki:- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül (idetartozik a nők 40 éves szolgálati idővel életkori feltétel nélkül igénybe vehető nyugdíja), vagy- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2403

5. találat: Vezetői keresőképtelenség - nem jár felmondási védelemmel

Kérdés: Egy egyszemélyes kft. tagja a társaságával munkaviszonyt létesített az ügyvezetésre és a társaság tevékenységének ellátására. Nevezett kft. december 6-án felszámolás alá került. A felszámolási eljárás megindításáról december 20-án szerzett tudomást. Az ügyvezető tag december 4-én keresőképtelen állományba került, és jelenleg is munkaképtelen. Jogos-e a felszámoló követelése, miszerint az alapító munkaszerződését december 6-ával meg kell szüntetni, mivel az ügyvezetői megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik? Élvezi-e az Mt. által biztosított felmondási védelmet?
Részlet a válaszból: […]kell alkalmazni [Mt. 210. § (1) bek. c) pont]. Az ügyvezető, mint a munkáltató elsőszámú vezetője, vezető állású munkavállalónak minősül [Mt. 208. § (1) bek.]. A fentiekből következően tehát a keresőképtelenségre tekintettel felmondási védelem alatt nem áll, a munkáltatói felmondás közlésének nincs akadálya, amely a közléssel rögtön hatályba is léphet. Így a közlést követő napon megkezdődik a felmondási idő is.Megjegyezzük, hogy az ügyvezetői megbízatás megszűnése önmagában nem jelenti a munkaviszony megszűnését is. Az ügyvezető társasági jogi megbízatásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2268

6. találat: Vezető állású munkavállalót megillető felmondási védelem

Kérdés: Ügyvezető vagyok egy cégnél, melyet a tulajdonos nemrég eladott egy konkurens cégcsoportnak. Az ügyvezetői tevékenységet munkaviszonyban látom el. Úgy gondolom, hogy az új tulajdonosok a saját emberüket szeretnék megbízni a cég ügyvezetésével, és nekem hamarosan fel akarnak mondani. Mivel vezető állású vagyok, úgy tudom, hogy a munkáltató indokolás nélkül fel is mondhat nekem. Férjemmel a múlt hónapban kezdtünk a lombikbébiprogramba. Ha teherbe esem, akkor rám vonatkozik-e bármilyen védelem, ha igen, akkor mit kell igazolnom a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]munkavállalókat nem csupán a várandósság, hanem a reprodukciós eljárás első hat hónapjában is megilleti a felmondási védelem.A vezetőkre azonban az Mt. részben eltérő szabályokat állapít meg, ugyanis a törvény kimondja, hogy a vezető munkaszerződése a tételesen rögzített kivételektől eltekintve a felek megállapodása alapján eltérhet az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől [Mt. 209. § (1) bek.], melyek között a felmondás szabályai is megtalálhatók. Ugyanakkor az eltérést nem engedő szabályoknál rögzíti a törvény a vezetők esetén is, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság és a szülési szabadság tartama alatt [Mt. 209. § (2) bek. b) pont]. Így az Ön esetében sajnos a reprodukciós eljárás első hat hónapja alatt nem illeti meg - a vezető állású munkavállalóra irányadó szabályok szerint - felmondási védelem. A várandósság esetén a védelemre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2104

7. találat: Emberi reprodukciós eljárásban való részvétel és a felmondási védelem

Kérdés: Egyik munkavállalónk 2013 októberében bemutatta az igazolást, hogy lombikbébiprogramban vesz részt. Tudomásunk szerint az első beültetés nem járt sikerrel, viszont nem tájékoztatott minket, hogy folytatja-e a programot. A cégnél létszámcsökkentést szeretnénk végrehajtani, amibe ő is beleesne, nem tudjuk azonban eldönteni, hogy védett-e a munkavállaló vagy sem. Mit tehetünk azért, hogy ezt megtudjuk?
Részlet a válaszból: […]áprilisáig állt törvényi védelem alatt, még akkor is, ha az eljárás jelenleg is folyamatban van. Természetesen előfordulhat olyan helyzet is, hogy a 2013 októberében elkezdett eljárás sikertelenségét követően a munkavállaló kilépett a programból, majd későbbi időpontban megkezdett egy újabb eljárást. Ebben az esetben álláspontunk szerint az újabb eljárás során is az első hat hónap alatt az Mt. értelmében védelemben részesül. Így akár jelenleg is felmondási tilalom alatt állhat, és nem szüntethetik meg létszámcsökkentésre alapított felmondással munkaviszonyát.Amennyiben munkavállalójuk nem adott tájékoztatást Önöknek a programban történő ismételt részvételről, figyelemmel a munkáltató által tervezett létszámcsökkentésre, jogosultak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2050

8. találat: Apa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság szabályai

Kérdés: Feleségem visszamenne dolgozni, így a jövőben én szeretném igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot, és GYED-re mennék féléves kislányommal. A tb tájékoztatása szerint jogosult vagyok GYED igénybevételére, már csak a munkáltató hozzájárulása szükséges. Szeretném tudni, hogy a munkáltató megtagadhatja-e, hogy elenged fizetés nélküli szabadságra, illetve hogy a munkáltató emiatt megszüntetheti-e a munkaviszonyom?
Részlet a válaszból: […]megjelölt időpontban köteles kiadni a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságot a munkavállalónak. Arra azonban a munkavállalónak ügyelnie kell, hogy a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni a munkáltatónak [Mt. 133. § (1) bek.]. Amennyiben a munkavállaló kevesebb, mint tizenöt nappal a kért időpont előtt jelenti be a fizetés nélküli szabadság iránti igényét, álláspontunk szerint a munkáltató - bár köteles hozzájárulni a fizetés nélküli szabadság igénybevételéhez, de - jogszerűen a fizetés nélküli szabadság kezdetét a munkavállaló kérésétől eltérően a kérelem közlésétől számított legfeljebb tizenötödik napra módosíthatja.A munkáltató a fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1843

9. találat: Felmondási védelem ikergyermekek esetén

Kérdés: A cégünknél dolgozó egyik kismama 2010. szeptember 25-én szülte meg ikergyermekeit. 2011. március 11-ig szülési szabadságon volt, majd 2011. 03. 12-től fizetés nélküli szabadságon; előbb GYED-ben, majd GYES-ben részesült. Nemrég jelezte, hogy vissza szeretne térni dolgozni. 2013. szeptember 25. után kötelesek vagyunk-e őt visszavenni? Ikrek esetében meddig tart a felmondási védelem? Amennyiben visszavesszük, kötelesek vagyunk-e teljes munkaidőben foglalkoztatni, vagy jogszerűen felkínálhatunk-e számára részmunka­idős munkakört? Jelenleg az ő munkakörét egy korábban ugyanebben a munkakörben dolgozó, szintén GYES-ről visszatért dolgozónk tölti be részmunkaidőben.
Részlet a válaszból: […]pontok]. Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa esetében ugyanakkor - ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe - a gyermek hároméves koráig felmondási korlátozások érvényesülnek [Mt. 66. § (6) bek.]. Ezen munkavállalók esetében a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszonyt a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak olyan okból szüntetheti meg, mely azonnali hatályú felmondást is megalapozna [Mt. 66. § (4) bek.]. A munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból pedig akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha a munkáltatónál - a munkaszerződés szerinti munkahelyen - nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.]. Amennyiben a gyermek betöltötte a harmadik életévét, a munkavállalóra a felmondásra irányadó általános szabályokat kell alkalmazni. A felmondási tilalmak és korlátozások szempontjából irreleváns, hogy egyetlen gyermeket vagy ikergyermekeket szült az érintett munkavállaló. A korlátozások és tilalmak időtartama nem függ a gyermekek számától, csupán azok életkorától.A visszatérő munkavállalót eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatniuk, a munkaviszonyra irány­adó korábbi munkaidőben. Ha azonban a munkavállaló kéri, a munkáltató a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1774

10. találat: Várandósság bejelentése a munkáltatónak

Kérdés: Az új Mt. szerint a terhesség automatikusan már nem jelent felmondási védelmet. Eltitkolhatja-e a női munkavállaló jogszerűen a terhességét? Kötelezhető-e a nő, hogy nyilatkozzon arról, hogy terhes? Milyen kötelezettségek vonatkoznak ezzel kapcsolatosan a munkáltatóra?
Részlet a válaszból: […]teljesítése szempontjából lényegesnek minősülnek. A nőtől tehát elvárható, hogy amint bizonyosságot szerez várandós állapotáról, erről - jóhiszeműen eljárva - tájékoztassa a munkaadóját is.Nem csupán a felmondási tilalom miatt érdeke ez, de a munkáltatót vele szemben egyéb kötelezettségek is terhelik, amelyeknek csak akkor tud eleget tenni, ha tudomása van a munkavállaló várandós állapotáról. Így például a várandós munkavállaló számára az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlania; munkaideje beosztásánál figyelemmel kell lennie arra, hogy ilyen munkavállaló számára csak hozzájárulásával írhat elő egyenlőtlen munkaidő-beosztást vagy a munkaszerződéstől eltérő helységben végzendő munkát, továbbá számára nem oszthat be egyenlőtlenül pihenőnapot, és éjszakai munkát, rendkívüli munkaidőt, készenlétet számára nem rendelhet el [Mt. 53. § (3) bekezdés, 60. § és 113. §]. Emellett - a munkakörtől függően - sajátos munkavédelmi rendelkezéseket is be kell tartani (az anya és a magzat egészségének védelmében). Ha a munkáltatóban felmerül a gyanú, hogy a munkavállaló esetleg gyermeket vár, akkor jár el helyesen, ha ő maga szólítja fel őt, nyilatkozzon a kérdésben.A felmondási tilalom vonatkozásában további kérdés még - különösen nagyobb munkáltatók esetében -, hogy kinek jelentse be várandósságát a munkavállaló. Meglehetősen szövevényes helyzetet teremthet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1631
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést