Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott védett kor tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Védett korban - munkáltatói felmondás

Kérdés: Ha az ún. védett korban lévő munkavállalónk munkaviszonyát létszámcsökkentésre történő hivatkozással felmondással kívánjuk megszüntetni, és ezért irányadó az esetében az Mt. 66. §-ának (5) bekezdésében szabályozott felmondási korlátozás, kötelesek vagyunk-e a felmondásban kifejezetten utalni arra, hogy nincs számára felajánlható betöltetlen munkakör? Szükséges megjegyezni, hogy a munkaszerződése szerinti munkahelyen valóban nincs az Mt. szerinti kritériumoknak megfelelő munkakör?
Részlet a válaszból: […]munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondással csak akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.]. Az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti munkahelynek a munkaszerződésében rögzített munkahelyet, illetve, ha ez ott nem került kikötésre, azt a munkahelyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. Mindezek alapján azt valóban meg kell vizsgálniuk, hogy van-e az Mt. idézett szabályának megfelelő betöltetlen munkakör az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti munkahelyen, ugyanakkor az irányadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4053

2. találat: Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett

Kérdés: Egyik munkavállalónk teljesítményével nem vagyunk megelégedve. Vezetői feladatainak határidejét sorozatosan nem tartja be, döntéseket nem tud hozni, folyamatokban hibázik. Szeretnénk felmondani neki, de öt éven belül nyugdíjas lenne. Jelenlegi munkaköréhez idegen nyelv ismerete szükséges, ami neki nincs, végzettsége nem megfelelő a pozícióhoz. Ajánljunk fel neki másik munkakört?
Részlet a válaszból: […]szüntetheti meg. A kérdésben megjelölt indokok a munkavállaló képességével összefüggő indoknak tekinthetők, tehát a munkáltatót munkakör-felajánlási kötelezettség terheli a következők szerint. A munkaviszony csak abban az esetben szüntethető meg, amennyiben a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.].A kérdés alapján felmerülhet, a munkavállaló nem minősül-e vezető állásúnak. Ez esetben ugyanis nem tartozik felmondási korlátozás alá. Az Mt. ugyanis akként rendelkezik, hogy a vezető állású munkavállaló vonatkozásában munkáltatói felmondás esetén az Mt. felmondásra vonatkozó rendelkezéseit [66. § (1)-(6) bek.] nem kell alkalmazni [Mt. 210. § (1) bek. b) pont]. Ezért a munkáltatót nem terheli munkakör-felajánlási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2637

3. találat: Védett korú munkavállalóra vonatkozó felmondási szabályok

Kérdés: Cégünk profiljának átalakulása miatt az egyik munkakör kiüresedik, ezért szeretnénk teljesen megszüntetni. Viszont a munkakörben dolgozó munkavállalónk védett korú. Ilyen körülmények között felmondhatunk, vagy találnunk kell neki valami más munkakört?
Részlet a válaszból: […]magatartásával összefüggő indok csak akkor lehet megalapozott, ha olyan súlyú, hogy azonnali hatályú felmondásnak is lehetne helye [Mt. 66. § (4) bek.]. Vagyis ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 78. § (1) bek.].Emellett a védett korú munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.]. Amennyiben a munkáltató a felmondást az érintett munkavállaló munkakörének megszűnésére alapítaná, az a munkáltató működésével összefüggő oknak minősül, így fennáll a munkáltató munkakör-felajánlási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2532
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Nyugdíjjogosultság és munkajogi szabályok

Kérdés: Kérjük szíves segítségüket abban, hogy hogyan alkalmazzuk a védett korral összefüggő szabályokat a nyugdíjaskort betöltött, azon túl levő, de elegendő szolgálati idővel nem rendelkező kollégánk munkaviszony-megszüntetése esetén? Nyugdíjasnak minősül-e az ilyen munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg, munkáltatói felmondás, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy más jogállási törvény hatálya alá kerülése miatt. A törvényszöveg ezekben az esetekben tehát nem a nyugdíjjogosultsághoz, hanem annak csak egyik eleméhez, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez kapcsolja a védett kor 5 éves időszakának számítását. A szolgálati időnek - ezen belül a nők sajátos szabályok szerint számítandó 40 éves szolgálati idejének -, továbbá az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott nyugdíjas fogalomnak tehát itt nincs szerepe.Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a Tny. 18. §-ának (1) bekezdése a munkavállaló születési évétől függően határozza meg 62 és 65 év között. Mind a férfiak, mind a nők esetében a születésnap alapján határozható meg a védett kor ötéves időtartama. Azt a munkavállalót, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, már "túlhaladta" a védett életkort, tehát a felmondási indokkal, az állásfelajánlással, valamint az emelt összegű végkielégítéssel kapcsolatos többletjogosítványok nem illetik meg. Az Mt. 66. §-ának (8) bekezdése szerint a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszonyfelmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. Ebben az esetben alkalmazandó az Mt. nyugdíjas fogalma [294. § (1) bek. g) pont és (2) bek.], mely szerint nyugdíjas munkavállalónak minősül az, aki:- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül (idetartozik a nők 40 éves szolgálati idővel életkori feltétel nélkül igénybe vehető nyugdíja), vagy- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2403

5. találat: "Védett kor" a 40 éves szolgálati idő vonatkozásában

Kérdés: 1956-ban születtem, jelenleg 37 év szolgálati idővel rendelkezem. A munkáltatómnál létszámleépítés van. Azt szeretném tudni, hogy a nőkre vonatkozó szabályozás esetén - miszerint 40 év szolgálati idő elérésekor nyugdíjba lehet vonulni - figyelembe vehető-e a védett kor, vagy az csak az öregségi nyugdíjkorhatárra alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]munkajogi szempontból is azonos védelem illetné meg a 40 éves szolgálati idővel rendelkező női munkavállalót. A munkavállaló speciális védelemben részesül a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben, azaz ebben az időszakban - a "védett korban" - a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással - kivéve ha egyébként nyugellátásban részesül - a rá irányadó meghatározott életkor eléréséig csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg [Mt. 89. § (7) bek.]. A jogszabály egyértelműen fogalmaz, mikor a "védett kort" az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez és nem a nyugdíjra való jogosultsághoz köti. Ez utóbbi esetén ugyanis az öregségi nyugdíj megállapításának nőkre vonatkozó - kérdésükben meghatározott - sajátos lehetősége a szolgálati időhöz és nem az életkorhoz igazodik. Így a kérdező, amennyiben 1956-ban született, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár a 64. életév betöltését követő 183. nap [Tny. 18. § (1) bek. f) pont], "védett korban" pedig az ezt megelőző öt évben lesz. Esetünkben tehát a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1285

6. találat: Felmondási védettség - 40 évi munkaviszony elérése előtt

Kérdés: Jár-e felmondási védettség 40 év munkaviszony megszerzése előtt?
Részlet a válaszból: […]fenntartása. A "különös indok" fennállásának megállapításához körültekintő vizsgálódásra, az eset összes körülményének leggondosabb figyelembevételére van szükség. A különös indokot megvalósító súlyos ok ugyanakkor jelentkezhet a munkavállaló személyével összefüggésben (pl. munkamegtagadás, üzemi lopás, sorozatos hanyag munkavégzés) és a munkáltató gazdálkodása körében is (pl. átszervezések, létszámcsökkentések, a gazdálkodás színvonalának emelése érdekében végrehajtott személycserék). Mint látható, a felmondási korlátozás a munkavállalót a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben illeti meg. (A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatárt a Tny. 18. §-a határozza meg.) Ez független attól, hogy hány év "munkaviszonya" vagy pontosabban szolgálati ideje van. A másik oldalról viszont, hiába van 40 évnyi szolgálati ideje a munkavállalónak, a felmondási védettségre nem lesz jogosult, csak akkor, ha az öregségi nyugdíjkorhatárhoz már csak legfeljebb öt éve hiányzik. Érdemes megjegyezni, hogy a felmondási korlátozás mellett a munkavállalót a törvényi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1278

7. találat: Védett kor és 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj

Kérdés: 40 évi munkaviszony elérése előtt van-e felmondási védettség? Rendes felmondásnál ilyen esetben jár-e a munkavállalónak a plusz 3 havi végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]már ellátottnak minősül, a munkaviszony megszűnése nem érinti olyan súlyosan. Az Mt. 95. §-ának (5) bekezdése írja elő, hogy a végkielégítés mértéke 3 havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg - kivéve ha a munkavállaló ugyanezen szabály alapján korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült. (Megjegyzendő, hogy ebből a törvényhelyből a 2011. évi CLXVII. törvény törölte a korkedvezményes öregségi nyugdíjra utalást.) Ebből a szempontból a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatáron - az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt értelmező rendelkezés alapján - a Tny. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt kell érteni. A Tny. 18. § (1) bekezdésének a)-g) pontja életkortól függően 62-65 év között állapítja meg az 1950-es években és később születettek nyugdíjkorhatárát. A Tny. 18. §-ának (2a) bekezdése pedig életkoruktól függetlenül jogosítja öregségi teljes nyugdíjra azokat a nőket, akik legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek, és biztosítással járó jogviszonyban nem állnak. Ez a nyugdíjforma az Mt. 87/A. §-ban szereplő értelmező rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1225

8. találat: Emelt összegű végkielégítés és a "védett kor"

Kérdés: Cégünknél munkáltatói rendes felmondással megszüntettük az egyik "védett korban" lévő munkavállalónk munkaviszonyát. Végkielégítést nem fizettünk részére, mert alig több mint egy évig állt fenn a munkaviszonya. A munkavállaló felszólított bennünket, hogy fizessünk ki részére háromhavi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítést, mert őt a "védett korra" tekintettel a törvény alapján ez megilleti. Véleményünk szerint azonban erre nem jogosult, így nem tettünk eleget a felszólításnak. Helyesen jártunk-e el a munkavállalóval szemben, vagy valóban megilleti őt a végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]állapít meg azon munkavállalókra, akiknek munkaviszonya az öregségi nyugdíjra, illetve a korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg. A köznyelv ezt az állapotot nevezi - nem teljesen egzakt terminológiával - "védett kornak". A "védett korban" lévő munkavállalók esetén, azon túlmenően, hogy munkaviszonyuk csak különösen indokolt esetben szüntethető meg munkáltatói rendes felmondással [Mt. 89. § (7) bek.], a végkielégítés összege az általános szabályok szerint meghatározotthoz képest háromhavi átlagkereset összegével emelkedik [Mt. 95. § (5) bek.]. Az emelt összegű végkielégítés azonban mindösszesen egy alkalommal illeti meg a munkavállalót. Nem jogosult ugyanis az emelt összegű végkielégítésre a munkavállaló akkor, ha korábban már részesült abban [Mt. 95. § (5) bek.]. A fentiekben vázolt kedvezőbb szabályok nem jelentik azt, hogy a "védett korban" lévő munkavállalónak nem kellene megfelelniük az általános szabályok szerinti feltételeknek. A "védett korban" lévő munkavállalókat - kollektív vagy munkaszerződés kedvezőbb rendelkezése hiányában - csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 971

9. találat: Emelt összegű végkielégítés - ha a védett korú munkavállaló munkaviszonya három évnél rövidebb

Kérdés: Jár-e többlet-végkielégítés azon védett korban lévő alkalmazottunk részére, aki két éven belül jogosulttá válik az öregségi teljes összegű nyugdíjra, azonban még csak másfél éve áll munkaviszonyban? Az alkalmazottunk rendkívüli felmondással élt, és az Mt. alapján plusz háromhavi átlagkeresetet követel. Szeretném megtudni, hogy a többlet-végkielégítésre való jogosultság összefügg-e a végkielégítésre való jogosultsággal, vagy az attól teljesen független jogintézmény?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyhoz egyre magasabb összegű végkielégítés társul. Az öregségi, illetve a korkedvezményes öregségi nyugdíjra öt éven belül jogosultságot szerző munkavállalót, azaz az ún. védett korban lévő munkavállalót az általános szabályokhoz képest magasabb összegű végkielégítés illeti meg, azonban a védett korban lévő munkavállaló plusz háromhavi átlagkeresetének a kiszámítási alapja is az Mt. 95. § (4) bekezdése. Az Mt. ez utóbbi rendelkezése szerint a végkielégítés mértéke legalább három év jogviszony esetén egyhavi átlagkereset összege, vagyis a végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy az adott munkavállaló rendelkezzen minimum hároméves munkaviszonnyal. Ha tehát a közvetlenül nyugdíj előtt álló, ám még csak másfél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 715
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Vezető - védett korban?

Kérdés: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló új szabályok szerint cégünk egyik vezető állású munkavállalója négy év múlva, 62. életéve betöltését követő 183. napon válik öregségi nyugdíjra jogosulttá. Vajon a szóban forgó vezető védett korban van-e, vagy pedig továbbra is, indokolási kötelezettség nélkül megszüntethetjük a munkaviszonyát rendes felmondással?
Részlet a válaszból: […]felmondási tilalmakról és felmondási időről sem. Figyelemmel arra, hogy a vezető állású munkavállaló tekintetében az Mt. általános rendelkezéseit a III. rész X. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és miután ez utóbbi fejezet a munkaviszony munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó általános szabályok közül nem zárja ki az Mt. 89. § (7) bekezdésének alkalmazását, ezért az a vezető állásúak tekintetében is irányadó. Ennek megfelelően a munkáltató a vezető munkavállaló munkaviszonyát a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg. A szóban forgó vezető állású munkavállaló ún. védett korban van. A szabályozás nem részletezi a különösen indokolt eset minősítő ismérveit, azonban a Legfelsőbb Bíróság 10. számú munkaügyi kollégiumi állásfoglalása részben eligazítást nyújt a kérdésben. Az állásfoglalás értelmében, a különös indok fennállásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 675