Szülési szabadságon lévő alpolgármester - CSED vagy tiszteletdíj

Kérdés: Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester részesülhet egyidejűleg CSED-ellátásban és a Mötv. 80. §-ának (2), valamint (3) bekezdése alapján megállapított tiszteletdíjban és költségtérítésben? Ezen tisztsége mellett más munkáltatónál főállású munkavállaló. Milyen kötelezettsége van a képviselő-testület mint munkáltató felé a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a szülést követően? A képviselő-testületnek milyen kötelezettsége van a társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségének ellátásával, tiszteletdíjával, költségtérítésével és foglalkoztatásával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos jogosítványaként a Mötv. - egyebek mellett - a megválasztást (lásd fent idézett Mötv. 74. §-t), valamint a visszahívást nevesíti. Eszerint az alpolgármester e tisztsége megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Munkavédelmi képviselő megbízatásának megszűnése

Kérdés: Az Mvt. 70/A. §-ának (3) bekezdése alapján pontosan melyek a munkavédelmi képviselő megbízatása megszűnésének konkrét esetei? Az Mt. 255. §-a sorolja fel az üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése eseteit, amelyek közül az "üzemi tanács megszűnésével" kitételt hogyan kell a munkavédelmi képviselőkre "megfelelően alkalmazni"? Ez jelentheti azt, hogy mivel munkavédelmi képviselőknél nem értelmezhető az üzemi tanács vagy bármely testület, amelynek a képviselő tagja, ezért ezt a pontot figyelmen kívül kell hagyni? Vagy jelentheti-e azt, hogy az Mt. 252. §-a szerinti üzemi tanács megszűnése eseteit kell megfelelően alkalmazni a munkavédelmi képviselőre?
Részlet a válaszából: […] ...munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjai­ra, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni [Mvt. 70/A. § (3) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Cafeteria-túlfizetés elszámolása az illetménnyel szemben

Kérdés: A munkáltató cafeteriajuttatást (SZÉP-kártya) fizet, és bár a juttatás mértéke a közszolgálati jogviszony tárgyévi hossza alapján hónapokra van megállapítva, de nem időarányosan, havonta, hanem az év elején tölt fel nagyobb összeget a kért alszámlára. Mi történhet akkor, ha a munkaviszony év közben megszűnik? Jogszerű, ha a munkáltató az elszámolás során az illetményből levonja az időarányos mértéket meghaladó cafeteria összegét? Előbbi pénz, utóbbi pedig (hiába marad meg az alszámlán) csak korlátozottan felhasználható érték, így a köztisztviselő számára ez különösen hátrányos lehet, főként a munkanélküliség időszakában. Arra van lehetőség, hogy ilyenkor az alszámláról történjen a visszavonás (visszautalás)? A kormánytisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók esetében hogyan működhet ez?
Részlet a válaszából: […] ...is megvalósítható az, hogy a munkáltató a munkavállaló hozzájárulása alapján, ha még van fedezet, a SZÉP-kártya alszámláiról éljen visszahívással az összeg vonatkozásában. A közalkalmazottaknál ugyanazok az elvek irányadók, mint a munkavállalók esetében, tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Vezető visszahívása - a munkaviszony "sorsa"

Kérdés: Két hónapja leváltottuk az egyik igazgatósági tagot a cégünknél. Most kaptunk tőle egy levelet, hogy fizessük ki neki az utóbbi két hónapra járó munkabérét, mivel megítélése szerint a munkaviszonya továbbra is fennáll. Jogos-e a követelése úgy, hogy már a cégkivonaton sem szerepel, mivel a státusza ott is törlésre került?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a megbízás időtartamának lejártával,b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,c) visszahívással,d) lemondással,e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,f) a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása

Kérdés: Meg lehet-e állapodni a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében úgy, hogy a munkáltató jogosult azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszahívni őt a tisztségéből?
Részlet a válaszából: […] ...bírói gyakorlat szerint a gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőjének a munkaviszonya is megszüntethető visszahívással [Ptk. 3:25. § (1) bek. c) pontja és BH1995.253.]. Amennyiben azonban a visszahívás nem felel meg a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Vezetői munkakör módosítása

Kérdés: Cégünknél az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatát, de az ügyvezetői munkakör mellett más munkaköre is van. Szeretnénk terjeszkedni, és ennek érdekében egy olyan ügyvezetőt szeretnénk kinevezni, akinek ebben komoly tapasztalata van. Viszont a mostani ügyvezetőt a másik munkakörben megtartanánk, hiszen nagyon jól végzi a munkáját. A fentiek alapján egyoldalúan visszahívhatjuk az ügyvezetői tisztségből, a másik munkakört megtartva?
Részlet a válaszából: […] ...3:112. § (1) bek.]. Mivel esetünkben az ügyvezető munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, ezért a tisztségből történő visszahívást mind polgári jogi, mind munkajogi szempontból vizsgálni kell. Polgári jogi tekintetben a gazdasági társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 19.

Vezető tisztségviselő visszahívása

Kérdés: Egyesületünkben elnökség működik, amelynek tagjai munkaviszonyban látják el feladataikat. Amennyiben szeretnénk azonnali hatállyal visszahívni az egyik elnökségi tagot, akkor mi lesz a munkaviszonyával, külön meg kell szüntetnünk azt is?
Részlet a válaszából: […] ...vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai (Ptk. 3:77. §). A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik a visszahívással. A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Üzemi tanács mandátumának változása

Kérdés: Nyáron módosult az Mt., és a módosítások érintették az üzemi tanács megbízatásának időtartamát is. A jelenleg - és a módosítás előtt - is működő üzemi tanácsok megbízatása hogyan alakul? 5 évre tolódik a megbízásuk időtartama, és ha igen, akkor milyen időponttól kell számítani az 5 évet? Mikor kell új üzemi tanácsot választani?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlen szavazással öt évre választják azzal, hogy a munkavédelmiképviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásánakrendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, illetve azüzemi megbízottra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Munkavédelmi képviselő választása

Kérdés: A cégünknél a munkavállalók létszáma idén nyáron elérte az 50 főt; mindenki a székhelyen dolgozik, telephelyünk nincs. Eddig senki nem kezdeményezte munkavédelmi képviselő megválasztását, de úgy tudjuk, most már kötelező lesz. Akkor is le kell bonyolítanunk a választást, ha egyébként a munkavállalók nem akarnak ezzel a kérdéssel foglalkozni?
Részlet a válaszából: […] ...személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmiképviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásánakrendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, illetve azüzemi megbízottra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Rendkívüli felmondás - jogellenesség munkáltatói közrehatás miatt

Kérdés: Banki ügyintézőként dolgoztam, egy átutalást kellett elintéznem "sűrű" időszakban, nagy volt a munkateher. A munkáltatóm utasított, hogy egy külföldi betét kamatait a külföldi tulajdonosnak utaljam át, és a betét tőkeösszegét további egy hónapra kössem le. Közel tíz éve ezzel a számlával minden esetben havonta hasonlóképpen kellett tennem, de most véletlenül nem csupán a kamatokat, hanem a betét tőkeösszegét is elutaltam. Ez akkor derült ki, amikor az átutalt tőkeösszeg visszahívására már nem volt mód. A főnököm rendkívüli felmondással elküldött, az indokolás szerint súlyosan gondatlanul jártam el. Hiába védekeztem, hogy nagyon túlterhelt voltam, ez okozta a tévedést, és hogy nem szándékosan tettem, túl kevesen vagyunk a feladatok ellátására, és ő is hibázott, amikor kihagyta az ún. "négyszem-elvet". Jogszerűen szüntette-e meg a munkaviszonyomat a munkáltatóm?
Részlet a válaszából: […] Az ítélkezési gyakorlat alapján a rendkívüli felmondásindokául megjelölt kötelezettségszegést, jelen esetben a téves utalást amunkavállaló elkövetéskori munkaköre, beosztása és szakismerete alapján kellmegítélni. Figyelembe kell venni a munkaszervezetben betöltött helyét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.