Csoportvezetői pozíció megszüntetése felsőoktatási intézménynél

Kérdés: A csoportvezetői pozíció az SzMSz-ben nevesített vezetői szint; a munkáltató határozott időre megbízza adott személyt a csoportvezetői feladatok ellátásával, aki szakmai tevékenységet irányító munkavállaló. A főigazgató a csoportvezetőt 3 vagy 5 évre bízza meg a TTK X Intézetének, XY Kutatócsoport csoportvezetői feladatainak ellátásával. Amennyiben szervezeti változás történik, és egyes csoportokat gazdaságossági, teljesítmény miatti vagy csoportlétszám-csökkenés okokból összevonunk, illetve megszüntetünk, mi történik a csoportvezetőkkel? A csoportvezetői megbízásuk automatikusan megszűnik a vezetett csoport megszűnésével, beolvadásával (erről szóló döntés alapján), vagy köt minket valamilyen módon a megbízásban kijelölt időszak? (Elképzeléseink szerint az ezzel járó vezetői pótlék ilyenkor megszűnne, de bére, munkaköre egyéb tekintetben nem változna.) Perelhet-e ilyen okból a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján feltételezzük, hogy a munkáltató felsőoktatási intézmény, mely esetben az Mt.-t, valamint – az állami felsőoktatási intézmény tekintetében – a Kjt.-t az Nftv. által meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni [Nftv. 5. § (2) bek.]. Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Kollektív szerződés alkalmazhatósága – a cég beolvadása esetén

Kérdés: A cégünk megvásárolt egy balatoni hajós szállítással foglalkozó társaságot, amely beolvadás útján került a mi cégünkbe. A cégünkben lévő hatályos kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni a beolvadás útján hozzánk került új munkavállalókra?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya kiterjed a munkáltatóval munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra [Mt. 279. § (1) bek. a) pont, (3) bek.]. A beolvadás a jogi személyek egyesülésének egyik típusa, amely során a beolvadó jogi személy megszűnik, jogai és kötelezettségei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Költségvetési szervek "összeolvadása" – a tájékoztatás kötelezettsége

Kérdés: Egy költségvetési szerv – fenntartói döntés alapján – beolvad egy másik költségvetési szervbe. Milyen tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó és az átvevő munkáltatót? Gondolunk itt különösen az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra is. Ennek alapján kell alkalmazni az Mt. 36-40. §-ában foglaltakat, vagy az átvevő munkáltatót kizárólag a Mt. 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség terheli? A munkavállalók az Mt. hatálya alá tartoznak.
Részlet a válaszából: […] ...szerv helyébe a jogutód költségvetési szerv lép, ez a munkaviszonyok tekintetében is irányadó lesz. Megjegyzendő, amennyiben a beolvadásra különös jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, azokat értelemszerűen alkalmazni kell. Ha az adott munkaviszonyok tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Kollektív szerződések sorsa beolvadás esetén

Kérdés: Az "A" társaság beolvad a "B" társaságba. Mind a két társaságnál van hatályos kollektív szerződés. Jól értjük, hogy a beolvadást követően az "A" társaság kollektív szerződése nem alkalmazandó, hanem valamennyi munkavállalóra a "B" társaság kollektív szerződése lesz alkalmazandó az Mt. 282. §-ának (2) bekezdése alapján?
Részlet a válaszából: […] ...jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy [Ptk. 3:44. § (1) bek.]. A beolvadás tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége

Kérdés: Alkalmazandók-e a munkavállalóra a beolvadás, mint jogszabályon alapuló, általános jogutódlás esetén, az Mt. 40. §-a szerinti, speciális, a munkáltató személyében bekövetkezett változásra alapított munkavállalói felmondás szabályai (pl. adott esetben a hosszabb felmondási idő, a felmentési idő, valamint a végkielégítés)?
Részlet a válaszából: […] ...csoportja) jogügyleten alapuló átvételére kerül sor [Mt. 36. § (1) bek.]. A Ptk. értelmében a jogi személy más jogi személyekkel beolvadás útján egyesülhet. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy megszűnik, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Több munkáltatóval létesített munkaviszony sorsa munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Munkáltatónk több hasonló profilú munkáltatóval egybeolvadva régiós alapon szerveződik újjá. Van olyan munkavállalónk, akit többmunkáltatós atipikus munkaszerződéssel foglalkoztatunk úgy, hogy másik munkáltatója is a jogelődök között van. Kollektív szerződésünk munkavállalói garanciaként előírja, hogy ilyen esetben a jogutódnak tovább kell vinni a munkaviszonyt, azt folyamatosnak kell tekinteni. Az egybeolvadáskor megszűnik ez a munkaszerződés? Ha igen, járható-e ennek elkerülésére az az út, hogy az egybeolvadás előtt visszaalakítjuk hagyományos munkaszerződéssé az atipikus munkaviszonyt a munkavállaló beleegyezésével?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének jogcímén szűnik meg, ha a munkáltatók száma egyre csökken. Munkáltatói jogutódlás (egybeolvadás) esetén éppen ez a helyzet. Az Mt. 213. §-ának b) pontja szerint a felek megállapodása vagy kollektív szerződés a 195....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 13.

Jogutódlás – beolvadás a polgármesteri hivatalba

Kérdés: Az alapító önkormányzat a közterület-felügyeletet megszünteti oly módon, hogy az beolvad a polgármesteri hivatalba. Ebben az esetben a közterület vezetőjének továbbfoglalkoztatása a jogutód szervezetnél milyen módon valósulhat meg: áthelyezés, esetleg új kinevezés révén? A korábbi intézményvezetői megbízása helyett vezetőként történő áthelyezése megvalósulhat-e úgy, hogy osztályvezetői megbízást kap? Hogyan tarthatja meg a végkielégítésre való jogosultságát? A közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők számára elegendő-e a tájékoztatás a munkáltató személyének megváltozásáról, vagy kinevezésmódosítás, illetve új kinevezés is szükséges? Az ő esetükben a végkielégítésre jogosító szolgálati idő folyamatosnak tekintendő-e?
Részlet a válaszából: […]  A Kftv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint aközterület-felügyelők köztisztviselőnek minősülnek. Közszolgálatijogviszonyukra, ha a Kftv. eltérően nem rendelkezik, a Ktv. rendelkezéseit kellalkalmazni. Ha a közterület-felügyelet beolvad a polgármesteri hivatalba,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Vezetői megbízás munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Közterület-felügyelet mint önálló költségvetési szerv jogutódlással megszűnik. Jogutódja a polgármesteri hivatal. Kérdésünk, hogy az intézményvezető esetében (köztisztviselő) vissza kell-e vonni a vezetői megbízást, vagy a vezetői megbízás az intézmény megszűnésével megszűnik? Van-e munkakör-felajánlási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...a jogutódlás ténye miattautomatikusan nem szűnik meg. Ugyanakkor figyelemmel a közterület-felügyeletpolgármesteri hivatalba történő beolvadására, az előbbi, jogelőd munkáltatóvezetője ebben a pozíciójában vélhetően nem maradhat. Helyzetének rendezésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Közalkalmazottból kormánytisztviselő – "buktató kérdések"

Kérdés: Május 1-jével az eddig a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónk jogszabály rendelkezésénél fogva beolvadt egy közigazgatási szervbe. Kérdésünk: a közalkalmazott – ideértve különösen a vezetőt, illetve magát az intézményvezetőt – munkaköre hogyan változtatható, különösen annak tükrében, hogy a Ktjv. 6/A. §-a a jogállásváltozás utáni 45. napra írja elő a besorolás elvégzését? Mi a helyzet azokkal, akik összeférhetetlennek bizonyulnak?
Részlet a válaszából: […] ...különösen igaz ez a korábbi elsőszámú vezetőre, akinek a megszűnt intézmény vezetésével összefüggőjogosultságai értelemszerűen a beolvadást követően nem gyakorolhatók -feladatai szorosan kapcsolódnak a belső szervezeti felépítéshez, esetükben mégfontosabb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.