Polgári alkalmazott nyugdíjjogosultsága

Kérdés: A Magyar Néphadsereg állományában dolgoztam mint polgári alkalmazott. Jár-e pluszidő a fegyveres erőknél eltöltött idő után? Valamikor volt olyan rendelet érvényben, hogy 5 évente plusz 1 év szolgálati idő került jóváírásra.
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjra jogosító szolgálati idő számítására a nyugdíjba vonuláskor hatályos jogszabályok szerint kerül sor, jelenleg tehát a Tny. szerint. A Tny. kimondja, hogy a biztosítással járó jogviszony 1997. december 31. napját követő időtartama öregségi nyugdíjra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 19.

Hivatásos szolgálati viszony idejének beszámítása

Kérdés: Köztisztviselőnk hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idővel is rendelkezik. A Hszt. hatálya alá tartozó korábbi munkáltatója által kiállított szolgálati idő igazolása 1977. december 5-től 2007. augusztus 5-ig terjedő időszakot szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából tényleges szolgálati időként igazolja. Az igazolás kitér arra, hogy a fenti szolgálati időből 1982. október 27-től 2007. augusztus 5-ig hivatásos állományban teljesített szolgálatot. A hivatásos szolgálati jogviszonyt teljesített dolgozóknál miként kell értelmezni a hivatásos szolgálati jogviszonyt, a teljes szolgálati időt vagy csak a ténylegesen hivatásos állományban teljesített szolgálatot kell rajta érteni? Válaszukat kérem mind a köztisztviselő besorolására, mind a jubileumi jutalomra jogosító idő kiszámítására vonatkozóan megadni szíveskedjenek.
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselő besorolásához, illetve jubileumi jutalmához figyelembe veendő időket a Kttv. szerint kell számítani, ezek az ún. közszolgálati jogviszonyban töltött idők. A besoroláshoz a Kttv. 8. §-ának (5)-(8) bekezdése, a jubileumi jutalomhoz a 150. § határozza meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Szolgálati nyugdíjas jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Köztisztviselőnk 1963-ban született, 2007. október 16-tól áll a polgármesteri hivatalban közszolgálati jogviszonyban, 2007. október 15-től szolgálati nyugdíjban is részesül. 2012. január 1-jétől a jogszabályváltozások miatt szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként folyósítják tovább. A kolléga köztisztviselői jogviszonyát megszüntetné. A Kttv. 63. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján – figyelemmel a 7. §-ra – nyugdíjasnak minősülés címén felmenthető-e? Jár-e számára végkielégítés?
Részlet a válaszából: […]  A Keötv. 5. §-ának (1) bekezdése szerint 2012. január1-jétől az 1955. évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjbanrészesülő személyek szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként folyósítjáktovább. A Keötv. 11. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.

Büntetés-végrehajtás területén dolgozó nő nyugdíjba vonulása

Kérdés: Hogyan számolódik a 40 éves szolgálati viszony? Ha a szolgálati időt a büntetés-végrehajtásban alkalmazott 1,2-szeres szorzóval állapítjuk meg, akkor 33 éves szolgálati viszonnyal rendelkezem. 48 éves vagyok, és van három gyermekem.
Részlet a válaszából: […]  A Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdései szabályozzák a nőkéletkortól független, 40 éves szolgálati idővel megszerezhető öregségi teljesnyugdíjra való jogosultságát. A 40 éves szolgálati idő számítására másszabályok vonatkoznak, mint a törvényes életkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Nyugdíjasnak minősülés – nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. szerint a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, haaz öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükségesszolgálati idővel rendelkezik, továbbá ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéseelőtt öregségi nyugdíjban, korkedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Felmentési idő megállapítása – a beszámítandó jogviszonyok

Kérdés: Egyik nyugdíjas közalkalmazottunk felmentési idejének megállapítása alapjául szolgáló időszakkal kapcsolatban kérem a segítségüket. A közalkalmazottunk még 2006-ban az ügyészségtől vonult szolgálati nyugdíjba, majd ezt követően létesített közalkalmazotti jogviszonyt intézményünknél. Idén nyáron felmentettük, felmentési idejét pedig az intézményünknél töltött 3 év alapján állapítottuk meg. A közalkalmazott azonban sérelmezte ez utóbbi intézkedésünket, és kérte, hogy a felmentési idejénél az ügyészségnél szolgálati viszonyban töltött több mint 30 évet is számítsuk be. Megítélésünk szerint helyesen jártunk el, de erre meggyőző jogszabályhelyet nem találtunk.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 33. § alapján – általános szabály szerint – afelmentési idő mértéke legalább hatvan nap, legfeljebb nyolc hónap. Ahatvannapos felmentési idő a Kjt.-ben meghatározottak szerint a közalkalmazottijogviszonyban töltött idő függvényében bizonyos időközönként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Bértámogatás – a nettó létszámnövekedés megítélése

Kérdés: Munkanélküliek foglalkoztatásához kapcsolódóan részesül cégünk bértámogatásban. A támogatás egyik feltétele, hogy a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze a munkanélküli felvétele. Megsértjük-e ezt a feltételt, és ezzel együtt vissza kell-e fizetnünk a támogatást, ha megszüntetjük az előrehozott öregségi nyugdíjazásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött néhány munkavállalónk munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel amunkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű, továbbámegváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történőfoglalkoztatásához bértámogatás nyújtható. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Visszamenőleges nyugdíjigénylés – visszakövetelhető-e a korábban kifizetett végkielégítés?

Kérdés: A munkáltató visszavonhatja-e a végkielégítést akkor, ha a közalkalmazott hat hónapra visszamenőleg igényli a nyugellátást? Ellentmondó álláspontok ismeretesek ugyanis abban a kérdésben, hogy mely időpont tekintendő a nyugellátás megállapításának. Mi a helyzet abban az esetben, ha a közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíját visszamenőlegesen állapítják meg, s ennek megfelelően közlik a nyugdíj folyósításának napját? Egy korábbi közalkalmazottunk kérelmezte visszamenőlegesen öregségi nyugdíj megállapítását, mivel felmentéssel közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és ennek következtében – miután a jogviszony megszűnésekor még nem minősült nyugdíjasnak – végkielégítésben is részesült. Visszakérhetjük tőle a végkielégítést azon az alapon, hogy a visszaszámított hat hónap időtartamára esett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, így a végkielégítés kifizetésének időpontja?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott – többek között – akkor minősülnyugdíjasnak, ha öregségi nyugdíjban, korkedvezményes, előrehozott (csökkentettösszegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban,korengedményes, illetve más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.