Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szakképzési hozzájárulás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyakorlati képzés a munkáltatónál

Kérdés: Ha többen is beiratkozunk a cégnél a hegesztői eljárások elsajátítása érdekében a bizonyítvány megszerzése céljából esti tagozatos iskolába, ami előrelendítheti a munkával kapcsolatos ismereteinket, és a munkáltató vállalja azt, hogy a gyakorlati oktatást a cégnél elvégezhetjük, jár-e neki valamilyen hozzájárulás vagy kedvezmény ezért?
Részlet a válaszból: […]képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési támogatásra. Így a gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit - részben vagy egészében - megtérítheti a gyakorlati képzést részben vagy egészében folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére. A költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a felek az együttműködési megállapodásban rögzítik. Ha viszont az együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola a költségvetési támogatás terhére további forrásokat nem adhat át részére [Szt. 84. § (3)-(4) bek.].Az előzőeken túlmenően, a munkáltató szakképzési hozzájárulás fizetésére köteles az Szht. alapján. Ha a munkáltató azonban munkavállalóinak a szervezetétől elkülönült, engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével felnőttképzési szerződés, emellett az Mt. szerinti tanulmányi szerződés, vagy pedig a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján szervez, valamint költségtérítéssel támogat szakmai vagy nyelvi, illetve közúti közlekedéssel összefüggő hatósági képzést, ezzel a szakképzési hozzájárulása teljesítettnek minősül, az Szht. 5. §-ának d)-e) pontja alapján. Ennek részleteiről a 21/2013. NGM rendelet szól. E szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek elszámolható költségekkel történő csökkentése állami[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3341

2. találat: Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszból: […]nem tanulhat tovább [Köznevtv. 52. § (2) bek. c)-d) pontok]. A felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszony létrejöttét az Nft. 39. §-ának (3) bekezdése akként szabályozza, hogy a hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Ez azt jelenti, hogy ha a középfokú oktatási intézményben végzett tanuló továbbtanul, akkor az érettségi vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik a tanulói jogviszonya. A hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézménnyel azonban csak a beiratkozással jön létre. A kettő között így van egy olyan rövid időszak, amelyben semmilyen oktatási intézménnyel nem áll fenn tanulói/hallgatói jogviszony. Ebben az átmeneti időszakban a munkavállaló iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nem állhat.A hallgatói jogviszony szüneteléséről az Nft. 45. §-a rendelkezik, amely a szünetelés több esetét is meghatározza. Fontos, hogy a hallgatói jogviszony a szünetelés ideje alatt is fennáll. Tehát a nappali tagozatos hallgató akkor is állhat iskolaszövetkezeti munkaviszonyban, ha hallgatói jogviszonya szünetel. Mivel azonban a hallgató a szünetelés időtartama alatt nem folytat nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat, a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg, vagyis nem tekinthető az "iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagjának". Ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1727

3. találat: Tanulók utáni adózás

Kérdés: A szakképzési hozzájárulás fizetése teljesíthető a tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanulók gyakorlati képzésének szervezésével. Ezért a tanulószerződéssel foglalkoztatottak után kedvezményt veszünk igénybe a fizetendő szakképzési hozzájárulásból. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Mértéke a szociális hozzájárulási adó alapjának 1,5%-a. A tanulószerződéses tanulók (biztosítottak) részére fizetett díj után kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnünk, tekintve hogy a díjazásuk után szociális hozzájárulási adót is fizetünk?
Részlet a válaszból: […]helyett a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesíthető szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés (összefüggő szakmai gyakorlat) szervezésével. Az Szht. 3. §-ának b) pontjába foglalt értelmező rendelkezés szerint a törvény alkalmazásában a szociális hozzájárulási adó alapja: az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. §-a (2) bekezdésének a)-c) és h) pontjában meghatározott adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján meghatározott adóalap. Mivel a 455.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1383

4. találat: Szakmunkástanuló - juttatások a gyakorlati képzés keretében

Kérdés: A tanulók részére milyen juttatásokat adhat a gyakorlati képzésről gondoskodó egyéni vállalkozó? A tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben a foglalkoztatónak van-e az APEH felé valamilyen adatszolgáltatási kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]illeti meg. Kedvezményes étkeztetés keretében a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzési napokon napi egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez történő természetbeni hozzájárulást (pl. étkezési utalvány, csekk) teljesít, amelynek értéke el kell, hogy érje a dolgozóknak juttatott étkezési hozzájárulás - az Szja-tv-ben meghatározott - adómentes összegét. Útiköltség-térítés jár a tanulónak a lakóhelyéről vizsgára, szakmai vizsgára, illetőleg beszámolóra és visszautazásához, ha annak helye az állandó gyakorlati képzési helyen kívül található. Szintén útiköltség-térítés illeti meg a tanulót, ha a gyakorlati képzésre az állandó gyakorlati képzési helyen kívül kerül sor. Útiköltség-térítés nyújtható a gazdálkodó szervezet döntésétől függően a tanulónak a lakóhelyéről az állandó képzési helyére és vissza utazásához, ha az helyi tömegközlekedési eszközzel nem érhető el. Amennyiben a gyakorlati képzésre az állandó gyakorlati képzési helyen vagy a gazdálkodó székhelyén kívül kerül sor, a tanuló jogosult napi háromszor étkezésre, szállásra, valamint utaztatásra. A tanuló az Sztv. szerinti említett juttatásokra tanév kezdőnapjától jogosult. Az említett kötelező juttatásokon túl a gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye alapján jutalomban, prémiumban, továbbá szociális támogatásban részesítheti. A Szaktv. alapján a szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolhatja a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 172

5. találat: Tandíj-finanszírozás - a szakképzési hozzájárulás terhére?

Kérdés: Ha egy dolgozónkat felsőfokú oktatási intézményben szeretnénk tovább képezni, akkor van-e lehetőségünk arra, hogy a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozzuk a tandíját? Ha van rá mód, akkor hol tudhatjuk meg, milyen konkrét lépéseket kell tenni ennek érdekében?
Részlet a válaszból: […]alapján, és/vagy felnőttképzési szerződés alapján, melyben a munkavállaló az őt képző felnőttképzési intézménnyel állapodik meg a képzés feltételeiről. A legutóbbi esetben a saját munkavállaló részére szervezett képzés munkáltató által finanszírozott költségei vonhatók le a bruttó kötelezettségből az SZMM rendelet alapján. Az SZMM rendelet további feltételeket határoz meg, amelyek esetén a saját munkavállalók képzésének költségei levonhatók. Egyfelől a képzésnek meg kell felelnie bizonyos tartalmi követelményeknek (pl. minimális időtartama 20 óra legyen, ezen belül legalább 70%-ának szakmai vagy a munkakörhöz szükséges nyelvi képzésnek kell lennie), a képzésre csak az Unió területén belül kerülhet sor, a képzésről a munkáltatónak a képzés megkezdését követő év február 15-ig adatszolgáltatást kell teljesítenie az illetékes regionális munkaügyi központ felé. Az SZMM rendelet meghatározza az elszámolható költségfajtákat aszerint, hogy a munkáltató által szervezett belső képzésről, vagy - mint az Önök esetében - külső képzésről van szó. A költségek közé tartozik külső képzés esetén a képzési, a felnőttképzési szolgáltatási és a vizsgáztatási, valamint a vizsgadíj, továbbá a tankönyvek, taneszközök költségei. Belső képzés esetén bizonyos szervezési költségek (pl. a képző személyek díjai, terembérlet) is beszámíthatók. Mindamellett az egy főre jutó költségek mértéke nem haladhatja meg képzési óránként a mindenkori minimálbér 12%-át. A költségeknek csak meghatározott mértéke csökkentheti a szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettségének összegét: ez nem terjedhet túl mikro- és kisvállalkozások esetén a bruttó kötelezettség 60%-án, egyéb kötelezettek esetén pedig a 33%-án. Az alkalmazandó eljárási szabály attól függ,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 160