Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott pedagógiai asszisztens tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Besoroláshoz figyelembe veendő jogviszonyban töltött idők

Kérdés: Intézményünkbe (önkormányzati fenntartású óvoda) új dolgozókat szeretnénk alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban, dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben. Figyelembe vehetőek-e a besorolás elkészítésekor az alábbi jogviszonyok: alkalmi munkavállalói könyvvel történt foglalkoztatás időszaka, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony időtartama és a munkanélküli-ellátások időtartama?
Részlet a válaszból: […]87/A. §-a szerint beszámítandó:-az 1992. július 1. előtti valamennyi munkaviszony ideje;-1992. július 1. után azoknak a munkaviszonyoknak az ideje, amelyek alatt a közalkalmazott már rendelkezett a jelenlegi munkakörének betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel;-a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (költségvetési intézménynél) 1992. július 1-jét követően közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő;-a különféle közszolgálati jogviszonyok ideje (Kttv., a Ktv., a 2010. július 6. és 2012. február 29. között hatályban volt Ktjv., a 2019. február 28-ig hatályban volt Áttv., valamint a Kit. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszonyban töltött idő);-az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő;-fegyveres testületnél vagy rendészeti szervnél szerzett szolgálati jogviszony időtartama, továbbá a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban töltött idő;-bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idő;-állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött idő; végül-a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő.A munkanélküli- vagy álláskeresési ellátások igénybevételének időtartama alatt munkavégzésre nem került sor, tehát ezek az időtartamok nem számíthatók be a fizetési fokozat, kategória megállapításához figyelembe veendő időbe. Ez alól egyetlen kivétel van: 2020. január 1-jétől hatályos a Kjt. 87/A. §-a (1) bekezdésének m) pontja, amelynek értelmében a 25/D. § szerint a két jogviszony között töltött idő is közalkalmazotti jogviszonynak számít. A 25/D. § kimondja, hogy "ha a közalkalmazotti jogviszonyt létesítő személy a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül első jogviszonyként közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni". Azaz a két jogviszony közötti, maximum 30 napos időszakot ekkor szintén be kell számítani.Az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munkavállalás), illetve korábban az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás a rá vonatkozó törvények rendelkezései [Amtv. 2. § (1)-(2) bekezdés, Eftv. 1. § (1) bekezdés, illetve a jelenleg is hatályos Efo-tv. 1. § (1) bekezdés] alapján mindig - speciális szabályok szerint létesített - munkaviszonynak minősült, tehát a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint számítható be. Vagyis csak akkor vehető figyelembe, ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4267
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Pótlék a nehéz munkakörülményekért

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozóink pótlékmegállapításával kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot kapnak, de most felmerült a kérdés, hogy biztosan jogosultak-e erre a nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink is? Ha jogosultak, akkor mit tekinthetünk a fent említett pótlék számításának alapjául? Eddig a Kjt. szerinti 20 000 Ft pótlékalappal számoltunk, de eltérő véleményként az is szóba került, hogy ugyanazzal a pótlékalappal kell számolni, mint a pedagógusoknál, amit sajnos a bérszámfejtő rendszerünk nem tud kezelni. (KIRA bérszámfejtő rendszerben a dajka és a pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott nem az Nkt. hatálya alá tartozóként van beállítva, és a Kjt. szerinti alappal számolja az ezen a jogcímen feladott pótlékot, ezért ezeknél a dolgozóknál nem tudjuk beállítani azt, hogy az Nkt. pótlékalapjával számoljon.) Ezek közül melyik alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]pedagógus-szakképzettséggel nem rendelkezik, ezért nem a pedagógus-előmenetel, hanem a Kjt. szabályai alapján sorolták be.A 326/2013. Korm. rendelet 32. §-ának (6) bekezdése szerint a nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott (pl. a dajka, pedagógiai asszisztens) is jogosult a 16. § (8) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek szerint. Tehát akkor, ha az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található.Ebben az esetben az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdésében felsorolt, a jogosult munkaköréhez szükséges iskolai végzettségi szintjétől függő, középfokú, alapfokozatú vagy mesterfokozatú végzettségekhez kapcsolódó három illetményalap közül azt kell alkalmazni a pótlék alapjaként, amely az adott nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltő személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4043

3. találat: Könyvtáros és pedagógiai asszisztens - végzettségek a besoroláshoz

Kérdés: Hogyan kell besorolni egy iskolában dolgozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott könyvtárost, aki a főiskolai szintű könyvtáros szakképzettsége mellett egyetemi közgazdász szakképzettséggel is rendelkezik, valamint azt a pedagógiai asszisztenst, aki rendelkezik középfokú OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképzettséggel, de mellette van főiskolai végzettsége is? A 326/2013. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a könyvtáros E-J kategóriába sorolható. E rendelet 32. §-a azt mondja ki, hogy ha külön jogszabály nem határozza meg a képesítési feltételeket, mindig a legmagasabb végzettsége, szakképzettsége szerint kell besorolni. Eszerint elfogadom az egyetemi végzettséget, mert ágazati jogszabály nem írja elő a feltételeket? Azért is furcsa ez nekem, mert pályázati feltételként nyilván megjelöli a munkáltató a könyvtáros szakképzettséget, hiszen ezzel tudja ellátni a munkakörét.
Részlet a válaszból: […]betöltő személyek egyébként nem rendelkeznek valamely pedagógus szakképzettséggel is, mert akkor az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja alapján a pedagógus-előmenetel szabályai szerint kerül sor a besorolásukra.Az említett munkakörökben dolgozókra tehát alkalmazni kell a 326/2013. Korm. rendelet 32. §-ának (1)-(3) bekezdését. E szerint, ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget (ez a helyzet áll fenn a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében is), és nincs olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére jogosít, továbbá a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete az adott munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb meglévő iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül - függetlenül attól, hogy ez a végzettség egyébként a munkakör betöltéséhez nem szükséges. A rendelet alapján tehát a besoroláshoz el kell fogadni olyan egyetemi, főiskolai végzettséget is, amely a munkakör betöltéséhez nem szakirányú, és ez azt is eredményezheti, hogy bár a középfokú végzettsége, szakképzettsége alapján látja el a közalkalmazott a munkakörét, mégis a felsőfokú végzettséghez tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3890

4. találat: Pedagógiai asszisztens pótszabadsága

Kérdés: Pedagógiai asszisztensi munkakör pótszabadságával kapcsolatosan szeretném a segítségüket kérni. Kolléganőnk érettségivel rendelkezve tölti be óvodánkban ezt a munkakört. Tudomásunk szerint a közoktatási intézményekben többek között az óvodapedagógus, pszichológus munkakörökben foglalkoztatottak jogosultak az oktató- és nevelőmunkát végzőket megillető pótszabadságra. Mivel ő nem tartozik a pedagógus-előmenetel hatálya alá, jár-e neki ez, illetve a fizetési fokozat utáni pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]asszisztens munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. További feltételt a pótszabadságban részesüléshez a 326/2013. Korm. rendelet nem állapít meg, nem írja elő tehát, hogy csak pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező, pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógiai asszisztenst illetne meg a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság.A nevelő-oktató munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosultakat viszont a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg: a Kjt. 58. §-ának (2) bekezdése kimondja ugyanis, hogy a fizetési fokozathoz kapcsolódó [57. § (1) bek.] és a munkakör [57.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3080