Munkaviszony megszüntetésének lehetőségei

Kérdés: 2008 júliusa óta dolgozom a jelenlegi cégemnél, határozatlan idejű munkaszerződéssel. A munkahelyemen lopás történt, az én öltözőszekrényemből loptak el készpénzt, illetve személyes dolgokat. Egy héttel később tudomásomra jutott, hogy a munkatársaim közül ki volt a tettes, bizonyítékom azonban nincs, és a jegyzőkönyvben sem szerepel a neve. Ennek ellenére jeleztem a vezetőmnek, hogy nem tudok tovább dolgozni nap mint nap olyan emberrel, aki ilyet tesz. Közös megegyezéssel szüntetnénk meg a munkaviszonyomat. A probléma az, hogy van egy tanulmányi szerződésem, és ki kellene fizetnem 300 000 Ft-ot. Kértem, hogy engedjék el, de nem járulnak hozzá. Mit tudok tenni ilyen helyzetben? Alkalmazható részemről a rendkívüli vagy azonnali felmondás? Jár-e részemre végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] Az azonnali (korábbi elnevezéssel: rendkívüli) felmondásnak a munkavállaló részéről akkor lehet helye az Mt. 78. §-a értelmében, ha a munkáltató a vele fennálló munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Tanulmányi szerződés és a határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal 2009-ben tanulmányi szerződést kötöttünk, amely értelmében négy tanulmányi féléven keresztül fedeztük a képzési költségeit, és fizetett távollétet biztosítottunk a konzultációk és a vizsgák idejére. A szerződés alapján a munkavállaló az oklevél megszerzése után 3 évig köteles a cégnél maradni. Azonban sajnos közbejött egy leépítés, és a szóban forgó kolléga munkaköre is megszűnt. Csak egy határozott időre szóló munkakört tudtunk felajánlani neki, egy távol lévő munkatárs helyettesítésére. Mivel ez a munkatárs idén visszatér, a határozott idejű munkaviszony meg fog szűnni, még mielőtt a tanulmányi szerződés alapján ledolgozandó három év letelt volna. Akadálya-e a határozott idejű munkaviszony megszűnésének, hogy a felek között tanulmányi szerződés van hatályban? Illetve ilyenkor a munkavállaló tartozik-e valamit visszafizetni a kapott támogatásból a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […]  A tanulmányi szerződés egy polgári jogi megállapodás, amelya munkáltató és a saját vagy leendő munkavállalója között jön létre, és célja,hogy a munkáltató szakemberszükségletét biztosítsa. Ez a polgári jogi szerződésszorosan kötődik a munkaviszonyhoz, de jogilag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Államitámogatás-visszatérítés engedély nélküli foglalkoztatás miatt?

Kérdés: Cégünket a Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség külföldi állampolgárok munkavállalási engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a Munkaerő-piaci Alapba történő befizetésre kötelezte, és cégünkről az adatokat az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásában közzétette. A befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Felmerülhet-e ennek ellenére, hogy a részünkre a jogsértést megállapító felügyelőségi határozatot megelőzően juttatott állami támogatást vissza kell fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 15. § (1) bekezdése alapján a központiköltségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból akkor nyújthatótámogatás, ha a támogatás iránti kérelem benyújtója megfelel a rendezettmunkaügyi kapcsolatok feltételeinek. E feltételek teljesítése hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Támogatás visszafizetési kötelezettsége

Kérdés: Álláskeresőként nyilvántartott személyt vettünk fel az idén. Tekintettel arra, hogy álláskeresési járadékban részesülő személy foglalkoztatását vállaltuk, állami támogatást kaptunk. Az álláskereső azonban a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondott, vissza kell-e fizetnünk a kapott támogatás összegét?
Részlet a válaszából: […] Feltételezhetően a válság következtében munkahelyüketelvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról szóló356/2009. Korm. rendelet alapján részesülhetett munkaadóként támogatásban,amennyiben olyan személy foglalkoztatását vállalta teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Tanulmányi szerződés – ha a munkáltató nem biztosítja a feltételeket

Kérdés: A munkáltatómmal tanulmányi szerződést kötöttem. Ebben szerepel, hogy nem illet meg a támogatás akkor, ha a tanulmányaimat nem megfelelő eredménnyel végzem, és ezért félévet vagy tanévet kell ismételnem. A szerződés előírja, hogy amennyiben az előírt időn belül önhibámból nem fejezem be a tanulmányaimat, a szerződést a munkáltató megszüntetheti, én pedig köteles vagyok egy összegben visszafizetni a támogatás összegét. A munkáltatóm az említettek alapján arra hivatkozva kéri a támogatás visszafizetését, hogy nem fejeztem be az előírt tanulmányi időn belül az iskolát, nem tudom bemutatni az oklevelet. Azt állítja: saját hibámból nem tudtam eredményesen teljesíteni a vizsgáimat, pedig a vizsgákra felkészülési időt ő biztosította, szabadságom alatt nem kellett munkát végeznem, és hogy a tanulmányaim nem megfelelő eredménnyel történő folytatása miatt jogosan követeli vissza a támogatást. Úgy gondolom viszont, hogy nem saját hibámból nem fejeztem be időben a tanulmányaimat, mivel egy másik betöltetlen állás miatt két éve a munkaidő-kedvezményt alig tudtam igénybe venni, elmulasztottam az óráim jó részét, a vizsgáimat is nemegyszer halasztanom kellett. Ennek alapján is jogszerűen kéri a munkáltatóm a támogatás összegét?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben munkaügyi jogvitára kerülne sor, jelen esetben abíróság azt vizsgálná, hogy a munkáltató követett-e el lényegeskötelezettségszegést, amely az Ön tanulmányi szerződésből fakadókötelezettségei alóli mentesülését jelentené. A tanulmányi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Megváltozott munkaképességűek – a bértámogatás visszafizetése

Kérdés: Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását több telephelyen is végzi nonprofit gazdasági társaságunk. A foglalkoztatás magas költségei, valamint a növekvő nyersanyag- és energiaárak miatt fontolgatjuk a munkavállalók egy részének leépítését. Eredményezheti ez a döntésünk azt, hogy a már kifizetett bértámogatást vissza kell térítenünk?
Részlet a válaszából: […] A 177/2005. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapjánrehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (a továbbiakban:bértámogatás) a külön jogszabály szerint akkreditált munkáltató részére, azakkreditációs tanúsítványban megjelölt székhelyen, telephelyen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Munkahelymegőrzés támogatása – visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] A MüM rendelet 18/C. §-a alapján a munkahelymegőrzéstámogatása annak a munkaadónak nyújtható, aki a működésével összefüggő okból amunkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni.Támogatásként a MüM rendelet szerinti feltételeknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszából: […] A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének d) pontja alapján nemállapítható meg a bértámogatás, ha a támogatással érintett megváltozottmunkaképességű munkavállaló alkalmazására tekintettel a munkáltató amegváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben – 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk – tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] A Ket. 76. § (3) bekezdése szerint: ha az ügyfél olyankötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébkéntnem lenne kötelezhető, szerződésszegésre csak akkor kerülhet sor, ha az ügyféla saját szerződésszegése estére a többletkötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Tanulmányi szerződés – a munkakörhöz szükséges képesítés megszerzésére

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal a munkaszerződése megkötésével egyidejűleg – a munkaviszony létesítésének feltételeként – tanulmányi szerződést is kötöttünk, figyelemmel arra, hogy nem rendelkezett olyan számítógépes ismeretekkel, amelyek szükségesek lettek volna a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez. A szerződésben rögzítettük, hogy a féléves tanfolyam költségeit a munkáltató viseli, a munkavállaló pedig vállalta, hogy a tanulmányok befejezését követően egy évig fenntartja cégünknél a munkaviszonyát. Ehhez képest a tanfolyam befejezését követő hónapban benyújtotta a rendes felmondását, ezért fizetési felszólítással követeltük tőle a támogatás visszafizetését. Ő arra hivatkozva tagadja meg a támogatás visszafizetését, hogy valójában a munkáltató kényszerítette a képzésben való részvételre, ezért a tanulmányi szerződés érvénytelen. Helytálló a munkavállaló álláspontja?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amunkavállaló – munkabérének és költségeinek megtérítése mellett – köteles amunkáltató által kijelölt tanfolyamon részt venni, az előírt vizsgákat letenni,kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.