Keresés eredménye

13 találat a megadott felmondás közlése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Felmondás átvételének megtagadása
Kérdés: Mit tehetek akkor, ha a felmondásomat a felettesem nem fogadja el? A felmondást otthon elkészítettem, aláírtam, de amikor a felettesem irodájába bevittem, és át akartam neki adni, ő elutasított, mondván, hogy szó sem lehet róla, szükségük van a munkámra. A felmondást így nem tudtam átadni, és visszamentem a munkaállomásomra. Ettől függetlenül nem kívánok a cégnél tovább dolgozni. Mit tegyek: próbálkozhatok újra ezek után? Van-e egyáltalán joga a munkáltatónak megtagadni a felmondás átvételét?
Részlet a válaszból: […]hatályosulása ugyanis nem függ a címzett általi elfogadásától.Mindezek alapján Ön akár arra az álláspontra is helyezkedhet, hogy a felmondás közlése a munkáltató átvételt megtagadó magatartása ellenére már megtörtént. Ennek azonban ellentmond az, hogy végül visszatért a munkájához, így a ráutaló magatartásából arra a következtetésre lehet jutni, hogy valójában nem tekintette közöltnek a felmondást. Ebben az esetben javaslom, hogy ismételten kísérelje meg a felmondás közlését. Amennyiben azt személyesen teszi, és a munkáltató továbbra sem hajlandó átvenni a felmondását, akkor hivatkozzon a fentebb idézett szabályra, melynek értelmében a felmondás közlése akkor is hatályos,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3202
2. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás közlésének időpontja
Kérdés: Mivel a munkavállalónk megtagadta a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás átvételét, erről jegyzőkönyvet vettünk fel, melyet két másik munkavállaló tanúként aláírt. Ezt követően az azonnali hatályú felmondást a kilépőpapírokkal együtt tértivevényes küldeményként postáztuk ki a munkavállaló részére, ám azt csak a próbaidő lejártát követően vette át. A munkavállaló perrel fenyeget, és azt állítja, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásunk elkésett, ezért az jogellenes. Helyesen gondolja a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]azonnali hatályú felmondás közlésének megkísérlésekor felvett jegyzőkönyv vita esetén nagy valószínűséggel képes bizonyítani, hogy a közlés a próbaidő alatt joghatályosan megtörtént, hiszen a munkavállaló a megszüntető jognyilatkozat átvételét megtagadta. Ebből a szempontból nincs annak jelentősége, hogy utóbb tértivevényes küldeményként megküldték az átadni megkísérelt azonnali hatályú felmondást, valamint a megszüntetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3132
3. találat: Azonnali hatályú felmondás közlése és hatályosulása
Kérdés: Határozatlan idejű munkaviszonyban az azonnali hatályú munkavállalói felmondás közöltnek minősül-e, ha a munkavállaló a munkáltatónak szóban előadja a felmondási szándékát, annak okait, az írott felmondását viszont nem közvetlenül a munkáltatónak (munkáltatói jogkör gyakorlójának) adja át, hanem a munkáltató jelenlétében, annak az irodájában egy íróasztalon elhelyezi? A munkáltató nem fejezi ki sem egyetértését, sem ellenvéleményét a felmondással kapcsolatban, azonban a munkáltató egyik vezetője (aki képviselő ugyan, de függelmi kapcsolatban nem áll a munkavállalóval, és munkáltatói jogkör gyakorlására egyébként sem jogosult) közli, hogy a felmondást nem fogadják el. A munkáltató jelen esetben sem nyilvánít véleményt. Tekinthető-e ez az eset akképp, hogy a felek szóban a munkaviszony folytatásában állapodtak meg? Új munkaszerződés megírására nem került sor. Mi a megítélése annak, ha a munkavállaló a továbbiakban bejárna ugyan a munkahelyére, azonban a munkáltató nem engedi be arra hivatkozással, hogy a munkaviszonya megszűnt? A munkavállaló jogosult-e munkabérre? A munkáltatónak be kell engednie a munkahelyre? Valóban megszűnt a munkaviszony? A munkáltató ugyanakkor elmulasztotta kijelenteni a munkavállalót, valamint az elszámolási kötelezettségét sem teljesítette.
Részlet a válaszból: […]egyébként sem lenne jogosult - nem fogadja el az azonnali hatályú felmondást, nem értelmezhető akként, hogy a felek szóban a munkaviszony folytatásában állapodtak volna meg. A munkaviszony "folytatásához" ugyanis a munkavállalónak az azonnali hatályú felmondást visszavonó nyilatkozatot kellett volna tennie, és a munkaviszony csak azt követően folytatódhatna, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a visszavonáshoz hozzájárult. A leírt tényállásból azonban az tűnik ki, hogy ez a munkavállalói nyilatkozat hiányzik, a munkáltató említett képviselője pedig egyébként sem volt jogosult az azonnali hatályú felmondás visszavonására. Noha a tényállásból nem tűnik ki, hogy a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett-e vagy sem a munkáltató képviselőjének jogosultságára [Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3106
4. találat: Azonnali hatályú felmondás átvételének munkavállalói megtagadása - a következmények
Kérdés: A munkáltatói azonnali hatályú felmondást a munkavállaló nem hajlandó tudomásul venni és aláírni. Mikor léptethetjük ki ilyenkor? Amíg postán kiküldve át nem veszi a levelet, kötelesek vagyunk még foglalkoztatni? Vagy jobban járunk, ha mindig tértivevénnyel, postán kézbesítjük a felmondásokat?
Részlet a válaszból: […]hatályú felmondásról van szó, ezért a munkaviszony azon a napon rögtön meg is szűnik, amikor a közlést a munkáltató megkísérelte, de azt a munkavállaló meghiúsította az átvétel megtagadásával. Ez lesz tehát a munkaviszony megszűnésének napja.A közlés körülményeit érdemes tanúkkal aláírt jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy később a munkavállaló magatartása bizonyítható legyen.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3074
5. találat: Munkaviszony megszüntetése keresőképtelen betegség tartama alatt
Kérdés: Üzemi baleset miatt bekövetkezett keresőképtelenségem miatt táppénzben részesültem 2014 decemberétől 2016 márciusáig. A taj-nyilvántartási ügyintéző arról tájékoztatott, hogy a munkáltatóm bejelentette hozzájuk, hogy a határozatlan idejű munkaviszonyom 2015. március 31-ével megszűnt. Munkáltatóm a munkaviszonyom megszüntetéséről nem állapodott meg velem, és a munkaviszonyom megszüntetéséről rendelkező iratot sem kézbesítettek részemre. Bejelentésemre a munkaügyi ellenőrzést lefolytató szerv határozatot hozott, amelynek tartalmát velem nem közölték. Arról azonban tájékoztattak, hogy a felmondás módjával kapcsolatban a hatóságnak nincs hatásköre. Ez azért furcsa, mert nem cáfolták meg azt a bejelentésemet, hogy felmondást nem kaptam. Felmondás hiányában mit kérhetek a munkaügyi bíróságtól? Az ellenőrzést lefolytató közigazgatási szerv helyesen járt-e el akkor, amikor a munkaviszonyt érintő jognyilatkozat megtételét, illetve annak hatályosulását nem vizsgálta?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatát, Ön azonban valamely okból nem kapta kézhez, de ennek ellenére a törvény rendelkezései szerint mégis kézbesítettnek kell tekinteni azt. Az olyan jognyilatkozattal kapcsolatban azonban, amely tekintetében az Mt. alapján bírósági eljárásnak van helye - tehát a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat esetében is -, a fent részletezett kézbesítési vélelem megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, de legkésőbb a vélelem beálltától számított hat hónapon belül terjeszthető elő kérelem a bíróságnál. A kézbesítési vélelem megdöntésére egyebekben a Pp. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni [Mt. 24. § (3) bek.]. A kézbesítési vélelem megdöntésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2638
6. találat: Sérelemdíjra jogosultság felmondáskor
Kérdés: A munkáltatóm felmondott nekem az ünnepek előtti utolsó munkanapon. A felmondását átszervezéssel indokolta. Meg is mutattam egy szakembernek, azt mondta, hogy jogszerű a felmondás. Ugyanakkor nem tartom tisztességesnek, hogy éppen egy komoly üzletkötés közepette, az ügyfelek előtt rúgott ki. Szerintem ez rendkívül megalázó, főleg úgy, hogy ha a szakmában maradok, akkor rendszeresen találkozom ezen ügyfelekkel. Ez az eljárás sem teszi jogellenessé a felmondást? Nem jár semmilyen kártérítés az ilyen megalázásért?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony-megszüntetés alapján kártérítésre kötelezni. Ugyanakkor, ha a munkáltató a felmondás közlése során a munkavállalót megalázó helyzetbe hozta, mellyel sérültek a munkavállaló személyiségi jogai, erre alapíthat kártérítési igényt a sérelmet szenvedett fél. A személyiségi jogok védelme során a Ptk. sérelemdíjra vonatkozó rendelkezései lesznek irányadók [Mt. 9. § (1)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2518
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
7. találat: Felmondási védelem csoportos létszámcsökkentés esetén
Kérdés: A munkáltatónknál csoportos létszámcsökkentés végrehajtására került sor. Ennek során egy speciális eset adódott, amelynek jogi értelmezésében különböző álláspontok merültek fel. Az Mt. 75. §-ának (1) bekezdése szerint csoportos létszámcsökkentés esetén az érintett munkavállalókat a felmondás közlését megelőzően 30 nappal tájékoztatni kell. Ezt a tájékoztatást rendkívül fontos körülményként kell figyelembe venni az Mt. 65. § (3)-(5) bekezdései vonatkozásában. A tájékoztatás után hetekkel, de még a felmondás kiadása előtt két héttel az egyik munkavállaló munkavédelmi képviselőként a munkavédelmi bizottság döntése szerint munkajogi védelmet kapott. A munkavédelmi bizottság a döntéséről a munkáltatót azonnal, szabályszerűen tájékoztatta. Álláspontunk szerint a munkáltató nem köteles a munkajogi védettséget figyelembe venni, mert megítélésünk szerint az Mt. 65. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha az Mt.-ben nincs rá kifejezett utalás. Azaz ha a csoportos létszámcsökkentés hivatalosan bejelentésre került, és ezt követően részesülne a munkavállaló bármilyen munkajogi védelemben, azt jogszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Helyesen gondoljuk, hogy a munkajogi védelem tekintetében is automatikusan kell alkalmazni az Mt. 65. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszból: […]közlésének, hanem a fent hivatkozott tájékoztatás közlésének időpontjában kell fennállnia ahhoz, hogy a munkavállaló védelem alatt álljon [Mt. 65. § (4) bek.]. Amennyiben a felmondási tilalomra okot adó feltétel a tájékoztatást követően következett be, akkor sem illeti védelem a munkavállalót, ha a felmondás közlésekor esetlegesen már fennállt a védett helyzet.Az Mt. a tilalmak mellett valóban nem említi a munkavédelmi bizottság tagja számára biztosított védelmet. Azonban az Mvt. rögzíti, hogy a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2499
8. találat: Azonnali hatályú felmondás személyes átadása
Kérdés: Egyik munkavállalónkkal a próbaidő utolsó napján közöltünk azonnali hatályú felmondást. Mivel sejtette, hogy meg szeretnénk szüntetni a munkaviszonyát, azt állítva, hogy rosszul van, egész napra bezárkózott a mosdóba, és ott próbálta megvárni, amíg mindenki elmegy. Mivel nem jött ki, a munkaidő lejártát megelőzően az ajtó alatt csúsztattuk be neki a felmondást. Most perrel fenyegetőzik, mondván jogellenes volt a felmondásunk, mert nem szemtől szembe adtuk át. Valóban nem adhattuk volna így oda a felmondást, meg kellett volna várnunk, amíg kijön, akkor is, ha esetleg ott éjszakázik?
Részlet a válaszból: […]közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza [Mt. 24. § (1) bek.].Mivel egyrészről az Mt. nem írja elő, hogy egy légtérben kell tartózkodniuk a feleknek az írásbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2486
9. találat: Felmondási idő egyoldalú módosításának tilalma
Kérdés: A munkáltatóm e-mailben felmondott nekem. Mivel hat éve dolgozom a cégnél, a felmondási időm 45 nap lenne. A munkáltatóm azonban megkeresett, hogy módosítani szeretné a felmondási időt 50 napra. Mivel azonban időközben találtam új munkát, ahol a 45 nap leteltével kezdenem kellene, ez nekem nem érdekem. Megteheti ezt a módosítást utólag egyoldalúan az én beleegyezésem nélkül egy "felmondáskiegészítéssel"?
Részlet a válaszból: […]dokumentum) kerül sor [Mt. 22. § (2) bek. a) pont].A fentiek értelmében a munkáltató e-mailben jogszerűen közölhette a felmondást Önnel. Az e-mailben küldött írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha az elektronikus dokumentum a címzett részére hozzáférhetővé válik, vagyis amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje [Mt. 24. § (1) bek.]. Mivel az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá [Mt. 15. § (4) bek.], megkezdődött a felmondási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2396
10. találat: Felmondás közlése szabadság alatt
Kérdés: Munkavállalónk szabadságát tölti. Gazdasági okokból azonban úgy határoztunk, hogy felmondunk neki. Az a tény, hogy szabadságon van, akadálya annak, hogy kipostázzuk a felmondását? Amennyiben nem, a levélben történő felmondás esetén mikor kezdődik a felmondási idő?
Részlet a válaszból: […]átadják, vagy elektronikus dokumentumban történő postázás esetén az hozzáférhetővé válik. Az elektronikus dokumentum egyébként akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza [Mt. 24. § (1) bek.].A postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített felmondást, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2336
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés