Keresés eredménye

23 találat a megadott vezetői megbízás (Kjt.) tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkáltatói jogkör hiányában közölt felmentés
Kérdés: Az óvodavezetői pályázat pályázó hiányában eredménytelen volt. Ezt követően a vezetői feladat ellátására egyéves időtartamra megbízásra került egy olyan személy, aki intézményvezetői szakvizsgával nem rendelkezett, tehát megbízása álláspontom szerint semmis. Ezt követően az intézményvezető alapítói határozat alapján létszámcsökkentés címén megszüntette az egyik óvónő jogviszonyát. A semmis vezetői megbízás alapján tett egyoldalú munkáltatói intézkedés jogszerű, avagy jogellenes?
Részlet a válaszból: […]feltétele - többek között - a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A megbízás pályázat alapján adható. A 326/2013. Korm. rendelet kivételes szabálya alapján, ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat azért nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás annak határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - megbízás adható, legfeljebb egy évre, a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel [326/2013.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3152
2. találat: Vezetői megbízás visszavonása
Kérdés: A gazdasági csoportvezetőm vezetői megbízása 2017. december 31-ig szól vagy visszavonásig. A munkájával nem vagyok megelégedve. Visszavonhatom-e vezetői megbízását? Ha igen, mi ennek a formája?
Részlet a válaszból: […]akadály elhárultától számított három munkanapon belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni.Azt, hogy mi lehet a vezetői megbízás lejárat előtti visszavonásának oka, a törvény nem határozza meg, de mindenképpen valós, világos és okszerű indoknak kell lennie, amely nem lehet visszaélésszerű. Az Mt. 7. §-ának (1) bekezdése szerint a joggal való visszaélés akkor állapítható meg, ha a formálisan egyébként jogszerű intézkedés más jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3128
3. találat: Önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjének megbízása
Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése szerint vezetői megbízást a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. Ugyanezen jogszabály 21. §-ának (1) bekezdése vezetői megbízásnak minősíti a tagintézmény-vezetői és az intézményvezető-helyettesi megbízást is [összhangban a Kjt. 23. §-ának (2) bekezdésével]. E rendelkezések alapján önkormányzat fenntartásában lévő óvoda tagóvoda-vezetője és intézményvezető-helyettese részére megbízást a képviselő-testület, a fenntartó vezetője (azaz az önkormányzat polgármestere) vagy megbízottja adhat. Ez alapján tehát van-e arra lehetőség, hogy a tagóvoda vezetőjét és intézményvezető-helyettesét az önkormányzat polgármestere vagy az általa megbízott személy nevezze ki? Továbbá: lehet-e maga az intézményvezető a polgármester által a megbízási jogkör gyakorlására feljogosított személy? Amennyiben igen, milyen módon szükséges ennek a dokumentálása önkormányzati fenntartású intézménynél? A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése szerint: "A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki." Helyes értelmezés alapján ez azt jelenti, hogy mind a tagóvoda-vezető, mind az intézményvezető-helyettes megbízása - amennyiben nincs kivételszabály - csak pályáztatás útján öt évre történhet, és arra kizárólag a képviselő-testület, a polgármester vagy az általa megbízott személy jogosult?
Részlet a válaszból: […]képviselő-testülete adhatja az (1) bekezdés szerinti esetben a magasabb vezetői, a (2) bekezdés szerinti esetben a vezetői megbízást, alkalmazandó az a kitétel is, amely erre a fenntartó vezetőjét vagy annak megbízottját - a polgármestert, illetve megbízottját - jogosítja fel. A másik értelmezés szerint - amelyet Szerkesztőségünk is oszt - a szabályt nem csupán nyelvtanilag, hanem teleologikusan, és a köznevelési jogszabályok rendszerébe illesztve is értelmezni kell. Az Nkt. 4. §-ának 9. pontja értelmében fenntartó lehet bármely természetes vagy jogi személy, feltéve, hogy a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3075
4. találat: Vezetői megbízás időtartama
Kérdés: Óvoda intézményvezető-helyettesét és tagintézmény-vezetőjét hány évre lehet kinevezni? A "legfeljebb 5 évre" kitétel lehetőséget ad egyéves kinevezésre?
Részlet a válaszból: […]1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződésben foglalt határozott idő lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le [Nkt. 68. § (4) bek.].Nincs tehát olyan szabály, amely "legfeljebb" öt évet írna elő. A magasabb vezető, vezetői megbízás ideje így "fix" öt év, amelytől csak annyiban lehet eltérni, hogy a megbízás a nyári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3066
5. találat: Nyugdíjas óvodavezető továbbfoglalkoztathatósága
Kérdés: Óvodában intézményvezető vagyok. 2017. december 22-én leszek jogosult az öregségi nyugdíjra. Vezetői megbízásom 2018. július 1-jéig szól. Nem szeretnék elmenni nyugdíjba 2017. december 22-én, hanem a vezetői megbízásom végéig, azaz július 1-jéig közalkalmazotti munkaviszonyban szeretnék maradni. Van-e erre lehetőségem?
Részlet a válaszból: […]megszerezték. Abban az esetben azonban, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja (pl. nem várható, hogy a kiírt pályázatra jelentkeznek), a munkáltatói jogok gyakorlója a kormány véleményének kikérését követően dönthet a közalkalmazott továbbfoglalkoztatásáról azzal, hogy a kormány véleménye döntésében köti a munkáltatót.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3029
6. találat: Közalkalmazotti vezetői megbízás meghosszabbítása
Kérdés: A Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése értelmében a vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Egy vezető három évre kapott megbízást, és ennek lejártát követően a munkáltatója még két évig szeretne vele vezetőként dolgozni. Ebben az esetben közös megegyezéssel meghosszabbítható-e az eredeti vezetői megbízás, vagy technikailag új vezetői megbízást kell számára adni a kétéves időtartamra?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3028
7. találat: Iskolaigazgató leváltása
Kérdés: Új iskolaigazgatót választ a fenntartó. Hogyan lehet leváltani vagy felmenteni az igazgatóhelyetteseket 5 év előtt?
Részlet a válaszból: […]írásban megadni. Az indok mibenlétére sem az Nkt., sem a Kjt., sem a 326/2013. Korm. rendelet nem határoz meg szabályokat. A megbízás visszavonásának indoka lehet például a magatartásbeli probléma, a szakmai képességgel kapcsolatos probléma, a munkavégzés során jelentkez ő hibák. A megbízás visszavonásakor továbbá figyelemmel kell lenni bizonyos általános magatartási követelményekre (pl. a joggal való visszaélés tilalmára). A megbízás visszavonása után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni [Kjt. 21. § (6) bek.].Ha a munkáltató az Mt. hatálya alá tartozik, az iskolaigazgató-helyettesi státusz az Nkt. 68. §-ának (3) bekezdése alapján nem munkakörként, hanem szintén megbízás alapján látható el. Ezt támasztja alá a 326/2013. Korm.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2996
8. találat: Vezetői megbízás - ha tartama az öt évet meghaladja
Kérdés: A Kjt. alapján a költségvetési szerv vezetőjét öt évre nevezte ki a képviselő-testület. Az igazgató vezetői megbízása októberben lejár. Kell-e újonnan pályáznia, vagy meghosszabbítható a vezetői megbízás 26 hónappal, amikor az igazgató eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt és nyugdíjba vonul?
Részlet a válaszból: […]területén az Nkt. 68. §-ának (1)-(2) bekezdései hasonló tartalmú szabályozást fogalmaznak meg. Itt sem ad lehetőséget a törvény az öt év meghosszabbítására, létezik azonban egyéb kedvezmény, amely bizonyos esetben lehetővé teszi a vezetőként történő továbbfoglalkoztatást. Az Nkt. 67. §-ának (7) bekezdése és a 326/2013. Korm. rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2656
9. találat: Tagintézmény-vezető vezetői megbízása
Kérdés: A tagintézmény-vezető a jogszabályok alapján intézményvezetőnek minősül-e? Az Nkt. 67. §-ának (1) bekezdése felsorolja az intézményvezetői megbízás feltételeit. A 326/2013. Korm. rendelet 21. §-ának a) pontja értelmében köznevelési intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül - magasabb vezetői megbízásnak minősül a tagintézmény-vezetői megbízás. Ugyanezen jogszabály 24. §-a akként rendelkezik, hogy ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. E vezetői megbízást a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. A vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény. A fentiekben ismertetett szabályozás alapján a tagintézmény-vezetőre mint magasabb vezetőre alkalmazni kell-e az Nkt. 67. §-ának (1) bekezdésében felsorolt feltételeket? Milyen feltételeknek kell teljesülnie tagintézmény-vezető megbízása esetén? Amennyiben az intézményvezetőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a tagintézmény-vezetőre, akkor a 326/2013. Korm. rendelet 24 §-ában szabályozott esetkörben mi indokolja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete adja a vezetői megbízást, hisz a tagintézmény-vezetőt főszabály szerint az intézményvezető bízza meg. Ezt az esetkört kivételként kell kezelni?
Részlet a válaszból: […]§-ának (1) bekezdése magasabb vezetői megbízásnak minősíti a tagintézmény-vezetői megbízást. Ez összhangban áll a Kjt. 23. § (2) bekezdésével, mely szerint a munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető minősül magasabb vezetőnek. A tagintézmény-vezető az Nkt. szóhasználatában intézményvezetőnek, a Kjt. fogalmai szerint magasabb vezetőnek minősül.Az intézményvezetői megbízás általános szabály szerint pályázat alapján, öt évre történik (326/2013. Korm. rendelet 22-23. §); ha a pályázat sikertelen volt, vagy új intézmény (intézményegység, tagintézmény) kialakításakor szervezési feladatok ellátására pályázat nélkül, egy évre is adható ideiglenes megbízás (326/2013. Korm.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2581
10. találat: Vezetői megbízás pályáztatás mellőzésével
Kérdés: A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a megbízási jogkör gyakorlója a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot köteles kiírni. Ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdése említi a vezetői megbízás esetén a pályáztatás alóli kivételeket: "A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével - pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti esetben, továbbá
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval."
A kérdésünk arra vonatkozik, hogy az (5) bekezdés a) és b) pontjai külön-külön vagy együttesen vizsgálandó feltétel-e? Adható-e vezetői megbízás pályázat mellőzésével olyan közalkalmazottnak, aki a vezetői megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval úgy, hogy nem állnak fenn a Kjt. 20/A. §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti feltételek?
Részlet a válaszból: […]áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthetőa) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók.A "továbbá"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2417
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés