Munkavállaló felelősségre vonása kötelezettségszegés hiányában

Kérdés: Egy taxitársaságnál dolgozom szerződött partnerként mint ellenőr. Ennek során feladatom a kollégák engedélyeinek, ruházatának, ápoltságának, viselkedésének ellenőrzése, esetleg szankcionálása. A munkámat kiválóan végeztem, többször felkértek pluszfeladatokra, jutalmaztak érte, és dicséretben is részesítettek. Sajnos az ellenőrzéseim során olyan személyeknél is találtam hibát, akik a főnökséggel közeli barátságban vannak. Ezeket (pl. drogfogyasztás, ittas vezetés, fuvarkisajátítás, trehány, rendetlen fuvarozás stb.) jeleztem is, de ezzel "darázsfészekbe nyúltam". A taxitársaság vezetője felhívott, konferenciabeszélgetés keretében az etikai bizottság vezetője előtt megfenyegetett engem, a családom, a karrierem, az engedélyeim, a megélhetésem. Ezt követően a saját ellenőr kollégáimat állították rám, hogy keressenek valamit, ami alapján be lehet rángatni fegyelmi tárgyalásra. Találtak is egy olyan esetet, amiben korábban pár nappal megszüntető határozatot hoztak. Engem berendeltek fegyelmi eljárásra. Ez alatt a pár nap alatt nem tudtam elvégezni a munkámat rendesen, nem tudtam szolgáltatni, amiért havi díjat fizetek, megfélemlítettek. Féltem a feleségem, hogy rajta állnak bosszút, mert ő is ennek a cégnek a szerződött partnere. Mit tudok tenni?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló nem áll kollektív szerz ő dés hatálya alatt - a munkaszerz ő dés tartalmazza. (Megjegyzend ő , hogy az Mt. nem használja a " fegyelmi eljárás " kifejezést, helyette a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Jogkövetkezmények munkavállalói károkozás esetén

Kérdés: Kb. 1 500 000 Ft kárt okoztam a cégemnek, most indult a fegyelmi eljárás. Mire számíthatok az elbocsátáson kívül?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. E feltételek fennállását, a kárt, valamint a kötelezettségszegés és a kár közötti okozati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Fegyelmi felelősség az elmaradt osztálykirándulásért

Kérdés: Az év végi osztálykirándulás kapcsán történt: az egyik kísérő tanár nem csatlakozott a csoporthoz a megbeszélt helyen (HÉV-megállóban). Mivel a kiküldetési szabályzatunk szerint az osztálykiránduláson osztályonként két fő felnőtt kísérő pedagógus kell, hogy részt vegyen (akik közül az egyik az adott csoport osztályfőnöke), az osztályfőnök egyedül nem vállalta a kirándulás vezetését. Így a kirándulás - a gyerekeknek nagy csalódást, a szülőknek költséget okozva - elmaradt. A kísérő tanár azzal védekezett, hogy félreértés történt, és ő egy másik HÉV-megállóban várakozott, az osztályfőnököt pedig nem tudta elérni a mobiltelefonján. Megalapoz-e ez fegyelmi eljárást?
Részlet a válaszából: […] ...kérni a helyzet rendezéséhez stb.), megtett-e mindent,hogy munkavégzési kötelezettségét teljesíteni tudja?! Mindennek a kivizsgálásáraa fegyelmi eljárás szolgáltathat keretet, amelynek célja annak megállapítása,hogy a Kjt. 45. § (1) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Tűzvédelmi szabálysértés - ha egy darabig elnézte a munkáltató

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal szemben - a kollektív szerződésünk 1. számú melléklete alapján - fegyelmi eljárást indítottunk. A művezető ugyanis rajtakapta, hogy az egyik anyagraktárban dohányzott. A raktárban több helyen ki van írva a falra, hogy nyílt láng használata tilos, ez tűzvédelmi előírás. Az első meghallgatáson a munkavállaló azzal védekezett, hogy évek óta ott dohányzik, és nem is ő az egyetlen. Kollégáival még egy hamutartót is kitettek. Elbizonytalanodtunk, hogy lehet-e most fegyelmit adni a munkavállalónak, ha ezek szerint a raktárvezető, művezető hónapokig szó nélkül eltűrte a tűzvédelmi szabályok megsértését?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint ún. egyéb hátrányos jogkövetkezmény kiszabásárakollektív szerződés felhatalmazása esetén van lehetőség, ha a munkavállaló amunkaviszonyból származó kötelezettségét vétkesen megszegi [Mt. 109. § (1)bek.]. Jelen esetben a kötelezettségszegés abban áll,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Fegyelmi tárgyalás - lehet-e kettőnél több?

Kérdés: Egyik közalkalmazottunkkal szemben fegyelmi eljárást indítottunk. Az első fegyelmi tárgyaláson nem sikerült felderíteni a tényállást, és az ügy bonyolultságára tekintettel fennáll a veszélye, hogy a kitűzött második tárgyaláson sem tudjuk lezárni az ügyet. Nem egyértelmű számunkra, hogy a törvény lehetővé teszi-e, hogy egy fegyelmi eljárásban kettőnél több fegyelmi tárgyalást tartsunk?
Részlet a válaszából: […] ...bonyolult, és kiterjedt bizonyítási eljárást kelllefolytatni. Megítélésünk szerint a Kjt. alapján nem kizárt tehát, hogy egyfegyelmi eljárás során három, négy vagy ennél több fegyelmi tárgyalásmegtartására kerüljön sor a törvény által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Lemondhat-e a közalkalmazott a fegyelmi eljárás alatt?

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk ellen fegyelmi eljárás van folyamatban. A közalkalmazott közölte, hogy lemondással még azt megelőzően meg fogja szüntetni a jogviszonyát, hogy a fegyelmi büntetést kiszabhatnánk. Mivel olyan súlyos kötelezettségszegést követett el, ami előreláthatólag akár az elbocsátás fegyelmi büntetés kiszabását is magával vonhatja, egyértelműen arra következtetünk, hogy a közalkalmazott csak azért akar lemondani, hogy így elkerülje a reá nézve kedvezőtlenebb elbocsátást. Vajon jogszerűen megteheti ezt a közalkalmazott, azaz lemondhat-e a fegyelmi felelősségre vonás elkerülése érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...bármikor megszüntetheti [Kjt. 25. § (2)bek. c) pontja, 28. § (1) bek.]. Ez alól az sem jelent kivételt, ha aközalkalmazott ellen fegyelmi eljárás van folyamatban. A lemondás joga ugyanisa munkáltató szándékától függetlenül a közalkalmazott által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Gazdasági vezető elleni fegyelmi eljárás lefolytatói

Kérdés: Pénzügyi jellegű kötelezettségszegés alapos gyanúja miatt kell fegyelmi eljárást indítani a fővárosi önkormányzat által fenntartott egészségügyi költségvetési szerv gazdasági vezetője ellen. Ki jelölheti ki a vizsgálóbiztost, illetve a főpolgármester által megbízott magasabb vezető esetében a fegyelmi tanács feladatainak ellátása és a fegyelmi büntetés kiszabása kinek a hatáskörébe tartozik? A Kjt. 49. vagy 53/A §-át kell-e alkalmazni? Az 53/A. §. csak törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás esetében irányadó, vagy minden esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges hatásköröket az irányító szerv vezetője gyakorolja.Ezzel összhangban a Kjt. 46. § (1) bekezdése értelmében a fegyelmi eljárásmegindításának jogát a kinevező, a magasabb vezető, vezető beosztásúközalkalmazott tekintetében a megbízásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.