Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott azonnali hatályú megszüntetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Büntetlen előélet - az igazolás hiányának következményei

Kérdés: A közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés feltételeként a Kjt. 20. §-ának (2) bekezdése egyebek mellett a büntetlen előéletet szabja meg. Közalkalmazottunk erkölcsi bizonyítványa a pályázat benyújtásakor egy hete már lejárt, és noha ígéretet tett egy újabb beszerzésére, erre mégsem került sor. A közalkalmazottunk már lassan két hónapja dolgozik, de még mindig nem adta le az erkölcsi bizonyítványát. Jogszerű lehet-e a közalkalmazotti jogviszony próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetése arra hivatkozással, hogy a közalkalmazott vállalása ellenére utólag sem csatolta az erkölcsi bizonyítványát, és ezzel nem igazolta, hogy büntetlen előéletű?
Részlet a válaszból: […]azonnali hatályú megszüntetésnek van egy további kockázata is: a vázolt esetben ugyanis megítélésünk szerint annak van jelentősége, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet igazolása hiányában történt közalkalmazotti kinevezés eleve érvénytelennek tekinthető, és ezt az érvénytelen jogviszonyt a munkáltatónak kötelessége az Mt. - Kjt. tekintetében is alkalmazandó - 27. §-ának (1) és (3) bekezdései alapján haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni. A Kjt. 20/A. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személynek azonban hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy büntetlen előéletű [Kjt. 20. § (4) bek.].Amint arra egy hasonló ügyben (12/2017. számú munkaügyi elvi döntés) a bíróság rámutatott, a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány hiánya mellett történt kinevezés munkáltatói oldalról felmerült érvénytelenségi oknak tekintendő [Mt. 29. § (1)-(2) bek.]. Ha ugyanis a közalkalmazott nem tesz eleget a hatósági erkölcsi bizonyítvány megszerzésére vonatkozó kötelezettségének, valójában olyan személlyel kerül sor a közalkalmazotti jogviszony létesítésére, aki a pályázati feltételeknek nem felel meg. Ebből következően a kinevezés érvénytelen (semmis). Ilyenkor a munkáltatónak intézkednie kell az érvénytelenség jogkövetkezményeiről, és az érvénytelen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3706

2. találat: Próbaidő nyugdíj előtt

Kérdés: Van egy munkavállalónk, akinek e hónapban jár le a próbaideje, de nem vagyunk megelégedve a munkájával. Mivel azonban a jövő év elején válik nyugdíjra jogosulttá, nem szeretnénk pár hónappal a nyugdíj előtt megszüntetni a munkaviszonyát. Így arra gondoltunk, hogy közös megegyezéses megszüntetést ajánlanánk neki, mégpedig úgy, hogy a munkaviszony a nyugdíjjogosultságának elérése időpontjában kerülne megszüntetésre. Ez megítélésünk szerint humánus megoldás lenne. Ha viszont nem írná alá a közös megegyezést, kilátásba helyezhetnénk a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést anélkül, hogy ez jogellenes lenne?
Részlet a válaszból: […]egy meghatározott jövőbeli időponttal. Bármennyire is humánusnak tűnik ez a megoldás, arra nincs semmilyen garancia, hogy a munkavállaló elfogadja a közös megegyezést, és erre értelemszerűen nem is kötelezhető.Ha a közös megegyezés mellett egyúttal kilátásba helyeznék a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést is, ez - álláspontunk és az ítélkezési gyakorlat szerint - önmagában nem lenne jogellenes, nem minősülne sem kényszernek, sem jogellenes fenyegetésnek (BH1998. 50., BH2002. 74.). A munkavállaló számára ilyen esetben a bírói gyakorlat értelmében azonban elegendő gondolkodási időt és nyugodt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3425

3. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetése

Kérdés: Közfoglalkoztatottként dolgoztam, 2017. március 6-ától betegállományba kerültem, és folyamatosan táppénzen voltam. 2017. november 9-én kórházi kontrollon voltam, majd november 10-én a háziorvos a beutalót kiadta a CT-re, az orvos ekkor még táppénzes papírt nem adott. December 6-ára kaptam időpontot, december 7-től február 28-ig kórházban feküdtem. Ez idő alatt - valószínű a közfoglalkoztató kérésére - 2017. október 31-én "keresőképessé váltam", és az ezután következő időszakot igazolatlan távollétként kezelték. A következő időpontra már családtagom ment a táppénzes papírért, melyet az asszisztens kiadott, de nem közölte vele, hogy keresőképes vagyok. Jogviszonyomat 2017. október 31-én megszüntették azonnali hatállyal, felszólítást előtte sem szóban, sem írásba nem kaptam. 2017. december 19-én egy közalkalmazottal kiküldték aláírásra boríték nélkül a közfoglalkoztatási szerződést, de kórházi kezelésem miatt családtagommal íratták alá (ő a saját nevét írta az iratra). A munkavállaló helyett más is aláírhatja-e a szerződést? Családtagom nevével érvényes-e a szerződés felmondása? A szerződés megjegyzésébe indokként beleírták, hogy nem vettem fel a munkát, illetve magatartási problémákat tüntettek még. Sztrókos betegként, elferdült szájjal, alig mozgó kézzel milyen magatartást gyakorolhattam volna? Így váratlanul itt maradtam a kórházi ágyon társadalombiztosítási jogviszony és fizetés nélkül. Hova fordulhatok egyáltalán, van-e még rá idő?
Részlet a válaszból: […]azonnali hatályú felmondással. Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy az azonnali hatályú felmondás nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz ha csak később közölték Önnel, az kizárólag a közlés időpontjával szüntethette meg a jogviszonyát (amennyiben ez decemberben történt, nem lehet a jogviszonyát október végével megszüntetni). Figyelemmel a fentiekre, csupán általános tájékoztatást tudunk adni a kérdéseit illetően.Mindenekelőtt a legfontosabb: a közfoglalkoztatási jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a közfoglalkoztatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül lehetséges a keresetlevelet benyújtani a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz. A közfoglalkoztatási jogviszonyra - a Közfogl. tv.-ben meghatározott eltérésekkel - ugyanis az Mt. szabályai alkalmazandók [Közfogl. tv. 2. § (1) bek.], így az ezt rögzítő Mt.-rendelkezés ez esetben is irányadó [Mt. 287. § (1) bek. b) pont]. Ebből következően már nincs lehetősége az ügyben bírósághoz fordulni. Még akkor sem, ha esetleg a megszüntető irat nem tartalmazott jogorvoslati kioktatást, ugyanis a 6 hónapos határidő, mely ilyen esetekben "felülírja" a 30 napos keresetindítási határidőt [Mt. 22. § (5) bek.], már ebben az esetben is eltelt.Ettől függetlenül ugyan megállapítható, hogy amennyiben Ön valóban keresőképtelen volt, ezáltal mentesült a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól [Mt. 55. § (1) bek. a) pont]. Ebből következően arra hivatkozva önmagában nem lehetett volna jogszerűen a jogviszonyát megszüntetni, hogy nem vette fel a munkát. A keresőképtelenség fennállta azonban az Ön által leírtak alapján egyértelműen nem állapítható meg, hiszen arra is utal a kérdésében, hogy 2017. október 31-én keresőképessé vált. Amennyiben Ön tudta vagy tudnia kellett volna, hogy már keresőképtelen, értesítenie kellett volna erről a közfoglalkoztatót. A megjelölt másik ok (magatartási problémák) tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3395

4. találat: Ittasan a munkahelyen

Kérdés: Mit tehetünk akkor, ha a több éve már nálunk dolgozó munkavállalónk ittasan jelent meg a munkavégzés kezdetekor, és amikor közöltük vele, hogy ennek következményei lesznek, ő vállat vont, és közölte, úgysem szüntethetjük meg a munkaviszonyát, mivel várandós?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyát, ugyanis e megszüntetési jogcímnél nem bír jelentőséggel, hogy a munkavállaló egyébként felmondási tilalomnak minősülő helyzetben van. A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállalóa) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagyb) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 78. § (1) bek.].A munkavállaló ittas állapota olyan lényeges kötelezettségszegés, amely megalapozhatja az azonnali hatályú felmondást. Mindezt az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3282

5. találat: Azonnali hatályú megszüntetés keresőképtelenség idején

Kérdés: Január 13-án két és fél éves munkaviszony után betegállományba kerültem. Január 18-án ajánlott levelet kaptam, miszerint munkaviszonyomat azonnali hatállyal, január 15-től megszüntették. Úgy tudtam, hogy a táppénz halasztó hatályú, tehát a lejáratát követő napon szűnik meg a munkaviszonyom. Február 7-én megjött ajánlott levélben a társadalombiztosítási kiskönyvem, ami szerint a biztosítási jogviszonyom január 15-től megszűnt. Betegszabadság vagy táppénz alatt megszüntetheti-e a munkaadó a munkaviszonyomat?
Részlet a válaszból: […]és a fentiekre figyelemmel nem tudunk kétséget kizáróan állást foglalni abban sem, hogy a megszüntetés jogszerű volt-e vagy sem.Az azonban megállapítható, hogy amennyiben a munkáltató január 15-ével tekinti megszűntnek a munkaviszonyt, ez az időpont-meghatározás nem helyes, mivel Ön január 18-án kapta kézhez az erről szóló jognyilatkozatot, így az azonnali hatályú megszüntetés - mivel nem lehet visszamenőleges hatályú - csak ez utóbbi időpontban következhetett be. Önmagában azonban az időpont helytelen meghatározása nem eredményezi a munkaviszony jogellenes megszüntetését, azzal a következménnyel jár csupán, hogy az január 18. napján szűnt meg. A leírtakból megállapítható az is, hogy a munkáltató késedelmesen - február 7. napján - küldte meg Önnek a megszüntetéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott igazolások egy részét (e körben a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolványra utal a kérdés). Az igazolásokat a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése esetén legkésőbb a megszűnés napjától számított ötödik munkanapon ki kellett volna adni az Ön számára. Hozzátesszük, ezzel a munkáltató jogszabályt sértett, ám a bírói gyakorlat szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3226

6. találat: Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése

Kérdés: A mai napon fegyelmivel elküldtek, mert tegnap este nem tudtam felvenni a munkát. Éjszakás műszakban lettem volna, de a munkát a magas lázam és felső légúti fertőzésem miatt nem tudtam felvenni, mivel ápoló vagyok, és nem akartam az idős betegeket megfertőzni. A kolléganőmmel szóváltásba keveredtünk, én felhívtam a főnővért, hogy keressen éjszakára embert, mert így nem tudok dolgozni. Közöltem vele, hogy felmondok, és hazaindultam a munkaidőm vége előtt. Másnap hívtam a főnökasszonyomat, hogy fel szeretnék mondani, mire az ő válasza az volt, hogy fegyelmivel ki vagyok rúgva, minden papíromat elpostázza. Hat munkanapot dolgoztam le, ebből kettő van beírva a jelenléti ívbe. Csak azt a két napot fizetik ki. Mi a teendőm ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]igény érvényesítése iránt [Mt. 287. § (1) bek. b) pont]. A kérdésben írtak nem elegendőek annak megállapítására sem, hogy a közalkalmazotti jogviszony vajon rendkívüli felmentéssel (Kjt. 33/A. §), vagy felmentéssel (Kjt. 30. §) került-e megszüntetésre, és hogy annak pontos indoka mi volt. Ebből következően a jogszerűség kérdésében jelen keretek között nem lehet állást foglalni. Ugyanakkor az biztos, hogy "fegyelmivel" az Ön jogviszonya nem volt megszüntethető, mivel a Kjt. a fegyelmi felelősség intézményét 2012. július 1-je óta nem szabályozza.A jogviszony megszüntetése azonban a teljesített munkavégzést és az arra járó illetmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2835