Egyetemleges felelősség - nem zárható ki több munkáltató által létesített munkaviszonyban

Kérdés: A munkavállaló több munkáltató által létesített atipikus munkaviszonyban áll. A két munkáltató egyfelől a munkaszerződésben kifejezetten rögzítette, hogy csak az egyikük fizeti a munkabért, másfelől külön szerződésben kifejezetten megállapodtak abban, hogy a másik munkáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé, ha a munkavállaló bármely oknál fogva nem vagy nem megfelelő összegű munkabért kap. Felülírhatják-e ezáltal a munkáltatók az Mt. 195. §-a (3) bekezdésének azon szabályát, miszerint a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabérfizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti [Mt. 195. § (1)-(2) bek.]. Az Mt. 195. §-ának (3) bekezdése valóban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Munkaidő tartamának kerekítése

Kérdés: Szociális intézményben, munkaidőkeretben dolgozó gondozónő munkaszüneti napi munkaidő-beosztása 7-19 óráig szólt. 13 óra 20 perckor a dolgozó jelezte, hogy nincs jól, munkáját átadta felettesének, annak engedélyével hazament. 6 óra 20 perc munkavégzés történt munkaszüneti napon, melyre 100%-os pótlék jár a munkavállalónak. Ebben az esetben a pótlék a 6 óra 20 percre jár (azaz a ténylegesen ledolgozott munkaidőre), vagy kerekíteni szükséges egész órára a 20 percet?
Részlet a válaszából: […] ...rögzíteni és azt elszámolni. Ilyen módon az egy órát el nem érő, percekben kifejezhető munkavégzést is nyilván kell tartani, majd a bérfizetésnél kerekítés nélkül elszámolni. Lehetséges viszont a munkavállalóra kedvező kerekítés, a munkavállaló javára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Egyetemleges felelősség - nem zárható ki több munkáltató által létesített munkaviszonyban

Kérdés: A munkavállaló több munkáltató által létesített atipikus munkaviszonyban áll. A két munkáltató egyfelől a munkaszerződésben kifejezetten rögzítette, hogy csak az egyikük fizeti a munkabért, másfelől külön szerződésben kifejezetten megállapodtak abban, hogy a másik munkáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé, ha a munkavállaló bármely oknál fogva nem vagy nem megfelelő összegű munkabért kap. Felülírhatják-e ezáltal a munkáltatók az Mt. 195. §-a (3) bekezdésének azon szabályát, miszerint a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabérfizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti [Mt. 195. § (1)-(2) bek.]. Az Mt. 195. §-ának (3) bekezdése valóban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Prémium kitűzésének lehetőségei

Kérdés: Esetenkénti feladatok elvégzéséért kitűzhet-e prémiumot a munkáltató az alábbiak szerint? Egyoldalú kötelezettségvállalással, féléves időtartamra (vagy akár csak egy hónapra) leírja a területeket, ahol erre lehetőség van (pl. tmk-s karbantartók, délutáni műszak idején, ha hibát kell elhárítani). Kitűzött fix vagy órabérhez arányosított összeget kaphat a munkavállaló, és előre lehet rá jelentkezni; ilyenkor vállalás is kerülhet a szövegezésbe a munkavállaló részéről például, hogy 15 percen belül elkezdi a feladatvégzést?
Részlet a válaszából: […] ...a prémium egyáltalán nem illeti meg (nincs részteljesítés - lásd BH2000. 125).Amire érdemes figyelemmel lenni, hogy a prémiummal más bérfizetési jogcímeket nem lehet kiváltani, illetve a munkaidőre vonatkozó szabályok érvényesülését a prémium nem érinti. Így, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Eltérés a fizetett ünnepre járó díjazás szabályaitól

Kérdés: Az Mt. a fizetett ünneppel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy a munkavállalót távolléti díj illeti meg óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidő tartamára, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni kollektív szerződésben oly formában, hogy fizetett ünnepre csak akkor jár távolléti díj, ha tényleges munkavégzés is történt? Amennyiben nem történt órabéres esetén munkavégzés, abban az esetben pedig fizetett ünnepre nem kap távolléti díjat a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...hogy nem jár díjazás arra az időre, amelyet munkaidőként - azaz munkavállalói teljesítésként - el kell számolni, a munkáltató munkabérfizetési kötelezettségével áll szemben. Így, bár a szakasztól kollektív szerződés eltérhet, az olyan jellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Bérfizetés napja egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben a bérfizetés napját az Mt. 154-164. §-ai határozzák meg, miszerint a munkabért a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ellenben az OKFŐ szerződésminta minden hónap 5. napjáig rögzíti a bérfizetés napját. Helyesen alkalmazzuk a szerződésekben az Mt. szerinti kifizetés időpontját?
Részlet a válaszából: […] ...álló személyre, valamint a munkáltatóra az Mt.-t az Eszjtv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni [Eszjtv. 1. § (9) bek.]. A bérfizetés napja vonatkozásában nincs speciális rendelkezés az Eszjtv.-ben, ezért e témában az Mt. irányadó. A kérdésben is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Jövedelem szabadságvesztését töltő munkavállalónak

Kérdés: Dolgozónk szabadságvesztését börtönben tölti. Munkaviszonya nem szűnt meg. Milyen jogcímen fizethetünk (természetesen az adók és járulékok megfizetésével) részére jövedelmet? Írásba kell-e foglalni, vagy egyoldalúan utalhatjuk a bankszámlájára?
Részlet a válaszából: […] ...stb.), vagy a munkáltatónak kell valamely más jogcímet meghatároznia, mivel a törvény a fizetés nélküli távollétre fogalmilag nem rendel bérfizetési jogcímet. A munkabér fizetéséhez ilyenkor nem szükséges írásba foglalt nyilatkozat, a munkáltató egyoldalúan is dönthet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Munkaidő elszámolása, ha nem töltik munkában

Kérdés: Egy kolléga normál/általános munkarendben dolgozik, és a hónap végén rendszeresen azt látjuk a munkaidő-nyilvántartó rendszerben, hogy nem dolgozza le a havi kötelező óraszámot. Milyen lehetőségünk van ilyenkor? Többször szóban figyelmeztettük. Levonható a le nem dolgozott munkaidő a havibéréből?
Részlet a válaszából: […] ...- ha munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően nem rendelkezik - előfeltétele a munkáltatói kötelezettségek teljesítésének, így a bérfizetési kötelezettségnek is. Ha tehát a munkavállaló a munkaidő alatt nem áll rendelkezésre, illetve nem végez munkát, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Tájékoztató módosítása a jutalékszabályok változása esetén

Kérdés: A munkavállalóink jutalékára vonatkozó számítási szabályok a munkaviszony létesítését követően kiadott tájékoztatóban kerültek rögzítésre. Most a munkáltatói jogkör gyakorlója arról határozott, hogy azokat megváltoztatja. Szükséges-e ebben az esetben a munkaszerződést is módosítani, és abba is beleírni e szabályokat?
Részlet a válaszából: […] ...egyebek mellett az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, valamint a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról [Mt. 46. § (1) bek. b) és c) pont]. A kérdéses esetben a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Illetményfizetés - az egyenlőtlenség kizárva

Kérdés: Költségvetési intézményünk balatoni üdülői május 1. és szeptember 30. között szoktak nyitva lenni, az ott dolgozó közalkalmazottak munkaidőkeretben dolgoznak, egész évre vonatkozó, határozatlan idejű szerződésük van, így a bérkifizetésük egyenletes. Azonban szeretnénk a bérek kifizetését a munka mennyiségéhez igazítani (télen kevesebb, nyáron több), ezért érdeklődnénk, hogy milyen foglalkoztatási formával, módszerrel lehetne ezt szabályosan elérni, illetve mi a megfelelő munkaügyi szabályozás?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott számára - először a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor - besorolásával meg kell állapítani a fizetési osztályát és fizetési fokozatát [Kjt. 63. § (1) bek., 64. § (1) bek.]. A fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
1
2
3
11